Nelegala citare a contestatorului, motiv temeinic care impune suspendarea executării silite demarate împotriva acestuia, în condiţiile art.719 alin. 1 Cod procedură civilă.

Sentinţă civilă 107/A din 01.02.2018


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 107/A

Şedinţa publică din data de 01 februarie 2018

Completul constituit din:

PREŞEDINTE – B. M. M.

JUDECĂTOR – L. S.P.

 Grefier – C. N.-D.

 Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra apelului declarat de apelanta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov în contradictoriu cu intimatul C.R., împotriva Încheierii din data de 08.06.2017 pronunţată de Judecătoria . în dosarul nr. 72xx/197/2017, având ca obiect obligaţia de a face.

Dezbaterile în cauza civilă de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 18.01.2018, în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru astăzi, 01.02.2018, când a decis următoarele:

TRIBUNALUL,

Asupra apelului civil de faţă:

Constată că, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei B. la data de 29.03.2017 sub nr. 72xx/197/2017, contestatorul C.R. în contradictoriu cu intimatele Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B. şi Serviciul Fiscal Orăşenesc C., a solicitat instanţei anularea tuturor formelor de executare din dosarul execuţional nr. 3/2017 al AJFP B., anularea titlului executoriu şi a somaţiei emise in respectivul dosar, anularea Deciziei nr.5011/12.09.2016 emisă de Serviciul Fiscal Orăşenesc C., anularea oricăror acte accesorii şi obligarea intimatelor, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată.

Totodată, contestatorul a solicitat, în baza art. 719 Cod proc. civ., şi suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei la executare.

Prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 08.06.2017, Judecătoria B. a  admis cererea de suspendare a executării silite pornită în cadrul dosarului execuţional nr. 3/2017 al AJFP Braşov până la soluționarea definitivă a prezentei contestaţii la executare.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a apreciat că este întemeiată cererea de suspendare a executării silite având în vedere motivele contestaţiei la executare, astfel cum a fost modificată, legate de comunicarea titlului de creanţă, aspecte ce urmează a fi analizate, reţinând că o continuare a executării silite ar cauza prejudicii contestatorului.

Împotriva acestei soluţii a formulat apel intimata Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., în nume propriu şi pentru  Serviciul Fiscal Orăşenesc C., apreciind soluţia instanţei de fond ca fiind una netemeinică şi nelegală.

În susţinerea admiterii cererii de apel, apelanta intimată a arătat că instanţa de fond a admis cererea de suspendare reţinând că în cauză s-a depus cauţiunea fixată de către instanţa în cuantum de 1.848,6 lei, iar motivele invocate de către contestator legate de comunicarea titlului de creanţa sunt întemeiate, iar continuarea executării silite ar cauza prejudicii contestatorului.

Arată că, în motivarea cererii de suspendare a executării silite, contestatorul a susţinut că înscrisurile comunicate de către Serviciul Fiscal Orăşenesc C. au fost expediate la o adresa de domiciliul modificată din data de 12.02.2013, când i s-a emis un act de identitate nou şi, drept urmare, nu a avut cunoştinţă de Decizia nr. 5011/09.12.2016, aceasta fiind comunicată la sediul societăţii SC R. SRL care nu mai funcţiona din anul 2011.

Apelanta intimată a solicitat instanţei să reţină faptul că, în speţă, nu rezultă încălcarea de către aceasta a vreunui drept al contestatorului si nici cauzarea vreunui prejudiciu adus acestuia ca urmare a emiterii actelor contestate. Contestatorul C.R. nu a arătat care sunt motivele temeinice pentru a îndritui instanţa să considere că în ipoteza în care executarea silită ar continua s-ar aduce contestatorului un prejudiciu ireversibil sau greu de reparat, nu a justificat în nici un fel paguba iminentă şi urgenţa acestei măsuri până la momentul analizării contestaţiei la executare.

Solicită instanţei să reţină faptul că Decizia de angajare a răspunderii solidare nr. 5011/09.12.2016, titlu de creanţă, a fost comunicată contestatorului în conformitate cu prevederile legale, la adresa cu care acesta figura în evidenţele organului fiscal, astfel că organul fiscal a efectuat în mod legal procedura de comunicare a decizie către contestatorul C.R., la adresa cu care acesta figura în sistemul informatic pus la dispoziţie de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor.

Apreciază că instanţa de fond a reţinut în mod eronat că se impune suspendarea executării silite întrucât decizia de angajare a răspunderii nr.5011/09.12.2016, titlu de creanţa ce sta la baza executării silite nu a fost comunicat contestatorului, împrejurarea necomunicării titlului de creanţă, invocată de către contestator, nejustificând urgenţa acestei măsuri până la momentul la care instanţa urma să analizeze contestaţia la executare pe fondul cauzei.

În lipsa îndeplinirii cerinţelor stabilite de lege, consideră că instanţa de fond în mod greşit a admis cererea de suspendare a executării silite doar pe baza unei simple solicitări nedovedite şi nesusţinute de un ansamblu probatoriu specific acestor situaţii.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 466 raportat la art. 719 alin.6 din Codul de procedură civilă.

În probaţiune s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Intimatul contestator C.R. a formulat întâmpinare, solicitând instanţei respingerea cererii de apel, menţinerea încheierii atacate ca fiind legală şi temeinică, precum şi măsurile de suspendare a executării dispuse prin aceasta şi obligarea părţii adverse la  plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 2975,00 lei, conform facturii FSLG 286/06.07.2017 şi chitanţei CSLG 69/06.07.2017 - art. 453 C.pr.civ.

