Dosar 1338/121/2019/a2 din 27.03.2020

alte cereri confirmare tranzacţie


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1338/121/2019/a2
Data dosar:
27.03.2020
Instanta:
Tribunalul Galați
Departament:
Sectia a II-a Civila
Obiect:
alte cereri confirmare tranzacţie
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 06.07.2020 la ora 08:30

  Complet: C2 LJ CIV II
 • Legea 85/2006 privind insolventa

  HOT : Admite cererea. Confirmă tranzacţia încheiată între debitoarea Pascal Engineering Group SRL şi creditoarea Vard Tulcea SA, având următorul conţinut: „VARD TULCEA SA (denumită în continuare ?i VARD), societate organizată ?i func?ionând potrivit legilor din România, cu sediul în Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 22, jud. Tulcea, înregistrată la Registrul Comer?ului sub nr.J36/53/1991 ?i având codul unic de înregistrare 2364318, reprezentată legal prin d.na Puia Simona-Alina, în calitate de administrator, membru al consiliului de administra?ie ?i PASCAL ENGINEERING GROUP S.R.L. ( denumită în continuare si „PE GROUP”), societate organizată ?i func?ionând potrivit legilor din România , cu sediul social în Gala?i, Bulevardul George Co?buc, nr. 2 camera 304, etaj 3 , jude? Gala?i, înregistrată la Registrul Comer?ului sub nr. J17/937/2015 ?i având codul unic de înregistrare34821663, reprezentată legal prin administrator special , d.na Wallart Marilena-Aura ?i prin administrator judiciar provizoriu, REAL CASA EXPERT IPURL, reprezentat prin dl. Bogdan Rădulescu, în calitate de practician în insolven?ă coordonator, Denumite în continuare în mod individual „Partea” ?i in mod colectiv „Păr?ile”, Întrucât A. PE GROUP a solicitat deschiderea procedurii insolven?ei împotriva Vard prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Tulcea sub numărul 994/88/2019 B. Păr?ile inten?ionează să solu?ioneze pe cale amiabilă litigiul care formează obiectul dosarului nr. 994/88/2019, mai sus men?ionat, prin renun?area la judecată de către PE Group C. Păr?ile inten?ionează de asemenea sa solu?ioneze, în mod ferm ?i irevocabil, toate preten?iile formulate de PE Group împotriva Vard în legătură cu contractul înregistrat sub nr. CSP – 00196 ?i încheiat la data de 07.02.2018 D. Inten?ia Păr?ilor ca, prin semnarea prezentei Tranzac?ii, să preîntâmpine orice alt poten?ial litigiu ?i prejudicii ulterioare rezultând din preten?ii aflate în legătură cu derularea rela?iilor contractuale men?ionate mai sus E. Păr?ile au toate puterile, aprobările, deciziile, ordinele si aprobările necesare pentru ini?ierea, negocierea, executarea ?i îndeplinirea obliga?iilor asumate în temeiul prezentei Tranzac?ii F. Nu este necesară nici altă autorizare sau aprobare din partea niciunui organism guvernamental sau administrativ sau din partea oricărei altei persoane fizice sau juridice în legătură cu încheierea sau executarea de către Păr?i a acestei tranzac?ii ?i/sau pentru ca aceasta Tranzac?ie să fie valabila, legala ?i obligatorie pentru Păr?i. Păr?ile au decis să încheie prezenta Tranzac?ie prin care agreează în mod ferm ?i irevocabil următoarele: 1. PE Group se obligă să depună în dosarul nr. 994/88/2019 înregistrat pe rolul Tribunalului Tulcea, astăzi, 10.10.2019, cerere de renun?are la judecată, semnată de administrator special ?i de administratorul judiciar, mai sus men?iona?i, cu condi?ia plă?ii de către Vard, la data de 10.10.2019, a următoarelor sume : 1.1. 148.119,65 lei (TVA inclus) aferenta facturii seria PEG nr. 1965/09.10.2019; 1.2. 571.272,34 lei (TVA inclus) aferenta facturii seria PAS nr. 001/15.03.2019. 2. PE Group se obligă, în mod ferm ?i irevocabil, să renun?e la orice altă preten?ie împotriva Vard în legătură cu Contractul înregistrat sub nr. CSP – 00196 ?i încheiat la data de 07.02.2018. 3. Prezenta Tranzac?ie intră în vigoare la Data Semnării. 4. Prezenta Tranzac?ie este guvernată de legea română. Orice alt litigiu în legătură cu încheierea, executarea, modificarea sau încetarea prezentei tranzac?ii va fi solu?ionat de instan?ele de judecată române. 5. Păr?ile vor ac?iona cu bună-credin?ă ?i vor depune toate eforturile pentru a-?i îndeplini toate obliga?iile asumate prin aceasta tranzac?ie. 6. În cazul în care o prevedere a prezentei Tranzac?ii va fi declarată nulă sau inaplicabilă, restul prevederilor acesteia vor continua să fie aplicabile ?i obligatorii. 7. Modificarea prezentei Tranzac?ii nu se poate face decât cu acordul ambelor Păr?i, exprimat printr-un act adi?ional încheiat in scris. 8. Toate clauzele acestei tranzac?ii au fost negociate ?i acceptate integral de păr?i. Prezenta tranzac?ie a fost semnata in 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, în limba română ?i în limba engleză. În cazul oricărui litigiu, versiunea în limba română va prevala.” Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei azi, 10.06.2019.

  Hotarare 147/2020 din 06.07.2020
 • Sedinta din data de 01.07.2020 la ora 09:00

  Complet: C2 LJ CIV II
 • Amână pronunţarea

  amana pronuntarea la data de 06.07.2020

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.07.2020
 • Sedinta din data de 10.06.2020 la ora 10:30

  Complet: C2 LJ CIV II
 • Amână cauza

  Se acordă termen la data de: 01.07.2020 pentru a se depune de catre administratorul judiciar preciyari in sensul daca solicita continuarea judecarii sau renunta la judecata cauyei.

  Incheiere de sedinta din 10.06.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD