Plg. Contraventionala-prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale. Contraventie continua.Insuficienta descriere a faptei contraventionale Semnarea procesului verbal de catre un martor –motive

Dosar Nr. 267 (16.04.2009)

Tip speta -Sentinta Civila nr. 267/16.04.2009

Titlu- Plg. Contraventionala-prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale.

Contraventie continua.Insuficienta descriere a faptei contraventionale

Semnarea procesului verbal de catre un martor –motive

Domeniu-Contraventii

Deliberând asupra cauzei civile de fata, instanta retine urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Macin la data de 18.12.2008 sub nr. ...../253/2008, petentul P.S a solicitat instantei, în contradictoriu cu intimata G.N.M. – Comisariatul Judetean Tulcea, sa dispuna anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria GNM nr. 007796/10.09.2008 întocmit de intimata si comunicat petentului prin posta la data de 24.09.2008 întrucât nu i s-au transmis masurile pe care trebuia sa le ia pentru a nu fi sanctionat contraventional.

În motivarea cererii, petentul a aratat ca, în calitatea sa de crescator de animale, doreste sa fie informat asupra conditiilor în care îsi poate creste si adaposti animalele, dat fiind ca a fost sanctionat pentru ca le-a dus la pasunat si le-a adapostit pe izlaz, în comuna nefiindu-i permis sa creasca animale. De asemenea, a mentionat ca este membru al Asociatiei crescatorilor de ovine înfiintata în com. Greci, asociatia obtinând arendarea pasunii comunale pentru o perioada de 5 ani. A mai aratat si ca a fost sanctionat ca urmare a reclamatiei formulate de I.G., a carei proprietate se afla în apropierea adapostului de animale al petentului, aceasta sustinând ca petentul, prin activitatea sa de crestere a ovinelor, polueaza atmosfera. Or, în opinia petentului, faptul ca imobilul proprietate a numitei I.G. nu are canalizare, evacuarea apelor uzate realizându-se direct în pârâul Recea, este de natura sa polueze mai mult atmosfera decât activitatea sa de crestere a ovinelor. Totodata, având în vedere ca si-a crescut animalele de peste 20 ani pe pasunea com. Greci, fiind netulburat pâna la mutarea numitei I.G., precum si faptul ca este membru al Asociatiei crescatorilor de ovine care administreaza pasunea comunala, petentul a sustinut ca poate folosi aceasta suprafata de teren ca atare. Mai mult, petentul a aratat ca, în opinia numitei I.G., toti oierii com. Greci ar trebui amendati întrucât au târlele pe izlazul comunal.

Cererea nu a fost motivata în drept.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar, în copie, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria GNM nr. 007796/10.09.2008, plicul prin care i-a fost comunicat procesul-verbal, adresa G.N.M. nr. 3878/17.09.2008.

Legal citata, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contraventionale, formulata de petent, ca nefondata.

În motivarea întâmpinarii, intimata a aratat ca, în fapt, urmare a sesizarii primite de la Institutia Prefectului Tulcea cu privire la dezagrementul produs prin existenta unei stâne lânga proprietatea d-nei I.G. din com. Greci, reprezentanti ai G.N.M. – Comisariatul Judetean Tulcea s-au deplasat la fata locului. Acestia au constatat ca în vecinatatea proprietatii d-nei I.G. exista o stâna apartinând petentului. De asemenea, în urma verificarilor la fata locului, au constatat ca acest teren apartine Consiliului Local Greci, având destinatia de pasune. A mai aratat intimata ca petentul nu detine aviz de la Primaria Greci pentru amplasamentul stânei pe acest teren. Toate aceste aspecte au fost consemnate în nota de constatare nr. 3720/08.09.2008, încheiata în prezenta petentului. Totodata, intimata a precizat ca petentul a mai fost avertizat prin nota de constatare nr. 5847/03.10.2007, încheiata de reprezentantii G.N.M. – Comisariatul Judetean Tulcea si de cei ai Directiei Sanitar Veterinare Tulcea. Prin nota de constatare din 03.10.2007 petentului i s-a pus în vedere sa dezafecteze terenul islazului comunal de constructiile provizorii ale stânei, însa, în opinia intimatei, petentul a tratat aceste masuri cu ignoranta si nu s-a conformat. În consecinta, pentru neîndeplinirea la termen a masurilor stabilite în nota de constatare nr. 5847/03.10.2007, petentul a fost sanctionat contraventional, conform prevederilor art. 96 alin. 3 pct. 9 din Legea nr. 269/2006.

