Dosar 507/1285/2017 din 27.07.2017

cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 507/1285/2017
Data dosar:
27.07.2017
Instanta:
Tribunalul Comercial Cluj
Departament:
Comercial
Obiect:
cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 18.04.2018 la ora 8:00

  Complet: F12
 • Legea 85/2006 privind insolventa

  Aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar N. I. SPRL, în cadrul procedurii insolvenţei debitoarei C. SRL şi, în consecinţă: Dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei C. SRL. Dispune radierea debitoarei din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj. Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj Napoca şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj. Descarcă lichidatorul judiciar de îndatoriri şi responsabilităţi. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţa publică din 18.04.2018.

  Hotarare 694/2018 din 18.04.2018
 • Sedinta din data de 10.01.2018 la ora 8:00

  Complet: F12
 • Legea 85/2006 privind insolventa

  Admite cererea de trecere în faliment în procedura generală a debitoarei C. S.R.L., formulată de administratorul judiciar NEW INSOLVENCY SPRL şi, în consecinţă: Dispune intrarea în faliment a debitoarei C. SRL şi desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu New Insolvency SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei + eventual TVA plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de 3.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 100 alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Dispune dizolvarea societăţii debitoare C. SRL. Dispune ridicarea dreptul de administrare a debitoarei C. SRL. Dispune întocmirea de către lichidatorul judiciar provizoriu, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment a debitoarei a unei liste cuprinzând numele/denumirile şi adresele/sediile creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii. Stabileşte termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei în vederea întocmirii tabelului suplimentar al creanţelor la data de 16.02.2018, termenul de verificare, întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al creanţelor, la data de 19.03.2018, termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar, precum şi termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat, la data de 18.04.2018. Dispune notificarea de către lichidatorul judiciar provizoriu a intrării în faliment în condiţiile art. 146 din Legea nr. 85/2014 debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru efectuarea menţiunii. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune rapoarte lunare privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor, la fiecare termen de continuare a procedurii. Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii pentru data de 18.04.2018, sala 249, ora 8:00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.01.2018.

  Hotarare 15/2018 din 10.01.2018
 • Sedinta din data de 18.10.2017 la ora 8:00

  Complet: F12
 • Amână cauza

  Ia act desemnarea administratorului special al debitoarei în persoana dlui R. M. G., conform hotărârii Adunării Asociaţilor din 2 august 2017. Ia act că nu s-au formulat opoziţii la deschiderea procedurii de către creditori, în conformitate cu prevederile cu dispoziţiile art.72 alin.2 din Legea nr.85/2014. Ia act de depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvenţa debitoarei, raport întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.97 din Legea nr.85/2014, publicat în BPI nr.16436/08.09.2017. Ia act de confirmarea administratorului judiciar numit prin sentinţa de deschidere a procedurii în persoana practicianului de insolvenţă New Insolvency SPRL şi a onorariul acestuia în cuantum de 1.000 lei + TVA pe lună şi un onorariu de succes de 10%+TVA din sumele atrase în procedură, în conformitate cu hotărâre Adunării Creditorilor din 27.09.2017, publicată în BPI 17.943/29.09.2017, hotărâre necontestată în condiţiile art.48 din Legea nr.85/2014. Ia act că împotriva tabelului preliminar de creanţe, publicat în BPI nr.17.085/19.09.2017 nu s-au formulat contestaţii în conformitate cu dispoziţiile art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014. Definitivează tabelul de creanţe în forma preliminară şi dispune înregistrarea şi publicarea acestuia în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Stabileşte termen în vederea examinării stadiului procedurii pentru data de 10 ianuarie 2018, sala 249, ora 8.

  Incheiere de sedinta din 18.10.2017
 • Sedinta din data de 28.07.2017 la ora 11:00

  Complet: Complet Nou Directe Vacanta 1
 • Amână cauza

  Admite cererea formulată de debitoarea si în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC C SRL şi desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu NEW INSOLVENCY SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Dispune desemnarea administratorului special. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina debitoarei/administratorului special obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate informaţiile cerute cu privire la activitatea debitoarei, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 100 din Legea nr. 85/2014. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data 05.09.2017 de termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 25.09.2017, termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar, de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi termenul pentru soluţionarea contestaţii la tabel şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 18. 10. 2017. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune raportul prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifica creditoarea şi debitoarea în cazul formulării unei propuneri de trecere a debitoarei în faliment în procedură simplificată şi fixează termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 18.10.2017, ora 8, la F 12. Executorie. Cu drept de opoziţie pentru creditori, în termen de 10 zile de la primirea notificării, cu depunerea opoziţiei la Tribunalul Specializat Cluj. Cu drept de apel în termen 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţa publică din 28 iulie 2017.

  Hotarare 1317/2017 din 28.07.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD