Recurs-plangere contraventionala

Dosar Nr. 175 (25.02.2009)

Dosar nr. 3598/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA

SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILA Nr. 175

Sedinta publica din data de 25 februarie 2009

Prin plângerea introdusa pe rolul Judecatoriei Tulcea la data de 25 iulie 2008 si înregistrata sub nr. 3598/327/2008, petentul (...) a solicitat anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria CC nr. 0115496 din data de 12 iulie 2008, ca nelegal si netemeinic.

Prin Sentinta civila nr. 2234 din 17 septembrie 2008, Judecatoria Tulcea a respins plângerea petentei ca nefondata.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria CC nr. 015496 încheiat la data de 12 iulie 2008 de catre intimata Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea, petentul (...) a fost sanctionat cu amenda contraventionala în cuantum de 200 lei pentru savârsirea faptei prevazute de art. 120 alin. 1 lit. h din H.G. nr. 139172006 si sanctionata conform art. 100 alin. 3 lit. e din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002.

S-a retinut în sarcina petentului faptul ca în data de 12 iulie 2008, ora 16,57 a condus autoturismul marca LEXUS cu numar de înmatriculare (...) pe DN 22, E 87, km 182 + 200 m, pe relatia Tulcea catre Cataloi si la km 182 + 200 m a efectuat manevra de depasire a autoturismului DACIA trecând peste marcajul continuu în raza de actiune a indicatorului "depasirea interzisa"

A mai retinut instanta, din materialul probator administrat în cauza, respectiv captura foto din data de 12 iulie 2008, ora 16,57 ca autoturismul marca Lexus cu numar de înmatriculare (...), condus de petent, a efectuat manevra de depasire a autoturismului Dacia trecând peste marcajul continuu în raza de actiune a indicatorului "depasire interzisa".

De asemenea, s-a constatat ca erau respectate prevederile legale referitoare la mijloacele tehnice cu care s-a efectuat captura foto, astfel cum a rezultat din buletinul de verificarea metrologica nr. 0099419 din data de 6 septembrie 2007, aflat la fila 17 din dosarul cauzei.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs petentul care a criticat-o ca netemeinica, nelegala, sustinând ca la judecata în fond au fost încalcate dispozitiile art. 6 pct. 1 Conventia Europeana a Drepturilor Omului, dreptul la un proces echitabil, principiul contradictorialitatii si al dreptului la aparare al petentului, în conditiile în care judecata s-a facut la primul termen.

Sub aspectul legalitatii procesului verbal, s-a sustinut ca acesta nu a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001, respectiv nu s-a indicat numarul casetei video, nu s-a mentionat si seria aparatului radar si nici masura complementara prevazuta de lege.

Sub aspectul temeiniciei, s-a aratat ca petentul nu a putut administra probe întrucât procesul s-a judecat fara a i se comunica actele doveditoare.

S-a solicitat admiterea recursului, casarea cu trimitere spre rejudecare sau modificarea sentintei în sensul admiterii plângerii si anularii procesului verbal de contraventie.

Examinând cauza în raport de critica formulata, Tribunalul constata recursul nefondat.

Potrivit dispozitiilor art. 112 alin. 1 pct. 5 Cod proc. civ., cererea de chemare în judecata trebuie sa cuprinda pe lânga alte elemente aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere.

Petenta a formulat plângere contraventionala, a invocat motive de nelegalitate, netemeinicie, fara a solicita însa administrarea de probe.

Instanta, din oficiu, a solicitat organului constatator actele ce au stat la baza întocmirii procesului-verbal de contraventie contestat.

In cauza s-au respectat principiile de baza ale procesului civil, astfel ca nu este întemeiata critica formulata în acest sens.

Principiul contradictorialitatii este o regula esentiala ce guverneaza procesul civil si în conformitate cu care desfasurarea acestuia este astfel organizata încât partile sa aiba posibilitatea de a discuta în contradictoriu toate elementele cauzei ce prin specificul lor sunt de natura a servi la solutionarea ei.

Acest principiu sintetizeaza întregul complex de drepturi procesuale recunoscute de lege, pe seama partilor, printre care dreptul de a face cereri, de a propune si administra probe, dreptul de a pune concluzii.

Procesul civil este prin natura sa contradictoriu si aceasta contradictorialitate se asigura prin legala citare a partilor pentru a-si formula aparare în fata instantei.

In cauza, partile au fost legal citate, iar alegerea facuta de petenta de a nu se prezenta în ziua judecatii nici la a treia strigare, si fara a solicita vreo amânare a cauzei pentru pregatirea apararii ori pentru a lua cunostinta de anumite acte de procedura întocmite în dosar, nu poate sa determine nelegalitatea hotarârii instantei de fond si nu poate împiedica judecarea cauzei la termenul fixat.

In acest context nu se poate pune problema nerespectarii dreptului la aparare întrucât partea a fost legal citata, dar nu si-a exprimat optiunea de a amâna cauza pentru lipsa apararii si nici nu poate fi vorba de încalcarea dreptului la un proces echitabil în conditiile în care petenta si-a valorificat dreptul de a apela la o instanta, dar nu a înteles sa participe la proces, nu a solicitat administrarea de probe, astfel ca, în aceste conditii nu se poate spune ca procesul nu a fost echitabil fata de petenta, de vreme ce, desi legal citata, nu a înteles sa participe la proces si nici sa solicite amânarea.

Sub toate aceste aspecte criticate, tribunalul constata ca sentinta recurata nu este lovita de nulitate, astfel ca nu se impune casarea cu trimitere a cauzei.

De fapt, nici în recurs petenta nu a dovedit o alta situatie de fapt decât cea cuprinsa în actul de constatare iar sustinerile cu privire la nelegalitatea procesului verbal de contraventie nu sunt întemeiate, astfel ca nu pot conduce la nelegalitatea procesului verbal de contraventie nu sunt întemeiate, astfel ca nu pot conduce la nelegalitatea actului.

Toate mentiunile invocate de catre recurenta, considerate a fi omise din cuprinsul procesului verbal de contraventie nu determina nulitatea absoluta a actului întocmit în primul rând pentru ca normele legale aplicabile în aceasta materie nu impun sub sanctiunea expresa a nulitatii mentiuni de acest gen privind numarul legitimatiei persoanelor autorizate sa puna în functiune aparatul radar, nementionarea sanctiunii complementare si altele astfel cum au fost indicate fie în plângere, fie în motivele de recurs.

Si sub aspectul temeiniciei, instanta de fond a retinut o corecta situatie de fapt pe baza probelor administrate iar faptul ca petenta nu a solicitat administrarea de probe în aparare, nu poate fi imputat nerespectarii dispozitiilor legale ce guverneaza procesul civil de catre instanta, ci este rezultatul optiunii petentei de a nu participa la proces si a nu formula cereri în aparare.

Având în vedere aceste considerente, cum hotarârea instantei de fond este temeinica, legala, în conformitate cu dispozitiile art. 312 alin. 1 Cod proc. civ., se va respinge recursul ca nefondat.????