Petenta nu a adus elemente de probă contrare faptelor stabilite de către agentul constatator

Sentinţă civilă 100 din 08.02.2017


Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţa la data de 22.07.2016, sub nr. x/198/2016, petenta societatea  X SRL , în contradictoriu cu intimatul Y , a solicitat anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei seria X  întocmit la data de 29.06.2016 si exonerarea sa de la plata amenzii contravenţionale.

În fapt, petenta a arătat că, în ziua de 29.06.2016, ora 11:10, pe DN7, km 188+900, localitatea Seaca, judeţul Vâlcea, a fost oprit si verificat de către un echipaj al Y , autovehiculul cu numărul de înmatriculare B- X- Y, condus de către salariatul societăţii, numitul  X, fiindu-i solicitate documentele de bord.

Conducătorul auto a prezentat documentele solicitate, iar acestea au fost verificate şi apoi returnate, după care autovehiculul şi-a continuat cursa.

În urma controlului a fost întocmit procesul-verbal contestat, prin care, după lecturare, petenta a constatat că fapta de la pct. 1 lit a) a procesului verbal a mai fost sancţionată si în ziua de 24.06.2016, conform procesului verbal seria  X/24.06.2016.

De asemenea, s-a solicitat să se constate ca sancţiunea aplicată a fost stabilita cu încălcarea dispoziţiilor art. 9 alin. (8) din O.G. nr. 15/2002, actualizata, iar în ceea ce priveşte contravenţiile de la lit. b, c, d, e, din situaţiile pe care le deţine societatea, nu reiese vinovăţia sa in ceea ce priveşte încălcarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si implicit a interdicţiilor impuse de OG 37/2007.

În dovedirea plângerii s-au depus înscrisuri, constând în procesul-verbal contestat şi cel invocat anterior, precum şi certificatul constatator al societăţii.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 31 din O.G. nr. 2/2001.

Plângerea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei.

Intimatul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale şi menţinerea procesului-verbal contestat, întrucât faptele au fost constatate si sancţionate in mod corect, iar procesul verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea disp. O.G. nr.2 /2001.

În fapt, s-a arătat că agentul constatator a reţinut în cadrul procesului-verbal următoarele: „În data de 29.06.2016 ora 11:10 pe DN7, km 188+900, localitate SEACA, judeţ Vâlcea, a fost oprit si verificat autovehiculul cu numărul de înmatriculare B-X-Y, utilizat de către  X SRL în baza copiei conforme nr. X a licenţei de transport, condus de conducătorul auto dl. X  în timp ce efectua transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean pe traseul  XXPloieşti - Sibiu, in baza licenţei de traseu seria X. La momentul controlului, în urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

a)Fapta de a circula fara a deţine rovinieta valabila constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda. Astfel, la momentul opririi autovehiculului si in urma interogării bazei de date a CNADNR la ora respectiva, s-a constatat lipsa rovignetei pentru autovehiculul verificat;

b)depăşirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neîntreruptă. Astfel, in urma verificării cartelei tahograf cu seria RO nr. Xa conducătorului auto, s-a constatat faptul ca in data de 05.06.2016, acesta a efectuat o perioada de conducere continua prea lunga cu 4 ore si 18 minute; Şoferul a inceput perioada de condiicere la ora 08:48 si a terminat-o la ora 19:30. Conform Regulamentului (CE) 561/2006, dupa 4 ore si 30 minute de conducere, şoferul trebuie sa faca o pauza de 45 minute. Aceasta pauza poate fi inlocuita in intervalul menţionat de doua pauze, prima de 15 minute si cea de-a doua de 30 minute, lucru care nu s-a intamplat.

c)diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore. Astfel, in data de 21.06.2016, conducătorul auto a efectuat o perioada de repaus zilnic de 5 ore si 34 minute de la ora 07:30 pana la ora 13:04, mai puţin cu 5 ore si 26 minute decât minimul de repaus zilnic normal de 11 ore, prevăzut de Regulamentului (CE) 561/2006.

d)depăşirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai puţin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neîntreruptă,..Astfel, in data de 03.06.2016, conducătorul auto a efectuat o perioada de conducere continua prea lunga cu o ora si 2 minute, incepand activitatea de conducere la ora 05:57 si terminând la ora 12:29, totalizând 5 ore si 32 minute.

e)diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic redus. Astfel, in data de 03.06.2016 şoferul a efectuat o perioada de repaus zilnic de 8 ore si un minut, de la ora 21:55, pana in data de 04.06.2016, ora 05:56. Conform Regulamentului (CE) 561/2006, perioada minima de repaus zilnic redus, este de 9 ore.

