Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 21.11.2018

Conflict de competentă ivit intre sectiile civile ale Tribunalului Constanta. Actiune in regres formulată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule. Competenta sectiei a II-a civile în solutionarea actiunii.

Decizie - 09.10.2017

Solicitare anulare acte ce nu pot fi încadrate in categoria actelor juridice civile (notă de constatare, proces-verbal de analiză a abaterilor, fisă de calcul a energiei). Inexistenta unor elemente de identificare a unui raport juridic

Decizie - 25.09.2017

Anulare acte administrative. Confuzia pârâtei între reducerea numărului de parteneri ca urmare a înlăturării sau retragerii unuia si imposibilitatea de implementare a proiectului la unul dintre parteneri. Stabilirea răspunderii pentru depăsirea termenului

Decizie - 29.02.2012

Servitute de trecere. Actiune confesorie. Natura civila a litigiului. Competenta materiala a judecatoriei ca instanta de fond.

Decizie - 10.11.2011

Actiune in revendicare imobiliara întemeiata pe dispozitiile art. 480 Cod civil formulate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Neîndeplinirea procedurii reglementate de Legea nr. 10/2001. Inadmisibilitate. Notiunea de ”bun” în sensul art. 1 ...

Decizie - 21.09.2011

Actiune în restituire imobil notificat conform Legii nr. 10/2001. Lipsa raspunsului la notificare. Admisibilitatea cererii. Modalitate de despagubire a reclamantului pentru imobilul notificat si imposibil de restituit în natura.

Decizie - 19.09.2011

Calificarea actiunii – obligatie a instantei de judecata. Stabilirea caracterului patrimonial al actiunii. Incidenta art. 2821 Cod procedura civila. Inadmisibilitatea recursului la recurs.

Decizie - 30.03.2011

Actiune având ca obiect anularea actelor administrativ-fiscale emise de autoritatea publica. Audit financiar al contului de executie bugetara. Acordare sporuri, prime si drepturi speciale functionarilor publici si personalului contractual.

Decizie - 17.03.2011

Actiune având ca obiect obligarea autoritatii publice la comunicarea unor acte administrative – procese verbale de contraventie. Refuz nejustificat.

Decizie - 17.03.2011

Acţiune având ca obiect compensaţii băneşti acordate de autoritatea publică în aplicarea Legii nr.290/2003.

Decizie - 16.03.2011

Actiune având ca obiect refuzul nejustificat al autoritatii de a pune la dispozitia unei persoane aflate în executarea pedepselor privative de libertate a unei serii de acte normative considerate ca facând parte din categoria informatiilor de interes...

Decizie - 23.02.2011

Actiune având ca obiect constatarea dizolvarii de drept a autoritatii publice locale.

Decizie - 14.02.2011

Actiune având ca obiect anularea actelor administrative emise de autoritate privind ocuparea prin concurs a unui post vacant în învatamânt.

Decizie - 10.02.2011

Actiune având ca obiect contestatie împotriva actului administrativ emis de autoritatea publica, privind validarea unei hotarâri a comisiei judetene pentru aplicarea Lg.9/1998. Conditii de admisibilitate. Examinare conditii pentru acordare masuri com...

Decizie - 27.01.2011

Actiune având ca obiect anularea actului administrativ fiscal emis de autoritatea publica privind stabilirea raspunderii solidare a reclamantului în calitate de administrator al unei societati comerciale cu raspundere limitata.

Decizie - 14.10.2010

Actiune având ca obiect sanctionarea reprezentantului autoritatii publice pentru neexecutarea hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile.

Decizie - 22.09.2010

Actiune în constatare a încetarii de drept a mandatului de viceprimar – inadmisibilitate. Obligare prefect la emitere ordin prevazut de art.91 al.4 din Legea nr.161/2003.

Decizie - 14.04.2010

Actiune in evacuare. Protectia chiriasilor in conditiile OUG nr. 40/1999. Limite. Respectarea unui just echilibru intre modul de exercitare a dreptului de proprietate si dreptul chiriasului la un trai decent si la o locuinta. Caracterul obligatoriu a...

Decizie - 01.03.2010

Actiune in granituire. Conditii de realizare. Efecte.

Decizie - 16.10.2008

Procedura insolventei. Actiune în anularea actelor încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor în „perioada suspecta”. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial.