Rectificare cf. Acţiunea în rectificare de cf prescriptibilă în termen de 3 ani faţă de subdobânditorul de bună credinţă. Existenţa unei înscrieri greşite ce nu mai poate fi reparată pe calea acţiunii în rectificare, dată fiind prescripţia dreptului la acţ

Dosar Nr. 646 (09.04.2009)

MATERIE:DREPT CIVIL

OBIECT:

Rectificare CF. Actiunea în rectificare de CF prescriptibila în termen de 3 ani fata de subdobânditorul de buna credinta. Existenta unei înscrieri gresite ce nu mai poate fi reparata pe calea actiunii în rectificare, data fiind prescriptia dreptului la actiune, deschide însa dreptul la despagubiri pentru prejudicial creat.

Temei de drept: art.36 din Legea nr. 7/1996 si art. 998 Cod civil;

Sursa primara:

Decizia civila nr.646/09.04.2009-R a Curtii de Apel Oradea

(dosar nr.1636/296/2008)

Prin sentinta civila nr.3581/10.06.2008 pronuntata de Judecatoria Satu Mare în dosar nr.1636/296/2008, a fost admisa actiunea civila promovata de reclamantii D.M., D.V. si D.S.astfel cum a fost aceasta precizata si completata ulterior, împotriva pârâtilor SC A.SRL Paulesti prin lichidator SC E.I.SRL Satu Mare, SC S.SRL Paulesti prin succesorii în drepturi D.F., T.V. si F.V., si SC A. I.SRL Satu Mare si în consecinta s-a constatat nulitatea absoluta partiala a contractului de vânzare-cumparare nr.3678/2000 încheiat între SC A.SRL Paulesti si SC A.I. SRL Satu Mare în privinta parcelelor de teren de sub nr.top.156/17 si 156/18 din CF nr.502 si 491 Paulesti, dispunându-se totodata rectificarea înscrierilor de carte funciara în privinta acestora prin radierea pozitiilor nr.B1-3 din CF nr.491 Paulesti si a pozitiilor nr.A13, A18 si A19 din aceeasi coala, fiind obligati totodata pârâtii sa lase reclamantilor în deplina posesie si proprietate parcela de teren de sub nr.top.156/15 din CF nr.332 Paulesti precum si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate reclamantilor.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre prima instanta a retinut ca potrivit înscrierilor din CF nr.332 Paulesti, proprietar tabular al parcelei de sub nr.top.156/15 este B.A.în prezent decedat, ai carui mostenitori sunt reclamantii în cauza si ca, în pofida acestei înscrieri din evidentele de carte funciara, în privinta parcelei de sub nr.top.156/15 s-a operat o dezmembrare si apoi o transcriere a dreptului de proprietate în favoarea SC S.SRL Paulesti si SC A.SRL Paulesti (Petin), aceasta din urma înstrainând respectivul teren în favoarea SC A.I.SRL Satu Mare.

Raportat la aceasta stare de fapt prima instanta a apreciat ca operatiunile de dezmembrare, comasare si înscriere a transferului de proprietate sunt pe de o parte inopozabile reclamantilor, iar pe de alta parte înscrieri nevalabile, retinându-se totodata si nulitatea absoluta a contractului de vânzare-cumparare încheiat SC A.I. SRL Satu Mare si SC A.SRL, fundamentat pe reaua credinta a cumparatorului care ar fi putut lua cunostinta despre situatia juridica a imobilului prin simpla lecturare a colii de carte funciara.

În acest context, prima instanta a apreciat ca în cauza îsi gasesc aplicarea disp.art.34 pct.1 din Legea nr.7/1996, art.480 Cod civil, art.44 alin.1-3 din Constitutia României si art.1 din Protocolul nr.1 al CEDO,admitând actiunea reclamantilor astfel cum a fost formulata si respingând exceptiile procesuale si procedurale invocate de catre pârâtii în cauza (fila nr.135 verso, alin.6 din dosar nr.1636/296/2008)

Împotriva acestei sentinte au promovat în termenul legal calea de atac intitulata recurs, pe de o parte succesorii în drepturi ai pârâtei SC S. SRL, persoanele fizice D.F., F.V. si T.V., solicitând modificarea în tot a sentintei atacate în sensul respingerii actiunii reclamantilor, invocând pe cale de exceptie împlinirea cursului prescriptiei achizitive în favoarea acestora, iar pe de alta parte prescriptia extinctiva a dreptului material la actiune al reclamantilor, raportat la împrejurarea ca nulitatea invocata este una relativa, prescriptibila în termenul general de 3 ani de zile iar nu una absoluta, imprescriptibila extinctiv.

