Validare Poprire

Dosar Nr. 3008 (21.11.2007)

Dosar nr.2177/223/2007 - validare poprire -

Operator de date cu caracter personal nr.5695

R O M Â N I A

JUDECATORIA DRAGASANI-JUDETUL VÂLCEA

SENTINTA CIVILA NR.3008

Sedinta publica din 21 noiembrie 2007

Presedinte : L. I. H., judecator

Grefier : P. D.

Pe rol este solutionarea cererii având ca obiect validare poprire, formulata de creditorul C. A. C., cu domiciliul ales la sediul Cabinetului de avocat R. A., în contradictoriu cu debitorul CONSILIUL LOCAL SUSANI, judetul Vâlcea si tertul poprit ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE DRAGASANI-TREZORERIA DRAGASANI, judetul Vâlcea.

Cererea de chemare în judecata este timbrata cu 10 lei taxa judiciara de timbru, conform chitantei fiscale nr.1771400 din 20.06.2007, aflata la fila 15 dosar.

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns : creditorul C. A. C., debitorul Consiliul local Susani si tertul poprit Administratia Finantelor Publice Dragasani.

Instanta constatând ca procesul este în stare de judecata, trece la solutionarea cauzei pe fond.

I N S T A N T A :

Deliberând, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 30.05.2007 sub nr.2177/223/2007, creditorul C, A, C, a chemat în judecata debitorul CONSILIUL LOCAL SUSANI, judetul Vâlcea si tertul poprit ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE DRAGASANI - TREZORERIA DRAGASANI, judetul Vâlcea pentru validarea popririi asupra sumei de 9.788,05 lei RON, în mâinile tertului poprit.

În motivarea cererii, creditorul a aratat ca în baza titlului executoriu ce-l constituie sentinta civila nr.177/03.03.2005 pronuntata de Tribunalul Vâlcea - Sectia Comerciala în dosarul nr.2185/2004, ramasa irevocabila, debitorul sau, CONSILIUL LOCAL SUSANI, îi datoreaza suma de 7.744,05 lei RON cu titlu de drepturi salariale, suma de 550 lei RON reprezentând cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare în suma de 1494 lei RON.

De asemenea, a aratat ca prin intermediul executorului judecatoresc Condoiu Florea a solicitat tertului poprit Administratia Finantelor Publice a mun. Dragasani sa instituie poprire pe conturile pe care debitorul Consiliul Local Susani le are la Trezorerie, dar tertul poprit nu si-a îndeplinit obligatiile ce îi reveneau potrivit art. 456 C.proc. civ., motivând ca trebuie sa solicite debitorului sa instituie poprirea.

În sustinere, creditorul a depus la dosar adresa nr.1199/26.04.2007 emisa de Administratia Finantelor Publice a mun. Dragasani, sentinta civila nr.177/03.03.2005 pronuntata de Tribunalul Vâlcea - Sectia Comerciala în dosarul nr.2185/2004, ramasa irevocabila.

La solicitarea instantei BEJ Condoiu Florea din mun. Dragasani a transmis instantei procesul-verbal din data de 04.06.2007 întocmit de acesta privind cheltuielile de executare efectuate de creditor.

Tertul poprit prin D.G.F.P. Vâlcea a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii promovate de creditor ca neîntemeiata, aratând în esenta ca fiind vorba de spre o poprire asupra veniturilor unei institutii publice, trebuie avute în vedere dispozitiile din OG nr. 22/2002, respectiv cele prevazute de art. 1 si 3 din acest act normativ.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 177/03.03.2005 pronuntata de Tribunalul Vâlcea - Sectia Comerciala în dosarul nr.2185/2004 ramasa definitiva si investita cu formula executorie, debitorul Consiliul Local Susani a fost obligat sa plateasca creditorului suma de 7.744,05 lei RON cu titlu de drepturi salariale si suma de 550 lei RON reprezentând cheltuieli de judecata.

Din procesul verbal întocmit de BEJ Condoiu Florea la data de 04.06.2007, în dosarul de executare nr.76/2007 (f.35 dosar) rezulta ca, pentru punerea în executare a sentintei nr. nr.177/03.03.2005 pronuntata de Tribunalul Vâlcea - Sectia Comerciala în dosarul nr.2185/2004, creditorul a efectuat cheltuieli în suma de 1494 lei RON, ce reprezinta taxe timbru, onorariu avocat, onorariu executare, proces-verbal care constituie si el titlu executoriu conform art.317/7 alin.4 C.proc.civ.

Prin adresa de înfiintare a popririi nr.76/27.03.2007, Biroul Executorului Judecatoresc Condoiu Florea a dispus înfiintarea popririi în mâinile tertului poprit Administratia Finantelor Publice a mun. Dragasani, asupra veniturilor debitorului Consiliul Local Susani, jud. Vâlcea, pentru acoperirea sumei de 9788,05 lei RON.

