Punere in posesie pe vechiul amplasament

Decizie 1064 din 29.11.2018


 Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.X/21.06.2016, pronunţată de Judecătoria Slatina în dosar nr. X/311/2014, s-a respins cererea având ca obiect „litigiu fond funciar„ formulată de reclamanta P M în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALĂ T DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR, COMISIA JUDEŢEANĂ DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR şi AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

 Prin cererea înregistrată sub nr.X/311/2014 pe rolul Judecătoriei Slatina reclamanta P M în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALĂ T DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR, COMISIA JUDEŢEANĂ DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR şi AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI a solicitat instantei  obligarea Comisiei Locala de fond funciar T sa o pună in posesie cu suprafaţa de 23 ha teren agricol, in Comuna T, Jud.O, pe vechiul amplasament sau, in cazul in care din motive temeinice, reconstituirea nu se poate face, in parte sau in totalitate pe vechiul amplasament, sa efectueze punerea in posesie pe alte amplasamente tot pe raza Comunei T cu teren de aceeaşi categorie si acceptate de catre aceasta, sub sancţiunea de daune cominatorii de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, incepand cu momentul pronunţării sentinţei.

Pentru situaţia in care suprafata  de teren cu care poate fi pusă in posesie nu se afla la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar T, sa fie obligate paratele Agenţia Domeniilor Statului si Comisia Locala de Fond Funciar T sa incheie protocolul de predare - primire a terenului agricol in suprafaţa de 23 ha, sub sancţiunea de daune cominatorii de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, incepand cu momentul pronunţării sentinţei; să fie obligată parata Comisia Locala de Fond Funciar T sa întocmească documentaţia cadastrala si sa o înainteze Comisiei Judeţene de Fond Funciar O si, de asemenea, sa fie obligată parata Comisia Judeteană de Fond Funciar O să emită şi elibereze titlul de proprietate pentru suprafaţa de teren agricol de 23 ha situat in Comuna T, Jud.O; precum şi obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că este moştenitoarea defunctului P I, socrul său. In anul 1932, socrii săi au primit cu titlu de dota (zestre) din partea părinţilor soacrei sale o suprafaţa de teren arabil in suprafaţa de 37 ha si jumătate situaţi in Comuna D, Jud.O, fasie de pamant neintrerupta incepand de la malul râului Olt spre răsărit, teren arabil si izlaz, plus construcţii.

In anul 1951, socrul său, inginerul P I a fost arestat de partidul comunist, iar soţia acestuia si cei doi copii ai lor au fost daţi afara din casa, iar in anul 1952 le-au fost preluate abuziv de către stat toate proprietăţile si terenurile.

Odată cu apariţia Legilor Fondului Funciar, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 37,5 ha. A formulat cerere de reconstituire in baza Legilor 18/1991, 1/2000 si 247/2005.

In baza Legii 18/1991 i s-a eliberat titlul de proprietate pe o suprafaţa de 9 ha prin reconstituirea dreptului de proprietate, suprafaţa de teren situate pe teritoriul Satului D, Comuna T.

Abia in baza baza Legii nr.247/2005, cererea i-a fost soluţionată, Comisia Judeţeană de Fond Funciar O validând prin hotărârea nr.X/2006 cu suprafaţa de 23 ha teren agricol, inscriind suprafaţa respectiva la poziţia 1 din Anexa nr.30. Amplasamentul pentru suprafaţa de 23 ha teren agricol a fost stabilit de ADS O la SC V S, Com. D, Jud.O. S-a prezentat pentru a fi pusa in posesie dar i s-a spus ca nu au aceasta suprafaţa de teren.

După înscrierea în Anexa nr. 50 Comisa Locală avea obligaţia conform Legilor Fondului Funciar si HG nr.890/2005, sa efectueze punerea in posesie. Precizează ca s-a adresat in nenumărate rânduri Comisiei Locale T solicitând punerea in posesie, dar Comisia Locala de Fond Funciar nu si-a îndeplinit aceasta obligaţie.

In ceea ce priveşte Agenţia Domeniilor Statului, aceasta are, in raport de prevederile exprese ale Legii nr.268/2001, obligaţia de a preda Comisiei Locale, pe baza de protocol, terenurile in vederea reconstituirii dreptului de proprietate. Din aceste motive este evident ca Agenţia Domeniilor Statului are calitate procesual pasivă in aceasta cerere, având in vedere ca in absenta încheierii protocolului de predare-primire nu exista la dispoziţia comisiilor locale suficient teren disponibil pentru a soluţiona toate cererile de reconstituire a dreptului de proprietate.

In consecinţa, este nevoita sa se adreseze instanţei prin prezenta acţiune, prin care solicită obligarea paratelor la îndeplinirea obligaţiilor legale.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art.64 si următoarele din Legea nr. 18/1991, pe dispoziţiile Legii nr. 1/2000, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 247/2005, precum si pe dispoziţiile HG 890/2005 - art.5 lit.i) si art.6 lit f); Legea nr. 268/2001 art.3 alin.3, art.7 alin.7 si următoarele.

