Plangere contraventionala

Dosar Nr. (24.03.2010)

R O M Â N I A

JUDECATORIA GHERLA

JUDETUL CLUJ

DOSAR NR. 2474/235/2008

SENTINTA CIVILA Nr. 2474/2008

Sedinta publica de la 30 Septembrie 2008

Instanta formata din:

PRESEDINTE :

GREFIER :

Pe rol fiind solutionarea actiunii civile formulata de catre contestatoarea SC P…. A…. SRL, reprezentata prin administrator P…. S… A…, în contradictoriu cu intimata INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CLUJ, având ca obiect plângere contraventionala.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta reprezentantul contestatoarei personal, lipsa fiind intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei dupa care:

Se constata ca la dosarul cauzei s-a depus de catre intimata prin serviciul „Registratura” al instantei întâmpinare în doua exemplare, atasate la dosarul cauzei la fila 26, din care se înmâneaza un exemplar contestatorului.

Instanta procedeaza la legitimarea reprezentatului contestatoarei P… S… Adrian, domiciliat …., legitimat pe baza CI …..

Întrebat fiind acesta arata ca la data de 27.06.2008 în urma unui control i s-a întocmit proces verbal de contraventie de catre agentul constatator S… S… deoarece nu avea sistem de alarma instalat la spatiul în care îsi desfasoara activitatea. Acesta arata ca nu considera necesara instalarea unui sistem de alarma deoarece la locul unde îsi desfasoara activitatea exista gard împrejmuitor , gratii si trei câini de paza, cu privire la care s-au depus înscrisuri la dosar la termenul de judecata anterior.

Instanta încuviinteaza proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Reprezentantul contestatoarei solicita anularea procesului verbal de contraventie si scutirea de la plata amenzii.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin plângerea contraventionala înregistrata pe rolul Judecatoriei Gherla la data de 08.07.2008, sub nr. 2474/235/2008, contestatoarea SC P… A… SRL, reprezentata prin administrator Pop Silviu Adrian a solicitat în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj anularea procesului verbal de contraventie ….., încheiat la data de 27.06.2008 de Politia Municipiului Gherla si exonerarea de plata amenzii.

În motivarea actiunii formulate si completate, contestatoarea arata ca art. 3, alin. 3 din Legea 333/2003 nu îi impunea obligatia de a monta în mod necesar un sistem de alarma, ci doar de a asigura protectia bunurilor, chiar si prin alte mijloace, enumerate exemplificativ: „La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau orice alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor”. Se mai arata, ca raportat la dispozitiile legale amintite, se lasa la latitudinea conducatorilor de unitati modalitatile concrete de organizare si executare a pazei. Contestatoarea precizeaza ca detine la sediul unitatii bunuri de valoare minima, astfel ca, raportat la aceasta împrejurare a apreciat ca fiind suficienta asigurarea protectiei prin gard, gratii la geamuri, usi metalice si 3 câini de paza rasa Rottweiler.

Contestatoarea mai invoca faptul ca procedura de comunicare a procesului-verbal de contraventie nu a fost legal îndeplinita întrucât a refuzat sa semneze procesul-verbal de contraventie, iar agentul constatator, vazând acest lucru l-a lasat pur si simplu pe masa, nesocotind prevederile art. 27 din OG nr. 2/2001. Dat fiind faptul ca procesul-verbal de contraventie nu a fost legal comunicat, potrivit art. 14 din OG nr. 2/2001, executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie.

În cele din urma contestatoarea pune în vedere instantei sa constate neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 32, alin. 1 din OG nr. 2/2001.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 34 din OG nr. 2/2001.

În probatiune, contestatoare a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri, depunând în acest sens la dosar: copia procesului-verbal de contraventie contestat; contract de închiriere a spatiului cu ACR Cluj cu noua cerere adresata ACR Cluj; Adeverintele de înregistrare a câinilor la Asociatia Chinologica Cluj; Certificatul de înregistrare a societatii.

Contestatoarea nu a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

Contestatoarea a solicitat judecarea cauzei si în lipsa.

Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiata.

