Dosar 23858/211/2015 din 30.12.2015

consfiin?ire acord mediere


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 23858/211/2015
Data dosar:
30.12.2015
Instanta:
Judecătoria Cluj-Napoca
Departament:
Civil
Obiect:
consfiin?ire acord mediere
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 28.01.2016 la ora 14:00

    Complet: Complet C10 Camera Consiliu
  • Admite cererea

    Admite cererea de validare a acordului de mediere formulata de petenţii si in consecinţa:Incuviinteaza învoiala părţilor consemnata in următorul acord de mediere: „ACORD DE MEDIERE nr. 59 Încheiat la data de 18.12.2015 în baza Contractului de Mediere Nr. 58 din 18.12.2015 Noi, B1. Inspectoratul de Politie Judeţean Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Traian nr. 27, jud. Cluj, având cod de inregistrare fiscala (CIF) nr. 4547109, reprezentat prin chestor de politie TUDOR GRINDEAN, cu delegare pentru consilier juridic MURESAN COSMIN, in calitate de PARTE B2. S.C. COMGABY MOLN S.R.L., cu sediul in Susenii Bargaului nr. 261A, jud. Bistriţa Năsăud, înregistrata la O.R.C. sub nr. J06/251/1997, având codul unic de inregistrare fiscala (CUI) nr. RO 9579993, reprezentata prin MOLNAR ALEXANDRU GABRIEL, identificat prin CI seria XB nr. 179680, CNP *********0773, in calitate de PARTE Medierea a avut ca obiect solicitarea ambelor parţi in vederea soluţionării litigiului privind recuperarea sumei de 7309,34 lei de către partea Inspectoratul de Politie Judeţean Cluj de la partea S.C. COMGABY MOLN S.R.L. Suma mai sus mentionata reprezintă contravaloarea mărfurilor confiscate de partea Inspectoratul de Politie Judeţean Cluj, care au făcut obiectul dosarului nr. 6569/211/2013 si care au fost valorificate de către partea S.C. COMGABY MOLN S.R.L. In conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, am consimţit la încheierea prezentului acord, liber exprimat şi neafectat de nici un viciu de consimţământ, fiind întru-totul de acord cu cele convenite după cum urmează: Partile au hotărât ca: Partea S.C. COMGABY MOLN S.R.L. este de acord sa plateasca suma de 3665 lei RON reprezentand jumătate din prejudiciul cauzat parţii Inspectoratul de Politie Judeţean Cluj in urma executarii obligaţiilor dispuse in dosarul nr. 6569/211/2013. Plata se va face in contul deschis la Trezoreria Cluj-Napoca nr. RO40TREZ2165005XXX006851 in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii sau 30 de zile de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari de expedient emisa de instanţa competenta cu privire la validare a prezentului Acord de mediere. Partea Inspectoratul de Politie Judeţean Cluj se obliga sa emită către partea S.C. COMGABY MOLN S.R.L. factura sau sa depună toate diligentele pentru validarea prezentului Acord de mediere. Prezentul acord are valoarea unui inscris sub semnătura privata si nu conţine clauze care sa aducă atingere legii si ordinii publice si poate fi supus verificării notarului public in vederea autentificării ori, după caz, incuviintarii instanţei de judecata. Incheiat azi, 18.12.2015 la sediul Pintican Horea – Birou de Mediator in 3 (trei) exemplare originale, Semnătura B1 __________ Semnătura _____________”.Cu drept de recurs in termen de 30 zile de la comunicare.Pronunţata in şedinţa publica din data de 28 ianuarie 2016.

    875/2016 din 28.01.2016

Flux dosar


Actualizare GRPD