In sustinerea cererii reclamanta a depus la dosar înscrisuri ( f. 7-30)

Pârâta Comisia Judeteană O a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii, ca neîntemeiată.

In motivarea întâmpinării pârâta a arătat că potrivit prevederilor art.5 coroborate cu prevederile art.34 şi art.36 din H.G. nr.890/2005, Comisia Locală T are atributul exclusiv de a întocmi actele premergătoare scrierii titlului de proprietate, de a stabili mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, de a propune alte amplasamente şi de a consemna în scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane. De asemenea, punerea în posesie, prin delimitare în teren, a persoanelor îndreptăţite să primească terenul, precum şi completarea fişelor de punere în posesie este tot atributul exclusiv al Comisiei Locale T.

Atribuţiile, atât ale Comisiei Locale, cât şi ale Comisiei Judeţene, sunt foarte clar delimitate în cuprinsul H.G. nr.890/2005.

Astfel, conform prevederilor art.36, alin.l din H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, "Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr.20. Documentaţiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliarăTitlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al instituţiei prefectului, ca secretar, şi de directorul general al oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară."

Din analiza acestor prevederi legale reiese foarte clar faptul că Comisia Judeţeană O nu are atribuţii legale privind întocmirea actelor premergătoare scrierii titlului de proprietate.

De asemenea, învederează faptul că potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.165/2013

modificată şi completată, în perioada de aplicare a prevederilor acestei legi, se suspendă orice

proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar.

Or, aşa cum se ştie, prin modificările aduse legii nr. 165/2013, termenul pentru finalizarea procedurilor necesare stabilirii suprafeţelor de teren ce pot fi restituite în natură a fost prelungit până la data de 24.06.2014, astfel că, la această dată, operaţiunile de identificare, măsurare şi inventariere a tuturor suprafeţelor de teren libere sunt în plină desfăşurare.

În concluzie, apreciază că, chiar în măsura în care cererea reclamantului ar fi legală, cele două comisii se află în imposibilitatea soluţionării momentane a acesteia, până la finalizarea tuturor operaţiunilor de identificare, măsurare şi inventariere a suprafeţelor de teren libere, potrivit legii.

Procedura de restituire, punere în posesie şi emitere a titlului de proprietate pentru suprafaţa  de 23  ha.  teren  nu este una obişnuită întrucât terenul oferit reclamantei aparţine domeniului privat al statului şi se află în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti. Restituirea terenurilor aflate în domeniul privat al statului implică mai mulţi factori, iar etapele parcurse în vederea soluţionării au fost stabilite chiar de A.D.S. printr-o serie de norme privind încheierea protocoalelor de predare-preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă între ADS şi comisiile locale, a căror nerespectare duce la imposibilitatea întocmirii actelor de punere în

posesie şi a întocmirii documentaţiei necesare scrierii titlului de proprietate.

Astfel, în prezenta speţă, punerea în posesie cu suprafaţa de 23 ha. teren aflată în domeniul privat al statului se poate realiza numai după încheierea Protocolului de predare-primire între Agenţia  Domeniilor Statului B şi Comisia Locală de Fond  Funciar T, iar Comisia Judeţeană O va putea emite titlul de proprietate solicitat numai după parcurgerea etapelor menţionate.

Deşi documentaţia de preluare a terenului este înaintată de către Comisia Judeţeană O pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, Protocolul de predare - primire se comunică numai Agenţiei Domeniilor Statului, filiala O în vederea semnării cu comisia locală de fond funciar.

În ceea ce priveşte vechiul amplasament al proprietăţii autorului de rol P I,

învederează că potrivit art.2, alin.2, din Legea nr.1/2000, modificată şi completată prin Legea

nr. 247/2005, drepturile dobândite cu respectarea prevederilor Legii nr.18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinţe de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, rămân valabile fără nici o altă confirmare, iar potrivit art.2 alin.l din acelaşi act normativ, reconstituirea pe vechile amplasamente se face numai dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

Or, pe vechiul amplasament al proprietăţii au fost emise titluri de proprietate unor terţe persoane. In aceste condiţii, operaţiunea de atribuire a suprafeţei de 23 de ha. pe acel amplasament nu va fi posibilă fără anularea pe cale judecătorească a actelor de proprietate emise pe această suprafaţă de teren.

În drept, au fost invocate prevederile Legilor fondului funciar, H.G. nr.890/2005, Legii nr.165/2013 şi art.205 C.P.C..

Pârâta AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii.

În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.  4  şi  7  din  Legea nr. 165/2013, solicită suspendarea judecăţii cauzei

Potrivit art. 3, alin. 3 din legea 268/2001, terenurile care urmează să fie retrocedate în

conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr.

1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor

forestiere, solicitate potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.

