Stabilirea punctajului mediu anual conform Legii nr. 19/2000. Spor privind lucrul sistematic peste program.

Dosar Nr. 1367 (04.11.2009)

5. Stabilirea punctajului mediu anual conform Legii nr. 19/2000. Spor privind lucrul sistematic peste program.

Asigurari sociale.

Art. l0, Legea nr. 3/1977, art. 120 alin. 2, Legea nr. 53/2003

Orele suplimentare nu pot fi luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual deoarece nu au avut caracter permanent în sensul prevazut de Legea nr.49/1992, ele fiind acordate pe un timp limitat (existând si posibilitatea compensarii cu timp liber corespunzator.)

Curtea de Apel Bacau – Sectia civila, minori si familie,

conflicte de munca si asigurari sociale

Decizia civila nr. 1367 din 4 noiembrie 2009

Prin sentinta civila nr. 4488 din 24.04.2009 pronuntata de Tribunalul Neamt în dosarul nr. 3623/103/2008 s-a admis contestatia formulata de S. C., retinându-se, în esenta, urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Neamt sub numarul 3623/103/2008 din data de 09.10.2008 reclamantul S. C. a chemat în judecata pe pârâta Casa Judeteana de Pensii Neamt, pentru ca în contradictoriu cu aceasta si pe baza probelor administrate sa se dispuna obligarea intimatei la anularea deciziei de pensionare nr. 234485/12.09.2008 precum si emiterea unei decizii de pensionare cu luarea în calcul a sporurilor de santier, de sef de echipa sau pentru lucru sistematic peste programul normal de lucru.

Petentul a promovat prezenta actiune motivat de faptul ca pârâta la calculul drepturilor de pensie nu a luat în calcul toate sporurile de care petentul a beneficiat în cadrul activitatii sale si prevazute în adeverintele nr. 356/17.06.2008 eliberata de S.C. N. M. S.A. Bucuresti si nr. 2/04.07.2008 eliberata de S.C. N M S.A. Constanta.

Intimata a depus întâmpinare si o serie de acte în copie în sustinerea acesteia. Prin întâmpinare se arata ca petentul în urma cererii sale nr. 40321/14.07.2008 a fost pensionat pentru limita de vârsta. La calculul drepturilor de pensie au fost avute în vedere actele depuse de petent la dosarul de pensie, precum si salariile si sporurile înscrise în carnetul de munca si dovedite cu cele doua adeverinte. Se arata ca au fost avute în vedere si sporurile de vechime, spor de atractie, spor conform Decret 68/1990 si spor special conform Lg. 57/1974 si spor de santier conform Lg. 57/1974.

Se arata ca asupra sporului pentru lucrul sistematic peste programul normal de lucru acesta nu a putut fi avut în vedere motivat de faptul ca acest spor apare în cuantum de 50% acordat în baza art. 71 alin. 4 din Legea 57/1994, ori potrivit art. 71 alin. 4 din Legea 57/1974 pentru munca peste programul normal de lucru se poate acorda o retributie tarifara mai mare cu 5-25%.

De asemenea se mai arata ca petentul nu a facut dovada studiilor si perioada în care au fost desfasurate, motiv pentru care nici perioada acestora nu a fost luata în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.

Instanta analizând actele depuse la dosarul cauzei urmeaza a retinut urmatoarea situatie de fapt si de drept: Petentul a promovat actiune pentru neluarea în calcul la stabilirea pensiei a unor conditii de munca de care a beneficiat în timpul activitatii motiv pentru care drepturile de pensie nu au fost stabilite la un cuantum corect.

