Fond funciar – nulitate absolută titlu de proprietate

Decizie 1488/A din 19.10.2016


Pe rol pronunţarea asupra cauzei de apel civil privind pe apelantul-reclamant C.G., …., în contradictoriu cu pârâţii-intimaţi COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR DIMITRIE CANTEMIR, …, COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE VASLUI, …, C. C., . S. E., . şi C. O., ….. . având ca obiect fond funciar – nulitate absolută titlu de proprietate, pentru soluţionarea apelului declarat împotriva Sentinţei civile nr. … din  27 Ianuarie 2016, pronunţată de Judecătoria Huşi în dosarul nr. ….

……………………………………………………………………………………

INSTANŢA DE JUDECATĂ

Deliberând asupra apelului de faţă, Tribunalul reţine următoarele:

Judecătoria Huşi, prin Sentinţa civilă nr. …., pronunţată în dosarul nr. …., a respins acţiunea civilă formulată de reclamantul C. G.E, … în contradictoriu cu pârâţii ……..având ca obiect fond funciar rectificare T.P.

…………………………………………………………………………..

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel C. G. solicitând admiterea apelului, schimbarea in tot a sentinţei apelate, reţinerea cauzei spre rejudecare si admiterea acţiunii asa cum a fost formulata.

……………………………………………………………………………….

Analizând în condiţiile art. 248 Cod procedură civilă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive obligatorii instanţa constată că aceasta este neîntemeiată din următoarele considerente:

Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligaţiune comună, ori dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză.

Deşi, în principiu coparticiparea procesuală are un caracter facultativ, sunt situaţii în care, datorită naturii litigiului, coparticiparea procesuală este obligatorie sau necesară, astfel cum prevede art. 59 din Cod procedură civilă.

În cauză, solicitându-se anularea titlului de proprietate emis în urma cererilor formulate de moştenitorii defunctei …. instanţa a apreciat că se impunea ca cererea să fie formulată şi în contradictoriu cu numita P. A., fiică a defunctei.

Din actele depuse ulterior invocării excepţiei instanţa de judecată constată că aceasta a decedat la data de 03.06.2004, moştenitori fiind …., părţi deja în prezenta cauză.

Având în vedere certificatul de deces şi certificatul de moştenitor depuse la dosarul cauzei, instanţa urmează să respingă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive obligatorii.

Analizând apelul declarat, prin prisma motivelor de apel invocate, a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa de control judiciar constată că apelul este neîntemeiat din următoarele considerente:

În primul rând se va reţine că în mod greşit instanţa de fond a ajuns la concluzia că titlul de proprietate este emis pe numele defunctului C.C., tatăl apelantului şi al defuncţilor fraţi …..

Titlul de proprietate a fost emis pe numele defunctului C.C., fiul lui …., frate cu apelantul şi defuncta …..

Titlul de proprietate a fost emis urmare a unei cereri comune formulate de cei trei fii, reconstituirea făcându-se de pe urma defunctei C.E., în registrul agricol aceasta figurând ca titulară.

După cum a reţinut şi instanţa de fond, stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, persoanelor care au adus teren în cooperativa agricolă de producţie sau moştenitorilor acestora, iar potrivit art.13 alin.1 din aceeaşi lege, calitatea de moştenitor se stabileşte pe baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive, sau, în lipsa acestora, prin orice probe din care rezultă acceptarea moştenirii.

În cauză, apelantul solicită a fi înscris unic titular al titlului de proprietate având în vedere că anterior emiterii titlului de proprietate, C. C. a decedat, cei trei moştenitori ai acestuia au renunţând la succesiune în favoarea numitei C. C., fiică a defunctului C. C. fiul.

La rândul ei, C. C. a donat apelantului ceea ce a primit de la moştenitorii defunctului … fiul, apelantul fiind astfel îndreptăţit să fie titularul titlului de proprietate.

Această argumentaţie nu poate fi primită pentru că sunt dispoziţii legale care stabilesc procedura de reconstituire a dreptului de proprietate care impun ca titlul de proprietate să fie emis pe numele moştenitorilor, urmând ca aceştia să procedeze conform dispoziţiilor de drept comun în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune.

Astfel, potrivit art. 13 deja reţinut,  "titlul de proprietate se emite cu privire la suprafaţa de teren determinata pe numele tuturor moştenitorilor",  această dispoziţie a legiuitorului nu poate fi interpretata decât în sensul ca titlul de proprietate se emite pe numele tuturor moştenitorilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate.

Totodată, în finalul art. 13 alin (3) din Legea nr. 18/1991 se dispune că moştenitorii (pe numele cărora s-a eliberat titlul de proprietate) să procedeze pe calea dreptului comun.

Raţiunea textului menţionat privind emiterea titlului pe numele tuturor moştenitorilor  este aceea de a-i cuprinde in titlu pe toţi succesorii, care au cerut  reconstituirea dreptului de proprietate şi de a se dispune prin aceeaşi procedură de reconstituire şi suprafaţă cuvenită tuturor moştenitorilor ("suprafaţă de teren determinată"), urmând ca ieşirea din indiviziune să se facă potrivit dreptului comun.

Prin urmare, solicitarea apelantului de a fi înscris unic moştenitor, înlăturând fraţii care erau în viaţă la data formulării cererii de reconstituire, negând calitatea acestora de persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate nu este întemeiată.

Faţă de toate actele încheiate ulterior, apelantul are posibilitatea solicitării ieşirii din indiviziune în contradictoriu cu moştenitorii defuncţilor …..

Având în vedere aceste considerente, faţă de dispoziţiile legale reţinute, văzând şi dispoziţiile art. 480 Cod procedură civilă, apelul va fi respins ca fiind neîntemeiat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive obligatorii.

Respinge apelul declarat de apelantul C. G., împotriva Sentinţei civile nr. …, pronunţată de Judecătoria Huşi în dosarul nr. …., pe care o păstrează.

Definitivă.