În drept, intimata a invocat prevederile O.G. nr. 2/2001 si pe cele ale Legii nr. 269/2006.

În sustinerea întâmpinarii, intimata a depus la dosar, în copie, nota Institutiei Prefectului Tulcea nr. 660/27.08.2008 (fila 16), nota de constatare nr. 3720/08.09.2008 (filele 17-18), nota de constatare nr. 5847/03.10.2007 (filele 19-21).

În cauza, instanta a încuviintat administrarea probei cu înscrisuri si a probei testimoniale. Prin urmare, petentul a mai depus la dosar urmatoarele înscrisuri: adeverinta nr. 4/22.10.2008 eliberata de Asociatia crescatorilor de ovine „Podul de Piatra” din com. Greci, jud. Tulcea (fila 26), plan parcelar (fila 28), cerere formulata de petent catre Primaria com. Greci la 11.02.2008 (fila 29), Decizia nr. 2/08.08.2008 a Asociatiei crescatorilor de ovine „Podul de Piatra” (fila 30), Hotarârea nr. 13/14.08.2008 a Consiliului Local Greci (filele 31-32), contractul de arenda nr. 5141/21.10.2008 (filele 33-36), tabel nominal cu membrii Asociatiei crescatorilor de ovine „Podul de Piatra” (filele 37-39). De asemenea, au fost audiati martorii M.G si M.I., ale caror depozitii au fost consemnate si depuse la dosar (filele 44-45). La solicitarea instantei, Primaria com. Greci a înaintat la dosar adresa nr. 1006/11.03.2009 (fila 49).

La termenul de judecata din 16.04.2009, petentul a depus la dosar concluzii scrise pe care instanta le are în vedere la solutionarea cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine, în fapt, ca potrivit mentiunilor procesul-verbal de constatare a contraventiei seria GNM nr. 007796/10.09.2008, întocmit de intimata G.N.M. – Comisariatul Judetean Tulcea, la data de 08.09.2008, ora 10.30, în urma controlului efectuat la Primaria com. Greci, jud. Tulcea, s-a constatat ca petentul P.S savârsit urmatoarele fapte: în urma sesizarii primite la G.N.M. - Comisariatul Judetean Tulcea si a verificarii efectuate în teren, s-a constatat ca P.S nu a îndeplinit la termen masurile stabilite anterior, respectiv dezafectarea zonei de pasunat, fapt consemnat în notele de constatare încheiate anterior. Agentul constatator a apreciat ca aceste fapte constituie contraventia prevazuta si sanctionata prin art. 96 alin. 3 pct. 9 din Legea nr. 265/2006, motiv pentru care contravenientul P.S a fost sanctionat cu amenda contraventionala în cuantum de 7.500 lei. A mai apreciat agentul constatator ca pagubele produse prin savârsirea acestei contraventii sunt necuantificabile material. Procesul-verbal nu a fost semnat de catre contravenient, acesta nefiind de fata la întocmirea procesului-verbal, aceasta împrejurare adeverindu-se prin semnatura martorei I.F., ale carei date de identificare au fost mentionate.

Verificând, potrivit art. 34 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta retine ca acesta a nu fost încheiat cu respectarea dispozitiilor art. 13 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, conform carora aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie în termen de 6 luni de la data savârsirii faptei.

Prin întâmpinare, intimata a aratat ca la întocmirea procesului-verbal în discutie agentul constatator a avut în vedere nota de constatare nr. 5847/03.10.2007. Analizând acest înscris (filele 19-21), instanta constata ca la data 03.10.2007 reprezentantii G.N.M. – Comisariatul Judetean Tulcea si de cei ai Directiei Sanitar Veterinare Tulcea au efectuat un control în extravilanul com. Greci, în sud, tarlaua 32, parcela 269/211. În teren s-a constatat existenta unei stâne, amplasata la cca. 10 m distanta de gardul proprietatii d-nei I.G, stâna având constructii provizorii din paianta si chirpici pentru adapostul animalelor si al ciobanilor, fara a fi delimitata de un gard de împrejmuire.

