Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 20.03.2019

Actiune in regres formulată de asigurător împotriva cărăusului considerat vinovat de lipsa mărfii la destinatie pentru despăgubirea plătită asiguratului. Termen de prescriptie aplicabil si momentul de la care începe să curgă.

Sentinţă civilă - 21.11.2018

Conflict de competentă ivit intre sectiile civile ale Tribunalului Constanta. Actiune in regres formulată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule. Competenta sectiei a II-a civile în solutionarea actiunii.

Decizie - 09.10.2017

Solicitare anulare acte ce nu pot fi încadrate in categoria actelor juridice civile (notă de constatare, proces-verbal de analiză a abaterilor, fisă de calcul a energiei). Inexistenta unor elemente de identificare a unui raport juridic

Decizie - 25.09.2017

Anulare acte administrative. Confuzia pârâtei între reducerea numărului de parteneri ca urmare a înlăturării sau retragerii unuia si imposibilitatea de implementare a proiectului la unul dintre parteneri. Stabilirea răspunderii pentru depăsirea termenului

Decizie - 29.02.2012

Servitute de trecere. Actiune confesorie. Natura civila a litigiului. Competenta materiala a judecatoriei ca instanta de fond.

Decizie - 10.11.2011

Actiune in revendicare imobiliara întemeiata pe dispozitiile art. 480 Cod civil formulate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Neîndeplinirea procedurii reglementate de Legea nr. 10/2001. Inadmisibilitate. Notiunea de ”bun” în sensul art. 1 ...

Decizie - 21.09.2011

Actiune în restituire imobil notificat conform Legii nr. 10/2001. Lipsa raspunsului la notificare. Admisibilitatea cererii. Modalitate de despagubire a reclamantului pentru imobilul notificat si imposibil de restituit în natura.

Decizie - 19.09.2011

Calificarea actiunii – obligatie a instantei de judecata. Stabilirea caracterului patrimonial al actiunii. Incidenta art. 2821 Cod procedura civila. Inadmisibilitatea recursului la recurs.

Decizie - 30.03.2011

Actiune având ca obiect anularea actelor administrativ-fiscale emise de autoritatea publica. Audit financiar al contului de executie bugetara. Acordare sporuri, prime si drepturi speciale functionarilor publici si personalului contractual.

Decizie - 17.03.2011

Actiune având ca obiect obligarea autoritatii publice la comunicarea unor acte administrative – procese verbale de contraventie. Refuz nejustificat.

Decizie - 17.03.2011

Acţiune având ca obiect compensaţii băneşti acordate de autoritatea publică în aplicarea Legii nr.290/2003.

Decizie - 16.03.2011

Actiune având ca obiect refuzul nejustificat al autoritatii de a pune la dispozitia unei persoane aflate în executarea pedepselor privative de libertate a unei serii de acte normative considerate ca facând parte din categoria informatiilor de interes...

Decizie - 23.02.2011

Actiune având ca obiect constatarea dizolvarii de drept a autoritatii publice locale.

Decizie - 14.02.2011

Actiune având ca obiect anularea actelor administrative emise de autoritate privind ocuparea prin concurs a unui post vacant în învatamânt.

Decizie - 10.02.2011

Actiune având ca obiect contestatie împotriva actului administrativ emis de autoritatea publica, privind validarea unei hotarâri a comisiei judetene pentru aplicarea Lg.9/1998. Conditii de admisibilitate. Examinare conditii pentru acordare masuri com...

Decizie - 27.01.2011

Actiune având ca obiect anularea actului administrativ fiscal emis de autoritatea publica privind stabilirea raspunderii solidare a reclamantului în calitate de administrator al unei societati comerciale cu raspundere limitata.

Decizie - 14.10.2010

Actiune având ca obiect sanctionarea reprezentantului autoritatii publice pentru neexecutarea hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile.

Decizie - 22.09.2010

Actiune în constatare a încetarii de drept a mandatului de viceprimar – inadmisibilitate. Obligare prefect la emitere ordin prevazut de art.91 al.4 din Legea nr.161/2003.

Decizie - 14.04.2010

Actiune in evacuare. Protectia chiriasilor in conditiile OUG nr. 40/1999. Limite. Respectarea unui just echilibru intre modul de exercitare a dreptului de proprietate si dreptul chiriasului la un trai decent si la o locuinta. Caracterul obligatoriu a...

Decizie - 01.03.2010

Actiune in granituire. Conditii de realizare. Efecte.