Dosar 16002/3/2019 din 27.05.2019

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 16002/3/2019
Data dosar:
27.05.2019
Instanta:
Tribunalul București
Departament:
Secţia a-VII-a Civilă
Obiect:
procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 10.11.2020 la ora 10:00

  Complet: C2
 • Admite cererea

  În baza art. 174 din Legea nr. 85/2014, închide procedura insolvenţei împotriva debitorului SC GIORGIOS ARMAND LTD SRL. Dispune radierea SC GIORGIOS ARMAND LTD SRL din Registrul Comerţului Bucureşti. În baza art. 179 din Legea nr. 85/2014, sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bucureşti şi Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru efectuarea menţiunii. Dispune plata către lichidatorul judiciar CII DATCU NATALIA – LUIZA a sumei de 2.500 lei reprezentând onorariu lichidator judiciar şi a sumei de 288,02 lei cu titlu de cheltuieli de procedură din fondul prevăzut la art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 10.11.2020.

  Hotarare 4764/2020 din 10.11.2020
 • Sedinta din data de 21.07.2020 la ora 11:00

  Complet: C2
 • Încheiere

  pentru continuarea procedurii insolvenţei

  Incheiere de sedinta din 21.07.2020
 • Sedinta din data de 12.05.2020 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Repus pe rol

  Suspendat de drept în baza art.63 alin.11 din Decretul Preşedintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă.

  Rezolutie din 12.05.2020
 • Sedinta din data de 24.03.2020 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Termen preschimbat

  Termenul a fost preschimbat la data de 12.05.2020.

 • Sedinta din data de 11.03.2020 la ora 9:00

  Complet: Camera de Consiliu C2
 • Încheiere

  În baza H.C.S.M. nr. 191/10.03.2020 şi a Deciziei Preşedintelui Tribunalului Bucureşti nr. 46/11.03.2020, din oficiu, dispune preschimbarea termenului de judecată stabilit pentru data de 24.03.2020 cu cel din data de 12.05.2020, pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.03.2020.

  Incheiere de sedinta din 11.03.2020
 • Sedinta din data de 29.10.2019 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Admite cererea

  Admite cererea debitorului SC GIORGIOS ARMAND LTD SRL prin lichidator judiciar CII DATCU NATALIA - LUIZA. În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC GIORGIOS ARMAND LTD SRL. Constată că debitorul este dizolvat anterior formulării cererii introductive. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 13.12.2019; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 23.12.2019; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 17.01.2020; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 27.12.2019. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe CII DATCU NATALIA - LUIZA care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 2.500 lei din averea debitorului. În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declara?iilor de creanţă, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât în format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a civilă a Tribunalului Bucureşti ([email protected]); (ii) exemplarul destinat practicianului în insolvenţă va fi trimis pe adresa de corespondenţă electronică ce va fi indicată de aceasta prin notificare. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen de continuare a procedurii la data de 24.03.2020, C2. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.10.2019.

  Incheiere de sedinta din 29.10.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD