Fond funciar

Decizie 13 din 22.01.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 1161/251/2013

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

DECIZIA CIVILĂ Nr. 13

Şedinţa publică de la 22 Ianuarie 2015

Completul constituit din:

Preşedinte  E.O.

Judecător C, M.

Judecător M, L,

Grefier C. S.

Pe rol judecarea recursului formulat de reclamanţii R.G. şi R. V., cu domiciliul în .. str. ... nr.. judeţul .. împotriva încheierii de suspendare dată de Judecătoria Luduş în dosarul nr. 1161/251/2013.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă recurentul R.G. lipsă fiind restul părţilor.

Procedura de citare nu este legal  îndeplinită cu intimaţii T. Maria şi T..I. citaţiile emise acestora fiind restituite la dosar.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Instant constată că procedura este legal îndeplinită întrucât părţile cu care se constată lipsă de procedură la acest termen au primit personal citaţia la termenele anterioare.

Nemaifiind cereri în probaţiune de formulat în cauză, instanţa încheie faza procedurii probatorii şi acordă cuvântul asupra recursului.

Se constată depusă la dosar, prin registratura instanței la data de  22 ianuarie 2015, din partea recurentei R..V. note de şedinţă, având anexate înscrisuri, într-un singur exemplar.

Recurentul solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, pentru motivele invocate înscris în considerentele declaraţiei de recurs.

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin încheierea din 06 mai 2014 pronunţată de Judecătoria Luduş în dosar 1161/251/2013 s-a dispus suspendarea judecăţii acţiunii civile formulate de reclamantul R V în contradictoriu cu pârâţii T. I., A.H,..E., T, M, T.M.T.I. M.C.prin moştenitori M. E., M.E, H. A., C. L. de Fond Funciar ... Comisia Judeţeană de Fond Funciar Mureş.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut că la termenul de judecată au lipsit toate părţile şi a constatat incidenţa dispoziţiilor art. 411 Cod procedură civilă.

Împotriva acestei soluţii au declarat recurs reclamanţii R.V. şi R. G arătând că în opinia lor soluţia este nelegală.

În motivarea recursului recurenţii au arătat că situaţia din cauză este destul de clară şi au făcut o descriere a situaţiei de fapt deduse judecăţii prin cererea de chemare în judecată. Recurenţii mai arată că la termenul din 01 aprilie 2014 recurentul era prezent şi a încercat să răspundă întrebărilor instanţei în locul soţiei sale, recurenta, însă a fost dat afară din sală şi a cerut ca judecata să aibă loc şi în lipsa părţilor.

Recurenţii solicită prin declaraţia de recurs anularea celor două titluri de proprietate, cu cheltuieli de judecată.

La declaraţia de recurs, recurenţii au anexat în copie încheierea atacată, cererea depusă la dosar pentru terenul din 06 mai 2014, acţiunea

La data de 15 septembrie 2014 recurenta a depus note de şedinţă prin care reiterează solicitările cu privire la fondul cauzei.

La termenul din 25 septembrie 2014 au fost depuse la dosarul cauzei în copie, decizia civilă nr. ... pronunţată de Curtea de Apel Tîrgu-Mureş în dosar ..., încheierea din 28 octombrie 2010 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosar ..., încheierea din 04 noiembrie 2010 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosar ... decizia civilă nr... pronunţată de Tribunalul Mureş în dosar ... decizia civilă nr. .. pronunţată de Tribunalul Mureş în dosar ...

Examinând legalitatea şi temeinicia încheierii atacate, prin raportare la motivele de recurs invocate, şi din oficiu, tribunalul apreciază că recursul declarat de recurenta R.V. este fondat, pentru motivele ce vor fi expuse în continuare.

La data de 10 aprilie 2014, recurenta a depus note de şedinţă, astfel cum se consemnează şi în încheierea atacată, prin care, printre altele, solicită judecarea cauzei şi în lipsă.

Având în vedere acest aspect, precum şi faptul că potrivit art. 411 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă „cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul a cerut în scris judecarea în lipsă” apreciem că măsura suspendării judecăţii cauzei pentru lipsa părţilor este netemeinică, întrucât reclamanta Rusu Valentina a solicitat instanţei judecarea cauzei şi în lipsă, aspect ce face incidente dispoziţia legală anterior citată.

Faţă de această situaţie, tribunalul apreciază că recursul declarat de reclamanta R. V. este fondat şi urmează a fi admis ca atare şi pe cale de consecinţă încheierea atacată va fi modificată în sensul dispoziţiei de continuare a judecăţii.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul formulat de recurenta R. V., cu domiciliul în ... str. , nr. .., ... împotriva Încheierii civile pronunţată la data de 6 mai 2013 în dosarul nr. ..., ... şi în consecinţă:

Modifică în tot încheierea atacată în sensul că dispune continuarea judecăţii în cauză.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 22 ianuarie 2015.

Preşedinte  E.O.

Judecător C, M.

Judecător M, L,

Grefier C. S.

Fiind in concediu semneaza prim.gref.C.S.

C.S. 27 Ianuarie 2015

Red. ML/Dact. ML

2 Ex./04.03.2015

Judecător fond: A. C.H.

Domenii speta