169/1997, se transmit, la cererea comisiilor judeţene, comisiilor locale". Din textele legale

prezentate rezultă că, A.D.S. preda terenul agricol către comisia locală, ulterior primirii

cererii de la Comisia Judeţeană, însoţită de procesul-verbal de delimitare, precum şi de documentaţia doveditoare aferentă (harţi si inscrisuri) şi stabilirii legalităţii acestei documentaţii, după care urmează emiterea titlului de proprietate şi efectuarea punerii în posesie.

Toată această procedură administrativă de reconstituire a dreptului de proprietate privată, este în prezent suspendată, având în vedere dispoziţiile imperative ale art. 7, alin 1 din Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada regimului comunist, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 278/17.05.2013.

Prin art. I din OUG nr. 115/2013, termenul de 180 prevăzut la art. 6 din Legea nr. 165/2013, a fost prelungit cu încă 180 de zile.

Aşadar, cererea reclamantei se impune a fi suspendată până la întocmirea situaţiei terenurilor agricole şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii, de către comisia prevăzută la art. 5 din legea arătată. Instanţele judecătoreşti din ţară au dispus deja în cauzele aflate pe rol, în sensul arătat, aşa cum rezultă din încheierile judecătoreşti, pe care le anexăm prezentei, cu titlu de practică judecătorească.

Prin urmare, poate considera că acţiunea reclamantei este lipsită de un interes actual, întrucât până la întocmirea situaţiei terenurilor agricole şi forestiere ce pot face obiectul reconstituirii, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ teritoriale, este suspendată orice procedură administrativă în domeniul restituirii fondului funciar, inclusiv activitatea de întocmire a protocolului de predare preluare, între pârâtă şi Comisia locală de fond funciar.

În concluzie, având în vedere ca termenul de 180 de zile, de la data apariţiei Legii 165/2013, prelungit cu încă 180 prin OUG nr. 115/2013, este în vigoare, iar la Agenţia Domeniilor Statului nicio Comisie Locală din judeţul D nu a transmis vreo situaţie centralizatoare, înţelege să solicite suspendarea prezentului demers juridic până la îndeplinirea celor impuse prin prevederile Legii nr. 165/2013.

A invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Agenţiei Domeniilor Statului întrucât nu este îndeplinită condiţia esenţială pentru a fi întrunită calitatea procesuală pasivă, respectiv nu există identitate între persoana pârâtului şi persoana obligată în cadrul raportului juridic dedus judecăţii, motivat de faptul că ADS nu deţine teren pe raza comunei T, jud. O, reclamanta optând ca dreptul de proprietate să-I fie reconstituit exclusiv pe raza comunei T.

În drept, au fost invocate prevederile Legii nr.268/2001, H.G. nr.626/2001, legilor de fond funciar, Legii 165/2013, OUG nr. 115/201.3, art.205 şi urm. şi 248 din noul Cod de Pr. Civ., precum şi pe toate prevederile legale invocate.

Pârâta Comisia Locală de aplicare a legilor fondului funciar T a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

In motivarea întâmpinării pârâta a arătat că după reconstituirea dreptului de proprietate aparţinând autorului său, proprietate reconstituită în limita celor 9 ha conform dispoziţiilor iniţiale a Legii nr. 18/1991, reclamanta a formulat cererea nr. X/2004 cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate pentru cele 23 ha teren arabil. Prin hotărârea nr. X/29.10.2004 emisă de Comisia Judeţeană pentru aplicarea legii fondului funciar O s-a admis contestaţia moştenitorilor şi s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 23 ha teren agricol cu înscrierea moştenitorilor autorilor de rol P I în Anexa nr. 37 la HG nr. 1172/2001. La emiterea acestei hotărâri s-a avut în vedere şi adresa nr. X/14.09.2004 emisă de Primăria T în care se arăta că la nivelul Comisiei Locale T nu se află în rezervă teren agricol.

Ca urmare a emiterii acestei hotărâri, Comisia Locală T a procedat la înscrierea proprietăţii reclamantei în Anexa 30, poziţia nr. 1 conform înscrisului anexat.

Prin adresa nr. X/30.05.2007 emisă de pârâtă către reclamantă i s-a comunicat acesteia că ADS O a stabilit amplasamentul pentru suprafaţa de 23 ha reconstituită potrivit Legii nr. 247/2005 la SC V S Comuna D, Jud. O, motiv pentru care i s-a solicitat să-şi prezinte acordul cu privire la acest amplasament. întrucât reclamanta nu a răspuns solicitării i s-a adresat o nouă comunicare prin adresa nr. X/22.08.2007 în care se solicita ca în termen de 10 zile să comunice acordul sau dezacordul cu privire la amplasamentul terenului stabilit de ADS O. Cu toate acestea, moştenitorii titulari au refuzat punerea în posesie pe acest amplasament astfel că prin adresa nr. X/19.05.2008 se comunica Comisiei Judeţene O faptul că deşi ADS O le-a pus la dispoziţie 54,51 ha teren agricol la SC V SA S, titularii drepturilor de proprietate au refuzat acest amplasament.