În cuprinsul întâmpinării a arătat că starea de fapt este aceeaşi prezentată în contestaţia la executare şi în cererea de suspendare executare, existând probe concludente din care reiese că actul care a stat la baza întregii proceduri de executare silită îl reprezintă Decizia de angajare a răspunderii solidare a lui C.R. nr. 5011 din data de 09.12.2016, ce a fost comunicată la adresa din Bd. A. V. nr. X bl. X sc. X ap. X din B. la data de 19.12.2016, aşa cum reiese din chiar dovada de comunicare depusă de apelantă.

Însă, din cuprinsul cărţii de identitate, eliberată de SPCJEP B. la data de 12.02.2013, reiese fără nici o îndoială că domiciliul acestuia este în Bd. S, nr. X, bl. X, sc. X, ap. X, mun. B., jud. B., astfel că adresa la care s-a comunicat Decizia  nr. 5011/09.12.2016  nu era adresa de domiciliu a contestatorului C.R. la data de 19.12.2016.

Nefiind comunicată această decizie, nu a putut fi atacată şi contestatorul C.R. nu s-a putut apăra cu privire la neîndeplinirea condiţiilor de angajare a răspunderii solidare.

Apreciază că instanţa de fond a îndreptat, provizoriu, încălcarea legii prin faptul că a dispus suspendarea unei executări silite începută şi derulată în condiţii de nelegalitate.

Solicită instanţei să respingă cererea de apel a AJFP B. şi să menţină întocmai încheierea atacată şi a măsurile dispuse prin aceasta, în sensul suspendării executării silite pornită în dosarul ex. 3/2017 al AJFP B., până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare ce face obiectul dosarului civil nr.72xx/197/2017 aflat pe rolul Judecătoriei B., cu termen de judecată la 17.07.2017.

În drept invocă articolele menţionate în cuprinsul întâmpinării şi în contestaţia la executare.

În probaţiune: înscrisurile ataşate cererii iniţiale, cele ataşate întâmpinării şi înscrisurile din dosarele de executare.

Prin decizia civilă nr.12xx/16.08.2017 a Tribunalului B., s-a dispus admiterea excepției lipsei dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de apel, şi s-a dispus anularea cererii de apel exercitată împotriva încheierii de ședință din data de8.06.2017 a Judecătoriei B..

Prin decizia civilă nr. 19xx/Ap/14.12.2017 a Tribunalului B., s-a admis cererea având ca obiect contestaţie în anulare, formulată împotriva deciziei nr. 12xx/16.08.2017 a Tribunalului B., dispunându-se anularea acesteia.

În rejudecarea căii de atac nu au fost administrate probe noi.

Analizând cererea de apel formulată de apelanta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., împotriva încheierii de şedinţă din data de 08.06.2017 a Judecătoriei B., se constată că apelul este nefondat, pentru considerentele care succed.

În mod corect judecătoria a apreciat că, în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 719 alin. 1 C.p.civ, existând motive temeinice pentru a se dispune sistarea temporară a efectuării oricăror acte de executare silită până la soluţionarea contestației.

Astfel, judecătoria a apreciat în mod corect faptul că, motivele privind nelegala citare a contestatorului constituie motive temeinicie care impun suspendarea executării silite demarate împotriva acestuia, în condiţiile art.719 alin. 1 C.p.civ.

Contrar celor susținute de către apelantă, contestatorul a arătat care sunt motivele pentru care a solicitat suspendarea executării silite, motive care au fost apreciate în mod just de către instanţă ca fiind întemeiate.

În ceea ce priveşte susţinerile apelantei privind legala comunicare a deciziei de atragere a răspunderii solidare, aceasta priveşte fondul contestaţiei, urmând a fi avute în vedere la soluţionarea pe fond a acesteia.

De altfel, prin sentinţa civilă nr. 8232/27.07.2017 a Judecătoriei B., s-a admis şi pe fond contestaţia la executare formulată, şi a dispus anularea tuturor formelor de executare din dosarul execuţional nr. 3/10.03.2017.

Pentru aceste considerente, având în vedere că în cauză judecătoria a apreciat în mod just că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 719 alin. 1 C.p.civ, instanţa de apel va dispune în temeiul art. 480 alin. 1 C.p.civ. respingerea cererii de apel formulate de apelanta împotriva încheierii de şedinţă din data de 08.06.2017 a Judecătoriei B., care va fi păstrată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Respinge cererea de apel formulată de apelanta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., în nume propriu şi pentru Serviciul Orăşenesc C., cu sediul în B., b-ul M. K. nr. x, jud. B., în contradictoriu cu intimatul C.R., cu dom. ales la cab. av. B. R. C., cu sediul în B., str. V., nr. x-x, apt.x, sect.x, împotriva încheierii din data de 08.06.2017 a Judecătoriei B., pronunţată în dosarul nr. 72xx/197/2017.

Definitivă.

Pronunțată azi, 01.02.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 396 alin. 2 C.p.civ.

PREŞEDINTE,  JUDECĂTOR,

B. M.M. L. S. P. 

GREFIER,

C. N.-D.

Red. L.S.P./01.02.2018

Tehnored. C.N.D./02.02.2018

Ex. 4

Jud fond – L. S.