Uzucapiune. Zona cu tradiţie în regim de carte funciara. Proprietari tabulari decedaţi. Procedura necontencioasa.

Dosar Nr. 2066 (14.05.2008)

Tip : Sentinta civila

Nr./Data 2066 (14.05.2008)

Dosar nr. 208//221/2008

Autor : Judecatoria Deva

Domenii asociate : Uzucapiune (Prescripie achizitiva).

Uzucapiune. Zona cu traditie în regim de carte funciara. Proprietari tabulari decedati. Procedura necontencioasa.

Pe rol fiind actiunea petentului I.E. având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii.

Grefiera de sedinta a facut referatul cauzei aratând ca în prezenta cauza s-a amânat pronuntarea în data de 07.05.2008, pentru astazi, ora 14.

Concluziile orale ale reprezentantei petentului au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 07.05.2008 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:

I. Obiectul actiunii:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Deva sub nr. 208/221/14.01.2008, petentul I.E., prin avocat T.M., a cheamt în judecata pârâtii: M.L., B.M., B.P., P.P. lui L., M.D. lui D., M.F., B.A., I.L., T.P., M.S., M.A., B.L., B.N., B.D., B.V.si P.C. , toti cu domiciliu necunoscut, solicitând

1. sa se constate ca a dobândit dreptul de proprietate pe calea uzucapiunii cu privire la urmatoarele imobile:

- teren arabil în suprafata de 785 mp situat în localitatea Fizes, înscris în CF 887 Fizes Barbura, nr. top. 1878/1 (proprietar tabular M.L. );

- teren arabil în suprafata de 936 mp situat în localitatea Fizes, înscris în CF 23 Fizes Barbura, nr. top. 1878/2 (proprietar tabular B.M., casatorita T. );

- teren arabil în suprafata de 1940 mp situat în localitatea Fizes, înscris în CF 195 Fizes Barbura, nr. top. 1879 (proprietari tabulari B.M. si B.P.);

- teren arabil în suprafata de 1586 mp situat în localitatea Fizes, înscris în CF 5 Fizes Barbura, nr. top. 1877/2 (proprietari tabulari P.P. lui L., M.D. lui D. si M.F. );

- teren arabil în suprafata de 936 mp situat în localitatea Fizes, înscris în CF 794 Fizes Barbura, nr. top. 1878/2 (proprietari tabulari B.A., B.P. lui N. si M.L. );

- teren arabil în suprafata de 410 mp+792 mp situat în localitatea Fizes, înscris în CF 206 Fizes Barbura, nr. top. 1922 si 1923 (proprietari tabulari I.L. , T.P., M.S. si M.A.);

- teren arabil în suprafata de 709 mp situat în localitatea Fizes, înscris în CF 609 Fizes Barbura, nr. top. 1876/3 (proprietari tabulari B.P., B.L., B.N., B.M., B.D., B.V.si P.C. si B.P.);

2. Sa se comaseze parcelele într-o singura carte funciara;

3. Sa se dispuna întabularea dreptului de proprietate pe numele petentului.

Cererea a fost timbrata cu 20 de lei si s-a atasat timbru judiciar de 0,3 lei (f.64)

Prin precizarea de la fila 93, petentul a mai solicitat si rectificarea suprafetelor parcelelor conform constatarilor expertului iar în privinta CF 23 Fizes Barbura arata ca numarul topografic corect este cel indicat în raport respectiv 1876/2 cu suprafta tabulara de 708 mp si nu cel indicat în cererea initiala.

II. Situatia de fapt expusa de petent si temeiurile de drept invocate :

Expunând situatia de fapt petentul a aratat ca terenul a fost folosit de el si de antecesorii lui de foarte multi ani (aproximativ 90 de ani).

In tot acest timp, arata petentul, atât el cât si antecesorii sai au exercitat o posesie publica, neîntrerupta si sub nume de proprietar si nimeni nu a ridicat vreodata vreo pretentie cu privire la acest teren, dreptul fiindu-le recunoscut si respectat chiar daca nu era întabulat în cartea funciara si nu era consfintit în vreun act scris

Desi foloseste acest teren ca un veritabil proprietar, fiind cunoscut ca proprietar în comunitatea locala, în cartile funciare deschise sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 iar unele chiar si înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ, sunt înscrisi ca proprietari persoane despre care nu se mai stie nimic de foart mult timp.