Prin adresa nr. X/15.01.2010 i s-a comunicat reclamantei că datorită refuzului cu privire la prima ofertă a amplasamentului pe raza localităţii D la SC V SA, ADS O va informa ulterior în momentul în care o altă comisie locală va refuza un alt amplasament propus.

Prin adresa nr. X/11.10.2010 i s-a comunicat reclamantei o nouă ofertă cu privire la un alt amplasament pentru suprafaţa de 23 ha, respectiv pe raza comunei S M, Jud. O. Totodată, i s-a solicitat să comunice acordul scris pentru întocmirea documentaţiei necesare validării acestui amplasament, iar în caz de refuz va fi înscrisă în Anexa 23 la HG nr. 890/2005 în vederea acordării de despăgubiri. Reclamanta nu a dat curs nici acestei oferte.

Mai mult, la data 17.04.2013 reclamanta împreună cu doi reprezentanţi ai pârâtei s-au deplasat în teren pentru identificarea vechiului amplasament al proprietăţii sale, încheindu-se procesul-verbal nr. X/17.04.2013 în care se menţionează că vechiul amplasament al proprietăţii reclamantei ar fi fost în T45 extravilan Sat D, Comuna T, teren pe care sunt emise titluri de proprietate pentru alţi proprietari iar localizarea indicată de reclamantă taie în lăţime toate proprietăţile acelor persoane. Se mai arată şi faptul că anterior încheierii acestui înscris reclamanta a refuzat două amplasamente oferite pentru suprafaţa de 23 ha, aşa cum a arătat mai sus.

În această situaţie singura soluţie este aceea de acordare a despăgubirilor pentru suprafaţa în litigiu.

În drept, au fost invocate prevederile art. 205 NC.p.c.

In susţinerea întâmpinării pârâta a depus la dosar înscrisuri (f. 61-76)

Reclamanta a depus la dosar răspuns la întâmpinarea formulată de Comisia Judeţeană O prin care a reiterat motivele din acţiune.

De asemenea reclamanta a învederat că a chemat in judecata Comisia Judeţeană O pentru a fi obligata sa emită titlul de proprietate pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere in posesie. Nu a cerut Comisiei Judeţene O sa întocmească actele premergătoare scrierii de proprietate ci doar sa-l emită pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale.

La termenul de judecată din data de 21.10.2014 reclamanta a precizat că doreşte reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 23 ha pe vechiul amplasament.

In cursul cercetării judecătoresti a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei  şi proba cu expertiză de specialitate topografie întocmită de expert F M E (f.173-193).

Analizând materialul probator administrat instanţa de fond a constatat şi a reţinut următoarele:

În urma cererii depuse de moştenitorii autorului P I, printre care şi soţul reclamantei, P M, iniţial comisiile de fond funciar au aprobat reconstituirea dreptului de proprietate aparţinând autorului reclamantei, pentru suprafaţa de  9 ha. conform titlului de proprietate X/71/14.06.1996.

Din nota de contestaţie, fila 64, depusă de moştenitorii autorului P I, printre care şi soţul reclamantei, P M, instanţa a reţinut că aceştia au formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate după autorul menţionat pentru diferenţa de teren de 23 ha., înregistrată cu nr. X/12.12.1997.

În urma soluţionării contestaţiei formulate de moştenitorii autorului P I, prin hotărârea nr. X/29.10.2004 emisă de Comisia Judeţeană pentru aplicarea legii fondului funciar O s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 23 ha teren agricol cu înscrierea moştenitorilor autorilor de rol P I în Anexa nr. 37 la HG nr. 1172/2001, fila 68.

Prin adresa nr. X/30.05.2007 emisă de pârâta CLFF T către reclamantă, având în vedere că localitatea nu mai deţinea suprafeţe de teren care puteau fi reconstituite, i-a comunicat acesteia că ADS O a stabilit amplasamentul pentru suprafaţa de 23 ha reconstituită potrivit Legii nr. 247/2005 la SC V S Comuna D, Jud. O, motiv pentru care i-a solicitat să-şi prezinte acordul cu privire la acest amplasament, fila 69.

Întrucât reclamanta nu a răspuns solicitării, pârâta i-a adresat o nouă comunicare prin adresa nr. X/22.08.2007 în care a solicitat ca în termen de 10 zile să i se comunice acordul sau dezacordul cu privire la amplasamentul terenului stabilit de ADS O.

Ulterior, prin adresa nr. X/11.10.2010 pârâta i-a comunicat reclamantei o nouă ofertă cu privire la un alt amplasament pentru suprafaţa de 23 ha, respectiv pe raza comunei S M, Jud. O, solicitându-i să-i comunice acordul scris pentru întocmirea documentaţiei necesare validării acestui amplasament, iar în caz de refuz va fi înscrisă în Anexa 23 la HG nr. 890/2005 în vederea acordării de despăgubiri, fila 73, reclamanta nedând curs nici acestei oferte.

