Suspendarea plăţii pensiei de invaliditate. Nerespectarea procedurii de revizuire medicală periodică. Consecinţe.

Dosar Nr. 2331 (04.12.2009)

Suspendarea platii pensiei de invaliditate. Nerespectarea procedurii de revizuire medicala periodica. Consecinte.

-art.92 alin.1 lit.c din Legea nr.19/2000;

-art.23-29 din Sectiunea C din Ordinul nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.19/2000;

Sectiunea C din Ordinul nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.19/2000-publicat în Monitorul Oficial nr.237 din 10 mai 2001- reglementeaza procedura de încadrare în grade de invaliditate, revizuirea medicala, recuperarea capacitatii de munca si contestarea deciziei medicale.

Capitolul II al acestei sectiuni instituie regulile de revizuire medicala a pensionarilor încadrati în diverse grade de invaliditate, stabilind în sarcina medicului expert al asigurarilor sociale, între altele, si obligatia de a emite decizia medicala si de a stabili termenul de revizuire în functie de recuperabilitatea afectiunilor (pct.23 alin.1) iar data la care bolnavul trebuie sa se prezinte la revizuirea medicala va fi fixata cu 10 zile înainte de expirarea valabilitatii deciziei(pct.23 alin.4).

(Decizia nr. 2331 din 4 decembrie 2009 a Sectiei ptr.Conflicte de Munca si Asigurari Sociale)

Prin contestatia înregistrata pe rolul Tribunalului Dâmbovita contestatorul A. N. a chemat în judecata pe intimata Casa Judeteana de Pensii Dâmbovita, solicitând instantei anularea deciziei nr. 239292/26.03.2009, emisa de intimata.

În motivarea cererii sale contestatorul a sustinut ca s-a prezentat de fiecare data la comisia de expertiza si a depus documente medicale iar la data de 21.03.2006 a fost încadrat în gradul II de invaliditate, nerevizuibil, astfel ca decizia nr. 239292/26.03.2009 prin care i s-a imputat ca nu s-a prezentat la termenul de revizuire este nelegala si trebuie anulata.

Contestatorul a depus înscrisuri.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca nelegala si netemeinica întrucât contestatorul nu s-a prezentat la revizuirea medicala periodica, iar mentinerea gradului de invaliditate s-a efectuat pe baza unor documente neconforme, nu s-a facut dovada ca s-a respectat procedura prealabila de contestare.

Tribunalul Dâmbovita, prin sentinta civila nr.1675 din 7.10.2009, a admis contestatia si a anulat decizia nr.239292/26.03.2009 emisa de intimata, exonerând pe contestator de plata sumei de 17155 lei.

Totodata, a fost obligata intimata la plata sumelor datorate cu titlu de pensie de invaliditate începând cu data sistarii platii pensiei si în continuare, si la 500 lei cheltuieli de judecata catre contestator.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca prin decizia nr. 239292/26.03.2009 Casa Judeteana de Pensii Dâmbovita a suspendat plata pensiei de invaliditate acordate contestatorului începând cu 01.04.2004 si a dispus recuperarea sumei de 17155 lei pentru perioada 01.03.2006- 01.03.2009.

A retinut instanta ca în mod gresit s-a dispus suspendarea pensiei întrucât în baza deciziei nr. 901/23.03.2006 asupra capacitatii de munca, pensionarul a fost atestat ca nerevizuibil, astfel ca motivele invocate de intimata nu au nici un substrat legal, de altfel si formularea deciziei în cauza este gresita întrucât la aceeasi data si prin aceeasi decizie s-a suspendat plata pensiei si s-a dispus si recuperarea sumei, încalcându-se prevederile Legii nr.19/2000 în sensul ca decizia de recuperare se va emite numai dupa ramânerea definitiva a deciziei de suspendare.