Pe fondul cauzei, intimatul a arătat că, în  urma verificărilor efectuate de către agentul constatator în data de 29.06.2016 ora 11:10 si după interogarea bazei de date a SIEGMCR s-a constatat ca petenta nu deţinea rovinieta valabila pentru vehiculul  X, fapta ce constituie contravenţie conform art. 8 alin 1 din O.G. nr. 15/2002 cu modificările si completările ulterioare, privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

 De asemenea, în urma verificărilor înregistrărilor tahograf cu ajutorul programului Tachoscan aflat în dotarea Y., s-a constatat săvârşirea de către petentă a celorlalte fapte reţinute în procesul-verbal, fapte ce constituie contravenţii conform art. 8 alin 2 lit e, f, alin. 3 lit. e, alin 4 lit g din O.G. nr. 37/2007 cu modificările si completările ulterioare şi s-a întocmit formularul de control seria  X, semnat de către conducătorul auto

La întâmpinare s-au ataşat dovada comunicării procesului verbal, formular de control in trafic, verificare tachoscan şi, în copie, documente prezentate la momentul controlului.

La termenul din data de 07.12.2016, instanţa a dispus disjungerea contravenţiei prev. la lit. a) din procesul-verbal, sancţionată de preved. art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 15/2002 şi formarea unui dosar nou, cu nr. 1639/198/2016, dosar ce a fost soluţionat prin sentinţa civilă nr. 890/07 decembrie 2016.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând plângerea contravenţională din prisma motivelor invocate, a apărărilor formulate şi a probelor administrate, instanţa reţine următoarele:

In data de 29.06.2016 ora 11, 15pe DN 7 , Km 188+900localitatea Seaca, jud., Vâlcea a fost oprit si verificat autovehicul cu nr de înmatriculare B- X-X, utilizat de către  X  S.R.L, in baza copiei conforme nr.0334341, a licenţei de transport condus de conducătorul auto X  , în timp ce efectua transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate  în trafic interjudeţean pe traseul Ploiesti- Sibiu , în baza licentei de taseu seria X.

La momentul controlului, in urma efectuării verificărilor s-au constatat următoarele:

a) fapta de a circula fară a detine  rovinietă valabilă,  sancţionată de art. 8  alin. 1 din OG 15/2002.

b) depăşirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neîntrerupta astfel : La verificarea cartelei tahografice a conducătorului , s-a constatat că în data de  05.06.2016 a efectuat o  perioadă de conducere  continuă prea lungă  cu 4 ore  si 18 min.  A început perioada de  conducere la ora 08: 48 si a terminat-o  la ora 19:30, desi potrivit regulamentului CE 561/2006 , după 4 ore si 30 min  de conducere trebuie să  facă o pauza de 45 min,, pauza  ce poate fi inlocuită  în intervalul mentionat  de doua pauze, prima 15 min si cea de a doua de 30 min , lucru ce nu s-a întâmplat;

c)diminuarea cu  2, 5 ore sau mai mult  a perioadei  minime de repaus  zilnic normal, atunci cand nu este posibilă reducerea acesteia pana la 9 ore. Astfel, în  data de 21.06.2016 , conducătorul auto a efectuat o perioadă de repaus  zilnic de 5 ore si 34 min de la ora 07:30 pana la 13, 04 , mai putin de 5 ore si 26 min, decât  minimul de repaus zilnic  normal de 11 ore, prevăzut de Regulament;

d) depăşirea cu 0,5 ore sau mai mult dar mai putin de 1,5 ore a duratei maxime de conducere neîntrerupta astfel: La verificarea cartelei tahografice a conducătorului auto la data de 03.06. 2016  s-a constatat  cp a efectuat  o perioadă  de  conducere  continuă prea lungă cu o oră si 2 min, începând activitatea  de conducere  la ora 05: 57 si terminând  la ora 12: 29, totalizând 5 ore si 32 min.;

e)  diminuarea cu pana la o oră  a  perioadei minime de repaus minim redus: La verificarea activităţii că în data de 03.06. 2016  conducătorul auto a  efectuat  o  perioadă  de repaus zilnic  de 8 ore  si un minut , de la ora 21: 55 pâna la 04.06. 2016, ora 05:56, iar conform regulamentului  perioada minimă de  repaus zilnic redus este de 9 ore.A fost întocmit formular de control in trafic, seria LS, nr. 612150194 semnat de e conducătorul auto .

Sub aspectul legalităţii procesului- verbal , acesta este intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 16 si 17 din OG 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinzand toate mentiunile obligatorii prevazute de art. 17 din acest act normativ, mentiuni a caror lipsă atrage sanctiunea nulitatii actului constatator, nulitate care poate fi constatată si din oficiu de catre instanta.