Pe de alta parte, împotriva aceleiasi sentinte a promovat calea de atac intitulata recurs, pârâta SC A.I. SRL (fila nr.28), solicitând modificarea în tot a sentintei în sensul respingerii actiunii reclamantilor, invocând buna credinta în calitate de tert cumparator precum si inadmisibilitatea promovarii actiunii de catre reclamanti, prin prisma unei solutii pronuntate de Înalta Curte de Casatie si Justitie într-o speta similara (filele nr.50-53 din dosarul de apel).

În sedinta publica de la termenul din data de 28.10.2008 (filele nr.73-74) instanta a procedat la recalificarea caii de atac promovate în cauza, întemeiat pe disp.art.84 si 135 Cod de procedura civila, raportat la art.56 din Legea nr.7/1996 republicata, având în vedere capatul principal al cererii reclamantilor, acela vizând rectificarea înscrierilor de carte funciara.

Prin decizia civila nr. 310/Ap din data de 05.12.2008, pronuntata de Tribunalul Satu Mare, în dosar nr. 1636/296/2008 s-au admis apelurile declarate de apelantii-pârâti D.F.,F.V.,T.V.,succesori în drepturi ai SC „S” SRL si SC „A.I.” SRL, împotriva sentintei civile nr.3581/10.06.2008 si a încheierilor pronuntate de Judecatoria Satu Mare în dosar nr.9639/296/2006 si nr.1636/296/2008, în contradictoriu cu intimatii-reclamanti D.V.,D.M. si D.S., si cu intimatul-pârât SC „A. P.” SRL PAULESTI, prin lichidator SC „E.I.” SRL, si în consecinta:

S-a schimbat în tot sentinta apelata, în sensul ca admite exceptia prescriptiei achizitive întemeiata pe disp.art.27 din Decretul-Lege nr.115/1938, invocata de apelantii-pârâti succesori în drepturi ai SC „S” SRL, admite exceptia bunei-credinte a apelantei-pârâte SC „A.I.” SRL si pe cea a prescriptiei extinctive întemeiate pe disp.art.36 din Legea nr.7/1996, invocate de catre aceasta din urma apelanta, si în consecinta respinge actiunea reclamantilor.

S-a mentinut solutia primei instante în privinta celorlalte exceptii si incidente procedurale dezlegate prin încheierile apelate.

Au fost obligati intimatii-reclamanti sa plateasca apelantilor-pârâti succesori în drepturi ai SC S. SRL suma de 1539,65 lei RON, cheltuieli de judecata în apel.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de apel a avut în vedere urmatoarele considerente:

Potrivit înscrierilor din CF nr.332 Paulesti (fila nr.14 din dosar nr.9639/296/2006 atasat la dosarul cauzei, în care a fost înregistrata initial actiunea reclamantilor) proprietar tabular al parcelei de sub nr.top.156/11 figureaza la pozitia nr.B1 B.A., antecesorul reclamantilor în cauza, dupa cum rezulta din arborele genealogic si actele de stare civila depuse de acestia, inclusiv certificatele de mostenitor nr.909-911/14.12.1998 (filele nr.132-137 idem).

Potrivit înscrierilor din aceeasi coala CF parcela de sub nr.top.156/11 a fost dezmembrata sub doua nr.top. noi 156/14 si 156/15, în temeiul sentintei civile nr.2379/1990 a Judecatoriei Satu Mare si a schitei de parcelare ce a facut parte integranta din aceasta hotarâre, iar în baza aceleiasi sentinte parcela de sub nr.top.nou 156/15 a fost transcrisa într-o noua coala de carte funciara CF nr.491 Paulesti în favoarea SC S. SRL.

De asemenea, ulterior, în temeiul sentintei civile nr.9650/1998 pronuntata de Judecatoria Satu Mare în dosar nr.7238/1998 si a schitei de dezmembrare parte integranta a acestei hotarâri, parcela de sub nr.top.nou 156/14 a fost dezmembrata sub doua nr.top.noi 156/21 si 156/22, cea dintâi fiind transcrisa în CF nr.502 Paulesti în favoarea SC A.SRL Petin, com.Paulesti, jud.Satu Mare, iar ulterior înstrainarii prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.3678/09.06.2000 (filele nr.50-51 idem) catre SC A.I. SRL Satu Mare (fila nr.15 verso).