În motivarea cererii intimatul a aratat ca acesta contine toate elementele prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 16 si 17, din OG nr. 2/2001.

În legatura cu temeinicia procesului-verbal de contraventie, intimatul a aratat ca acesta a fost încheiat cu respectarea dispozitiilor art. 21, alin. 3, din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, sanctiunea aplicata fiind aplicata în limitele prevazute de lege.

De asemenea, aratat ca procesul-verbal de contraventie se bucura de prezumtia de legalitate, în sensul ca face întotdeauna dovada pâna la proba contrara, astfel cum s-a pronuntat Curtea Constitutionala prin deciziile nr. 197/2003 si 259/2007. Având în vedere faptul ca petentul nu a putut face dovada existentei unei stari de fapt contrare celei retinute în sarcina sa prin procesul-verbal de contraventie, masura aplicata de agentul constatator este întemeiata, si pe cale de consecinta, procesul-verbal contestat este temeinici si legal.

În drept, intimatul a invocat dispozitiile art. 115-118, C. proc. civ.

Intimatul nu a realizat cereri în probatiune.

Intimatul nu a solicitat obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecata.

Instanta a încuviintat si administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar de contestator.

Analizând actele si lucrarile cauzei, instanta retine urmatoarele:

I. Analizând motivele de nelegalitate invocate de contestatoare instanta retine ca toate acestea sunt neîntemeiate pentru urmatoarele motive:

Potrivit art. 26, alin. 3 si art. 27 din OG nr. 2/2001, în situatia în care persoana sanctionata refuza sa semneze procesul-verbal de contraventie, comunicare acestuia se realizeaza prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau sediul contravenientului. Fara îndoiala ca aceste dispozitii sunt imperative, astfel ca încalcarea acestora atrag sanctiunea nulitatii procesului-verbal de contraventie, daca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 105, al. 2, C. proc. civ., aplicabile si în aceasta materie potrivit art. 721, C. proc. civ.

Instanta constata ca procesul-verbal contestat nu a fost semnat se reprezentatul contestatoarei, consemnându-se refuzul acestuia de a semna iar, comunicarea nu a fost realizata prin modalitatile prevazute de dispozitiile de mai sus. Numai ca, instanta constata ca, desi aceste dispozitii au fost nesocotite, contestatorul a intrat în posesia procesului-verbal de contraventie, astfel ca acestuia nu i s-a produs nici o vatamare, motiv pentru care aceasta nelegalitate nu poate determina nulitatea procesului-verbal de contraventie.

De asemenea instanta constata ca, astfel cum rezulta din sustinerile contestatorului, procesul-verbal de contraventie a fost comunicat la data încheierii acestuia si aplicarii sanctiunii, astfel ca nu a intervenit prescriptia executarii amenzii contraventionale.

Cercetând legalitatea procesului-verbal de contraventie sub aspectul celorlalte mentiuni prevazute de art. 16 si 17, din OG nr. 2/2001, instanta constata ca acesta a fost legal întocmit.

II. Sub aspectul temeiniciei acestuia, instanta retine ca potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 183/2003, procesul verbal de contraventie se bucura de prezumtia de legalitate si temeinicie, prezumtie ce are o natura relativa, putând fi rasturnata prin proba contrara.

Instanta retine ca, potrivit jurisprudentei CEDO (spre exemplu cauza Ozturk c. Germaniei), normele ce sanctioneaza contraventii au o natura penala, astfel ca judecarea unor astfel de cauze trebuie sa asigure respectarea garantiile prevazute de art. 6 (în materie penala), din Conventie.

În acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Constitutionala, statuând ca, legislatia contraventionala din România intra sub incidenta art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (Deciziile 183/2003, 197/2003, 259/2003).

Tot Curtea de la Strasbourg a statuat în cauza Salabiaku c. Frantei si Pham Hoang c. Frantei ca prezumtiile de fapt si de drept sunt compatibile cu art. 6, din Conventie, daca sunt îndeplinite cumulativ conditiile: 1. sa fie utilizate în limite rezonabile, care sa tina seama de importanta mizei (pentru învinuit), precum si de garantarea dreptului la aparare; 2. acestea nu opereaza automat (nu sunt absolute), iar cel în defavoarea caruia opereaza acestea (contestatorul) are la îndemâna mijloace de proba variate pentru a putea dovedi faptul ca sunt neîntemeiate.

