Dosar 13879/279/2016 din 27.12.2016

consfiinţire acord mediere (partaj bunuri comune)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 13879/279/2016
Data dosar:
27.12.2016
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Civilă
Obiect:
consfiinţire acord mediere (partaj bunuri comune)
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 18.07.2017 la ora 9:00

  Complet: C8 amânat
 • Admite cererea

  Admite acţiunea formulată de reclamanta Popa Maria şi pârâtul Popa Neculai. Ia act şi consfinţeşte acordul de mediere nr. 160/16.12.2016 încheiat de părţi, având următorul conţinut: „ În cadrul procedurii de mediere care face obiectul contractului cu numărul de mai sus al Biroului de Mediator - Felicia Adiaconitei, în care dna. Felicia Adiaconitei, are calitatea de mediator, au participat: POPA MARIA, domiciliată in Piatra Neamţ, , şi POPA NECULAI , domiciliat in Piatra Neamţ, Obiectul litigiului existent intre părţi este partaj bunuri comune şi acţiune in constatare drept de coproprietate a soţiei Popa Maria pentru apartament situat in Piatra Neamţ, , jud. Neamţ. Prin care noi părţile de comun acord am hotărât să stingem litigiul pe cale amiabila a acţiunii în constatare privind imobilul apartament din Piatra Neamţ, jud. Neamţ, având in vedere ca subsemnatul Popa Neculai - proprietar de drept al imobilului , compus din 2 camere, dobândit prin titlul de proprietate nr. 3407/18.07.1980 emis de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Neamţ, am achitat preţul imobilului cu o contribuţie de 1/2 a subsemnatului si cu o contribuţie de 1/2 a soţiei Popa Maria ,şi să partajăm bunurile conform voinţei noastre, astfel încât hotărâm ca: A. Subsemnaţii Popa Neculai si Popa Maria ( în calitate de soţie a dlui Popa Neculai ), suntem proprietari codevălmaşi al imobilului apartament din Piatra Neamţ, str. Petru Rareş, nr.2, bl. Al, sc. E, ap. 83, jud. Neamţ, cu o cota indiviza de 1/2 fiecare. B. Am hotărât sa partajam bunurile dobândite in timpul căsătoriei după cum urmează: 1. Subsemnaţii Popa Neculai si Popa Maria primim în lotul nostru în deplina proprietate si liniştita posesie apartamentul bun comun situat in Piatra Neamţ, str. Petru Rareş, nr.2, bl. Al, sc. E, ap. 83, jud. Neamţ, compus din 2 camere, dobândit prin titlul de proprietate nr. 3407/18.07.1980 emis de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Neamţ. 2. Subsemnata Popa Maria primesc in lotul meu in deplina proprietate si liniştita posesie 1 televizor color marca Samsung; mobila de dormitor compusa din pat, dulap si 2 noptiere; 3. Subsemnatul Popa Neculai primesc în lotul meu in deplina proprietate si liniştita posesie 1 televizor color marca Philips; autoturism marca Renault Symbol cu nr. de înmatriculare NT -09-NYT. Nu vom mai avea pretenţii viitoare reciproce. Dispunem ca aceasta hotărâre sa fie înscrisa in Cartea Funciara pentru opozabilitate tuturor. Şedinţa de mediere a început la ora 16:00 şi s-a terminat la ora 17.30. Părţile de comun acord AU HOTĂRÂT soluţionarea amiabilă a acţiunii in constatare conform acestui acord de mediere ce reprezintă voinţa noastră si nu vom mai avea pretenţii viitoare reciproce. Nu declaram apel sau recurs. Se va depune prezentul acord de mediere la Judecătoria Piatra Neamţ pentru a se lua act de soluţionarea amiabila a litigiului cu obiect ieşire din indiviziune, pe calea medierii conform Legii 192/2006 si solicitam aceasta în lipsa noastră. Drept pentru care am încheiat prezentul acord de mediere, în 4 exemplare originale, câte unul pentru mediator, unul pentru instanţa şi cate unul pentru fiecare dintre părţi astăzi data semnării.” Ajutorul public judiciar acordat reclamantei Popa Maria sub forma scutirii pentru plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 3728,893 lei prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 21.02.2017 în dosarul nr. 13879/279/206 rămâne în sarcina statului. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare, urmând ca cererea să fie depusă al Judecătoria Piatra Neamţ. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.07.2017.

  Hotararecameraconsiliu3396/2017 din 18.07.2017
 • Sedinta din data de 11.07.2017 la ora 9:00

  Complet: C8 amânat
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 18.07.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.07.2017.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.07.2017
 • Sedinta din data de 27.06.2017 la ora 9:00

  Complet: C8
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 11.07.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.06.2017.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.06.2017
 • Sedinta din data de 21.02.2017 la ora 9:00

  Complet: C8
 • Încheiere

  Admite cererea de ajutor public judiciar formulată de petenta Popa Maria. Acordă petentei scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 3728,893 lei stabilită pentru cererea de chemare în judecată având ca obiect „ consfinţire acord de mediere ”. Definitivă. Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 21.02.2017. Preşedinte,

  Incheiere de sedinta din 21.02.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD