Opoziţie la executare

Hotărâre 1350/A din 18.10.2017


Pe rol se află pronunţarea asupra cererii de apel formulate de apelanta creditoare SC ….. SA, …., în contradictoriu cu intimatul debitor E. C., …….. împotriva sentinţei civile nr. ….. din 03.10.2016 pronunţată de Judecătoria Bârlad  în dosar nr. ……., având ca obiect opoziţie la executare.

.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra apelului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. … din 03.10.2016, Judecătoria Bârlad a respins excepţia tardivităţii opoziţiei la executare, invocată de creditoarea SC ……… SA Bucureşti.

A admis opoziţia la executare formulată de petentul E. C., ….. în contradictoriu cu creditoarea SC ……. SA, şi a dispus anularea actelor de executare silită efectuate în dosarul de executare silită nr. 45/2016 al Biroului executorului judecătoresc ….. .

Analizând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa de control judiciar constată că apelul este neîntemeiat, pentru următoarele motive:

Obiectul prezentului litigiu îl constituie opoziţia la executare formulată de E. C. împotriva somaţiei întocmite în baza biletului la ordin emis la data de  20.12.2011 şi a actelor de executare silită din dosarul nr. ….. a Biroului Executorului judecătoresc ……..

 Primul motiv de apel cu privire la nemotivarea corespunzătoare a hotărârii cu încălcarea art. 425 CPC, este întemeiat.

Prima instanţă a respins excepţia tardivităţii opoziţiei şi a anulat actele de executare motivat de faptul că biletul la ordin nu cuprinde menţiunile prevăzute  de art. 104 din Legea 58/1934 (greşit indicat ca fiind Legea 59/1934, care se aplică cecului), respectiv biletul la ordin a fost semnat în alb, iar menţiunile nu au fost completate de contestator.

Prima instanţă nu a reţinut o situaţie de fapt, nu a mai procedat la  verificarea existentei unei convenţii civile între părţi, aspect invocat de ambele părţi, a completării eronate a biletului la ordin, contrar convenţiei părţilor, aspecte care au fost invocate de petent.

Prin aceste omisiuni s-a încălcat art. 425 alin. 1 lit. b CPC care prevede  că în cuprinsul considerentelor sunt cuprinse expunerea situaţiei de fapt reţinute  de instanţă pe baza probelor administrare, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor.

În cauză se poate deduce motivul pentru care s-a admis acţiunea -  biletul la ordin nu cuprinde rubricile completate de emitent, dar nu există răspuns cu privire la situaţia relaţiilor contractuale între părţi şi la certitudinea creanţei.

În cauză acest motiv de nulitate al hotărârii va fi admis şi, întrucât prima instanţă a făcut o judecată în fond, în temeiul art. 480 alin. 5 CPC se va anula hotărârea  şi se va judeca în fond cererea.

Rejudecând cauza faţă de probele administrată în prima instanţă şi în apel şi faţă de apărările părţilor  se reţine următoarea situaţie:

 Ca urmare a cererii de executare silită a creditoarei SC ……. SA  la Biroul executorului judecătoresc …….. din data de 29.02.2016, în baza biletului la ordin seria ……… emis la data de 20.12.2011 de către E.C., cu scadenţa la data de 1.02.2013, prin încheierea din 8.03.2016 a Judecătoriei Bârlad s-a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului E. C. pentru suma de 45 219,21 lei.

 La data de 28.04.2016 au fost emise următoarele acte de executare: somaţiunea potrivit art. 61 din Legea 58/934, somaţia mobiliară către debitorul ….., adrese de înfiinţare poprire şi adresă de înştiinţare a debitorului privind măsura înfiinţării popririi.

Aceste acte de executare au fost parţial comunicate debitorului la data de 10.05.2016 (potrivit dovezii de înmânare de la fila 48 dosar). Din dovada de înmânare rezultă că debitorului i-au fost comunicate numai somaţia imobiliară, poprirea, încuviinţarea executării silite şi titlul. Din acestă dovadă nu rezultă că i-a fost comunicată debitorului potrivit art. 61 din Legea 58/1934 somaţiunea emisă (care trebuie să cuprindă transcrierea exactă a cambiei sau a protestului, precum şi a celorlalte acte din care rezultă suma datorată) .