Fata de sustinerile intimatei ca sporul de 50% aplicat pentru a 9-a ora lucrata peste program nu poate fi acordat deoarece depaseste cuantumul dintre 5-25 % care se aplica la marirea retributiei tarifare, instanta a aratat ca timpul normal de lucru era de 8 ore pe zi, ori pentru a 9-a ora peste programul de lucru petentul a fost retribuit cu un spor permanent de 50 %. Acest spor îsi gaseste aplicarea în Art. 71 alin. 2 care prevede ca "munca prestata peste durata normala a zilei de lucru necompensata cu timp liber corespunzator se retribuie, pe lânga retributia tarifara cuvenita conform reglementarilor în vigoare, cu un spor de 50% din retributia tarifara de încadrare pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru si de 100% pentru orele urmatoare." Art. 71 alin. 4 face vorbire despre o retributie salariala mai mare cu 5-25% în locul retributiei de ore suplimentare. Ori în speta de fata unitatea a acordat petentului sporul pentru munca sistematica peste programul normal de lucru în locul maririi retributiei tarifare de la art. 71 alin. 4.

De asemenea este foarte clar specificat si în adeverinte ca aceste sporuri au fost acordate în conformitate cu CCM aplicabile pe ramura sau unitate, ori pârâta nu se poate substitui în a stabili ce procente ale sporurilor sa aiba anumite categorii de salariati.

În aceste conditii, s-a apreciat ca, sumele acordate petentului pentru orele prestate în plus peste programul de 8 ore/zi, fac parte din salariul de baza si nu reprezinta un spor sau adaos la acesta.

Pe de alta parte, potrivit dispozitiilor art. 164 alin.2 din Legea nr. 19/2000, la determinarea punctajelor anuale, pe lânga salariile brute sau nete, înregistrate în carnetul de munca, se au în vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înregistrate în carnetul de munca.

Acest fapt nu înseamna însa ca, veniturile realizate ce au intrat în baza de calcul a contributiei de asigurari sociale si care nu sunt evidentiate în carnetul de munca nu pot fi avute în vedere la stabilirea pensiei, în conditiile în care s-a facut dovada existentei acestora, prin adeverintele emise de angajator.

În acest context, s-a retinut ca, în toate adeverintele deduse judecatii, se mentioneaza, în mod expres, atât temeiul de drept în care au fost acordate sporurile salaria-le cu titlu de „plata muncii peste programul normal" si pentru „regim de lucru prelungit (9 ore), cât si faptul ca toate sporurile si adaosurile evidentiate fac parte din baza de calcul si virare a contributiei de asigurari sociale.

Ori, prin obtinerea unui drept de pensie inferior în raport cu cota de contributie de asigurari sociale calculata si virata la bugetul de stat s-ar crea o inechitate si o încalcare a prevederilor art. l din Protocolul nr. l al CEDO, plata acestei contributii dând nastere, potrivit practicii CEDO, unui drept de proprietate la o fractiune din patrimoniul astfel constituit.

Pentru considerentele ce preced, în temeiul textelor de lege invocate, instanta a admis actiunea formulata, potrivit dispozitivului.

Fata de sustinerile intimatei ca petentul nu a facut dovada studiilor motiv pentru care nu s-au luat în calcul perioada stagiului asimilat a studiilor la calculul drepturilor de pensie, instanta a constatat ca petentul a depus la dosarul de pensie diploma de studii, iar la dosarul de judecata a depus si anexa la diploma de studii. Odata depusa diploma de studii este un fapt incontestabil ca acel petent a avut studii care pot constitui un avantaj la calculul drepturilor de pensie. Pârâta nu a putut face dovada ca a solicitat completarea diplomei de studii cu anexa diplomei, ci a preferat sa constate inexistenta studiilor juridice, fapt neadevarat, motiv pentru care petentului i-au fost luate în calcul si perioada studiilor universitare.

Împotriva sentintei civile nr. 448 din 24.04.2009 pronuntata de Tribunalul Neamt, în termen legal, a formulat recurs Casa Judeteana de Pensii Neamt, criticând-o pentru urmatoarele motive:

- hotarârea s-a data cu încalcarea dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 3/1977 si Legea nr. 19/2000;

- faptul ca nu s-a respectat procentul de 5-25% prevazut de art. 71 al.4 din Legea nr. 57/1974, a determinat luarea în calcul (pâna la 01.04.2001) a sporului privind lucrul sistematic peste program;

- neluarea în calcul a studiilor superioare a fost determinata de faptul ca la dosarul de pensie al intimatului nu se afla depusa Anexa la diploma de studii. Recursul este întemeiat.

