Partaj bunuri comune

Dosar Nr. 194 (07.04.2010)

Dosar nr. 276/829/2008

R O M A N I A

JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU

SENTINTA CIVILA NR. 194/07.04.2010

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 07.04.2010

Complet format din:

PRESEDINTE : STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare:

GREFIER : OPRISAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”partaj bunuri comune” formulata de reclamantul G.N., în contradictoriu cu pârâta H.A..

Dezbaterile de fond au avut loc în sedinta publica din data de 31.03.2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta hotarâre.

INSTANTA

-deliberand-

Prin cererea inregistrata sub nr 276 la data de 2.04.2008 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului, reclamantul G. N. a chemat in judecata parata H.A. solicitand instantei sa dispuna partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei.

In motivarea cererii reclamantul a aratat ca la data 14.12.2006 prin sentinta civila nr 424 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului a fost desfacuta casatoria partilor si ca in timpul casatoriei a dobandit prin contributie comuna mai multe bunuri mobile, o casa si un teren situate in sat Popesti, com Gaiceana, jud Bacau.

Actiunea de partaj a fost legal timbrata cu suma de 19 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.

Legal citata parata s-a prezentat in instanta si a formulat cerere reconventionala care a fost timbrata legal cu suma de 19 lei prin care a solicitat partajarea contravalorii productiei de lucerna distruse intr-un incendiu provocat de reclamant precum si a animalelor vandute de catre acesta din gospodarie.

Au fost administrate in cauza proba cu acte, interogatoriu ,martori si expertiza.

Instanta a încuviintat si administrat pentru reclamant proba cu înscrisuri, cu declaratiile martorilor C. Gh. si G. C. ,expertiza,topo si in specialitatea bunuri mobile si pentru pârâta proba cu înscrisuri, declaratiile martorilor,R.N. si M. S., declaratii consemnate si atasate la dosar, si expertiza in constructii si specialitatea agricultura.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Reclamantul G.N. si pârâta H. A. au încheiat casatoria la data de 23.05.1985, aceasta casatorie fiind desfacuta irevocabil prin sentinta civila nr. 424/14.12.2006 a acestei instante (filele 20,21) din dosar.

În timpul casatoriei sotii au dobândit cu contributii egale o casa si un teren in suprafata de 1 ha situate in sat Popesti, com Gaiceana conform TP 20400 eliberat la data de 30.04.2004 si urmatoarele bunuri mobile: o lada frigorifica , un televizor color, un sifonier , un recamier, trei dormeze, un cazan tuica alama,o butelie aragaz, o cada , doua butoaie, o vaca , un cal, o caruta , un porc, o cada si un boiler de baie valoarea acestora fiind stabilita prin expertiza in specialitatea bunurilor mobile intocmita de expert Mincu Dumitru(filele 73-77) din dosar.

Referitor la cererea reconventionala formulata de parata privind impartirea contravalorii recoltei de lucerna distruse in urma unui incendiu si animalele vandute de reclamant din gospodarie instanta ia act ca reclamanta renunta la judecata acesteia.

În consecinta, având în vedere cele aratate, dispozitiile art. 36 Codul Familiei, instanta va admite cererea principala, va dispune încetarea starii de comunitate între reclamant si pârâta cu privire la bunurile mobile si casa impreuna cu anexe si terenul in suprafata de 1 ha asa cum a fost individualizat si evaluat in expertiza in specialitatea constructii(filele 124-132) si specialitatea topografie care fac parte integranta din prezenta hotarare.

In privinta impartirii bunurilor mobile dobandite de parti in timpul casatoriei instanta va proceda in baza art 673 indice 9 Cod Procedura Civila la impartirea prin formarea a doua loturi în raport de solicitarea partilor,loturi asa cum au fost stabilite si individualizate in raportul de expertiza in specialitatea bunuri mobile atasat la filele (135-139) din dosar.

Va atribui reclamantului bunurile mobile evidentiate in lotul 1 evidentiat in expertiza privind bunurile mobile in valoare de 1391,73 lei si paratei bunurile mobile evidentiate in lotul 2 de aceeasi valoare.

In baza art 673 indice 7 Cod Procedura civila va dispune atribuirea paratei H. A. casa impreuna cu anexele situata in sat P. com G., jud Bacau, T81/20 P1 in valoare de 25.267,70 lei asa cum a fost individualizat in expertiza in constructii (filele 101-109)ce face parte integranta din dosar .

Va obliga parata la plata catre reclamant a sultei in valoare de 1.633,85

lei.

Privind suprafata de teren de 1 ha in baza art 673 indice 6 Cod Procedura Civila instanta va dispune formarea de doua loturi , conform expertizei topocadastrale(filele 114-119) din dosar .

Va dispune atribuirea catre reclamantul G. N. a lotului nr 2 compus din ;

5000 mp teren arabil situat in T 66, P3108/5 cu urmatorii vecini la nord Florea Mitica ; la sud Melian Iordache; la est DE, la vest DC in valoare de 3100 lei.