Reclamanta a învederat că s-a prezentat la Comisia de Fond Funciar dar i s-a comunicat de către comisie că nu pot să-i predea această suprafaţă de teren, fila 88.

Susţinerile reclamantei sunt combătute însă de înscrisurile depuse de părţi la dosar, respectiv adresa X/19.05.2008 prin care Primăria T comunica Prefecturii O imposibilitatea încheierii acordurilor cu proprietarii de terenuri pentru care fuseseră încheiate protocoale de predare primire a suprafeţelor de teren ce le revenea cu ADS O, fila 70, datorate refuzurilor acestora, adresa nr. X/15.01.2010 emisă de aceiaşi instituţie către reclamantă prin care i se comunica faptul că, în urma refuzului acesteia de a încheia acordul pentru reconstituirea suprafeţei de teren din cadrul la SC V S Comuna D, terenul a fost predat altor comisii de fond funciar, fila 72, precum şi din adresa înregistrată cu nr. X/23.11.2012 la Primăria T, fila 74, prin care reclamanta solicita să i se comunice actele de proprietate emise pentru suprafaţa de 28 de ha. teren altor persoane pe vechiul amplasament al autorului acesteia, pe raza com. T sat D .

Din analiza coroborată a tuturor înscrisurilor ataşate şi faţă de chiar poziţia procesuală a reclamantei, instanţa a reţinut că aceasta a dorit reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament al autorului soţului ei .

Mai mult, la data 17.04.2013 reclamanta împreună cu doi reprezentanţi ai pârâtei s-au deplasat în teren pentru identificarea vechiului amplasament al proprietăţii sale, încheindu-se procesul-verbal nr. X/17.04.2013 în care se menţionează că vechiul amplasament al proprietăţii ar fi fost în T45 extravilan Sat D, Comuna T, teren pe care sunt emise titluri de proprietate pentru alţi proprietari iar localizarea indicată de reclamantă taie în lăţime toate proprietăţile acelor persoane. În acelaşi înscris, însuşit de reclamantă prin semnătură, fila 74, se menţionează faptul că anterior încheierii acestuia reclamanta a refuzat două amplasamente oferite pentru suprafaţa de 23 ha.

Faţă de situaţie de fapt indicată instanţa nu a  reţinut culpa pârâtelor pentru neemiterea până în prezent a actelor de proprietate pentru suprafaţa de 23 ha. în favoarea autorilor reclamantei, în condiţiile în care CLFF T nu mai deţinea rezervă de teren pentru reconstituirea dreptului de proprietate pe raza comunei iar reclamantei i-au fost propuse suprafeţe de teren pe raza altor comune.

Mai mult, aşa cum rezultă din anexele la raportul de expertiză depus la dosar, terenul solicitat pe vechiul amplasament fusese reconstituit altor persoane pentru care fuseseră emise titluri de proprietate înainte ca moştenitorii autorului P I să solicite şi să dobândească dreptul la reconstituirea celor 23 ha., în condiţiile în care principiul reconstituirii dreptului de proprietate pe fostul amplasament a fost introdus abia de prevederile art. 2, al. 1 din Legea 1/2000, iar titlurile de proprietate ale persoanelor menţionate în lista cu proprietari, filele 178-190, au fost emis, în marea majoritate (cu excepţia a 3 titluri), in baza Legii 18/1991, în perioada 1996-1998.

Or, potrivit art. 2, al. 2 din Legea 1/2000 drepturile dobândite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinţe de proprietate, proces verbal de punere in posesie sau titlu de proprietate rămân valabile fără nicio alta confirmare.

Faţă de solicitarea de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechiul amplasament în condiţiile în care s-a constatat, conform concluziilor raportului de expertiză topo, filele 175, 178-190, că terenul solicitat a fi reconstituit se află  în patrimoniul altor persoane, prin emiterea de titluri de proprietate în favoarea acestor persoane, fără a solicita anularea actelor de proprietate al acelor persoane şi fără a se judeca în contradictoriu cu proprietarii identificaţi, instanţa de fond a reţinut ca inadmisibil un astfel de capăt de cerere, în condiţiile în care reclamanta a optat pentru stabilirea unui astfel de cadru procesual.

În alte cuvinte, instanţa nu poate dispune reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament al autorului reclamantei, pentru care au fost emise titluri de proprietate altor persoane, în condiţiile în care aceste titluri nu au fost contestate şi fac dovada dreptului de proprietate asupra acestor suprafeţe de teren în favoarea acestor persoane.

Pentru motivele reţinute mai sus instanţa a respins cererea formulată de reclamanta P M.

Calea de atac exercitată:

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta P M, la data de 09.08.2016, apreciind-o ca fiind nelegală şi netemeinică, solicitând instanţei admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei şi pe fond admiterea cererii.