Dispozitiile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 57/1974 potrivit carora „Munca prestata peste durata normala a zilei de lucru necompensata cu timp liber corespunzator, se retribuie, pe lânga retributia tarifara cuvenita conform reglementarilor în vigoare, cu un spor de 50% din retributia tarifara pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru si de 100% pentru orele urmatoare"- se refera la retribuirea orelor suplimentare efectuate peste programul normal de lucru.

Orele suplimentare nu pot fi luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual deoarece nu au avut caracter permanent în sensul prevazut de Legea nr. 49/1992, ele fiind acordate pe un timp limitat (existând si posibilitatea compensarii cu timp liber corespunzator).

Art. 74 alin. (4) din Legea nr. 57/1974 potrivit caruia „Personalul cu functii de executie si cel operativ, care prin natura muncii lucreaza peste programul normal de lucru, poate primi, în locul retributiei pentru ore suplimentare, o retributie tarifara mai mare cu 5-25%, care se stabileste în raport cu timpul prevazut a fi prestat, în medie lunara, peste programul normal de lucru" - se refera la retribuirea persoanelor care, prin natura muncii, lucreaza sistematic peste programul normal de lucru.

Lucrul sistematic peste programul normal este luat în calcul la stabilirea punctajului mediu anual deoarece a facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare (art. 10 din Legea nr. 3/1977 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 49/1992) însa, în procent cuprins între 5-25%.

În adeverinta nr. 356/17.06.2008 depusa de contestator se mentioneaza ca, „în perioada 08.04.1987-01.04.1998 a beneficiat si de un spor permanent pentru lucru sistematic peste programul normal de lucru în procent de 50% din salariul de baza, pentru a 9-a ora lucrata peste programul normal de lucru..., acordat în baza art. 71(4) din Legea nr. 57/1974".

Dupa cum se poate observa, angajatorul, desi a folosit notiunea de „lucru sistematic peste programul normal de lucru „- în baza art. 71(4) din Legea nr. 57/1974 a acordat cuantumul de 50% cu specificatia pentru a 9-a ora lucrata peste programul normal de lucru, prevazut la art. 71 alin. (2), care se refera la ore suplimentare.

De asemenea, pentru perioada 07.04.2003 - 01.06.2007 angajatul a folosit notiunea de „lucru sistematic peste programul normal de lucru „(în cuantum de 75%), însa, în baza Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, care se refera la sporul pentru munca suplimentara prevazut la art. 120 alin. (2) si anume: „Sporul pentru munca suplimentara, acordat în conditiile prevazute la alin. (1), se stabileste prin negociere, în cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza".

Pentru perioada de dupa 01.04.2001, data intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în calcul veniturile pentru care s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale conform declaratiilor nominale depuse de angajator.

Odata cu intrarea în vigoare a Legii nr. 276/2004, potrivit careia: „Recalcularea la cerere, prin adaugarea stagiului de cotizare asimilat prevazut la art. 38 alin. (1) lit. b) se face si în cazul pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001" în cazul persoanelor pensionate în baza Legii nr. 3/1977 si care au solicitat adaugarea facultatii, depunând numai diploma de studii, Casa de pensii le-a adus la cunostinta, prin carti postale, sa depuna foaia matricola iar, în lipsa acesteia, sa solicite de la facultate o adeverinta din care sa rezulte perioada efectiva a studiilor superioare, precum si forma de învatamânt.

Fata de considerentele expuse si de dispozitiile art. 304' Cod pr. civila s-a admis recursul, s-a modificat în tot sentinta si s-a respins contestatia formulata de S. C.