Prin aceasta nota de constatare, s-a impus masura dezafectarii terenului aferent islazului comunal de constructiile provizorii ale stânei.

Comisarul G.N.M. – Comisariatul Judetean Tulcea a fixat termenul limita pentru aducerea la îndeplinire a acestei masuri la data de 31.10.2007, raspunzatori pentru dezafectarea terenului fiind petentul si asociatii.

De asemenea, s-a mentionat în nota de constatare ca nerespectarea în totalitate si la termen a masurilor impuse constituie contraventie, în conformitate cu dispozitiile art. 96 alin. 3 pct. 9 si art. 94 alin. 1 lit. g din Legea nr. 265/2006.

La data de 08.09.2008, în urma efectuarii unui controlul în teren, intimata a constatat ca petentul nu a adus la îndeplinire la termen masurile stabilite prin nota de constatare nr. 5847/03.10.2007 si la data de 10.09.2008 i-a aplicat sanctiunea amenzii contraventionale, conform art. 96 alin. 3 pct. 9 din Legea nr. 265/2006.

Fata de aceasta situatie de fapt si vazând dispozitiile art. 13 alin. 1 si 2 din O.G. nr. 2/2001, instanta apreciaza ca aplicarea sanctiunii contraventionale este prescrisa, contraventia retinuta în sarcina petentului fiind una instantanee, si nu o contraventie continua.

Este adevarat ca în sarcina petentului s-a retinut o fapta omisiva, respectiv neaducerea la îndeplinire a masurii impuse prin nota de constatare nr. 5847/03.10.2007, si ca, în general, în asemenea situatii contraventia are un caracter continuu, data constatarii fiind si data savârsirii ei. Cu toate acestea, instanta are în vedere si faptul ca petentului i s-a fixat un termen limita pentru dezafectarea constructiilor provizorii, si anume data de 31.10.2007.

În practica judiciara s-a statuat în mod constant ca, atâta timp cât legea impune îndeplinirea unei obligatii pâna la un anumit termen, ajungerea la termen fara a fi îndeplinita obligatia consuma contraventia si o si epuizeaza, întrucât efectele neîndeplinirii actului ramân aceleasi (opinie pe care instanta o îmbratiseaza). Spre exemplu, contraventia nedepunerii unor documente contabile pâna la data stabilita de lege este o contraventie instantanee, si nu una continua. Instanta considera ca trebuie facuta o distinctie între efectele unui act si actul propriu-zis. Ceea ce trebuie verificat pentru a califica o fapta, indiferent daca este contraventie ori infractiune, este daca actul de executare dureaza un interval de timp mai lung, nu daca efectul acestuia dureaza un interval de timp mai lung. De exemplu, consecintele omorului dureaza o eternitate, fara ca aceasta sa însemne ca aceasta este o fapta continua. Doar daca nu exista un interval de timp pâna la care sa fie îndeplinita obligatia contraventia va putea fi socotita ca fiind continua.

Pentru identitate de ratiune, chiar daca în speta termenul pentru îndeplinirea obligatiei de dezafectare a constructiilor provizorii a fost impus de catre un reprezentant al intimatei (nu prin lege), atâta timp cât legea (art. 96 alin. 3 pct. 9 din O.U.G. nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006) face referire la un astfel de termen si prevede ca nerespectarea obligatiei de a realiza la termen masurile impuse constituie contraventie, instanta apreciaza ca în sarcina petentului s-a retinut savârsirea unei contraventii instantanee. Prin urmare, contraventia s-a consumat si epuizat la data de 31.10.2007 (termenul limita impus petentului), chiar daca efectele neîndeplinirii obligatiei de dezafectare dureaza în timp, fiind aceleasi atât înainte, cât si dupa data de 31.10.2007. Sanctiunea amenzii a fost aplicata dupa mai mult de 6 luni de la data savârsirii contraventiei, si anume la data de 10.09.2008. Pe cale de consecinta, rezulta ca aplicarea sanctiunii este prescrisa.