In drept actiunea a fost întemeiata generic pe prevederile Codului civil austriac dar la primul termen de judecata petentul, fata de infomatiile comunicate de Primaria Baita la solicitarea instantei, cu privire la persoanele întabulate în cartile funciare si având în vedere si Decizia Plenului ICCJ nr. LXXXVI (86)/10.12.2007, a declarat ca întelege sa se judece pe procedura prevazuta de art. 130 din Decretul-lege nr. 115/1938.

III. Procedura de solutionare :

Constatându-se din informatiile primite de la Primaria Baita ca proprietarii tabulari sunt decedati fara a se cunoaste mostenitorii sau ca nu pot fi identificati dupa numele înscrise în cartile funciare, instanta având în vedere prevederile art. 130 din Decretul-lege nr. 115/1938 si Decizia Plenului ICCJ nr. LXXXVI (86)/10.12.2007 a pus în discutie solutionarea cererii în procedura necontenciosa.

Reprezentanta petentului si-a exprimat acordul pentru aplicarea acestei proceduri (a se vedea încheierea de la f. 68).

IV. Probele administrate:

In probatiune s-au depus copii de pe urmatoarele înscrisuri:

- extrase CF 887 Fizes Barbura, CF 23 Fizes Barbura, CF 195 Fizes Barbura, CF 5 Fizes Barbura, CF 794 Fizes Barbura, CF 206 Fizes Barbura, CF 609 Fizes Barbura (f. 2-8);

- Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate întocmit de expert C.M. (f.9);

- Certificat de atestare fiscala (f. 63);

- Certificate de stare civila (f. 65-66)

La solicitarea instantei Primaria Baita a comunicat informatii despre proprietarii tabulari (f. 13 si f. 15) iar OCPI Hunedoara Deva a comunicat copii certificate de pe CF 887 Fizes Barbura, CF 23 Fizes Barbura, CF 195 Fizes Barbura, CF 5 Fizes Barbura, CF 794 Fizes Barbura, CF 206 Fizes Barbura, CF 609 Fizes Barbura (f. 19-59);

A fost audiat un martor a carui declaratie a fost consemnata în scris si depusa la fila 92 din dosar.

V. Analizând actele si lucrarile dosarului în contextul legislatiei în vigoare si având în vedere situatia de fapt rezultata din probele administreate instanta constata urmatoarele:

V. 1 Referitor la constatarea dobândirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii:

Petentul si antecesori sai au folosit acest teren o perioada îndelungata de timp fiind cunoscut ca proprietar în comunitatea locala (martorul B.G. în vârsta de 81 de ani, a declarat ca de când se stie terenul a fost folosit de petent si antecesorii lui fara ca nimeni sa-i tulbure).

Proprietarii tabulari au fost înscrisi în cartile funciare cu foarte mult timp în urma (cu o singura exceptie, respectiv înscrierea de sub B 9 din CF 5 Fizes-Barbura, înscrierile au fost facute înainte de intrarea în vigoare a Decretului-Lege nr.115/1938).

Din informatiile comunicate de Primaria Baita majoritatea persoanelor înscrise în cartile funciare sunt decedate cu mult timp în urma (cel mai recent deces înregistrat fiind din anul 1949) iar altele nu au putut fi identificate ca urmare a faptului ca în cartile funciare nu exista suficiente date de identificare.

Din analiza prevederilor art. 1837-1890 Cod civil, rezulta ca pentru a se dobândi dreptul de proprietate pe calea prescriptiei achizitive de 30 de ani, se impune a se dovedi ca s-a exercitat o posesie reala, respectiv ca posesorul a avut detentia materiala a imobilului (corpus) si s-a comportat ca un adevarat proprietar (animus), o perioada de minim 30 de ani.

Deasemenea, mai este necesar a se dovedi ca posesia a fost utila, respectiv neviciata.

Pentru a nu fi viciata posesia trebuie sa fie continua, publica, pasnica si sa nu fie precara.

Deasemenea posesia nu trebuie sa fie echivoca.

In speta, din probele administrate a rezultat ca petentul si antecesorii lui au folosit terenul o perioada mai mare de 30 de ani, având o posesie utila, neviciata si neechivoca.

In privinta cadrului procesual instanta a dispus afisarea unei somatii care cuprinde toate informatiile impuse de art. 130 din Decretul-lege nr. 115/1938 la usa instantei ( fila 71) si la sediul Primariei Baita (f. 70 si 92-93).

Deasemenea somatia a fost publicata în ziarul “Mesagerul de Hunedoara” (f. 94)

Nimeni nu a formulat nicio opozitie cu privire la constatarea dreptului de proprietate al petentului.

