Somatie de plata

Dosar Nr. 1175 (04.05.2009)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COMERCIAL MURES

COMERCIAL

SENTINTA COMERCIALA Nr. 1175

Sedinta publica de la 04 Mai 2009

Pe rol fiind solutionarea cererii de emiterea somatiei de plata formulata de creditoarea SC O SRL, împotriva debitoarei SC D SRL.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta aparatorul ales al debitoarei av. G T. N, lipsa fiind reprezentantul creditoarei.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei , de catre grefier, dupa care:

Aparatorul ales al debitoarei av. G T. N, depune la dosarul cauzei înscrisurile la care a facut referire în cuprinsul întâmpinarii formulate si anume: contractul cadru nr.C3.11002572800247/22.03.2007 încheiat între Agentia de Plati pentru Dezvoltare rurala si Pescuit si SC D SRL, actul aditional nr.1 la contractul cadru, încheiat la 24.03.2008,actul aditional nr.2 la contractul cadru încheiat la data de 16.10.2008, listarea partiala de la contul5121 la contul 5121 D, cererea de executare silita adresata de SC O SRL catre BIEJ C H din 19.11.2008, adresa emisa de BIEJ C H catre SC D SRL, prin care în conf. cu disp.art.454 al.1 Cod pr. civila, s-a luat masura înfiintarii popririi asupra conturilor acesteia pâna la concurenta sumei de 318.823,02 lei, la data de 19.11.2008, copii de pe bilete la ordin si ordine de plata. Potrivit sustinerilor debitoarei creanta creditoarei nu este certa, lichida si exigibila.

Arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat, instanta apreciaza ca fiind încheiata faza procedurii probatorii si acorda partii prezente cuvântul în fond.

Aparatorul ales al debitoarei av.G T. N, solicita respingerea cererii de emitere a ordonantei care sa contina somatia de plata ca lipsita de interes în privinta petitului al doilea al actiunii si ca inadmisibila , întrucât contesta caracterul cert , lichid si exigibil al creantei , si cu privire la penalitatile de întârziere.

Aparatorul ales al debitoarei av. G T. N fata de lipsa interesului creditoarei în privinta petitului al doilea al cererii, pentru urmatoarele considerente: Interesul trebuie sa îndeplineasca urmatoare cerinte: sa fie legitim , sa fie actual , sa fie personal si direct . In cazul de fata creditoarea încearca sa obtina un titlu executoriu împotriva debitoarei pentru suma de 312.414,47 lei, conform petitului al doilea al actiunii. Ceea ce nu aminteste însa creditoarea în cuprinsul cererii de emitere a somatiei de plata este existenta biletului la ordin emis în 29.09.2008 pentru suma de 312.414,47 lei. Mia arata de asemenea ca biletul la ordin , ca urmare a caracterului lui executoriu stabilit prin lege, fiind pus în executare fara investirea lui cu formula executorie , face ca în speta sa nu fie îndeplinita conditia interesului creditoarei pentru admiterea capatului privind debitul principal.

În ceea ce priveste penalitatile de întârziere apreciaza ca acestea urmeaza soarta petitului privind debitul principal si se impun a fi respinse .

Aparatorul ales al debitoarei av. G T. N mentioneaza ca creanta solicitata u este certa, lichida si exisigibila, iar prin obiectiile invocate de debitoare cu privire la neîndeplinirea conditiilor creantei, apreciaza ca solutionarea cauzei presupune o cercetare a fondului litigiului întrucât nu se poate stabili de partea cui se afla aparenta dreptului, daca este sau nu justificata suma pretinsa, analiza ce nu se poate efectua pe cale sumara a procedurii somatiei de plata. Astfel, solicita constatarea inadmisibilitatii cererii de chemare în judecata în raport cu urmatoarele aspecte: lipsa datoriei debitoarei pentru plata solicitata de creditoare, întrucât din situatia de lucrari rezulta ca proiectul nu este finalizat, dar cu toate acestea debitoare a achitat suma de 1032000 lei, inclusiv TVA.; existenta unei obligatii sub conditie suspensiva, cea care depunde de un eveniment viitor si necert - art-1017 Cod civil - în cazul de fata, receptia lucrarilor care nu s-a împlinit pentru ca obligatia debitoarei sa poata fi executata conform angajamentului cuprins în contractul de garantie; inexistenta unei dispozitii contractuale care sa confere intimatei dreptul de a solicita alte sume peste valoarea contractului de executie lucrari cu nr.70/2007.