Un alt motiv de nelegalitate a procesului-verbal contestat îl constituie nerespectarea de catre intimata a prevederilor art. 16 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, potrivit carora procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost savârsita, precum si aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite, precum si nerespectarea disp. art. 17 din O.G. nr. 2/2001, potrivit carora lipsa mentiunilor privind fapta savârsita si a datei comiterii acesteia atrage nulitatea procesului-verbal.

Din analiza mentiunilor procesului-verbal contestat, instanta retine ca agentul constatator s-a limitat sa precizeze ca în urma sesizarii primite la G.N.M. - Comisariatul Judetean Tulcea si a verificarii efectuate în teren, s-a constatat ca petentul nu a îndeplinit la termen masurile stabilite anterior, respectiv dezafectarea zonei de pasunat, fapt consemnat în notele de constatare încheiate anterior. Or, o astfel de descriere generica (care se rezuma la redarea partiala a textului de lege) nu constituie o descriere corespunzatoare a faptei contraventionale.

Interpretând logico-gramatical prev. art. 16 alin. 1 si art. 17 din O.G. nr. 2/2001, rezulta cerinta ca agentul constatator sa realizeze o descriere în concret a contraventiei, cu specificarea actiunii sau inactiunii autorului si a tuturor circumstantelor de natura a imprima faptei acest caracter. Cerinta este imperativa întrucât ratiunea instituirii ei a fost aceea de a permite instantei cercetarea legalitatii actului constatator prin stabilirea faptelor materiale si verificarea încadrarii juridice pe care acestea au primit-o si a justetei sanctiunii aplicate. De asemenea, instanta remarca faptul ca legea nu prevede posibilitatea ca mentiunile procesului-verbal sa fie completate ulterior prin diferite mijloace de proba.

În speta, agentul constatator a facut referire la o sesizare primita la G.N.M. - Comisariatul Judetean Tulcea, fara sa indice în concret cine a formulat sesizarea, la ce data etc. Desi, initial, s-a mentionat ca loc al efectuarii controlului Primaria com. Greci, ulterior, la descrierea faptei, agentul constatator a aratat ca s-au efectuat verificari în teren, fara a localiza unde anume s-au realizat verificarile: în intravilanul/extravilanul com. Greci, cu identificarea lotului, parcelei, amplasamentului zonei de pasunat pe care trebuia sa o dezafecteze petentul. De asemenea, agentul a facut referire la un termen pâna la care trebuiau îndeplinite masurile impuse, dar nu a specificat care este acest termen. În ceea ce priveste masurile impuse, nu a aratat cine a impus aceste masuri si în ce consta dezafectarea zonei de pasunat. Totodata, a mentionat ca masurile au fost consemnate în note de constatare încheiate anterior, fara sa specifice numarul acestor note, data la care au fost întocmite si autoritatea de la care provin.

Instanta apreciaza ca depunerea ulterioara la dosar, în cursul procesului, a notei Institutiei Prefectului Tulcea nr. 660/27.08.2008 (fila 16) si a notei de constatare nr. 5847/03.10.2007 întocmita de reprezentantii G.N.M. – Comisariatul Judetean Tulcea si de cei ai Directiei Sanitar Veterinare Tulcea (filele 19-21) nu echivaleaza cu o descriere corespunzatoare a faptei contraventionale, aceasta trebuind sa fie realizata în cuprinsul procesului-verbal de contraventie. Procesul-verbal de contraventie este un act administrativ, acesta neputând fi completat prin elemente extrinseci actului, în speta, înscrisuri. Mai mult, în cuprinsul procesului-verbal se face referire la mai multe note de constatare. Or, intimata a învederat instantei, prin întâmpinare, ca agentul constatator a avut în vedere o singura nota de constatare, si anume nota de constatare nr. 5847/03.10.2007, nu si nota de constatare nr. 3720/08.09.2008 (filele 17-18).