În motivarea apelului se arată că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra excepţiei invocate de către ADS respectiv lipsa calităţii procesual pasive a ADS, motivat de faptul că nu deţine suprafata de teren pe raza comunei T, jud Olt, neputând să predea ceva ce nu are.

Excepţia este neîntemeiată, soluţia fiind aceea de respingere însă instanţa a omis să se pronunţe asupra acesteia.

În şedinţa din 21.10.2014, s-a pus în discuţia părţilor admisibilitatea excepţiei iar instanţa, apreciind ca pentru soluţionarea fondului, s-a dispus unirea excepţiei cu fondul.

 În mod netemeinic instanţa, prin aceeaşi încheiere din data de 21.10.2014 a respins solicitarea de a se reveni cu adresă la Comisia Locală T pentru a se comunica dacă mai există terenuri libere la nivelul comunei, motivând ca punctul de vedere a fost exprimat prin  întâmpinarea depusă şi reiese şi din  procesul verbal încheiat la data de 176.04.2014, aflata la fila 9 dosar.

Această situaţie de fapt este contrazisă cel puţin de schiţa întocmită de Primăria comunei T din care reiese că vecină cu suprafaţa de teren atribuită prin titlul de proprietate nr.X/71 este o suprafaţă de teren ce reprezintă rezerva primărie de 0,50 ha şi încă o suprafaţă tot de 0,50 ha teren având menţionat ca titular un anume Ivan, care nu se regăseşte în tabelul întocmit de expert.

Între poziţiile 2 (terenul atribuit prin TP nr.X/71 în suprafaţă de 21819mp) şi 3 din tabelul întocmit de către expert (suprafaţa de 10000 mp atribuită numitului P C) în schiţa sunt evidenţiate cele două suprafeţe de câte 0,50 ha.

Prin cererea de chemare în judecată apelanta a solicitat reconstituirea pe vechiul amplasament sau pe alte amplasamente tot pe raza comunei T, astfel ca solicitarea privind terenurile libere la nivelul comunie fiind întemeiată.

În plus, a solicitat obligarea la plata daunelor cominatorii de 100lei/fiecare zi de întârziere, cerere asupra căreia instanţa a omis să se pronunţe.

Instanţa a admis obiecţiunile la raportul de expertiză şi a dispus completarea acestuia, în sensul de a preciza expertul care sunt proprietarii suprafeţei de 23 ha însă răspunsul a fost succint şi needificator.

Susţine apelanta că este greu de crezut că aproximativ 200 de proprietari stăpânesc suprafaţa de 23 ha , aşa cum a precizat expertul, suprafeţele înscrise în tabel depăşind cu mult această suprafaţă. Răspunsul lămuritor trebuia să vizeze numele persoanei care ocupă terenul dar şi suprafaţa ocupată.

 Concluzionând, solicită admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei şi rejudecând cauza să se admită cererea.

 În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri, adresa către Comisia Locală T în vederea comunicării terenurilor libere la nivelul comunei şi lămuririi situaţiei terenului  de 1 ha, proba cu expertiză specialitatea topografie, cadastru şi geodezie.

La data de 28.09.2016, intimata pârâtă Comisia locală T de aplicare a legii Fondului Funciar, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului şi menţinerea sentinţei civile nr.X/21.06.2016, pronunţată de Judecătoria Slatina, ca fiind legală şi temeinică.

Se arata ca apelul declarat în cauză este nefondat pentru următoarele considerente:

1. Apelanta - reclamantă P M a criticat sentinţa atacată prin faptul că instanţa de fond nu s-ar fi pronunţat asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a ADS, invocată prin întâmpinare chiar de intimata ADS.

Această critică este nefondată pentru următoarele argumente:

-instanţa a pus în discuţia părţilor această excepţie la termenul din 21.10.2014, (aşa cum şi recunoaşte apelanta ) după care a dispus unirea excepţiei cu fondul. Excepţia fiind unită cu fondul cauzei, iar cererea reclamantei fiind respinsă pe fond, indirect instanţa s-a pronunţat şi asupra acestei chestiuni; - apelanta - reclamantă P M este tocmai partea care prin cererea sa alcătuit cadrul procesual chemând-o în judecată şi pe pârâta ADS, iar respingerea acestei excepţii şi pronunţarea pe această excepţie nu prezintă nici un interes justificat pentru apelanta - reclamantă.

Apreciază intimata că acest motiv de apel reprezintă un formalism excesiv, iar apelanta - pârâtă nu are nici un interes în susţinerea acestuia.

2.în mod legal şi temeinic prin încheierea din 21.10.2014 (fila 116 -117) instanţa de fond a respins cererea apelantei - reclamante de a se reveni cu adresă la Comisia Locală T pentru a se comunica dacă mai există terenuri libere la nivelul acestei comune, în mod corect instanţa motivând că punctul de vedere al Comisiei Locale T a fost exprimat prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, lipsa de teren liber rezultând şi din procesul - verbal încheiat la 17.04.2013 aflat la fila 9 - dosar fond. Mai mult chiar, instanţa de fond a dispus efectuarea unei expertize de specialitate topografie (filele 173 - 193). Totodată obiecţiunile formulate de apelanta - reclamantă la raportul de expertiză au fost admise de instanţa de fond şi s-a dispus completarea acestui raport.