Raportat la aceasta stare de fapt instanta de apel a retinut ca, pe de o parte s-a invocat de catre reclamanti nulitatea dezmembrarilor si a vânzarii-cumpararii din data de 09.06.2000, raportat la înscrierile de carte funciara existente initial în CF nr.332 Paulesti, inclusiv reaua-credinta a cumparatorului SC A.I. SRL Satu Mare, care nu a consultat aceste evidente de carte funciara, iar pe de alta parte ca s-au invocat în cauza, pe cale de exceptie, mai multe incidente prealabile, respinse în bloc de catre prima instanta atât prin încheierea de sedinta din 03.06.2008 (fila nr.133 din dosar nr.1636/296/2008) cât si prin sentinta ce face obiectul prezentului apel.

Tribunalul a retinut ca au fost invocate exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor D.V., D.M. si D.S., contestându-se calitatea acestora de succesori în drepturi ai def.B.A., precum si exceptia lipsei de interes pentru anularea contractului de vânzare-cumparare încheiat de SC A.I.SRL cu SC A.SRL, prin prisma art.27 si 28 din Legea nr.18/1991 (filele nr.45-46 din dosar nr.9639/296/2006), aspecte carora reclamantii le-au raspuns prin înscrisurile doveditoare ale calitatii de mostenitor (filele nr.132-137 idem) precum si prin expunerea rationamentului judiciar exprimat într-o speta similara, prin decizia civila nr.1276/08.12.2005 pronuntata de Curtea de Apel Oradea în dosar nr.4335/2005 (filele nr.116-118) precum si prin întâmpinarea depusa la data de 22.03.2007 (filele nr.79-80), astfel încât, prin prisma celor expuse, tribunalul apreciaza ca fiind legala si temeinica solutia primei instante de respingere a celor doua exceptii.

De asemenea, s-a mai retinut ca pârâta SC A.I. SRL a invocat în fata instantei de fond pe cale de exceptie, buna sa credinta în calitate de tert subdobânditor de drepturi reale imobiliare oneroase, raportat la înscrierile din CF nr.502 Paulesti, precum si exceptia prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune al reclamantilor în privinta promovarii rectificarii de carte funciara (fila nr.82 idem), exceptii de asemenea respinse de catre prima instanta.

În privinta acestor din urma incidente prealabile, retinând ca au fost reiterate de catre apelanta pârâta SC A.I. SRL si în cadrul apelului promovat împotriva sentintei si a tuturor încheierilor pronuntate (fila nr.52 din dosarul de apel), precum si faptul ca în apel s-a invocat pe cale de exceptie prescriptia achizitiva împlinita în favoarea celorlalti apelanti, tribunalul a analizat cu prioritate în conditiile art.137 raportat la art.298 Cod de procedura civila respectivele chestiuni prejudiciale.

În ce priveste împlinirea cursului prescriptiei achizitive în favoarea SC S.SRL, întemeiata pe disp.art.27 din Decretul Lege nr.115/1938, invocata de catre apelantii-pârâti D.F., F.V. si T.V. (filele nr.2, 3 din dosarul de apel) tribunalul a retinut ca potrivit înscrierilor din CF nr.491 Paulesti întabularea dreptului de proprietate al SC S.SRL s-a realizat în temeiul încheierii nr.6977/13.07.1993, sub pozitia B1, în temeiul sentintei civile nr.2379/1993 a Judecatoriei Satu mare si a schitei de parcelare care a facut parte integranta din aceasta hotarâre (fila nr.18 din dosar nr.9639/296/2006).

Pe de alta parte actiunea civila a reclamantilor D.M., D.V. si D.S. a fost înregistrata la data de 02.11.2006 sub dosar nr.9639/296/2006 al Judecatoriei Satu Mare, (acest dosar fiind solutionat prin încheierea nr.1315/04.03.2008 prin care s-a luat act de renuntarea la judecata a pârâtei SC A.I. SRL Satu Mare la cererea de chemare în garantie a garantului SC A.P. SRL prin lichidator judiciar SC E.I. SRL si s-a disjuns actiunea principala a reclamantilor, înregistrându-se sub dosar nr.1636/296/2008 al Judecatoriei Satu Mare si fiind solutionat ulterior prin sentinta civila nr.3581/10.06.2008 a Judecatoriei Satu Mare, ce face obiectul prezentului apel).