Totodata, instanta constata ca nu a fost mentionata data savârsirii contraventiei. Aceasta mentiune este importanta pentru calcularea termenului de prescriptie. Cum data savârsirii contraventiei nu este întotdeauna aceeasi cu cea a constatarii ei (asa cum este cazul în speta de fata), exista obligativitatea mentionarii separate a celor doua date. Totusi, în situatia în care agentul constatator ar fi apreciat ca fapta contraventionala este continua si ca data savârsirii faptei este identica cu data constatarii ei, acest aspect ar fi trebuit sa se poata deduce din cuprinsul procesului-verbal.

Prezentarea generala, lipsita de continut, a faptei contraventionale, fara mentionarea datei si a locului comiterii acesteia, precum si a altor elemente de fapt, conduce la lipsa din procesul-verbal a descrierii faptei savârsite, care potrivit art. 17 din OG nr. 2/2001 atrage nulitatea procesului-verbal, nulitate ce se constata si din oficiu.

Un alt aspect de natura a afecta legalitatea procesului-verbal în discutie îl constituie nesemnarea acestuia de catre petent, conform art. 19 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001. Instanta constata ca procesul-verbal a fost semnat de catre un martor, dar nu s-a precizat motivul pentru care petentul nu a fost de fata la întocmirea procesului-verbal de contraventie (de ex., a fost invitat la sediul intimatei, dar nu s-a prezentat). Mai mult, instanta remarca faptul ca petentul nu a fost prezent nici la întocmirea notei de constatare nr. 3720/08.09.2008. Este adevarat ca procesul-verbal de contraventie poate fi dresat si la o data ulterioara constatarii contraventiei, însa trebuie sa i se dea posibilitatea contravenientului sa îsi expuna obiectiunile relativ la aspectele retinute de agentul constatator. O astfel de modalitate de constatare si sanctionare a contraventiei, fara ca petentul sa fie anuntat despre efectuarea unui control si despre întocmirea unui proces-verbal de contraventie, încalca dreptul acestuia la aparare.

Sub aspectul temeiniciei, instanta retine ca, desi O.G. nr.2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art. 34 rezulta ca procesul-verbal contraventional face dovada deplina a situatiei de fapt si a încadrarii în drept pâna la proba contrara.

În speta, în cursul procesului (la termenul de judecata din 12.02.2009), petentul a sustinut ca nu a procedat la darâmarea constructiei situate pe terenul pe care îsi are stâna deoarece nu este proprietarul acesteia, constructia apartinând fostului C.A.P.

Din cuprinsul adresei nr. 1006/11.03.2009 a Primariei com. Greci (fila 49) rezulta faptul ca în zona „La Zuitum”, unde petentul a avut stâna, se afla doua constructii: una apartinând d-nei I.G. si o alta constructie din paianta, edificata înca din anul 2005 pe pasunea comunala de catre petent, fara autorizatie de construire, motiv pentru care a si fost avertizat cu privire la nerespectarea legislatiei în domeniul constructiilor.

Cu toate acestea, martorii audiati în cauza, M.G. si M.I., au declarat ca respectiva constructie din paianta a apartinut fostului C.A.P. (având aceeasi destinatie, si anume de adapost pentru animale) si ca petentul doar a reparat-o. Au mai aratat si ca aceasta constructie este situata pe terenul pe care petentul îsi avea stâna, în zona cunoscuta de ei si de ceilalti localnici sub numele de „La Zuitum”. De asemenea, martorul M.I. a declarat ca petentul a ocupat terenul si a reparat constructia în care si-a facut adapost dupa Revolutia din 1989. Atât M.G., cât si M.I. au aratat ca au cunostinta de aceste aspecte dat fiind ca primul are o stâna în apropierea stânei petentului, iar al doilea are o vie situata la o distanta de 1 km de stâna petentului.

