Recalculare pensie în baza o.u.g. 4/2005 cu consecinţa stabilirii unui punctaj mediu anual inferior.Obligaţia casei de pensii de a menţine în plată pensia corespunzătoare punctajului mediu anual anterior recalculării.Inexistenţa debitului în sarcina benef

Dosar Nr. 113 (12.02.2010)

Recalculare pensie în baza O.U.G. 4/2005 cu consecinta stabilirii unui punctaj mediu anual inferior.Obligatia casei de pensii de a mentine în plata pensia corespunzatoare punctajului mediu anual anterior recalcularii.Inexistenta debitului în sarcina beneficiarului pensiei

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 8262/118/2008, reclamantul C.C. a chemat în judecata pe pârâta Casa Judeteana de Pensii Constanta, solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa dispuna anularea deciziilor nr. 208135/26.08.2008 de recalculare a pensiei si nr. 208135/26.08.2008 de stabilire debit si sa oblige pârâta la emiterea unei noi decizii de recalculare, cu stabilirea corecta a punctajului mediu anual.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca prin decizia nr. 208135/30.11.2005 a fost stabilita în favoarea sa o pensie pentru limita de vârsta în cuantum de 434 lei, corespunzatoare unui punctaj mediu anual de 1,46 puncte.Ulterior, prin decizia emisa la data de 26.08.2008, a fost înregistrata o scadere a punctajului mediu anual, pe cale de consecinta fiind emisa si decizia de debit din aceeasi data, prin care s-a imputat suma de 1871 lei, cu titlu de pensie încasata necuvenit în perioada 01.12.2005-30.09.2008.

Reclamantul a mai sustinut ca cele doua decizii contestate sunt nelegale.Astfel, fata de prevederile H.G. 1550/2004, nu exista temei legal pentru darea în plata a pensionarilor al caror punctaj mediu anual a scazut în urma recalcularii pensiei.Cele doua decizii au fost emise de pârâta fara a fi însotite de buletine de calcul referitoare la elementele care au stat la baza recalcularii.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar deciziile contestate si a solicitat efectuarea unei expertize contabile pentru verificarea punctajului mediu anual cuvenit la data de 01.12.2005, proba încuviintata si administrata de instanta.

În aparare, pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii.Pe aceasta cale s-a sustinut ca decizia de recalculare a pensiei a fost emisa ca urmare a aplicarii prevederilor H.G. 1456/2005, astfel ca punctajul mediu anual stabilit în favoarea reclamantului a înregistrat o scadere de la 1,46557 la 1,35327 puncte.

Prin urmare, a mai învederat pârâta, debitul în cuantum de 1871 lei, reprezentând diferenta dintre pensia încasata si pensia cuvenita în perioada decembrie 2005-iulie 2008, a fost corect calculat potrivit art. 89 alin.1 si art. 187 din Legea 19/2000.

În dovedirea celor sustinute, pârâta a depus la dosar întreaga documentatie care a stat la baza emiterii deciziilor contestate.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, rezulta urmatoarele:

Reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru limita de vârsta stabilita la data de 01.03.1998 sub imperiul Legii 3/1977.Dupa intrarea in vigoare a Legii 19/2000 si odata cu reevaluarea pensiei astfel puse în plata prin prisma dispozitiilor OUG 4/2005 si ale H.G. 1456/2005 a fost calculat punctajul mediu anual corespunzator stagiului de cotizare realizat de reclamant, stabilindu-se un punctaj de 1,46557 puncte la data de 01.12.2005.

Prin decizia emisa la data de 26.08.2008, tot în cadrul procesului de recalculare reglementat de O.U.G. 4/2005, s-a constatat ca punctajul mediu anual stabilit prin decizia nr. 208135/30.11.2005 a fost în mod gresit calculat, astfel ca s-a determinat un punctaj mediu anual de 1,35237 puncte, aplicabil tot de la data de 01.12.2005.

In aceste conditii, pârâta a stabilit ca suma încasata de catre reclamant in baza punctajului mediu anual initial stabilit este necuvenita, în masura în care depaseste valoarea pensiei corespunzatoare punctajului corect, procedând pe cale de consecinta la emiterea dispozitiei de debit.

Prin urmare, fata de dispozitiile art. 187(1) din Legea nr. 19/2000, potrivit cu care sumele încasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari în termenul de prescriptie de 3 ani, urmeaza a se analiza daca pensia calculata prin doua decizii diferite ale pârâtei a fost corect determinata si daca reclamantul a încasat nelegal diferenta de 1871 lei.

Pentru verificarea punctajului mediu anual cuvenit reclamantului la data de 01.12.2005, data recalcularii pensiei, în cauza a fost efectuata o expertiza contabila.