Pentru aceste motivele, tribunalul a admis contestatia si a anulat decizia nr.239292/26.03.2009, emisa de intimata si a repus partile în situatia anterioara în sensul platii în continuare a pensiei, cu exonerarea contestatorului de la plata sumei de 17155 lei.

Conform art.274 Cod pr.civila, intimata a fost obligata la plata cheltuielilor de judecata reprezentând onorariu avocat conform chitantei nr.21/07.05.2009.

Împotriva acestei sentinte în termen legal intimata Casa Judeteana de pensii a declarat recurs criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie..

Recurenta-intimata, reluând apararile facute la instanta de fond, a criticat gresita interpretare a legii facuta de tribunal, în sensul ca art.62 alin.1 din Legea nr.19/2000 obliga pensionarii de invaliditate la revizuiri medicale periodice de 6-12 luni în functie de afectiunea medicala de care sufera, pâna la împlinirea vârstelor standard de pensionare.

Contestatorul avea termen de revizuire a gradului de invaliditate în care a fost încadrat, dar pe care nu l-a respectat si în aceste împrejurari, lipsa imputabila la termenul stabilit pentru revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei si recuperarea de la acesta a sumei încasate, în conformitate cu art.92 alin.1, lit.c si art.62 alin.4 din Legea nr.19/2000.

Drept consecinta, recurenta-intimata a sustinut ca decizia nr. 239292/26.03.2009 a fost gresit anulata de instanta de fond, solicitând admiterea recursului, modificarea sentintei si respingerea contestatiei ca neîntemeiate.

Intimatul-contestator, fiind legal cita în instanta de recurs, a formulat prin care a cerut respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei instantei de fond ca fiind legala si temeinica, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata facute în recurs.

Examinând sentinta prin prisma actelor si lucrarilor de la dosar, a criticilor formulate de recurenta, precum si a dispozitiilor legale incidente în cauza, dar si sub toate aspectele conform art.3041 cod.pr.civ. Curtea a constatat ca nu este afectata legalitatea si temeinicia acesteia, pentru considerentele care succed:

Prin decizia asupra capacitatii de munca nr.1024 din 18 martie 2003 a Cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca Moreni, A.N. a fost încadrat în gradul II de invaliditate cu termen de revizuire în luna martie 2004 iar prin decizia aceluiasi cabinet, având nr.901 din 21 martie 2006 s-a mentinut gradul de invaliditate acordat initial pensionarului, fara termen de revizuire, mentiunea „nerevizuibil” fiind înscrisa explicit în decizie (fila 20 dosar fond).

Cu sustinerea de a nu se fi prezentat din motive imputabile la termenul de revizuire din luna martie 2004, intimata a emis la data de 26 martie 2009 decizia nr.239292 prin care, în temeiul art.92 din Legea nr.19/2000 si art.29 Sect.C din Ordinul nr.340/2001 al MMSS, a dispus suspendarea platii pensiei de invaliditate a contestatorului si recuperarea de la acesta a sumei de17155 lei încasata cu acest titlu în perioada 1 martie 2006-1 martie 2009. (fila 8 dosar fond).

Aceasta decizie a fost anulata de prima instanta care a interpretat si aplicat în mod corect dispozitiile legale ce reglementeaza procedura revizuirii medicale si respectiv a suspendarii platii pensiei, asa cum se va arata în cele ce succed:

Sectiunea C din Ordinul nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.19/2000-publicat în Monitorul Oficial nr.237 din 10 mai 2001- reglementeaza procedura de încadrare în grade de invaliditate, revizuirea medicala, recuperarea capacitatii de munca si contestarea deciziei medicale.

Capitolul II al acestei sectiuni instituie regulile de revizuire medicala a pensionarilor încadrati în diverse grade de invaliditate, stabilind în sarcina medicului expert al asigurarilor sociale, între altele, si obligatia de a emite decizia medicala si de a stabili termenul de revizuire în functie de recuperabilitatea afectiunilor (pct.23 alin.1) iar data la care bolnavul trebuie sa se prezinte la revizuirea medicala va fi fixata cu 10 zile înainte de expirarea valabilitatii deciziei(pct.23 alin.4).