3.Atâta timp cât instanţa de fond a dispus „Respinge cererea" formulată de reclamantă este cert că cererea a fost respinsă în totalitatea ei, cu toate capetele de cerere, inclusiv solicitarea reclamantei la obligarea plăţii daunelor cominatorii de 100 lei/fiecare zi de întârziere. Astfel că, nici această critică nu este fundamentată.

4.în mod corect din analiza coroborată a tuturor probelor administrate la fond instanţa a reţinut că cererea reclamantei este neîntemeiată, având în vedere următoarele concluzii:

• După reconstituirea dreptului de proprietate aparţinând autorului său, proprietate reconstituită în limita celor 9 ha conform dispoziţiilor iniţiale a Legii nr. 18/1991, reclamanta a formulat cererea nr. X/2004 cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate pentru cele 23 ha teren arabil. Prin hotărârea nr. X/29.10.2004 emisă de Comisia Judeţeană pentru aplicarea legii fondului funciar O s-a admis contestaţia moştenitorilor şi s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 23 ha teren agricol cu înscrierea moştenitorilor autorilor de rol P I în Anexa nr. 37 la HG nr. 1172/2001. La emiterea acestei hotărâri s-a avut în vedere şi adresa nr. X/14.09.2004 emisă de Primăria T în care se arăta că la nivelul Comisiei Locale T nu se află în rezervă teren agricol.

Ca urmare a emiterii acestei hotărâri, Comisia Locală T a procedat la înscrierea proprietăţii reclamantei în Anexa 30, poziţia nr. 1 conform înscrisului ce a fost anexat.

• Prin adresa nr. X/30.05.2007 emisă de intimata - pârâtă către apelantă i s-a comunicat acesteia că ADS O a stabilit amplasamentul pentru suprafaţa de 23 ha reconstituită potrivit Legii nr. 247/2005 la SC V S Comuna D, Jud. O, motiv pentru care i s-a solicitat apelantei să prezinte acordul cu privire la acest amplasament. întrucât reclamanta nu a răspuns solicitării Comisiei Locale, intimate i-a adresat o nouă comunicare prin adresa nr. X/22.08.2007 în care solicita ca în termen de 10 zile să i se comunice acordul sau dezacordul cu privire la amplasamentul terenului stabilit de ADS O. Cu toate acestea, moştenitorii titulari au refuzat punerea în posesie pe acest amplasament astfel că prin adresa nr. X/19.05.2008 intimata Comisia Locală a comunicat Comisiei Judeţene O faptul că deşi ADS O a pus la dispoziţie 54,51 ha teren agricol la SC V SA S, titularii drepturilor de proprietate au refuzat acest amplasament.

•Prin adresa nr. X/15.01.2010 i s-a comunicat apelantei -reclamante că datorită refuzului cu privire la prima ofertă a amplasamentului pe raza localităţii D la SC V SA, ADS O va informa ulterior în momentul în care o altă comisie locală va refuza un alt amplasament propus.

•Prin adresa nr. X/11.10.2010 i s-a comunicat reclamantei o nouă ofertă cu privire la un alt amplasament pentru suprafaţa de 23 ha, respectiv pe raza comunei S M, Jud. O. Totodată, i s-a solicitat să comunice acordul scris pentru întocmirea documentaţiei necesare validării acestui amplasament, iar în caz de refuz va fi înscrisă în Anexa 23 la HG nr. 890/2005 în vederea acordării de despăgubiri. Apelanta - reclamantă nu a dat curs nici acestei oferte.

•Mai mult, la data 17.04.2013 apelanta - reclamantă împreună cu doi reprezentanţi ai intimatei Comisia Locală s-au deplasat în teren pentru identificarea vechiului amplasament al proprietăţii sale, încheindu-se procesul - verbal nr. X/17.04.2013 în care se menţionează că vechiul amplasament al proprietăţii apelantei -reclamante ar fi fost în T45 extravilan Sat D, Comuna T, teren pe care sunt emise titluri de proprietate pentru alţi proprietari, iar localizarea indicată de reclamantă taie în lăţime toate proprietăţile acelor persoane. Se mai arată şi faptul că anterior încheierii acestui înscris apelanta - reclamantă a refuzat două amplasamente oferite pentru suprafaţa de 23 ha, aşa cum arătam mai sus.

În această situaţie singura soluţie era aceea de acordare a despăgubirilor pentru suprafaţa în litigiu.

Faţă de situaţia de fapt descrisă mai sus şi dovedită pe deplin instanţa a motivat  că nu poate a fi reţinută culpa intimatelor pentru neemiterea până în prezent a actelor de proprietate pentru suprafaţa de 23 ha în favoarea autorilor apelantei, în condiţiile în care CLFF T nu mai deţinea rezervă de teren pentru reconstituirea dreptului de proprietate pe raza comunei, iar apelantei - reclamante i-au fost propuse două oferte de amplasament pe raza altor comune, oferte pe care apelanta le-a refuzat.