Calculele efectuate de expert s-au întemeiat pe dispozitiile art. 77-78 din Legea 19/2000, care reglementeaza modul de stabilire a punctajului mediu anual, cu luarea în considerare a întregii documentatii aflate la dosarul administrativ la data de 26.08.2008, potrivit prevederilor art. 7 alin.5 din O.U.G. 4/2005, derogatorii de la dreptul comun în materia recalcularii drepturilor de pensie-art. 95 si art. 169 din Legea 19/2000.

Prin raportul de expertiza contabila, ale carui concluzii au fost mentinute de expert si în urma obiectiunilor formulate de reclamant, s-a calculat un punctaj mediu anual la data de 01.12.2005 de 1,36064 puncte, diferenta fata de punctajul calculat de pârâta fiind determinata de valorificarea gresita prin decizia de pensie a sumei contributive aferente perioadei 01.04.1970-06.06.1970, respectiv 1245 lei, în loc de 1367 lei.

În consecinta, instanta îsi va însusi concluziile raportului de expertiza si va retine ca în urma procesului de recalculare a pensiei în temeiul O.U.G. 4/2005 reclamantul trebuia sa beneficieze de un punctaj mediu anual de 0,36064 puncte.Din aceasta perspectiva, decizia de recalculare a pensiei emisa la data de 26.08.2008 este netemeinica, astfel ca se va dispune anularea deciziei si obligarea pârâtei sa emita o noua decizie de recalculare care sa aiba în vedere un punctaj mediu anual de 1,36064 începând cu data de 01.12.2005.

În ce priveste decizia de debit emisa tot la data de 26.08.2008, în analiza acesteia se va porni de la constatarea punctajului mediu anual cuvenit reclamantului la data de 01.12.2005, astfel cum a fost retinut pe baza raportului de expertiza contabila, fiind vorba deci despre un punctaj inferior celui aflat în plata în temeiul deciziei de recalculare din data de 30.11.2005, de 1,46557 puncte.

Astfel, potrivit art. 4. alin.1 din OUG nr.4/2005, „Determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate în pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000”.

Totodata art. 6 alin. 1 din acelasi act normativ dispune ca: „în vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmeaza a fi platita dupa efectuarea recalcularii, punctajul mediu anual calculat potrivit art. 4 se compara cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plata în luna anterioara celei în care se efectueaza plata, în conformitate cu etapele prevazute la art. 3.

   Alin.2 dispune însa ca:” în situatia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plata, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat în plata pâna la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta”.

În speta, în temeiul normelor legale enuntate, pârâta a procedat la recalcularea drepturilor de pensie de care beneficia reclamantul initial prin decizia din 30.11.2005.În acest context, noua decizie de recalculare din data de 26.08.2008 si care s-a întemeiat tot pe algoritmul de calcul din O.U.G. 4/2005, reprezinta de fapt o decizie de revizuire a celei din anul 2005, fiind aplicabile deci aceleasi principii referitoare la mentinerea pensiei aflate în plata.

Or, cu aceasta ocazie punctajul initial de 1,46557 a scazut la 1,35327, pârâta apreciind în consecinta ca reclamantul a încasat pentru perioada 01.12.2005 – 30.09.2008 o pensie mai mare decât i s-ar fi cuvenit.

Dincolo de rezultatul efectiv al recalcularii, care prin verificarea efectuata de expertul contabil desemnat de instanta s-a dovedit a fi unul gresit, din analiza textelor de lege mentionate rezulta ca, în situatia în care în urma recalcularii punctajul se micsoreaza, pensia aflata în plata se mentine pâna la momentul la care cuantumul acesteia se va mari, ca urmare a cresterii valorii punctului de pensie.Prin urmare, desi se stabilea un punctaj mediu anual mai mic decât cel anterior recalcularii, pârâta avea obligatia sa mentina în plata pensia mai mare, reclamantul fiind îndreptatit la încasarea pensiei în acest cuantum .

Cu alte cuvinte, fata de dispozitiile exprese ale art.6 alin.2 din O.U.G. 4/2005,pârâta era obligata sa mentina în plata pensia aferenta punctajului superior stabilit înainte de recalculare, sub nici o forma beneficiarul acestei pensii neputând fi considerat ca a încasat sumele respective în mod necuvenit.

Asadar, decizia de debit contestata este nelegala sub acest aspect, singura consecinta prevazuta în mod expres de catre legiuitor pentru astfel de situatii rezultate în urma procesului de recalculare a pensiei fiind imposibilitatea cresterii cuantumului pensiei pâna la momentul în care valoarea pensiei determinata conform noului punctaj ajunge la valoarea pensiei anterioare.

Astfel, nu se poate aprecia ca reclamantul a încasat o pensie necuvenita, câta vreme dispozitiile art.6 alin.2 din OUG nr. 4/2005 prevad ca suma de bani imputata cu titlu de debit este de fapt o plata la care acesta era îndreptatit.

Pentru considerentele aratate, instanta va admite contestatia îndreptata împotriva deciziei de debit, urmând a anula aceasta decizie prin care a fost imputata reclamatului suma de 1871 lei.