 Faţă de art. 106 din Legea 58/1934 rezultă că sunt aplicabile biletului la ordin, în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu, dispoziţiunile relative la cambie, inclusiv dispoziţiile privind cambia în alb (art. 12).

Potrivit ART. 62 din elgea 58/1934:

„În termen de 5 zile de la comunicarea somaţiunii, debitorul poate face contestaţie la executare.

Contestaţia se va introduce la instanţa de executare, care o va judeca potrivit Codului de procedură civilă, de urgenţă şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini.”

Prezenta contestaţie la executare (redenumită astfel după intrarea în vigoare a Legii 76/2012)  a  fost introdusă  cu respectarea  termenului de  5 zile  prevăzut de această dispoziţie.

În cauză contestaţia a fost înregistrată la data de 25 mai 2016 şi întrucât somaţiunea,  care are un conţinut diferit decât somaţia din executarea silită, nu i-a fost comunicată debitorului, rezultă că debitorul era în termenul de a contesta şi somaţiunea. Dovadă a faptului că nu i-a fost comunicată somaţiunea este şi faptul că aferent cererii introductive debitorul nu a depus şi somaţiunea din dosarul de executare.

Întrucât în cauză somaţiunea nu i-a fost comunicată debitorului, rezultă că acesta se afla în termen la data promovării prezentei acţiuni.

În consecinţă excepţia tardivităţii opoziţiei va fi respinsă.

Pe fondul opoziţiei la executare se reţine:

Prin contractul de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr din anul agricol 2012 încheiat la data de 20.12.2011 de către creditoarea SC ……SA, în calitate de beneficiar, şi E. C., în calitate de furnizor, rezultă că acesta din urmă s-a obligat să producă o cantitate de sfeclă de zahăr contractată de 117 tone de pe suprafaţa de 18 ha (modificată prin actul adiţional din 5.04.2012 la 20,5 ha) şi să o livreze în totalitate beneficiarului. Din art. 5.2  din contract rezultă că în cazul în care beneficiarul  acordă furnizorului prefinanţări şi servicii, atunci furnizorul va prezenta garanţii (bilet la ordin) care vor putea fi executare în situaţia în care contravaloarea finală a sfeclei de zahăr livrate către beneficiar nu acoperă contravaloarea prefinanţărilor şi/sau serviciilor acordate. Garanţia va fi avalizată obligatoriu de administratorul  furnizorului.

Din art. 7 din contract rezultă că  SC  …..SA  poate oferi şi asigura la cererea scrisă a furnizorului, în regim de prefinanţare seminţe de sfeclă de zahăr, îngrăşăminte, servicii de recoltare şi alte prefinanţări.

În baza acestui contract creditoarea a emis mai multe facturi în 2012 care atestă livrarea unei cantităţi de sămânţă, îngrăşământ, erbicide, care sunt însuşite sub semnătură de către debitor.

Din borderoul de achiziţie din 28.12.2016 rezultă că de pe suprafaţa de teren a debitorului s-a obţinut cantitatea de 73.907 kg sfeclă în valoare de 12.231,61 lei.

Ca urmare a stornării unor facturi şi a compensării cu valoarea sfeclei livrate creditoarei, a rezultat un debit al numitului E. C.de  45.219,21 lei.

Această sumă a fost completată de către creditoare în biletul ordin, care a fost emis în alb de către debitor, numai prin indicarea datei emiterii şi a semnăturii la rubrica emitent şi avalist.

Acest procedeu de emitere bilet la ordin în alb este permis de art. 12 din Legea 58/ 1934 care prevede:

„Dacă o cambie, necompletată la emitere, a fost completată fără a se ţine seama de înţelegerile intervenite, neobservarea acestor înţelegeri nu va putea fi opusă posesorului, afară numai dacă acesta a dobândit cambia cu rea-credinţă sau dacă a săvârşit o greşeală gravă în dobândirea ei.

Posesorul decade din dreptul de a completa cambia în alb după trei ani de la data emisiunii cambiei.