Totodată, instanţa de fond în mod corect a reţinut că cererea de reconstituire a apelantei pe vechiul amplasament, în condiţiile în care terenul solicitata fi reconstituit se află în patrimoniul altor persoane prin emiterea de titlu de proprietate, fără solicitarea anulării acelor acte de proprietate şi tară a se judeca în contradictoriu cu proprietarii identificaţi este neîntemeiată.

Concluzionând, solicită respingerea apelului.

În drept, a  întemeiat întâmpinarea pe prevederile art. 480 alin. 1 C.p.c.

In calea de atac au fost solicitate relatii de la Comisia Locala de Fond Fnciar T, in sensul de a comunica daca la nivelul comunei exista teren rezerva si  situaţia juridica a suprefetei de 0,5 ha, mentionata pentru I G, relatii comunicate  de catre intimata pârâtă cu adresa nr.X/23.02.2017.

La termenul din 25.04.2017 judecata apelului a fost suspendata in temeiul dispoz art.413 al.1 pct.1 C pr civ, pana la solutionarea dosarelor nr.X/311/2017 si nr.X/311/2017, fiind reluata la data de 20.09.2018.

La termenul de judecata din 29.11.2018 instanţa de apel a invocat din oficiu si a pus in discutia părtilor excepţia lipsei calităţii procesuale  active  exclusive a reclamantei, reţinând cauza in pronunţare asupra acestei excepţii.

Analizând cu prioritate, in conditiile art.248 al.1 C pr civ, exceptia invocata, instanţa retine următoarele:

In fapt: Prin hotărârea nr. X/29.10.2004 emisă de Comisia Judeţeană pentru aplicarea legii fondului funciar O – fila 68 ds fd, s-a admis contestaţia moştenitorilor P A, I F si P M (defunctul soţ al apelantei reclamante) şi s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 23 ha teren agricol cu înscrierea moştenitorilor autorilor de rol P I în Anexa nr. 37 la HG nr. 1172/2001.

Ca urmare a emiterii acestei hotărâri, Comisia Locală T a procedat la înscrierea proprietăţii persoanelor îndreptăţite  în Anexa 30, poziţia nr. 1 conform înscrisului atasat la fila 18 ds fd.

Din cuprinsul  celor doua inscrisuri invocate , dar si din cererea de reconstituire aflata la fila 61 ds fd, se retine in mod cert imprejurarea că  cererea de reconstituire de pe urma autoruui P I nu s-a formulat exclusiv de catre descendentul acestuia P M, sotul reclamantei, dar si ca resconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 23 ha nu a operat exclusiv pe numele acestuia, ci alături de celelalte persoane indreptăţite:  P A si I F.

Prin urmare  succesoarea defunctului P M nu are calitate procesuala activă exclusiva in a solicita punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de 23 ha, deoarece acest titlu nu se poate emite exclusiv pe numele sotului său decedat, deoarece acesta nu a fost unic beneficiar al  stabilirii dreptului de proprietate si cu atât mai putin  direct pe numele  apelantei reclamante P M.

Chiar daca in cuprinsul cererii de chemare in judecata apelanta reclamanta  se exprima la persoana I nr.plural (,,sa ne puna in posesie”) o astfel de solutie nu poate fi pronunţată in privinţa unor terţi care nu au calitate de parte in proces.

In drept: Conform dispoziţiilor art. 59 Cod procedură civilă, mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligaţiune comună ori dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză. Dispoziţiile legale reglementează litisconsorţiul sau coparticiparea procesuală care, în conformitate cu poziţia părţilor, poate fi activă, pasivă sau mixtă. Deşi, în principiu, în funcţie de rolul voinţei părţilor în formarea sa, coparticiparea procesuală are un caracter facultativ, sunt situaţii în care, datorită naturii litigiului, coparticiparea procesuală este obligatorie sau necesară.

Aceasta este situaţia si in speţa de faţă, pentru considerentele anterior reţinute.

In consecinţă, in temeiul dispoz art.480 al.1 C pr civ, Tribunalul va  admite apelul declarat de apelanta reclamantă P M, împotriva  sentinţei civile nr. X/21.06.2016, pronunţată de Judecătoria Slatina, în dosar nr. X/311/2014, în contradictoriu cu intimaţii pârâţi Comisia Locală T de aplicare a legii fondului funciar, Comisia Judeţeană O de aplicare a legii fondului funciar şi Agenţia Domeniilor  Statului, având ca obiect - fond funciar. Va schimba sentinţa, în sensul că va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active exclusive, invocată din oficiu.

Va respinge cererea reclamantei, ca fiind promovată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă exclusivă.

Data publicarii pe portal:09.01.2019

Domenii speta