Potrivit art. 8 alin. (2) din OG 37/2007 , reprezintă încălcare  foarte gravă ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale,e) depăşirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neîntreruptă; f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore ;  reprezintă încălcări grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni: e) depăşirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai puţin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neîntreruptă; reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii:  g) diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic redus.

Potrivit art. 4.lit (g)din Regulamentul CE 561/2006  „perioadă de repaus zilnic”: partea unei zile în timpul căreia conducătorul auto poate dispune liber de timpul său și care poate fi o „perioadă de repaus zilnic normală” sau o „perioadă de repaus zilnic redusă”: — „perioadă de repaus zilnic normală”: orice perioadă de repaus de cel puțin 11 ore. De asemenea, această perioadă de repaus zilnic normală poate fi luată în două tranșe, din care prima trebuie să fie o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 ore și a doua, o perioadă neîntreruptă de cel puțin nouă ore, — „perioadă de repaus zilnic redusă”: orice perioadă de repaus de cel puțin nouă ore, dar mai puțin de 11 ore.

Faptele descrise mai sus, constituie contravenţii conform prevederilor OG37/2007 cu modificările si completările ulterioare, respectiv fapta descrisă la pct. a) din procesul- verbal , prevăzută de art. 8 alin. 1 din OG 15/2002 ; fapta descrisă la lit. b) , prevăzută de art. 8 alin. 2 lit. e)  şi sanctionată de  9 alin. 1 lit. d) , fiind aplicată  amendă  în sumă 1750 lei; fapta descrisă la lit. c) , prevăzută de art. 8 alin. 2  lit. f , sanctionată de art. art. 9, alin 1, litera d cu amendă în sumă de 4000 lei ;  fapta descrisă la lit. d, prevăzută de art. 8 alin. 3  lit.e, sanctionată de art. art. 9, alin 1, litera g cu amendă în sumă de 600lei; fapta descrisă la lit. e) prevăzută de art. 8 alin. 4  lit.g, sanctionată de art. art. 9, alin 1, litera l cu amendă în sumă de 250lei;

În procesul- verbal s-a înscris mentiunea aplicării sanctiunii la ½ din minimul prevăzut de lege,  în termenul legal de 48 de ore.

În ceea ce priveşte plângerea privind contravenţia descrisă la lit. a) din procesul verbal si sanctionată de art. 8  alin. 1 din OG 15/2002 , în sedinţa publică  din 07. 12. 2016 , retinând că o astfel de contravenţie  atrage competenta exclusivă teritorială  a  instanţei de la sediul societăţii, a fost disjunsă  plângerea sub acest aspect s-a format un alt dosar pentru a se discuta asupra declinării de competenta teritorială.

Prin procesul-verbal care face obiectul prezentei plângeri petenta a fost sancţionată contravenţional pentru mai multe fapte contravenţionale, fiecare având individualitatea sa, descrisă în procesul- verbal şi prin elementele descriptive, privind timpul de repaus şi după caz durata maximă de  conducere , întrunesc elementele constitutive ale contraventiilor descrise în procesul- verbal, constatate pe baza formularului de control  în trafic seria X- fila 30 dosar şi concordă  încadrării juridice  la momentul identificării în trafic. 

Petenta , în motivarea plângerii  arată că  în ceea ce priveşte contravenţiile de la lit. b- e)  din situaţiile pe care le deţine nu reiese vinovaţia societăţii şi anexează procesul- verbal de constare a contraventiilor si certificatul constatator al societăţii ce cuprinde informaţiile de identificare a societăţii, fără  a arăta  în concret vreun  argument  pentru  dovedirea împrejurării că situaţia de fapt din procesul verbal nu corespunde modului de desfăşurare al evenimentelor. Petenta nu a adus  elemente de probă contrare faptelor stabilite de către agentul constatator în urma  verificării datelor digitale  din cardul conducătorului auto, constatate prin formularul de control  în trafic, mentionat mai sus.

Nerespectarea perioadei  maxime de conducere  , respective a perioadei de repaus zilnic  are  consecinţe evidente asupra asigurării condiţiilor de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice şi  chiar  prin actul normativ  , unele dintre acestea  fapte sunt  recunoscute drept încălcari  foarte  gravă a dispoziţiilor Regulamentului şi  în acest context, raportat şi la perioada de conducere efectuată , pluralitatea contraventională retinută , sanctiunile aplicate au fost corect individualizate

În aceste condiţii,  în temeiul art. 34 din OG 2/2001  se va respinge ca neîntemeiată plângerea  contraventională.  (sentinţa civilă nr. 100/2017).