Raportat la aceste conditii se observa cu claritate ca prezumtia de legalitate si temeinicie de care se bucura procesul-verbal de contraventie, potrivit legislatiei române, este compatibila din toate punctele de vedere cu art. 6 din Conventie, întrucât, natura prezumtiei de legalitate si temeinicie a procesului verbal de contraventie este relativa, putând fi rasturnata prin orice mijloc de proba prevazut de lege, asigurându-se în acest fel respectarea dreptului la aparare al contestatorului. În acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Constitutionala (Deciziile 183/2003, 197/2003, 259/2003).

Revenind la cauza de fata, instanta retine ca, astfel cum rezulta din probele administrate în cauza, nu exista nici un indiciu ca sediul contestatoarei ar fi putut fi protejat printr-un sistem de paza organizat, astfel ca devin incidente dispozitiile art. 3, alin. 3 din Legea 333/2003 care statueaza: „La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau orice alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor”. Aceasta dispozitie legala nu poate fi interpretata decât în sensul ca mijloacele de protectie enumerate sunt exemplificative, conducatorul unitatii neavând obligatia de a le utiliza pe toate acestea la protectia sediului, ci doar unul sau unele dintre acestea. De asemenea, conducatorul unitatii poate utiliza si alte sisteme de securitate decât cele expres enumerate, daca apreciaza ca ele pot asigura sediului o protectie adecvata.

Asa cum rezulta din starea de fapt retinuta în procesul-verbal de contraventie contestatoarea a fost sanctionata pentru ca „administratorul societatii nu a luat masuri pentru asigurarea pazei punctului de lucru (…) prin montarea unui sistem de alarma împotriva efractiei”. Raportat la aceste mentiuni ale agentului contestator, instanta retine ca procesul-verbal de contraventie a fost încheiat cu neurmarirea dispozitiilor art. 3, alin. 3 din Legea nr. 333/2003, deoarece contestatoare a fost sanctionata pentru împrejurarea ca nu a montat un sistem de alarma, desi legea nu prevedea nici o obligatia a acesteia în acest sens. Acesta avea doar obligatia de a asigura paza unitatii, cu unul sau mai multe din mijloace prevazute exemplificativ de lege, sau chiar si cu alte mijloace de securitate adecvate. Daca agentul constatator a apreciat ca mijloacele de securitate utilizate de contestatoare sunt insuficiente, avea obligatia de a preciza din ce motiv acestea nu pot asigura securitatea unitatii. În procesul-verbal de contraventie nu apare însa mentiunea ca mijloacele de securitate existente erau insuficiente. Simplul fapt al inexistentei unui sistem de alarma nu poate conduce la o astfel de concluzie.

Pentru aceste motive, instanta va admite plângerea contraventionala formulata de contestatoarea SC P… A…. SRL, reprezentata prin administrator P… S… A…., formulata în contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj, si pe cale de consecinta va dispune anularea procesului-verbal de contraventie ……, încheiat la data de 27.06.2008, de Politia Municipiului Gherla si va exonera contestatoarea de plata amenzii în cuantum de 2000 de lei, aplicata prin procesul-verbal de contraventie anulat.

În temeiul art. 274, C. proc. civ., instanta va lua act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite plângerea contraventionala formulata de contestatoarea SC P… A… SRL, cu sediul în …., reprezentata prin administrator P… S…. A…, cu acelasi domiciliu, formulata în contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 27, jud. Cluj.

Dispune anularea procesului-verbal de contraventie .…, încheiat la data de 27.06.2008, de Politia Municipiului Gherla.

Exonereaza contestatoarea de plata amenzii în cuantum de 2000 de lei, aplicata prin procesul-verbal de contraventie anulat.

Ia act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 30 septembrie 2008.

PRESEDINTE GREFIER