Asemenea decădere nu este opozabilă posesorului de bună-credinţă, căruia titlul i-a fost transmis completat.”

Din conţinutul  acestui articol rezultă că este permisă emiterea unui bilet la ordin în alb, care trebuie completat potrivit înţelegerii între emitent şi beneficiar.

Nu este întemeiat motivul de nelegalitate reţinut de prima instanţă, respectiv faptul că biletul la ordin a fost emis în alb, întrucât art. 106 face trimitere la art. 12 din Legea 58/1934 care permite această modalitate de emitere a biletului la ordin.

Biletul la ordin completat de creditoarea SC …… SA cuprinde menţiunile obligatorii  prevăzute de art. 104 din  acelaşi act normativ:

1) denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu;

2) promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată;

3) arătarea scadenţei;

4) arătarea locului unde plata trebuie făcută;

5) numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută;

6) arătarea datei şi a locului emiterii.

În cauză suma de 45.219,21 lei, care potrivit creditoarei reprezintă cheltuielile neacoperite de contravaloarea producţii de sfeclă de zahăr de pe terenul debitorului, nu este certă şi nici nu respectă convenţia părţilor, condiţie impusă de art. 12 din Legea 58/1934.

ART. 63 prevede:

„În procesele cambiale pornite, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de opoziţie la somaţia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decât excepţiunile de nulitatea titlului, potrivit dispoziţiunilor art. 2, precum şi cele care nu sunt oprite de art. 19.

Excepţiunile personale vor trebui să fie de grabnică soluţiune şi întotdeauna întemeiate pe o probă scrisă.

Excepţiunile cambiale trebuiesc propuse la primul termen de înfăţişare.

Prin primul termen de înfăţişare se înţelege primul termen la prima instanţă, când procedura fiind îndeplinită părţile pot pune concluzii în fond, chiar dacă pârâtul sau oponentul nu se prezintă.”

ART. 19 prevede:

„Persoanele împotriva cărora s-a pornit acţiune cambială nu pot opune posesorului excepţiunile întemeiate pe raporturile lor personale, cu trăgătorul sau cu posesorii anteriori, afară numai dacă posesorul dobândind cambia a lucrat cu ştiinţă în paguba debitorului.”

Din coroborarea acestor prevederi rezultă că pe calea opoziţiei la executare  pot fi invocate: 1.excepţii privind nulitatea titlului (ce ţin de forma  biletului, excepţiile  privind incapacitatea, falsul, lipsa de mandat),  2.excepţiii personale (care decurg din raporturile personale dintre posesorul şi debitorul cambiei/biletului la ordin) iar în cadrul ultimei categorii intră: excepţii referitoare la raportul fundamental care a determinat crearea sau circulaţia cambiei, excepţiile privind viciile de consimţământ, excepţiile ce ţin de raporturile ulterioare cambiei, respectiv 3. excepţii privitoare la condiţiile de exercitare a acţiunii (excepţii procedurale): prescripţia dreptului la acţiune.

În cauză, debitorul invocă o excepţie personală privind raportul fundamental, încălcarea de către creditoare a convenţiei de recoltare şi  nerecoltarea  cantităţii  reale de sfeclă de zahăr în cursul anului 2012. Pârâta a realizat apărări în sensul că nu era corespunzătoarea cultura, că nu au fost folosite cantităţile de erbicide.

Această excepţie personală a debitorului este întemeiată:

Din răspunsul la interogatoriu al creditoarei şi din raportul de activitate combine rezultă că de pe suprafaţa de teren a debitorului din contractul încheiat a fost recoltată sfecla de zahăr numai de pe suprafaţa de 10,18 ha (din întreaga suprafaţa de 18 ha, sau de 20,5 ha din actul adiţional).

Apărarea creditoarei că nu avea obligaţia de a recolta cantitatea de sfeclă va fi înlăturată.

Din art. 7.3 din contract, furnizorul (care este debitorul ……) poate folosi maşinile agricole ale beneficiarului pentru recoltarea producţiei pe baza unui contract de prestări servicii.