În aceste conditii, tribunalul a constatat ca între data înscrierii în evidentele de carte funciara a dreptului tabular de proprietate dobândit de catre SC S. SRL (13.07.1993) si data promovarii de catre reclamantii D. M., D.V. si D.S. a cererii introductive în instanta prin care si-au exteriorizat iesirea din pasivitate (02.11.2006) a trecut un interval de timp de peste 13 ani de zile.

Având în vedere ca disp.art.27 din Decretul-Lege nr.115/1938 impun drept conditie legala a uzucapiunii tabulare, prin convalescenta titlului, un termen de 10 ani de zile, instanta de apel a constatat ca aceasta conditie legala se prezinta a fi îndeplinita în prezenta cauza.

De asemenea, în privinta regimului juridic aplicabil posesiei exercitate de catre dobânditorul SC S.SRL, raportat la succesiunea actelor normative în timp, tribunalul a retinut ca în speta cursul prescriptiei achizitive a început în perioada în care a era în vigoare Decretul-Lege nr.115/1938, anterior adoptarii Legii nr.7/1996 si ca s-a împlinit ulterior intrarii în vigoare a acestui act normativ, situatie tranzitorie lamurita prin decizia nr.86/2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata într-un recurs în interesul legii aplicabil în cauza conform disp.art.329 alin.3 partea finala Cod de procedura civila în sensul ca uzucapiunii în cauza urmeaza a-i fi aplicabile dispozitiile normative cuprinse în Decretul-Lege nr.115/1938.

În schimb, o alta conditie legala impusa prin disp.art.27 din Decretul-Lege nr.115/1938 este aceea a bunei-credinte a uzucapantului, buna credinta care trebuie sa existe cel putin la data începerii cursului prescriptiei achizitive.

Sub acest aspect, instanta de apel a constatat ca potrivit înscrierilor din CF nr.491 Paulesti (filele nr.17-19 din dosar nr.9639/296/2006) coroborat cu dispozitivul si considerentele sentintei civile nr.2931/14.04.1993 pronuntata de Judecatoria Satu Mare în dosar nr.2379/1993 (filele nr.22-23 idem), respectiva dezmembrare si constatare a dobândirii prin vânzare-cumparare a terenurilor în litigiu de catre SC S.SRL, în conditiile art.28 si 93 din Legea nr.18/1991 în redactarea existenta la acel moment, s-a operat în temeiul unei hotarâri judecatoresti devenita irevocabila si intrata în puterea lucrului judecat.

Este adevarat ca, dupa cum a retinut si prima instanta, hotarârea judecatoreasca de mai sus este inopozabila intimatilor-reclamanti din prezenta cauza. În mod indubitabil însa, ea a produs efecte, atât între partile din respectivul litigiu, cât si fata de terti, prin înscrierea în evidentele de carte funciara a dispozitivului acestei sentinte. Aceasta este de altfel si una dintre functiile îndeplinite de sistemele de publicitate imobiliara, în speta de evidentele de carte funciara, aceea a asigurarii publicitatii si opozabilitatii fata de terti.

În acest context, raportat la împrejurarea ca dreptul subdobânditorului cumparator în conditiile art.28 si 93 din Legea nr.18/1991 SC S.SRL a fost confirmat printr-o hotarâre judecatoreasca irevocabila si apoi înscris în evidentele de carte funciara, independent de orice alte eventuale neregularitati procedurale vizând aplicarea normelor legale cuprinse în Legea nr.18/1991 evocate anterior, tribunalul a apreciat ca fiind întemeiata buna-credinta afirmata si sustinuta de catre SC S.SRL prin succesorii sai în drepturi persoane fizice apelante-pârâte în cauza si pe cale de consecinta ca fiind îndeplinite conditiile legale de existenta a uzucapiunii tabulare reglementate prin art.27 din Decretul-Lege nr.115/1938.

Prin prisma acelorasi rationamente, coroborat si cu înscrierea preexistenta din CF nr.502 Paulesti (filele nr.15-16 idem), tribunalul a apreciat ca fiind întemeiata si exceptia de buna-credinta invocata de catre subdobânditorul SC A.I. SRL, retinând totodata si perfectarea în forma autentica a contractului prin care acesta din urma a dobândit terenul în litigiu.

Potrivit disp.art.1899 alin.2 Cod civil, buna-credinta se prezuma întotdeauna, sarcina probatiunii relei credinte revenind partii care afirma existenta acesteia, reaua-credinta neputând fi presupusa.