INSTANTA

Deliberând asupra cererii de fata, constata urmatoarele :

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta, la data de 19 februarie 2009, creditoarea SC O SRL, cu sediul social în Tg. Mures, jud. Mures, a solicitat emiterea ordonantei în sensul somarii debitoarei SC D SRL, cu sediul social în Târnaveni, jud.Mures , pentru plata sumei de 312.414,47 lei cu titlu de pret precum si a sumei de 151.521 lei cu titlu de penalitati de întârziere aferente perioadei 01.11.2008- 19 februarie 2009.

Pârâta, prin întâmpinarea formulata a solicitat respingerea cererii pentru emiterea somatiei de plata, ca fiind inadmisibila .

S-a învederat din partea debitoarei ca, creanta invocata de catre creditoare nu este certa, lichida si exigibila , considerent pentru care creditoarea nu poate solicita emiterea ordonantei de somare la plata în vederea achitarii acestei sume.

În fapt, a inveterat ca debitoarea prin contractul de executie de lucrari încheiat cu SC A C SRL , au convenit ca aceasta sa execute si sa înfiinteze o ferma de îngrasarea suinelor în comuna Bagaciu ,executarea lucrarilor de constructie fiind stabilite la suma de 1.102.798,21lei.

Potrivit dispozitiilor contractuale, antreprenorul general a sub contractat cu creditoarea în acelasi conditii în care s-a semnat contractul cu achizitorul.

In data de 7 iulie 2008, s-a încheiat cu pârâta O SRL, un contract de garantie înregistrat sub nr.366, prin care s-a convenit ca debitoarea sa suporte o crestere a preturilor unor materiale de constructii de 15%, fiind de acord cu emiterea unui bilet la ordin în alb pentru garantarea diferentelor de plata. Conform conventiei partilor, introducerea la plata a biletului la ordin emis în alb, trebuia facuta numai în termen de 15 zile de la data receptiei lucrarilor, receptie care nu s-a facut pâna în prezent. Valoarea lucrurilor efectuate pâna la data de 29 oct.2009, a fost de 673.071lei, iar suma platita de debitoare catre SC O SRL prin intermediul antereprenorului general SC A C SRL, a fost de 1.032.000 lei, inclusiv TVA.

În cazul de fata, creditoarea a completat biletul la ordin pentru o suma mai mare decât procentul de 15% din valoarea contractului si a introdus la plata biletul la ordin în data de 7 nov.2008, fara ca receptia lucrarilor permise a fi efectuate si pentru care s-ar fi justificat majorarea pretului contractului, sa se fi facut. In acest fel debitoarea a încalcat conventia privind completarea biletului la ordin prevazuta prin contractul de garantie nr.366/2008, si a incalcatdisp.art.112 din Legea nr.58/1954.

Potrivit celor prezentate, debitoarea a aratat ca pentru stabilirea sumei datorate este necesara o judecata pe calea dreptului comun, întrucât creanta creditoarei, la momentul de fata, nu este certa si exigibila ,având în vedere si faptul ca, potrivit situatiilor debitoarei, proiectul nu este finalizat, receptia lucrarilor nu s-a finalizat, precum si faptul ca nu exista o dispozitie contractuala care sa dea dreptul creditoarei sa solicite sume peste valoarea contractului de executie de lucrari cu nr.70/2007.

Debitoarea a invocat exceptia lipsei de interes a creditoarei în promovarea cererii, întrucât acesta detine un bilet la ordin pentru aceeasi suma de 312.414,47lei, pe care a pus-o în executare, potrivit celor ce rezulta din dosarul executional 114/2009 al BIEJ C H , considerent pentru care nu poate promova o cerere pentru obtinerea unui nou titlu executoriu, pentru acea suma.

