Dosar 1283/110/2019 din 22.05.2019

cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1283/110/2019
Data dosar:
22.05.2019
Instanta:
Tribunalul Bacău
Departament:
Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Urmatoarea sedinta in data de 10.10.2019 la ora 13:00

  Complet: CF3
 • Sedinta din data de 13.06.2019 la ora 13:00

  Complet: CF3u
 • Amână cauza

  Admite cererea debitoarei KLOSS ART SRL. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea 85/2014, deschide procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei KLOSS ART SRL pe o durata maximă a perioadei de observaţie de 12 luni, calculate de la data deschiderii procedurii, conform art. 112 alin. 3 din aceeaşi lege. Păstrează dreptul de administrare al debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar desemnat. Ia act de intenţia de reorganizare a debitoarei în baza unui plan de reorganizare. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin. 1 şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, desemnează provizoriu administrator judiciar al debitoarei pe INSOLVEXPERT SPRL, care va avea atribuţii de supraveghere a activităţii debitoarei şi atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea 85/2014. Stabileşte provizoriu un onorariu de 4000 lei pe toată durata procedurii. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea 31/1990 republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la O.R.C. Bacău a reprezentanţilor săi permanenţi. În temeiul art. 71 alin 2 din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorul judiciar obligaţia de a notifica: creditorii, debitoarea, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, conf. art. 100 alin. 1 Legea 85/2014. Notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. Notificarea va cuprinde informaţiile prevăzute de art. 100 din Legea nr. 85/2014, respectiv următoarele termene-limită: • termenul pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi 28 iulie 2019; • cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă; • termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, care va fi 17 august 2019 • termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care va fi 11 septembrie 2019; • locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc cel târziu la data de 22 august 2019. În baza art. 99 alin. 3 din Legea 85/2014 notificarea se va realiza potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI. Conform art. 92 alin. 1 din Legea 85/2014 dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să supună judecătorului sindic în maxim 20 de zile de la desemnare un raport prin care va propune fie intrarea in procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. Conform art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014 dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să supună judecătorului – sindic în maxim 40 de zile de la desemnare, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului şi la registrul comerţului şi va fi comunicată debitoarei. În baza art. 53 din Legea 85/2014 dispune ca administratorul judiciar desemnat să convoace adunarea generală a acţionarilor/asociaţiilor/membrilor debitoarei pentru a-şi desemna un administrator special în termen de maxim 10 zile de la notificarea prezentei hotărâri. Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, după caz. Atrage atenţia debitoarei asupra faptului că, dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor/membrilor, convocată potrivit alin. (1), nu desemnează un administrator special, debitoarei i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost deja ridicat, iar debitoarea, respectiv asociaţii/acţionarii/membrii sunt decăzuţi din drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special. Prima adunare a creditorilor va fi ţinută în termenul prevăzut de art. 100 alin.1 lit. e din Legea 85/2014, cu următoarea ordine de zi: - prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 92 si 97 din lege cu propunerea de continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment; - în cazul în care în raportul administratorului întocmit conform art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014 se face propunerea de intrare în faliment în procedură generală va supune votului adunării creditorilor această propune în condiţiile art. 97 alin. 4 şi 5 şi art. 98 din Legea 85/2014 - alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în condiţiile art. 50 din lege; - desemnarea unui administrator judiciar sau confirmarea administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar desemnat provizoriu de către judecătorul sindic în condiţiile art. 57 alin. 2 din Legea 85/2014, stabilirea onorariului acestuia. În cazul în care onorariul se va achita din fondul constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4), acesta va fi stabilit pe baza criteriilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - probleme diverse. Conform art. 101 din Legea 85/2014 administratorul judiciar va efectua, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului, pe baza informaţiilor primite de la debitor în condiţiile art. 67 sau 74 şi/sau pe baza oricăror informaţii şi documente solicitate autorităţilor competente potrivit legii, o copie a actului de inventar urmând a fi depusă la dosarul cauzei. Dacă debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, administratorul judiciar va trimite instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune. În baza art. 75 din Legea 85/2014 de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează. Nu sunt supuse suspendării de drept prevăzute la alin. (1) al art. 75 din Legea 85/2014: • căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor unui/unor creditor/creditori începute înaintea deschiderii procedurii şi nici acţiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva debitorului; • acţiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi. • acţiunile judiciare pentru determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii. În baza art. 76 din Legea 85/2014 în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să comunice prezenta hotărâre către instanţele judecătoreşti de pe raza Tribunalului Bacău şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În baza art. 83 din Legea 85/2014 după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere, toate actele şi corespondenţa emise de debitor si administrator judiciar vor cuprinde în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limba română, engleză şi franceză menţiunea „IN INSOLVENTA”, ”IN INSOLVENCY” „EN PROCEDURE COLLECTIVE”. Dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea În baza art. 59 din Legea 85/2014 dispune ca administratorul judiciar să depună lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. În raport se va menţiona şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia. Raportul prevăzut de art. 59 din Legea 85/2014 se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în BPI. Pune în vedere administratorului judiciar ca, înainte de a fi depuse la instanţă, toate actele de procedură pe care le va întocmi să fie publicate în BPI. Pune în vedere administratorului judiciar să ia masuri de arhivare a documentelor contabile ale debitoarei, în conform. cu Legea 16/1996, respectiv gruparea pe unităţi arhivistice, păstrare şi inventariere pe durata procedurii reorganizării şi lichidării judiciare, iar ulterior, de selecţionare şi întocmirea unui proces verbal prevăzut de art. 11 din lege, predarea documentelor conform art. 18 din legea 16/1996 cu notificarea Arhivelor Naţionale sau serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, conform art. 18 alin. 5 din legea 16/1996. În temeiul art. 39 din Legea 85/2014, în termen de 2 zile de la notificarea prezentei hotărâri, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar În baza art. 71 din Legea 85/2014 minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei se comunică, de îndată de către grefierul de şedinţă, administratorului judiciar provizoriu numit de către judecătorul-sindic. În baza art. 59 alin. 3 din Legea 85/2014 fixează termen de judecată pentru analiza stadiului procedurii la data de 10.10.2019. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în BPI, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bacău – Secţia a II –a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei conform art. 402 C.proc.civ, astăzi, 13.06.2019.

  Hotarare intermediara 382/2019 din 13.06.2019
 • Sedinta din data de 30.05.2019 la ora 13:00

  Complet: CF3u
 • Amână cauza

  Acordă termen la 13 iunie 2019, pentru a se depune precizări de către administratorul statutar cu privire la obiectul cererii.

  Incheiere de sedinta din 30.05.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD