Recurs. Necercetarea fondului cauzei. Casare cu trimitere spre rejudecare

Dosar Nr. 615/R (24.04.2008)

În conditiile în care reclamantul a contestat decizia de pensionare, sustinând ca în mod gresit s-a înscris o vechime de 24 de ani, desi în realitate el are o vechime totala în munca de 28 de ani, iar instanta de fond, anulând decizia respectiva, a retinut doar în mod generic ca pârâta nu a luat în considerare toate perioadele de vechime înscrise în carnetul de munca, fara a preciza care sunt aceste perioade, echivaleaza cu necercetarea fondului cauzei si totodata face imposibila exercitarea controlului judiciar de catre instanta de recurs, astfel ca se impune casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta.

Prin sentinta civila nr. 1465 din 6 noiembrie 2007, pronuntata de Tribunalul Mures în dosarul nr. 2538/102/2007, s-a admis actiunea civila formulata de reclamantul C.I. în contradictoriu cu pârâta C. J. P. M; s-a dispus anularea deciziei nr. 244519 din 21 iunie 2007, emisa de pârâta, obligând-o pe aceasta la recalcularea pensiei reclamantului cu luarea în considerare a vechimii în munca de 28 ani.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat recurs pârâta si a solicitat casarea sentintei atacate si în consecinta respingerea actiunii civile formulata de reclamant pentru modificarea deciziei nr. 244519 din 21 iunie 2007, emisa de pârâta, în sensul corectarii vechimii în munca de la 24 de ani la 28 de ani.

În motivarea recursului s-a aratat ca reclamantul a fost beneficiar al unei pensii de invaliditate, corespunzatoare gradului II de invaliditate, stabilita prin decizia nr. 244519 din 21 iunie 2007, decizie care a fost revizuita prin decizia nr. 244519 din 11 septembrie 2007, ca urmare a prezentarii unor adeverinte referitoare la perioada de activitate desfasurata în grupa superioara de munca.

S-a mai aratat ca în urma valorificarii tuturor perioadelor de activitate înscrise în carnetul de munca a rezultat un stagiu total de cotizare initial realizat de reclamant de 24 de ani, 3 luni si 1 zi. Ca urmare a revizuirii deciziei, stagiul total de cotizare al reclamantului s-a modificat, rezultând un stagiu total de 26 de ani, 6 luni si 1 zi.

Pârâta a mai invocat faptul ca stabilirea punctajului anual al asiguratului s-a facut în conditiile stabilite de art. 78 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, reclamantul realizând un punctaj mediu anual si în urma stabilirii drepturilor de pensie în functie de valoarea punctului de pensie a rezultat un cuantum al pensiei de asigurari sociale de 240 lei.

Pârâta a apreciat ca în mod eronat a retinut instanta de fond ca reclamantul ar fi realizat un stagiu de cotizare de 28 de ani, aceasta sustinere nefiind motivata în fapt. Pe de alta parte, prin însumarea tuturor perioadelor din carnetul de munca al reclamantului, rezulta exact perioada valorificata prin decizia de pensie emisa de pârâta.

În drept, s-au invocat prevederile art. 304 pct. 8 si 9 Cod procedura civila.

Reclamantul s-a opus admiterii recursului.

Examinând sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs si în raport de prevederile art. 304/1 Cod procedura civila si având în vedere actele si lucrarile dosarului, instanta de recurs a retinut urmatoarele:

Prin decizia nr. 244519 din 21 iunie 2007, emisa de pârâta C.J. de P.M, în urma recalcularii pensiei de invaliditate stabilite în favoarea reclamantului C.I, s-a stabilit o pensie în cuantum de 252 lei, retinându-se ca stagiul de cotizare total realizat de reclamant este 24 ani, 3 luni si o zi.

Reclamantul a contestat aceasta decizie, invocând faptul ca în mod gresit s-a înscris în decizia sus-mentionata o vechime de 24 de ani, deoarece în realitate el are o vechime totala în munca de 28 de ani.

Instanta de fond a retinut ca din însumarea aritmetica a perioadei înscrise în carnetul de munca rezulta o vechime în munca de 28 de ani si 5 luni, aceste perioade fiind reflectate doar partial în buletinul de calcul al pensiei. S-a mai retinut ca, în conditiile în care pârâta nu a luat în calcul integral stagiile de cotizare, decizia contestata este lovita de nulitate absoluta, fiind emisa cu încalcarea prevederilor art. 76-78 din Legea nr. 19/2000.

Fata de considerentele sentintei pronuntate de tribunal, trebuie avut în vedere faptul ca, desi instanta de fond a retinut ca stagiile de cotizare, astfel cum sunt înscrise în carnetul de munca al reclamantului, sunt reflectate doar partial în buletinul de calcul al pensiei, nu a indicat expres care sunt aceste perioade care nu se regasesc în buletinul de calcul. În conditiile în care nu s-a aratat care sunt perioadele care nu au fost luate în considerare de pârâta la stabilirea stagiului total de cotizare, nu se poate verifica daca decizia contestata a fost emisa cu încalcarea prevederilor din Legea nr. 19/2000, cu atât mai mult cu cât în considerentele sentintei s-a retinut ca reclamantul a realizat o vechime în munca de 28 de ani si 5 luni, iar prin dispozitiv pârâta a fost obligata sa recalculeze pensia reclamantului cu luarea în considerare a vechimii în munca de 28 de ani.

Pe de alta parte, instanta de fond nu a luat în considerare faptul ca ulterior emiterii deciziei contestate de reclamant, la data de 11 septembrie 2007 s-a emis o noua decizie de recalculare a pensiei reclamantului, prin care stagiul de cotizare realizat de reclamant a fost modificat, retinându-se ca acesta este de 26 de ani, 6 luni si o zi. Stagiul de cotizare a fost modificat ca urmare a faptului ca reclamantul a prezentat o serie de adeverinte referitoare la activitatea desfasurata în grupa superioara de munca, adeverinte care nu au fost avute în vedere initial.

În aceste conditii, se impunea ca instanta de fond sa verifice si sa stabileasca în mod corect prin raportare la buletinul de calcul emis de pârâta daca exista perioade care nu au fost luate în considerare la stabilirea stagiului de cotizare al reclamantului si care sunt aceste perioade. Faptul ca instanta de fond a retinut doar în mod generic ca pârâta nu a luat în considerare toate perioadele de vechime înscrise în carnetul de munca, fara a preciza care sunt aceste perioade echivaleaza cu necercetarea fondului cauzei si, totodata, face imposibila exercitarea controlului judiciar de catre instanta de recurs, din moment ce nu se pot verifica omisiunile imputate pârâtei la stabilirea stagiului de cotizare al reclamantului.

Fata de cele ce preced, având în vedere ca instanta de fond a solutionat procesul fara a intra în cercetarea fondului, în temeiul art. 312 alin. 3 si 5 Cod procedura civila, instanta de recurs a admis recursul declarat de pârâta si a casat sentinta atacata, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Mures. În rejudecare, instanta va stabili care este stagiul efectiv de cotizare realizat de reclamant prin însumarea tuturor perioadelor de vechime care rezulta din actele doveditoare care au stat la baza emiterii deciziei contestate, iar în situatia în care exista perioade care nu au fost luate în considerare la stabilirea stagiului de cotizare, care sunt concret aceste perioade. De asemenea, instanta de fond va analiza daca în raport de decizia de recalculare a pensiei emisa ulterior deciziei contestate mai subzista motivele pentru care a fost contestata decizia respectiva.