Dosar 145/30/2023 din 16.01.2023

procedura insolvenţei


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 145/30/2023
Data dosar:
16.01.2023
Instanta:
Tribunalul Timiș
Departament:
SECŢIA a II-a CIVILA
Obiect:
procedura insolvenţei
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Urmatoarea sedinta in data de 27.04.2023 la ora 9:00

  Complet: C1NS/MA
 • Sedinta din data de 26.01.2023 la ora 9:00

  Complet: C1NS/MA
 • Deschidere procedură simplificată

  ÎNCH./ 26.01.2023 Admite cererea formulată de debitoarea S.C. DEN UP 8991 S.R.L. şi, în consecinţă; În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, prevăzută de Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, faţă de debitoarea S.C. DEN UP 8991 S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Electronicii nr. 3, SP. 4, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2927/2022, având C.U.I. 36174075. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, Dispune ridicarea dreptului de administrare a debitoarei. În temeiul art. 45 alin 1 lit. d, corelat cu art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, văzând şi prevederile O.U.G nr. 86/2006, Numeşte ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DRĂGULESCU CRISTINA, cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9, Corp D, et. 4, spaţiul nr. HQD 401, judeţul Timiş, înregistrat în registrul U.N.P.I.R. RFO I – 3398, având C.U.I. RO 34022348, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, stabilind pentru acesta un onorariu de 7.000 lei + T.V.A., a cărui plată se va face din fondurile speciale aflate în administrarea U.N.P.I.R. Timiş, în temeiul art. 39 al. 4 din Legea insolvenţei şi se va trimite adresă către U.N.P.I.R. Timiş în acest sens. În temeiul art. 147 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii procedurii simplificate de insolvenţă a debitoarei S.C. DEN UP 8991 S.R.L., asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 147 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 13/03/2023. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 22/03/2023. Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu sa trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă tabelul preliminar al creanţelor şi să depună la dosar dovada publicării lui. Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesata vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, ce vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel. Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror alte probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei. Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 18/04/2023. Fixează termenul limită pentru depunerea raportului privind cauzele insolvenţei la data de 07/03/2023. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 27/03/2023, ora 12,00, la sediul lichidatorului şi convoacă creditorii debitorului. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidatorul judiciar. Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu sa convoace Adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice, pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În temeiul disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Acordă termen administrativ de control la data de 27/04/2023, pentru când lichidatorul judiciar va depune la dosar raport de activitate cu cel puţin 7 zile înainte de termenul acordat, la care va ataşa toate publica?iile, inclusiv dovada publicării în B.P.I. a raportului de activitate întocmit, precum şi înscrisurile emise. Totodată, pune în vedere lichidatorului judiciar să se prezinte (sau să delege un reprezentant care să se prezinte) periodic la Serviciul Arhivă, să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în duplicat, dacă nu să solicite Serviciul Arhivă copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le insereze într-un raport separat pe care să-l depună la dosar şi să îl publice în B.P.I., dovezile de publicare urmând a le depune la dosar. Pune în vedere practicianului în insolvenţă că cererile trebuie depuse în conformitate cu art. 41 al. 4 din Legea nr. 85/2014 raportat la art. 194 C.pr.civ. separat de raport, iar neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul sindic poate duce la aplicarea unei amenzi. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea încheierii în B.P.I., apel ce va fi depus la Tribunalul Timi?. Dată în Camera de Consiliu şi pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 26 Ianuarie 2023.

  Hotarare intermediara 46/2023 din 26.01.2023

Flux dosar


Actualizare GRPD