Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 27.10.2015

Acţiune în revendicare. Imobil preluat în baza Decretului nr. 92/1950. Admisibilitate

Decizie - 09.09.2015

Contencios administrativ. Anulare act administrativ având ca obiect sume şi măsuri înscrise în procesul verbal de stabilire a creanţei bugetare, în temeiul O.U.G. nr. 66/2011

Decizie - 27.11.2014

Acţiune în anularea şi modificarea înscrierilor de carte funciară. Imobil aparţinând cultelor religioase.

Decizie - 26.09.2013

Acţiune în anulare. Valoarea obiectului cererii. Legalitatea căii de atac

Decizie - 04.04.2013

Acţiune în revendicare. Compensarea titlurilor

Decizie - 25.09.2012

Acţiune în revendicare întemeiată pe art. 3 din DL nr. 126/1990. Aplicabilitatea Decretului lege nr. 115/1938

Decizie - 12.09.2012

Acţiune în revendicare. Art. 480 Cod civil, Legea nr. 10/2001. Art. 6 CEDO. Inadmisibilitate

Decizie - 27.04.2012

Contencios administrativ şi fiscal - anulare act administrativ

Decizie - 24.02.2012

O.G. nr. 92/2003 – procedura de soluţionare a contestaţiei. Acţiune în anularea unei decizii date în soluţionarea contestaţiilor în temeiul O.G. nr. 92/2003, art. 205 şi urmatoarele

Decizie - 14.02.2012

Acţiune în anularea unei sancţiuni disciplinare aplicate prin Încheierea Consiliului de Disciplină din cadrul I.P.J.

Decizie - 01.02.2012

Acţiune în anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei împotriva deciziei de impunere

Decizie - 31.01.2012

Acţiune în anularea Hotărârii Consiliului Local de asociere a unui consiliu local cu o societate comercială

Decizie - 18.01.2012

Anulare act. Interesul - condiţie esenţială în exercitarea unei acţiuni civile

Decizie - 14.11.2011

Acţiune în anularea Hotărârii A.G.A. Regimul juridic aplicabil societăţilor cu răspundere limitată

Decizie - 20.09.2011

Acţiune în anulare H.C.L. privind aprobarea normelor privind lucrările tehnico - edilitare care se execută pe domeniul public a permisului de spargere/intervenţie şi a Procesului - verbal de predare - primire.

Decizie - 16.12.2010

Aplicarea dispoziţiilor Decretului - Lege nr. 118/1990. Dispoziţii contradictorii cuprinse în dispozitivul Deciziei emise de Comisia pentru aplicarea prevederilor Decretului - Lege nr. 118/1990.

Decizie - 02.11.2010

Anulare act. anularea Procesului-verbal al Adunării Generale Extraordinare. Necesitatea administrării probei cu expertiza tehnică judiciară – contabilă

Decizie - 09.09.2010

Acţiune în contencios administrativ admisă. Nepronunţarea primei instanţe asupra excepţiei peremptorii a tardivităţii şi a autorităţii de lucru judecat, precum şi nepronunţarea asupra tuturor cererilor formulate. Soluţionarea cererii de completare a ...

Decizie - 17.08.2010

Recurs împotriva unei hotărâri de declinare a competenţei. Prima instanţă a fost investită cu soluţionarea unei „acţiunii în anulare de drept comun”, prin care s-a solicitat constatarea nulităţii absolute a unei decizii pronunţate în recurs şi repun...

Decizie - 19.05.2009

Acţiune în constatare declaratorie, art. 111 Cod procedura civilă şi art. 109 Cod procedura civilă