Întrucât tertul poprit nu si-a îndeplinit obligatiile ce îi reveneau, prin prezenta cerere creditorul a solicitat validarea popririi pentru suma de 9788,05 lei RON în mâinile tertului poprit, potrivit art.460 C.proc.civ.

Conform art. 452 C. proc. civ., sunt supuse executarii silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente.

Specificul popririi este determinat de caracterul triunghiular al acestei operatiuni juridice procesuale, care, în principiu, presupune participarea indispensabila a trei parti: creditorul popritor, debitorul poprit si tertul poprit, între aceste trei subiecte de drept stabilindu-se tot atâtea raporturi juridice.

Dintre aceste raporturi juridice, doua preced înfiintarea popririi si anume: raportul de creanta dintre creditorul urmaritor si debitorul urmarit, precum si raportul de creanta dintre debitorul poprit si tertul poprit, acesta din urma caracterizându-se prin aceea ca tertul este dator fata de debitorul urmarit.

În temeiul popririi se naste si un al treilea raport juridic între creditorul popritor si tertul poprit, în cadrul procedurii de urmarire silita. Si acest raport juridic este tot unul de creanta, un raport de la creditor la debitor, în sensul ca debitorul poprit este creditor al tertului poprit, raport ce ia nastere prin adresa de înfiintare sau, dupa caz, de validare a popririi.

În cauza, ne aflam într-o situatie speciala, în care tertul poprit nu apare ca un adevarat debitor al Consiliului Local Susani, jud. Vâlcea, dar, dat fiind ca prin intermediul acestuia debitorul este alimentat cu fonduri de la bugetul statului, în mod constant s-a apreciat, în practica, posibilitatea ca Administratia Finantelor Publice sa participe la raporturile juridice în calitate de tert poprit.

Existând, asadar cele trei parti, creditorul, debitorul si tertul poprit, respectiv raporturile juridice specifice popririi, raportul de creanta dintre creditor si debitor, constând în obligatia acestuia din urma de a plati creditorului urmaritor suma de 9788,05 lei RON (astfel cum aceasta rezulta din procesul-verbal de la f.35 si sentinta civila de la f.6-9), raportul special dintre debitorul poprit si tertul poprit, fiind îndeplinite conditiile prevazute de art. 460 C. proc. civ., instanta urmeaza sa admita prezenta cerere asa cum a fost formulata, cu respectarea prevederilor speciale ale O.G. nr. 22/2002.

Astfel, potrivit art. 1 din actul normativ mentionat „ executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice în temeiul titlurilor executorii se realizeaza din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadreaza obligatia de plata respectiva”, iar conform art. 3 „în procesul executarii silite a sumelor datorate de catre institutiile publice, în baza unor titluri executorii, trezoreria statului poate efectua numai operatiuni privind plati dispuse de catre ordonatorii de credite, în limita creantelor bugetare si a destinatiilor aprobate potrivit legii”.

Pentru aceste considerente si în raport de textele legale invocate, instanta urmeaza sa admita cererea si sa valideze poprirea înfiintata de Biroul Executorului Judecatoresc Condoiu Florea din Dragasani, jud. Vâlcea prin adresa nr. 76/27.03.2007, asupra veniturilor realizate de debitorul Consiliul Local Susani, jud. Vâlcea, în mâinile tertului poprit Administratia Finantelor Publice a mun. Dragasani - Trezoreria Dragasani, pâna la concurenta sumei de 9.788,05 lei RON, în limita bugetului alocat pentru executarea silita a sumelor datorate de Consiliul Local Susani, în baza titlurilor executorii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite cererea formulata de creditorul C. A. C., cu domiciliul ales la sediul Cabinetului de Avocat R. A. din Rm. Vâlcea, str. Cerna, nr. 21 B, judetul Vâlcea, în contradictoriu cu debitorul CONSILIUL LOCAL SUSANI, judetul Vâlcea si tertul poprit ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE DRAGASANI-TREZORERIA DRAGASANI, judetul Vâlcea.

Valideaza poprirea înfiintata de Biroul Executorului Judecatoresc Condoiu Florea, prin adresa nr. 76/27.03.2007, asupra veniturilor realizate de debitul Consiliul Local Susani, jud. Vâlcea, în mâinile tertului poprit Administratia Finantelor Publice Dragasani – Trezoreria Dragasani, jud. Vâlcea, pâna la concurenta sumei de 9.788,05 lei RON, în limita bugetului alocat pentru executarea silita a sumelor datorate de Consiliului Local Susani în baza titlurilor executorii.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, astazi 21 noiembrie 2007, la sediul Judecatoriei Dragasani.

PRESEDINTE, GREFIER,

21.12.2007

Red. L.I.H.

Tehnored. L.I.H.

Ex. 5