Potrivit pct.29 din cap.II al Sectiunii C a Ordinului, la termenul de revizuire pensionarul de invaliditate are obligatia sa se prezinte fara a fi citat la cabinetul de expertiza medicala si de recuperare a capacitatii de munca care îl are în evidenta, în vederea revizuirii medicale, iar în conformitate cu pct.30 cabinetul are obligatia ca în primele 5 zile ale fiecarei luni sa comunice casei teritoriale de pensii invalizii pensionari neprezentati la revizuirea medicala periodica în cursul lunii precedente, pentru suspendarea pensiei, conform legii.

Art.92 alin.1 lit.c din Legea nr.19/2000 stabileste ca plata pensiei se suspenda începând cu luna urmatoare celei în care beneficiarul acesteia nu se prezinta la revizuirea medicala periodica.

Din dispozitiile legale de mai sus, corect evocate de instanta fondului, rezulta ca pentru a opera suspendarea platii pensiei de invaliditate, legiuitorul a instituit obligatii complementare atât în sarcina caselor teritoriale de pensii si structurilor ce au atributii specializate în aceasta privinta cât si pentru pensionarii invalizi.

În acesti termeni, Curtea a constatat ca intimata a nesocotit prevederile legale referitoare la procedura revizuirii medicale, asa cum a constatat si prima instanta fiindca nu se pot identifica motivele pentru care intimata, încalcând cerintele Ordinului nr.340/2001 care au fost citate mai sus, a emis decizia de suspendare a platii pensiei de invaliditate în luna martie 2009 câta vreme, în situatia în care pensionarul invalid nu s-a prezentat din motive imputabile la termenul de revizuire medicala fixat pentru luna martie 2004, cabinetul de expertiza avea obligatia ca în primele 5 zile ale lunii urmatoare celei precedente sa comunice numele acestuia în vederea suspendarii pensiei.

Aceasta procedura a fost reglementata de legiuitor cu termene si date precise tocmai cu scopul de a preîntâmpina abuzuri ca în cauza de fata în care, termenul de revizuire medicala a fost stabilit pentru luna martie 2004, tabelul persoanelor neprezentate a fost înaintat intimatei la în luna februarie 2009 (filele 24-27 dosar fond) adica dupa aproape 2 ani, în conditiile în care, asa cum s-a aratat, el trebuia întocmit si trimis cel mai târziu pâna la data de 5 aprilie 2004.

Consecinta acestui mod nelegal de lucru, organizat în cadrul structurilor specializate ale intimatei Casa Judeteana de Pensii Dâmbovita, este continuarea platilor lunare cu titlu de pensie de invaliditate pâna la o data, stabilita unilateral, arbitrar si în afara oricarei reglementari, la care intimata hotaraste, dupa criterii subiective, ca poate emite decizia de suspendare ca masura cu caracter sanctionator pentru invalidul care din pretinsa sa culpa, nu se prezinta la revizuirea periodica.

Procedând astfel, în cauza de fata, s-a ajuns la situatia, ce nu poate fi justificata în vreun fel, ca pensia de invaliditate a contestatorului, sa fie platita lunar timp de circa 2 ani, desi, în masura în care aceasta se impunea a fi suspendata, decizia trebuia emisa în luna aprilie 2004, iar nu în luna martie 2009, cum s-a procedat.

În plus, nu se poate stabili din considerentele deciziei astfel emise ce a determinat intimata Casa Judeteana de Pensii Dâmbovita ca în luna martie 2009 sa ia masura suspendarii, fiindca în raport de acest moment, s-a decis recuperarea retroactiva a pensiei platite beneficiarului si care însumeaza 17155 lei, în conditiile în care culpa exclusiva pentru efectuarea acestor plati revine intimatei, pentru argumentele retinute în cele ce preced.