În speta atâta timp cât vânzatorul din contractul autentic nr.3678/09.06.2000 (filele nr.63-64 idem) figura înscris în evidentele de carte funciara în CF nr.502 Paulesti, înscriere realizata în temeiul unei hotarâri judecatoresti irevocabile si în baza unei schite de parcelare avizate de OJCGC ce facea parte integranta din respectiva hotarâre, tribunalul a apreciat ca în mod nelegal prima instanta a considerat ca subdobânditorul SC A.I.SRL a fost de rea-credinta prin aceea ca nu a întreprins demersuri pentru a consulta si înscrierile anterioare din CF nr.332 Paulesti. Instanta de apel a apreciat ca dimpotriva, atâta vreme în CF 502 Paulesti nu a figurat nicio atentionare înscrisa din partea oricarei persoane interesate (sub forma notarii unui proces, de exemplu) la rubrica consacrata din cuprinsul colii de carte funciara, coroborat cu existenta unei hotarâri judecatoresti irevocabile si a unei schite de parcelare întocmite de catre o persoana abilitata în acest sens în temeiul legii si fiind considerata un specialist prin care se atesta dreptul de proprietate al vânzatorului, cerinta impusa de catre prima instanta de a fi consultate si colile anterioare de carte funciara, pâna la prima înscriere existenta initial, se prezinta a fi excesiva. Pe cale de consecinta instanta de apel urmeaza a retine buna-credinta a subdobânditorului SC A.I. SRL.

În aceste conditii, odata retinuta buna-credinta a subdobânditorului apelant-pârât SC A.I. SRL, tribunalul a retinut ca în cauza îsi gasesc aplicarea disp.art.30 din Legea nr.7/1996 („Daca în cartea funciara s-a înscris un drept real în conditiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se presupune ca dreptul exista în folosul ei, daca a fost dobândit sau constituit cu buna-credinta cât timp nu se dovedeste contrariul”) precum si disp.art.36 din aceeasi lege, potrivit carora „actiunea în rectificare, întemeiata pe nevalabilitatea înscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe gresita calificare a dreptului înscris, se va putea îndrepta si împotriva tertelor persoane care si-au înscris un drept real, dobândit cu buna-credinta si prin act juridic cu titlu oneros bazându-se pe cuprinsul cartii funciare, în termen de 3 ani de la data înregistrarii cererii de înscriere formulata de dobânditorul nemijlocit al dreptului a carui rectificare se cere, afara de cazul când dreptul material la actiunea de fond nu s-a prescris”.

Prin prisma normei juridice evocate instanta de apel a retinut, raportat la temeiul juridic invocat de catre reclamanti în cuprinsul cererii introductive si anume art.35 din Legea nr.7/1996 (fila nr.4 din dosar nr.9639/296/2006) precum si la temeiul faptic în sustinerea nulitatii absolute a vânzarii-cumpararii încheiate între SC A.P. SRL si SC A.I. SRL, acela al relei-credinte a partilor contractante, ca de principiu în sistemul nostru juridic vânzarea lucrului altuia nu este sanctionata cu nulitatea absoluta decât în ipoteza în care ambele parti au fost rea-credinta, solutie fundamentata pe ideea unei cauze ilicite din partea cocontractantilor.

În speta însa, consecvent celor expuse anterior, tribunalul a apreciat ca subdobânditorul SC A.I. SRL a fost de buna-credinta la data perfectarii vânzarii-cumpararii, astfel încât sustinerile reclamantilor fundamentate pe o atare nulitate absolute se prezinta a fi nefondate iar în privinta unei eventuale nulitati relative fundamentate pe reaua-credinta a vânzatorului, actiunea reclamantului este prescriptibila în termenul general de 3 ani de zile, reglementat prin art.3 din Decretul nr.167/1958.

În acest context, retinând din cuprinsul ipotezei legale descrise în art.36 din Legea nr.7/1996 ca, pe de o parte dreptul material la actiune al reclamantilor se prezinta a fi prescriptibil, iar pe de alta parte ca între data înscrierii în CF a dreptului de proprietate dobândit cu titlu oneros de catre SC A.I. SRL prin contractul autentificat prin nr.3678/2000, aceea de 12.06.2000 conform încheierii nr.5951/2000 cf sub pozitia nr.B2 (fila nr.15 verso din dosar nr.9639/296/2006) si momentul înregistrarii cererii de rectificare CF fata de subdobânditorul cu titlu oneros de buna-credinta SC A.I. SRL, aceea de 02.11.2006 s-a împlinit termenul legal de 3 ani la care face referire dispozitia normativa evocata, tribunalul a admis aceasta exceptie si în consecinta a admis ambele apeluri, a schimbat în tot sentinta apelata în sensul ca a admis atât exceptia prescriptiei achizitive întemeiata pe disp.art.27 din Decretul-Lege nr.115/1938, invocata de apelantii-pârâti succesori în drepturi ai SC S.SRL cât si exceptia bunei-credinte si a prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune întemeiate pe disp.art.36 din Legea nr.7/1996 invocate de catre apelanta-pârâta SC A.I. SRL, mentinând însa în tot solutia primei instante în privinta celorlalte exceptii si incidente procedurale pe care le-a dezlegat în cuprinsul încheierilor de sedinta prealabile, facând totodata aplicarea disp.art.274 si urm. raportat la art.298 Cod de procedura civila si obligând intimatii reclamanti la plata cheltuielilor de judecata ocazionate apelantilor-pârâti D.F., F.V. si T.V., conform dispozitivului prezentei decizii.

Împotriva acestei decizii, în termen, legal timbrat, au declarat recurs intimatii D.M., D.V. si D.S. solicitând admiterea acestuia, modificarea deciziei si mentinerea sentintei, cu cheltuieli de judecata.

Prin motivele de recurs s-a invocat gresita aplicare a art. 27 din Decretul Lege nr. 115/1938, antecesorul lor a fost proprietar tabular a nr. top. 156/11 – 5,4755 mp înscris în CF nr. 332 Paulesti, în 1993 când SC S.SRL a promovat litigiul indicând gresit ca acest nr. top. este înscris în Cf nr. 280 în care de fapt este înscris nr. top. 156/7 în suprafata de 5755 mp, litigiu ce s-a purtat fara citarea antecesorului lor, s-a solicitat si dezmembrarea. Ar fi putut solicita nulitatea sistarii indiviziunii daca prin sentinta civila nr. 2931/1993 s-ar fi dezmembrat terenul din CF nr. 332 Paulesti, al carui proprietar a fost antecesorul lor, au ales calea rectificarii întrucât înscrierea nu a fost valabila, sentinta dispunând dezmembrarea terenului din CF nr. 280 Paulesti, apreciaza ca din eroare judiciara.

Desi prin sentinta civila nr. 2931/1993 a Judecatoriei Satu Mare s-a dezmembrat nr. top. 156/11 în nr. top. 156/14 = 19 ha si 5523 mp, nr. top. 156/15 = 2 ha si 3498 mp aceasta s-a înscris în CF 332 nu în 280 iar suprafetele nu erau cele din hotarâre – nr. top. 156/14 = 5 ha si 1257 mp si 156/15 = 3498 mp înscrierea fiind facuta ilegal.

La cererea SC S.SRL, sentinta de dezmembrare s-a întabulat în CF 332 Paulesti, fara stirea lor, 2 din 3 asociati, membri si ai comisiei de lichidare a CAP cunosteau ca societatea nu îndeplinea conditiile Legii nr. 18/1991 pentru a dobândi gratuit terenul aferent constructiilor cumparate de la CAP întrucât acest drept revenea doar societatilor agricole, mai mult, aceste constructii ocupa doar câtiva ari de teren, nefiind de buna credinta.

Nelegal s-a apreciat ca SC S.SRL a posedat cu buna credinta terenul 10 ani, câta vreme era înscris în CF ilegal doar 6 ani – din 1993 pâna în 1999. În CF se retine ca doar asupra nr. top. 156/15 = 3498 mp a dobândit drept de proprietate SC S.SRL. Cum putea SC A.SRL sa cumpere nr. top. 156/14 în 1998 când atunci era proprietar tabular B.I., antecesorul lor în 1998? Cum putea solicita dezmembrarea a 3,1257 mp când nr. top. 156/14 avea înscrisa doar o suprafata de 5,1257 mp?

Prin sentinta civila nr. 9650/1998 a Judecatoriei Satu Mare s-a dispus dezmembrarea nr. top. 156/14 – 3,1257 mp – desi avea înscrisa o suprafata de 5,1257 mp, în doua numere topografice – 156/21 = 700 mp si nr. top. 156/22 = 3 ha si 557 mp, în urma întabularii disparând 2 ha teren din CF, nici SC S.SRL si nici SC A. nu au fost de buna credinta la aceste operatiuni.