Instanta având în vedere disp. OG 5/2001 precum si cele ale OUG 119/2007, apreciaza ca, în cauza sunt incidente disp.art.119 /2007, intrucât obiectul cererii promovate pentru emiterea somatiei de plata constituie pretentiile creditoarei, decurgând din contractul de executie de lucrari încheiat de parti ce se circumscrie sferei de aplicare a disp.art.1si 2 din OUG 119/2007.

Potrivit disp.art 2 din Ordonanta mentionata aceasta se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale, contracte comerciale definite în sensul dispozitiilor articolului 1 din acelasi act normativ. În consecinta, în raport de natura pretentiilor formulate, precum si de natura litigiului instanta apreciaza ca sunt incidente disp.art.l1 si 2 din OUG 119/2007.

Analizând cererea creditoarei, în baza actelor depuse la dosarul cauzei precum si prin prisma disp.art.1,2 si 10 din OUG 119/2007, act normativ aplicabil cererii promovate de catre debitoare, instanta apreciaza ca nu sunt întrunite conditiile pentru emiterea ordonantei privind somarea debitoarei la plata sumelor precizate în cerere în cuantum de 312, 414,47 lei, cu titlu de pret si a sumei de 151.521lei, cu titlu de penalitati de întârziere.

Instanta retine ca creanta invocata de creditoare de 312.414,47lei rezulta din contractul de garantie 366/2008, încheiat între parti potrivit caruia debitoarea s-a angajat sa suporte o crestere a preturilor la materialele de constructii ]n procent de 15% din valoarea totala , iar în cazul în care în termen de 15 zile de la data receptiei lucrarilor nu se efectueaza plata, creditoarea are dreptul de a depune în banca biletul la ordin emis de debitoare.

La acest contract de garantie, partile au încheiat actul aditional nr.1, în care au precizat cuantumul procentului de 15% , la suma de 312.414,47lei + TVA .

Creditoarea a depus la executorul judecatoresc C H Biletul la ordin emis la data de 29.09.2008 în vederea recuperarii sumei de 312, 414,47lei.

În acest sens, instanta retine ca apararile creditoarei sunt întemeiate în sensul ca, pentru suma de 312, 414,47lei, aceasta detine un titlu executoriu pentru care a si demarat procedura de executare silita astfel cum s-a mentionat mai sus , motiv pentru care nu justifica un interes legitim pentru obtinerea unui nou titlu executoriu pentru aceeasi creanta. Trebuie însa retinut atât cu privire la suma de baza cât si cu privire la penalitatile de întârziere, faptul ca debitoarea invoca încalcarea de catre creditoare a dispozitiilor actului aditional potrivit caruia , plata garantiei trebuia sa fie precedata de receptia finala a lucrarilor ,receptie finala care nu rezulta din actele dosarului ca ar fi fost efectuata, creditoarea nedepunând procesul- verbal întocmit cu aceasta ocazie. Pentru acest considerent instanta apreciaza ca, creanta solicitata de creditoare este contestata de debitoare potrivit celor mentionate prin întâmpinare, atât în ceea ce priveste referirile la nefinalizarea lucrarilor cât si în ceea ce priveste conditiile de punere în executare a biletului la ordin.

Pentru motivele mentionate instanta apreciaza ca nu sunt îndeplinite conditiile prev.de art.10 din OUG 119/2007, pentru emiterea somatiei e plata considerent pentru care va respinge cererea creditoarei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea formulata de creditoarea S.C. O S.R.L. cu sediul social în Tg. Mures, jud. Mures, având nr. de înregistrare JXXXXXXX, împotriva debitoarei S.C. D S.R.L., cu sediul în Târnaveni jud. Mures, având nr. de înmatriculare la ORC JXXXXXXXX, cerere având ca obiect somarea debitoarei pentru plata sumei de 312.414,47 lei.

Respinge cererea debitoarei având ca obiect obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica din data de 4 mai 2009.????