Fata se argumentele expuse mai sus, constatând ca sunt îndeplinite toate cerintele legale si având în vedere si faptul ca se impune clarificarea unei situatii juridice incerte si care dureaza de foarte multi ani, instanta va admite cererea si va constatata dobândirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii.

V. 2 Referitor la cererile având ca obiect comasarea parcelelor si înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate al petentului:

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara înscrierea în cartea funciara, când provin din succesiune, accesiune, vânzare silita si uzucapiune. Aceste drepturi se vor înscrie, în prealabil, daca titularul întelege sa dispuna de ele.

Potrivit prevederilor art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, cel ce a posedat un bun nemiscator în conditiunile legii, timp de 20 ani, dupa moartea proprietarului înscris în cartea funciara, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat.

In speta instanta constatând ca sunt îndeplinite cerintele pentru dobândirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii si având în vedere faptul ca, asa cum rezulta din raportul de expertiza parcelele sunt învecinate dispune comasarea parcelelor modificarea suprafetelor tabulare conform constatarilor expertului, atribuirea unui numar cadastral unic si înscrierea dreptului de proprietate al petentului într-o carte funciara noua.

Având în vedere prevederile art. 54 alin. 2 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 un exemplar din prezenta hotarâre se va comunica din oficiu OCPI-Hunedoara Deva, în termen de 3 zile de la ramânerea irevocabila.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea petentului I.E..

Constata ca petentul a dobândit dreptul de proprietate pe calea uzucapiunii asupra parcelelor de teren enumerate în continuare, identificate conform raportului de expertiza întocmit de expertul tehnic judiciar ing. C.M. (raport care face parte din prezenta hotarâre):

- teren arabil în suprafata reala de 808,72 mp (suprafata tabulara de 785 mp) situat în localitatea Fizes, înscris în CF 887 Fizes Barbura, nr. top. 1878/1 (proprietar tabular sub B 1- M.L. );

- teren arabil în suprafata reala de 1056,53 mp (suprafata tabulara de 936 mp) situat în localitatea Fizes, înscris în CF 794 Fizes Barbura, nr. top. 1878/2 (proprietari tabulari: sub B3.7 B.A., sub B 4.8 B.P. lui N. si sub B 5.9 M.L. );

- teren arabil în suprafata reala de 503,34 mp (suprafata tabulara de 708 mp) situat în localitatea Fizes, înscris în CF 23 Fizes Barbura, nr. top. 1876/2 (proprietar tabular sub B5.7 B.M., casatorita T. );

- teren arabil în suprafata reala de 699,3 mp (suprafata tabulara de 708 mp) situat în localitatea Fizes, înscris în CF 609 Fizes Barbura, nr. top. 1876/3 (proprietari tabulari: sub B 2 B.P., sub B 6 B.L., sub B 7 B.N., sub B 10 B.M., sub B 11 B.D., sub B 12 B.V., sub B 15 P.C. si sub B 18 B.P.);

- teren arabil în suprafata reala de 1593,12 mp (suprafata tabulara de 1586 mp) situat în localitatea Fizes, înscris în CF 5 Fizes Barbura, nr. top. 1877/2 (proprietari tabulari: sub B 3 P.P. lui L., sub B 7 M.D. lui D. si sub B 9 M.F.);

- teren arabil în suprafata reala de 1933,12 mp (suprafata tabulara de 1940 mp) situat în localitatea Fizes, înscris în CF 195 Fizes Barbura, nr. top. 1879 (proprietari tabulari: sub B 1 B.M. si sub B 2 B.P.);

- teren arabil în suprafata reala de 2806,9 mp (suprafata tabulara de 410 mp+792 mp) situat în localitatea Fizes, înscris în CF 206 Fizes Barbura, nr. top. 1922 si 1923 (proprietari tabulari sub A+1 I.L. , sub A+2 T.P., sub B 1 M.S. si sub B 2 M.A.);

Dispune comasarea parcelelor de teren enumerate mai sus, modificarea suprafetelor tabulare conform constatarilor expertului, atribuirea unui numar cadastral unic si înscrierea dreptului de proprietate al petentului într-o carte funciara noua.

Dispune efectuarea cuvenitelor modificari de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilara Hunedoara-Deva.

Cu drept de recurs în termen în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, astazi 14.05.2008, ora 14.

Nota: Sentinta civila nr. 2066/2008 a devenit irevocabila prin neexercitarea recursului.