Gresit s-a admis exceptia prescriptiei achizitive, nu era împlinit termenul prevazut de art. 27 din Decretul Lege 115/1938, dar în 2000 intimata s-a înscris în CF, nu era de buna credinta, putând sa afle ca dreptul vânzatorului nu era legal, verificând înscrierile din CF. La data cumpararii, ei înaintasera cerere în baza Legii nr. 18/1991 pentru reconstituire, aspect ce se putea cunoaste daca se solicitau relatii de la comisie. SC. A.I. SRL a cumparat doar nr. top. 156/17, 156/18, 156/21 de la SC A. SRL, instanta avea obligatia de-a analiza distinct situatia juridica a suprafetei de teren cu care s-au împroprietarit fostii asociati ai SC S.SRL ce a ajuns la SC A.I. SRL.

Acest suprafete de teren nu au intrat niciodata în patrimoniul CAP, la cerere li se putea elibera titlu de proprietate cu caracter cognitiv.

Recursul nu este motivat în drept.

Intimatii D.F., T.V. si F.V.au solicitat respingerea recursului ca nefondat, întreaga motivatie de fapt si de drept a instantei de apel fiind completa si în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile în speta. S-a învederat de asemenea ca, atâta timp cât operatiunile în CF s-au efectuat în acord cu prevederile Legii nr. 18/1991 si s-au bazat pe hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile si pe actele de dezmembrare întocmite de specialisti autorizati în domeniu, buna credinta a succesorilor în drepturi ai SC S.SRL Paulesti nu poate fi pusa la îndoiala. Reaua credinta a SC A.I. SRL, care ar fi cumparat o parte din imobilul în litigiu dupa ce reclamantii ar fi formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate în baza Legii nr. 169/1997, nu intra în discutie întrucât, reclamantii nu pot uza în paralel si de dispozitiile Legii nr. 169/1997 si de dreptul comun – rectificare de CF; mai ales ca li s-a propus acordarea în compensare de alte terenuri, dar reclamantii le-au refuzat.

Intimata SC A.I. SRL Satu Mare a cerut si ea respingerea recursului ca nefondat, prin întâmpinare învederând faptul ca concluziile instantei de apel sunt juste, în mod corect a retinut buna credinta în ceea ce o priveste vis-a-vis de cumpararea unei portiuni din imobil, reaua credinta nefiind dovedita, astfel ca, în mod corect s-a facut aplicarea exceptiei prescriptiei prevazuta de art. 30 si 36 din Legea nr. 7/1996, prescriptia achizitiva fiind îndeplinita prin jonctiunea posesiei cu cea a antecesorilor.

Examinând decizia recurata prin prisma motivelor invocate, instanta constata urmatoarele:

Actiunea în rectificare de carte funciara, promovata de reclamanti, nu se putea formula decât întemeiat pe prevederile art. 36 din Legea nr. 7/1996. Ori, potrivit acestor dispozitii legale „ actiunea în rectificare, întemeiata pe nevalabilitatea înscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia (…) se va putea îndrepta (…) în termen de 3 ani de la data înregistrarii cererii de înscriere formulata de dobânditorul nemijlocit al dreptului a carui rectificare se cere(…)”.

În cazul din speta dobânditorul nemijlocit al dreptului a carui rectificare se cere este SC A.I. SRL Satu Mare, care îsi înscrisese dreptul de proprietate sub B 2 la 12 iunie 2000 în CF 502 Paulesti, respectiv la 31 octombrie 2003 în CF 491 Paulesti sub B 13, date fata de care actiunea în rectificare promovata la 02.11.2006 prin prisma prevederilor art. 36 din Legea nr. 7/1996, apare ca fiind prescrisa, dobânditorul SC A.I. SRL fiind un dobânditor de buna credinta. Nu se poate retine ca s-ar fi dovedit reaua credinta a acestei pârâte prin prisma aspectelor invocate de recurenti si anume ca ar fi trebuit sa verifice înscrierile de CF anterioare, respectiv sa fi solicitat relatii de la comisia locala de aplicare a Legii nr. 18/, în baza legii fondului funciar.