În egala masura, pensionarul invalid se afla si în posesia unei decizii nerevizuibile emise în luna martie 2006 despre care intimata recurenta nu a dat nici la instanta de fond nici în cea de control judiciar, vreo explicatie verosimila care sa duca la concluzia culpei contestatorului pentru eventuala neprezentare la revizuirea medicala periodica.

În aceste circumstante, Curtea a stabilit ca reglementarea stricta atât prin Legea nr.19/2000 cât mai cu seama prin Normele Metodologice de aplicare a acesteia, a procedurii revizuirii medicale, a fost impusa de legiuitor pentru respectarea drepturilor unei categorii de pensionari care, datorita unor cauze medicale ce determina diferite invaliditati ce nu le mai permit reluarea activitatilor profesionale, sunt plasati în situatia de a fi reevaluati periodic din punct de vedere medical, ceea ce implica stabilirea unor termene si conditii clare si precise, pentru a nu supusi arbitrariului autoritatilor.

În aceasta privinta, Curtea a retinut ca data la care bolnavul trebuie sa se prezinte la revizuirea medicala si care va fi fixata cu 10 zile înainte de expirarea valabilitatii deciziei, nu poate fi„luna martie 2004” ca în cazul de fata, fiindca pct.23 alin.4 din Ordinul nr.340/2001 instituie obligatia fixarii unei date concrete, adica zi si ora, la care invalidul pensionar sa fie efectiv înstiintat ca este programat pentru revizuirea medicala.

Indicarea lunii si anului drept termen pentru urmatoarea revizuire medicala face imposibila verificarea îndeplinirii obligatiei bolnavului de a se prezenta fara a fi citat la cabinetul de expertiza medicala si de recuperare a capacitatii de munca care îl are în evidenta, deoarece nu se poate stabili în ce zi sau zile acesta a fost programat si daca lipsa sa este sau nu justificata, aceste aspecte fiind decisive pentru efectul pe care îl produc, acela al suspendarii platii pensiei sale de invaliditate.

Or în cauza, contestatorului i s-a emis o prima decizie asupra capacitatii de munca nr.1024 din 18 martie 2003 în continutul acesteia fixându-se termen de revizuire în luna martie 2004, ceea nu înseamna, în mod cert, ca în orice zi, la orice ora din aceasta luna s-ar fi putut prezenta la cabinetul de expertiza, care este o institutie a statului ce functioneaza dupa un program ce trebuie facut cunoscut tuturor beneficiarilor serviciilor pentru care a fost înfiintata.

Luna martie 2004 reprezinta în realitate termenul de valabilitate al deciziei asupra capacitatii de munca a contestatorului-intimat, iar nu data la care acesta trebuia sa se prezinte la revizuirea medicala periodica.

Din acest motiv, Ordinul nr.340/2001 prevede obligatia stabilirii datei la care bolnavul trebuie sa se prezinte la revizuirea medicala, ce va fi fixata cu 10 zile înainte de expirarea valabilitatii deciziei.

În egala masura, contestatorul a fost declarat invalid gradul II nerevizuibil, conform deciziei nr.901 emisa la 21 martie 2006 (fila 20) ceea ce exclude incidenta dispozitiilor legale sus-citate referitoare la obligatia de prezentare la termenele periodice de revizuire.

Pentru toate argumentele de fapt si de drept expuse, Curtea a constat ca recursul exercitat în cauza este nefondat, deoarece culpa exclusiva în derularea procedurii revizuirii medicale apartine recurentei, care a nesocotit prevederile legale ce o reglementeaza, emitând o decizie nelegala si netemeinica ce a fost anulata în întregime de instanta de fond, cu consecinta repunerii contestatorului în situatia anterioara suspendarii pensiei sale de invaliditate si exonerarii platii pensiei pretins încasate necuvenit,obligând recurenta la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.