 În cauză nu a fost încheiat un asemenea contract de prestări servicii de recoltare între părţi, dar rezultă existenţa unei convenţii verbale  între părţi  probată cu o operaţiunea efectivă de recoltare parţială realizată de creditoare, numai pentru suprafaţa de 10,18 ha, (ce rezultă din raportul de activitate combine şi din depoziţiile martorilor). Martorii au atestat faptul că s-a recoltat sfecla de pe o anumită suprafaţă de teren aproximativ 10 ha-martorul ….., de aproximativ 4,5 ha, din depoziţiile martorilor ……….

Din depoziţia martorului ………., inginer agronom din cadrul creditoarei,rezultă că acesta a stabilit planul de erbicidare, soluţiile pentru erbicidare şi care a arătat că nu s-a erbicidat corespunzător, astfel că gradul de degradare a producţiei a fost pe mare parte din suprafaţă, cu excepţia unei părţi de 10 ha, pentru care creditoarea s-a angajat să recolteze.

Nu se poate reţine apărarea creditoarei că debitorului îi revine culpa în erbicidarea necorespunzătoare, din moment ce reprezentatul calificat al creditoarei a urmărit cultura şi a colaborat cu debitorul în aplicarea soluţiilor de înlăturare a dăunătorilor. Mai mult din depoziţia martorului …….., care este inginer agronom, rezultă că producţia de sfeclă a fost mai mică în 2012, datorită secetei, dar era curată, fără buruieni.

Din depoziţia martorului ……., rezultă că s-a recoltat o suprafaţa de 4,5 ha, de pe care s-a obţinut o cantitate de 75 tone, din care o parte a rămas pe tarla şi s-a stricat, iar diferenţa de suprafaţă nu a fost recoltată, promiţându-i-se debitorului că utilajele se vor întoarce să continue activitate de recoltare, ceea ce nu s-a întâmplat.

Această depoziţie se coroborează cu declaraţia martorului ……, care a arătat că nu a fost recoltată întreaga suprafaţa de teren a debitorului, ci numai o suprafaţa de 4,5 ha, că o anumită cantitate de sfeclă a fost lăsată pe teren, iar ulterior utilajele nu au mai revenit pentru continuarea recoltării, deşi i s-a promis acest lucru debitorului  de către reprezentaţii creditoarei.

Din depoziţiile testimoniale se retine: creditoarea a ales să nu recolteze întreaga suprafaţă de 20,5 ha, deşi a existat acordul între părţi pentru recoltare, astfel că nu este certă şi lichidă valoarea  producţiei. Apărarea că nu era corespunzătoare productia nu poate fi primită pentru că inclusiv creditoarea, prin asistenta tehnică, a contribuit la calitatea productiei.

În cauză, creditoarea a încălcat convenţia părţilor de recoltare a întregii suprafeţe, de preluarea a întregii cantităţi de sfeclă din cea recoltată, astfel că este îndeplinită condiţia prevăzută de art. 12 din Legea 58/1934 că biletul la ordin să fie completat fără a ţine seama de înţelegerea părţilor.

Suma de 45.219,21 lei cuprinsă în biletul la ordin şi pentru care s-au întocmit acte de executare silită nu este certă şi lichidă.

În temeiul art. 62 şi 12 din Legea 58/1934 se va admite opoziţia la executare şi se va dispune anularea actelor de executare silită efectuate în dosarul de executare silită nr. 45/2016 şi a biletului la ordin ……emis la data de 20.12.2011.

Întrucât acţiunea debitorului va fi admisă, în temeiul art. 453 CPC se va respinge cererea creditoarea de acordare cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de SC …… SA împotriva sentinţei civile nr. … din 3 octombrie 2016 a Judecătoriei Bârlad pe care o anulează şi reţine cauza spre rejudecare şi rejudecând:

Respinge excepţia tardivităţii opoziţiei la executare, invocată de creditoarea SC …….. SA Bucureşti.

Admite opoziţia la executare formulată de petentul E. C. …… în contradictoriu cu creditoarea SC …… SA, cu sediul în ……..  şi dispune anularea actelor de executare silită efectuate în dosarul de executare silită nr. ……..  şi a biletului la ordin …….. emis la data de 20.12.2011.

Respinge cererea SC ….. SA de acordare cheltuieli de judecată.

Definitivă.