Rolul înscrierii drepturilor în cartea funciara este tocmai de a asigura publicitatea si opozabilitatea fata de terti, situatie fata de care SC A.I. SRL nu avea de ce sa puna sub semnul întrebarii întabularile antecesorilor, ori sa verifice daca proprietarul initial de sub B 1 a formulat cerere la Legea nr. 18/1991, mai ales ca nu exista notat nici un proces sau vreo cerere la Legea nr. 18/1991 cu privire la imobil la momentul dobândirii lui de catre SC A. I.. Ca atare, buna credinta fiind prezumata si neputând fi rasturnata prin dovedirea relei credinte a subdobânditoarei nemijlocite, actiunea apare ca fiind prescrisa, si în mod corect a fost respinsa întemeiat pe aceasta exceptie.

Verificarile pe care recurentii sustin ca ar fi trebuit sa le întreprinda SC A.I. SRL, sunt absurde câta vreme antecesorii au fost întabulati în baza unor hotarâri judecatoresti irevocabile, deci cu atât mai mult nu avea de ce sa aiba îndoieli cu privire la legalitatea modului de dobândire de catre vânzator a dreptului de proprietate ce i-l transmitea, ori sa se gândeasca la faptul ca în spatele hotarârilor judecatoresti ar exista mostenitori ai primului proprietar din CF 332 Paulesti care ar revendica imobilul ( mostenitori ai caror nume si adresa oricum nu avea de unde sa le cunoasca, nefiind evidentiate în CF).

Nu este mai putin adevarat însa ca într-adevar s-a operat gresit în cartea funciara nr. 332 Paulesti sentinta civila nr. 2931/14.04.1993 a Judecatoriei Satu Mare pronuntata în dosar nr. 2379/1993, mai ales ca prin aceasta hotarâre nu era vizat CF 332 Paulesti si nici nr. top. 156/11, dupa cum nici suprafetele de teren din acest topografic si cea indicata în sentinta ca având nr. top. 156/1 nu corespund. Ori, acceptarea întabularii într-un alt CF si cu referire la alt nr. top. decât cel cu privire la care s-a pronuntat instanta de judecata, nu-i poate transforma nici un moment pe reprezentantii SC S. SRL ( actualmente în lichidare) în dobânditori de buna credinta. Ei au fost parte în sentinta a carei întabulare s-a facut eronat într-un alt CF si totusi au acceptat acest lucru si l-au trecut sub tacere, iar faptul ca ulterior printr-o alta sentinta nr. 9650/18 decembrie 1998 a Judecatoriei Satu Mare, o portiune din imobil s-a transmis ca efect al divizarii la SC A.SRL, face ca si aceasta societate desprinsa din SC Salcia SRL sa fie la rândul ei de rea credinta.

Dar, din pacate, cu toate acestea, subdobânditorului SC A.I. SRL nu i se poate imputa ceva, mai ales ca atât SC S.SRL în CF nr. 491 Paulesti, cât si SC A. SRL în CF 502 Paulesti figurau sub B 1 în baza unor hotarâri judecatoresti irevocabile si nu în vechiul CF 332 unde figura initial proprietar B.A. si în care s-a facut eroarea de întabulare.

Dar toata aceasta greseala, care a culminat cu pierderea nelegala a proprietatii de catre mostenitorii fostului proprietar B.A de sub B 1 din CF 332 Paulesti, chiar daca nu mai poate fi rectificata prin actiunea în rectificare de CF pentru considerentele expuse anterior, trebuie reparata, fie prin acordarea altor terenuri de calitate si cantitate identica sau apropiata, fie prin plata unor despagubiri, pentru ca este clar la aceasta ora ca reclamantii au ramas prejudiciati, iar prejudiciul pe care-l sufera trebuie acoperit de catre cei vinovati, fie pe cale amiabila fie pe calea justitiei.

Asa fiind, recursul este nefondat, în mod corect fiind respinsa actiunea pe exceptia prescriptiei dreptului la actiune prin decizia instantei de apel, decizie ce va fi mentinuta în totalitate ca legala si temeinica.

În privinta cheltuielilor de judecata solicitate de succesorii în drepturi ai SC S. SRL, numitii D.F., T.V. si F.V., instanta de recurs le va respinge fata de faptul ca a retinut reaua credinta a antecesoarei lor SC S.SRL si implicit si a lor, care stiind ca ei au generat toata neplacerea si prejudiciul pe care-l încearca reclamantii recurenti, s-au opus cu rea credinta la gasirea unei solutii amiabile si echitabile, generând aceste cheltuieli recurentilor reclamanti.

Se constata ca SC A.I.SRL nu a solicitat cheltuieli de judecata în recurs