Va dispune atribuirea paratei H. A. a lotul nr 1 in valoare de 5500 lei compus din :

- suprafata de 880 mp curti –constructii situat in T 81/20,P1 cu urmatorii vecini: la nord canal; la sud Lot 1; la est DC; la vest Lot 1;

- suprafata de 920 mp teren arabil si vita de vie situat in T 50, P 2531/32 cu urmatorii vecini : la Nord lot 1, la Sud Boghea Constantin , la est DC, la vest Gonea Neculai;

-suprafata de 3300 mp teren arabil situat in T61, P2961/19/1 cu urmatorii vecini: la nord Mihalache Vasile, la Sud Mihalcea vasile, la est NRP, la Vest DE asa cum a fost individualizat in expertiza topocadastrala(filele 114-119) ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Va obliga parata la plata catre reclamant a sultei in valoare de 1200 lei.

In baza art 276 Cod Procedura Civila va dispune compensarea cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru , onorariu expertiza si avocat dintre reclamant si parata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte cererea având ca obiect „partaj bunuri comune” formulata de reclamantul G.N., domiciliat în comuna - jud. Bacau, în contradictoriu cu pârâta H. A., domiciliata în com. -, sat -, jud. Bacau.

S-a luat act ca reclamanta H. A. a renuntat la partajarea bunurilor indicate prin cererea reconventionala.

Consta ca partile au avut calitatea de soti, casatoria acestora fiind desfacuta prin sentinta de divort 424/14.12.2006 a Judecatoriei Podu Turcului ramasa irevocabila.

Constata ca partile au dobândit în timpul casatoriei, cu contributie egala, urmatoarele bunuri imobile:

- o casa de locuit cu anexe situata în T 81/20 P1 situata în sat -, com. -, jud. Bacau.

- teren în suprafata de 1ha intravilan situat în com. - conform titlului de proprietate nr. 20400/2004 si urmatoarele bunuri mobile:

- o lada frigorifica, un televizor color, un sifonier, un recamier, trei dormeze, un cazan tuica alama, o butelie de aragaz, o cada, doua butoaie, o vaca, un cal, o caruta, un porc, o cada si un boiler de baie.

Dispune sistarea starii de devalmasie între parti.

Atribuie pârâtei H. A. casa împreuna cu anexele situata în sat P., com. G., jud. Bacau, T 81/20 P1 în valoare de 25.267,70 lei asa cum a fost individualizat în expertiza în constructii(filele 101 - 109) ce face parte integranta din dosar.

Obliga pârâta la plata catre reclamant a sultei în valoare de 1.633,85 lei. Atribuie reclamantului G. N. Lotul nr. 2 compus din:

5000 mp teren arabil situat în T 66, P3108/5 cu urmatorii vecini: la nord Florea Mitica; la sud Melian Iordache; la est DE, la vest: DC, în valoare de 3100 lei.

Atribuie pârâtei H. A. lotul nr.1, în valoare de 5500 lei, compus din:

- suprafata de 880 mp curti - constructii situat în T 81/20,P1 cu urmatorii vecini: la nord canal; la sud Lot 1; la est DC; la vest Lot 1;.

- suprafata de 920 mp teren arabil si vita de vie situat în T 50, P 2531/32 cu urmatorii vecini: la Nord lot 1; la Sud Boghea Constantin; la est DC; la vest Gonea Neculai;

- suprafata de 3300 mp teren arabil situat în T61, P 2961/19/1 cu vecinii: la nord Mihalache Vasile; la Sud Mihalcea Vasile; la est NRP; la vest DE, asa cum a fost individualizat în expertiza topo cadastrala(filele 114 -119) ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

Obliga pârâta la plata catre reclamant a sultei în valoare de 1200 lei.

Atribuie reclamantului bunurile mobile evidentiate prin Lotul 1 în cadrul expertizei tehnice întocmita de expert Mincu Dumitru(filele 70-73)ce face parte integranta din dosar în valoare de 1391,73 lei.

Atribuie pârâtei bunurile mobile evidentiate prin Lotul 2 în cadrul aceleiasi expertize în valoare de 1395,13 lei.

Obliga pârâta sa plateasca reclamantului suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constând în onorarii expertiza.

Obliga reclamantul sa plateasca pârâtei suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constând în onorarii expertiza.

Dispune compensarea cheltuielilor de judecata dintre reclamant si pârâta.

Dispune plata catre Biroul Local de Expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul Tribunalului Bacau a onorariilor definitive respectiv: 450 lei achitat de pârâta H. A. la CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanta nr. 1698725/copie 2 din data de 17.09.2008 catre expertul în specialitatea constructii dl. Enica Aurel, 350 lei achitat de pârâta H.A., la CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanta nr. 1698729/1 din data de 17.09.2008 catre expertul în specialitatea agricultura dl. Aichimoaie Vasile, 450 lei achitat de reclamantul G. N. la CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanta din data de 15.10.2008, catre expertul în specialitatea topo cadastru dl. Ghiurca Mihai si 350 lei achitat de reclamantul G. N. la CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanta din data de 15.10.2008, catre expertul în specialitatea bunuri mobile dl. Mincu Dumitru.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi 7.04.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA OPRISAN DANIELA

Red. /Tehnored. Ex. 4

S.D.M./O.D.

22.04.2010

Sentinta civila a ramas definitiva prin nerecurare la data

de 14.04.2010. ????