Instanta are în vedere ca a priori mijloacele de proba prevazute de art. 172-225 Cod proc. civ. au aceeasi forta probanta. De asemenea, constata ca mentiunile adresei Primariei Greci si declaratiile martorilor sunt contradictorii. În aceasta situatie, în aprecierea probelor instanta tine cont si de faptul ca martorii audiati în cauza sunt localnici ai com. Greci, au o stâna, respectiv o vie în zona „La Zuitum” si au putut sa perceapa direct, cu propriile simturi, pentru o perioada lunga de timp, situatia de fapt din zona „La Zuitum”, unde este amplasata pasunea comunala. Or, în conditiile în care, nu numai petentul, ci si localnicii au avut convingerea ca aceasta constructie a apartinut fostului C.A.P., se pune în discutie vinovatia petentului, care a ezitat în demolarea acestei constructii, având convingerea ca nu îi apartine. Mai mult, atât în cuprinsul notei Institutiei Prefectului Tulcea nr. 660/27.08.2008 (fila 16), cât si în cel al adresei Primariei Greci se face referire la avertismentele repetate ce i-au fost adresate petentului pentru dezafectarea terenului de constructiile provizorii (din probele administrate, rezulta însa ca este vorba de o singura constructie). Cu toate acestea, intimata nu a facut dovada acestor avertismente, singura masura impusa în sensul dezafectarii zonei de pasunat fiind cea din nota de constatare 5847/03.10.2007.

Un argument în plus în retinerea nevinovatiei petentului îl constituie faptul ca, potrivit art. 1 alin. 1 din H.C.L. Greci nr. 13 din data de 14.08.2008 (filele 31-32), s-a aprobat arendarea unui teren de 700 ha, situat în extravilanul com. Greci, catre Asociatia crescatorilor de ovine „Podul de Piatra” cu destinatia de pasunat si amplasare adaposturi pentru animale pentru toti membrii asociatiei. Cum petentul era deja membru al Asociatiei „Podul de Piatra”, asa cum reiese din Decizia nr. 2/08.08.2008 a Asociatiei si din tabelul anexat (filele 30, 37-39), acesta în mod evident a apreciat ca îsi poate duce în continuare animalele la pasunat si poate sa mentina adapostul pentru animale pe terenul pe care îsi avea stâna de multa vreme si care urma sa fie arendat Asociatiei, cu aceeasi destinatie: pasunat si amplasare adaposturi pentru animale. De altfel, la scurt timp de la sanctionarea petentului (10.09.2008), s-a încheiat contractul de arendare nr. 5141/21.10.2008, iar petentului i-a fost atribuita o suprafata de teren, conform adeverintei eliberate de Asociatia „Podul de Piatra” (fila 26). Însa, datorita faptului ca a fost amendat, acesta nu îsi mai duce animalele la pasunat pe terenul ce i-a fost atribuit (aspect ce rezulta din declaratia martorului M.I. – fila 45), fiindu-i teama de o noua sanctiune. În ceea ce priveste H.C.L. Greci nr. 14 din data de 14.08.2008, asa cum reiese din nota de constatare a G.N.M. nr. 3720/08.09.2008 (filele 17-18), aceasta a fost contestata de petent la Primarul com. Greci, intimata nefacând dovada ca petentului i s-ar fi respins contestatia.

Prin urmare, instanta apreciaza ca aceasta situatie incerta cu privire la regimul juridic al constructiei în discutie lasa loc îndoielii care profita petentului (in dubio pro reo).

Conform art. 6 din Conventia EDO, invocat de petent, orice persoana acuzata de o infractiune este prezumata nevinovata pâna ce vinovatia sa va fi legal stabilita. Aplicarea prevederilor art. 6 din Conventia EDO si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului în materia prezumtiilor are a fi privita din perspectiva nuantata a invocarii sarcinii probatiunii, în raport de modalitatea în care a fost întocmit procesul-verbal de contraventie. Instanta europeana, prin jurisprudenta sa, permite valorificarea prezumtiilor, în limite rezonabile. În masura în care petentul a dovedit prin probe, conform art. 1169 Cod civ., ca nu a savârsit cu vinovatie fapta ilicita retinuta în sarcina sa, nu mai opereaza prezumtia de veridicitate a procesului-verbal, în vreme ce prezumtia de nevinovatie a petentului poate fi invocata.

În consecinta, având în vedere situatia de fapt retinuta si dispozitiile legale evocate în considerente, instanta apreciaza ca se impune admiterea plângerii contraventionale, anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria GNM nr. 007796/10.09.2008 întocmit de intimata si exonerarea petentului de plata amenzii contraventionale aplicate în cuantum de 7.500 lei.