Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Hotărâre - 23.03.2020

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale

Hotărâre - 12.03.2020

Contestație administrativ-fiscală. Tranzacții privind achiziția gazelor naturale de la o persoană afiliată. Nedocumentarea prețurilor de transfer. Dreptul organului fiscal de a proceda la estimarea prețurilor de achiziție a gazelor naturale. Modalitate de

Hotărâre - 10.03.2020

Contestație administrativ fiscală. Decizie de impunere de stabilire a accesoriilor pentru obligații fiscale principale pentru executarea cărora au fost indisponibilizate sume de bani. Compensarea cu dobânda fiscală datorată pentru sumele indisponibilizate

Hotărâre - 09.03.2020

Tutelă administrativă. Termen de decădere. Acţiune împotriva hotărârii consiliului local de aprobare a modificării regimului de înălţime a construcţiilor aprobat prin PUG

Hotărâre - 26.02.2020

Funcționari publici. Contestație decizie de încetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen. Prescripția dreptului la acțiune. Termenul de prescripție aplicabil acțiunii în contencios administrativ

Hotărâre - 25.02.2020

Contestație administrativ-fiscală. Cerere de obligare a organului fiscal competent la soluționarea contestației. Acțiune formulată în interiorul termenului de 6 luni de la depunerea contestației

Hotărâre - 15.01.2020

Contestație administrativ fiscală. Suspendare soluționare contestație administrativă. Condiții legale. Dreptul de apreciere al organului fiscal. Infracțiune care se referă la mijloacele de probă. Înrâurire hotărâtoare

Hotărâre - 15.01.2020

Funcționari publici. Agent de poliție. Trecere în corpul ofițerilor de poliție. Grad profesional. Vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite. Norme tranzitorii. Calitatea procesuală pasivă a Ministrului Afacerilor Interne

Decizie - 08.05.2019

Contencios administrativ fiscal. Prescripția dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale. Stabilirea momentului de la care începe să curgă termenul de prescripție. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 91 alin. 1, art. 23 și art. 84 d

Decizie - 10.04.2019

Contencios administrativ fiscal. Condiții pentru emiterea deciziei de reverificare fiscală. Principiul unicității inspecției fiscale. Distincția între procedura de inspecție fiscală și controlul inopinat

Decizie - 10.04.2019

Agent de poliție în cadrul Poliției de frontieră. Condiții pentru decontarea cheltuielilor de transport. Mutare în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau reședință. Reorganizarea structurilor poliției de frontieră

Decizie - 27.03.2019

Funcționar public cu statut special din cadrul penitenciarelor. Împuternicire în funcția de șef tură. Obligația de plată a drepturilor salariale corespunzătoare funcției în care a fost împuternicit

Decizie - 18.03.2019

Act administrativ emis nelegal de autoritatea publică locală. Contract de concesiune. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concesionar. Distincția dintre reziliere şi denunţarea unilaterală a contractului

Decizie - 13.03.2019

Funcționari publici din cadrul centrelor județene ale APIA. Stabilirea drepturilor salariale conform principiului egalizării la nivelul maxim aflat în plată în cadrul APIA pentru perioada 10 aprilie 2015 – 1 august 2016. Interpretarea și aplicarea prevede

Decizie - 07.03.2019

Autorizație de construire. Nerespectarea cerințelor stabilite în certificatul de urbanism cu privire la calea de acces. Întinderea obligațiilor stabilite prin certificatul de urbanism

Decizie - 27.02.2019

Anulare hotărâre a consiliului local de însușire a inventarului domeniului public al unității administrativ teritoriale

Decizie - 25.02.2019

Funcționar public. Decizie nelegală de încetare de drept a raportului de serviciu. Principiului priorităţii dreptului UE faţă de dreptul naţional. Efectului direct al directivelor

Decizie - 30.01.2019

Impozit pe veniturile din transferul proprietății imobiliare. Vânzarea imobilelor prin licitație publică în procedura de executare silită. Stabilirea bazei de impozitare prin raportare la valoarea specificată în actele de adjudecare

Decizie - 16.01.2019

Funcționari publici din cadrul caselor județene de sănătate. Stabilirea drepturilor salariale în baza Legii-cadru nr. 153/2017 și încadrarea în funcțiile publice teritoriale. Modul de aplicare al prevederilor Anexei VIII Capitolul I lit. A pct. I și pct.