Apel - cerere cu valoare redusă

Decizie 25 din 24.10.2017


Dosar nr. XXXX/193/2015 Apel - cerere cu valoare redusă

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx

Instanţa constituită din:

Preşedinte:

Judecător:

Grefier:

D E C I Z I A  N R.  XXX - A

La ordine, soluţionarea apelului formulat de către apelanta-reclamantă S.C. MODERN CALOR S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. XXXXX/xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr. XXXX/193/2015, în contradictoriu cu intimatul-pârât T. C..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa, constatând faptul că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, conform art. 223 alin. 2 Cod procedură civilă şi considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, rămâne în pronunţare asupra fondului cauzei.

T R I B U N A L U L:

Deliberând, asupra apelului de faţă, constată următoarele:

 Prin cererea înregistrată, pe rolul Judecătoriei Botoşani, sub nr. XXXX/193/2015, reclamanta SC Modern Calor SA Botoşani, prin reprezentant, a solicitat pe calea procedurii cu privire la cererile de valoare redusă, reglementată de art.1025-1032 Noul Cod procedură civilă, obligarea pârâtului T. C., la plata sumei de 93,21 lei - contravaloarea energiei termice furnizate şi neachitate în perioada decembrie 2012 - aprilie 2014 şi suma de 78,54 lei penalităţi conform clauzei penale din contract şi penalităţi în procent de 0,03 % pe zi de întârziere, ce se vor calcula de la data promovării acţiunii şi până la data achitării integrale a debitului şi 50 lei cheltuieli de judecată.

În motivare, s-a arătat că, reclamanta a furnizat către Asociaţia de proprietari nr. XX Botoşani, din care face parte şi apartamentul debitoarei, servicii şi utilităţi în baza contractului de furnizare energie termică nr. XX T din xx.xx.xxxx încheiat cu aceasta, conform art. 296 alin.3 şi art. 300 alin. 3 lit. a) din Ordinul ANRSC nr.91/2007 şi art.42 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.51/2006.

A precizat reclamanta că, ulterior, a încheiat cu Asociaţia de proprietari nr. XX Botoşani Actul adiţional nr.1 (în virtutea calităţii sale de mandatar al proprietarilor în relaţiile cu terţii), prin care părţile, de comun acord, au convenit ca unitatea furnizoare să procedeze la repartizarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor pe care le furnizează, în mod individual pentru toţi proprietarii din condominiu, conform procedurii de determinare, repartizare, facturare consumuri aprobată de ANRSC.

A susţinut că, toate actele juridice încheiate de asociaţia de proprietari în limitele legii şi competenţelor pe care le deţine sunt opozabile membrilor asociaţi, inclusiv prevederea potrivit căreia SC Modern Calor SA facturează şi încasează în mod individual de la proprietarii de apartamente contravaloarea serviciilor prestate. S-a mai precizat că, pârâtul este deconectat de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, astfel încât pe numele său a fost facturată doar contravaloarea energiei termice folosite pentru încălzirea spaţiilor comune, în temeiul art. 52 al.1 din Hotărârea nr. 1588/2007, art. 38 al.2 din Legea 325/2006, art. 48 al.1 din Legea 230/2007 şi art. 9 din Ordinul nr. 343/2010 aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.)

În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 325/2006, Legii nr. 51/2006, Legii nr. 230/2007, HG nr. 1588/2007, Ordinului nr. 483/2008 al ANRSC, Ordinului 343/2010 şi art. 1025-1032 Noul CPC, precizându-se că nu se doreşte dezbaterea orală.

În dovedire s-au depus înscrisuri.

Pârâtul căreia  i s-a comunicat copia acţiunii, nu s-a prezentat în instanţă şi nici nu a formulat eventuale apărări.

Prin sentinţa civilă nr. XXXXX/xx.xx.xxxx, Judecătoria Botoşani a respins cererea ca nefondată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că, reclamanta nu a depus dovezi cu privire la apartenenţa apartamentului pârâtului la asociaţia de proprietari, că nu a probat furnizarea către pârât a agentului termic măcar pentru spaţiile comune, nu a precizat suprafaţa pentru care a făcut calculele, modalitatea de repartizare a costurilor şi cota indiviză pe care a avut-o în vedere.

De asemenea, nu a dovedit că pârâtul este proprietar asupra imobilului indicat în petit.

A mai reţinut instanţa de fond, că nu există repartitoare de costuri în condominiul din care face parte apartamentul pârâtei şi că raportat la dispoziţiile art. 4 din Lg. 193/2000 contractul invocat de reclamantă cuprinde clauze abuzive, lovite de nulitate absolută.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat apel reclamanta SC Modern Calor SA, calea de atac fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani, la data de xx.xx.xxxx.

În cadrul motivelor de apel, s-au formulat următoarele critici faţă de hotărârea instanţei de fond:

- lipsa rolului activ a instanţei care nu a ordonat dovezile apreciate ca fiind utile în soluţionarea cauzei.

- aprecierea că blocul nu are montate repartitoare de costuri este nefondată odată ce stabilirea consumurilor comune de energie termică pentru imobilele fără repartitoare se face prin program informatic, iar cota parte din consumul comun, indiferent dacă apartamentul este sau nu racordat la sistemul centralizat, se repartizează fiecărui proprietar din condominiu şi se determină proporţional cu cota indiviză ( Ordinul ANRSC 483/2008).

- aprecierea asupra clauzelor abuzive a contractului de furnizare energie termică este nefondată odată ce facturarea şi obligaţia corelativă de plată se face în temeiul dispoziţiilor legale, iar nu în baza contractelor.

- în imobilul în care domiciliază pârâta există şi în prezent instalaţii comune de termoficare.

În susţinerea motivelor de apel,  apelanta a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri.

Intimatul nu a depus întâmpinare, deşi petiţia de apel i-a fost comunicată în procedura prealabilă, conform art. 200 rap. la art. 482 NCPC.

Analizând apelul, prin prisma motivelor invocate şi reţinând disp. art. 476 şi următoarele NCPC, tribunalul reţine că, apelanta, prin petitul principal a solicitat obligarea intimatului la plata contravalorii cotelor comune de energie termică aferentă perioadei decembrie  2012 – aprilie 2014, precum şi a penalităţilor de întârziere.

Din înscrisurile depuse la dosar se reţine că, în imobilul în care locuieşte intimatul a fost furnizată energie termică în perioada indicată, în părţile comune ale imobilului ( conform calculelor fila 9-22 dosar apel).

Totodată, este de subliniat că, locatari ai aceluiaşi imobil sunt racordaţi la reţeaua de energie termică ( conform listelor cheltuieli energie termică ataşate la dosar - filele 9- 22  dosar apel).

De asemenea, intimatei i-au fost comunicate facturi prin care au fost evidenţiate debitele datorate, facturi necontestate în termen legal ( filele 17-52 dosar fond).

Mai mult, intimatul nu a formulat apărări prin care să conteste debitele solicitate nici în faţa instanţei de fond şi nici în apel.

Într-adevăr nu se poate reţine caracterul abuziv al clauzelor contractuale în ceea ce priveşte contractul de furnizare al energiei termice XX /T din xx.xx.xxxxşi a actului adiţional  ( filele 8-15 dosar fond), odată ce, suma este datorată în baza unor dispoziţii legale şi anume Ordinul ANRSC 483/2008,

Referitor la aspectul reţinut de instanţa de fond, în sensul că nu s-a dovedit că intimatul ar fi proprietar/locatar al imobilului, trebuie reţinut că, acesta figurează în evidenţele Asociaţiei de proprietari ca locuind în imobilul indicat în petit şi nu s-a invocat/dovedit contrariul, procedura de citare îndeplinindu-se la aceeaşi adresă.

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 480 NCPC, tribunalul urmează a admite apelul, schimbând în tot sentinţa atacată, în sensul admiterii acţiunii .

Referitor la cheltuielile de judecată solicitate, instanţa urmează a da eficienţă disp. art. 451 - 452 NCPC, urmând a obliga intimata la plata acestora din ambele cicluri procesuale ( conform chitanţelor – fila 4 dosar fond şi fila 3 dosar apel).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

D E C I D E:

Admite apelul formulat de apelanta-reclamantă S.C. MODERN CALOR S.R.L., CUI XXXXXXXXX, J07/XXX/2010, cu sediul în mun. Botoşani, str. X, nr. Y, jud. Botoşani împotriva sentinţei civile nr. XXXXX/xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr. XXXX/193/2015, în contradictoriu cu intimatul-pârât T. C. cu domiciliul în mun. Botoşani, str. X, nr. Y, bl. Z, ap. T, jud. Botoşani

Schimbă, în tot, sentinţa atacată în sensul că:

Admite cererea.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 93,21 lei - contravaloarea energiei termice furnizate şi neachitate în perioada decembrie 2012 - aprilie 2014 şi suma de 78,54 lei penalităţi.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 75 lei cheltuieli de judecată - fond şi apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx. 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, GREFIER,