Dosar 1143/1285/2018 din 28.12.2018

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1143/1285/2018
Data dosar:
28.12.2018
Instanta:
Tribunalul Comercial Cluj
Departament:
Comercial
Obiect:
procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 24.10.2019 la ora 11:00

  Complet: F17
 • Legea 85/2006 privind insolventa

  Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar DDG I I.P.U.R.L în cadrul procedurii insolvenţei debitoarei O D S.R.L şi în consecinţă: Dispune închiderea procedurii simplificate a falimentului deschisă împotriva debitoarei O D S.R.L şi radierea debitoarei din registrul comerţului. Dispune descărcarea lichidatorului judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitor sau averea lui, creditori şi asociaţi. Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar în ceea ce priveşte remuneraţia şi cheltuielile de procedură solicitate şi în consecinţă: Încuviinţează în favoarea lichidatorului plata unei remuneraţii în cuantum de 2500 lei + TVA şi plata cheltuielilor de procedură în cuantum de 91,81 lei urmând ca plata să se facă din fondul special constituit conform prev. art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. Dispune notificarea prezentei sentinţe tuturor creditorilor, debitoarei, lichidatorului, D.G.R.F.P. Cluj-Napoca şi O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj în vederea efectuării menţiunii închiderii procedurii şi radierii debitoarei. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţa publică din data de 24.10.2019.

  Hotarare 1820/2019 din 24.10.2019
 • Sedinta din data de 12.09.2019 la ora 11:00

  Complet: F17
 • Amână cauza

  Ia act de cererile formulate de către lichidatorul judiciar în cadrul raportului de activitate întocmit şi depus la dosarul cauzei. Constată că în cauză nu au fost formulate contestaţii împotriva tabelului preliminar al creanţelor Pune în vedere lichidatorului judiciar să procedeze de îndată la întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor, în forma tabelului preliminar care a fost întocmit, afişat şi publicat în B.P.I. nr. 16003/28.08.2019, în termen de 3 zile lucrătoare. Ia act de desemnarea administratorului special, în persoana d-lui Mureşan Alex-Dorian, conform adunării asociaţilor din data de 13.06.2019. Ia act de confirmarea lichidatorului judiciar DDG INSOLVENCY SPRL şi a onorariul acestuia, în cuantum de 5.000 lei + TVA pentru întreaga procedură, conform hotărârii adunării generale a creditorilor din data de 04.09.2019. Stabileşte termen pentru data de 24 octombrie 2019, sala 249, ora 11.00, în vederea formulării de către lichidatorul judiciar a cererii de închidere a procedurii insolvenţei, dată pentru care: Se citează creditorii în B.P.I., conform prevederilor art. 174 din Legea nr.85/2014. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12.09.2019.

  Incheiere de sedinta din 12.09.2019
 • Sedinta din data de 13.06.2019 la ora 11:00

  Complet: F17
 • Legea 85/2006 privind insolventa

  Admite cererea formulată de creditoarea I L R IFN SA, în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată faţă de debitoarea O D SRL. Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu D I SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 63 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de faliment în formă simplificată până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. Stabileşte în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 500 lei + eventual TVA, plafonat la suma de 5.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 89 alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Dispune dizolvarea debitoarei şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014, finalizarea inventarierii urmând a fi efectuată înainte de întocmirea şi publicarea tabelului preliminar Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 52 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 56 din Legea nr. 85/2014. Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar provizoriu. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 30.07.2019, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 14.08.2019, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 12.09.2019. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul judiciar provizoriu în BPI. Stabileşte termen de judecată pentru examinarea stadiului procedurii şi soluţionarea eventualelor opoziţii împotriva hotărârii de deschidere a procedurii, contestaţii şi pentru definitivarea tabelului preliminar de creanţe pentru data de 12.09.2019, sala 249, ora 11.00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.06.2019.

  Hotarare 1140/2019 din 13.06.2019
 • Sedinta din data de 09.05.2019 la ora 11:00

  Complet: F17
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen pentru data de 13 iunie 2019, sala 249, ora 11.00, dată pentru care creditoarea IMPULS LEASING ROMÂNIA IFN SA are termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 229 alin.1 NCPC, termen pentru care: Se emite adresă pe seama B.E.J. Cimărnean Romeo-Gabriel pentru a comunica şi depune la dosar o copie a dosarului execuţional nr. 162/2016. Se citează debitoarea SC OLA DISTRIBUTION SRL . Pronunţată în şedinţa publică din data de 09.05.2019.

  Incheiere de sedinta din 09.05.2019
 • Sedinta din data de 14.03.2019 la ora 11:00

  Complet: F17
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen pentru data de 09 mai 2019, sala 249, ora 11.00, dată pentru care creditoarea IMPULS LEASING ROMÂNIA IFN SA are termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 229 alin.1 NCPC, termen pentru care: Se citează debitoarea SC OLA DISTRIBUTION SRL . Pronunţată în şedinţa publică din data de 14.03.2019.

  Incheiere de sedinta din 14.03.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD