Încuviinţarea executării silite formulată de executorul judecătoresc

Hotărâre ____ din 20.12.2019


Pe rol se află soluţionarea apelului declarat de apelanta-creditoare CAR S IFN B , împotriva sentinţei civile nr. ... din 14.12.2018 pronunţată de Judecătoria PN în dosarul nr. ..., în contradictoriu cu intimaţii-debitori, având ca obiect încuviinţare executare silită.

Desfăşurarea şedinţei de judecată a fost înregistrată, conform dispoziţiilor art. 231 alin. 4 noul Cod procedură civilă.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, a lipsit reprezentantul legal al apelantului-creditor şi intimaţii-debitori.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei următoarele:

- obiectul dosarului – încuviinţare executare silită;

- stadiul procesual – apel;

- procedura de citare este legal îndeplinită;

- cauza se află la primul termen de judecată;

- alte aspecte procesuale: în urma verificărilor efectuate în sistemul informatizat ECRIS pentru primul termen de judecată de astăzi, s a constatat că nu există alte dosare formate ca urmare a unor cereri formulate de aceleaşi părţi, împotriva aceloraşi persoane şi având acelaşi obiect ca în prezenta cauză, drept pentru care s a întocmit referatul anexat, în conformitate cu dispoziţiile art. 107 din Regulamentul de ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti;

Constatând că termenul de astăzi reprezintă primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe, tribunalul procedează la verificarea competenţei generale, materiale şi teritoriale, conform art.131 Cod de procedură civilă, stabilind că este competent să judece pricina sub toate aspectele. De asemenea, constată că apelul a fost formulat şi motivat cu respectarea termenului prevăzut de lege, fiind achitată taxa de timbru stabilită prin rezoluţie.

Instanţa constată terminată cercetarea dosarului, iar faţă de împrejurarea că apelanta, prin cererea de apel, a solicitat judecata cauzei şi în lipsă, declară în temeiul art. 394 Cod de procedură civilă, dezbaterile închise şi reţine cauza în pronunţare.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra apelului declarat împotriva sentinţei civile nr. ... din 14.12.2018 a Judecătoriei PN, tribunalul constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. ... din data de 14.12.2018 pronunţată de Judecătoria PN, a fost admisă în parte cererea de încuviinţare a executării silite formulată de  executorul judecătoresc CE.

Astfel, s-a încuviinţat executarea silită, prin toate formele, a titlului executoriu, Contract de împrumut nr. 4 din 07.02.2017 încheiat între creditoarea CAR S IFN B şi debitorii FMC, (în calitate de împrumutat) şi FAR, LC şi BI (în calitate de giranţi), ce formează obiectul dosarului de executare privind pe creditoarea CAR S IFN B şi debitorii FMC şi FAR, LC şi BI.

A fost autorizat creditorul să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu valoarea creanţei la momentul încuviinţării executării silite fiind de 8.833,60 lei şi la care se adaugă cheltuielile de executare silită, ce vor fi suportate, ca regulă, de către debitorul urmărit.

S-a respins, ca neîntemeiată, cererea petentului privind actualizarea sumei cuprinse în titlul executoriu cu dobânda legală până la stingerea integrală a creanţei.

Pentru a pronunţa sentinţa, prima instanţă de fond a reţinut că petentul Biroul Executorului Judecătoresc CE a solicitat încuviinţarea executării silite a titlului executoriu constând în Contract de împrumut nr. 4 din 07.02.2017 încheiat între creditoarea CAR S IFN B şi debitorii FMC (în calitate de împrumutat) şi FAR, LC şi BI (în calitate de giranţi).

Analizând actele şi lucrările dosarului, prima instanţă a reţinut că în conformitate cu art. 632 alin. (1) Cod procedură civilă, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, iar conform art. 663 Cod procedură civilă pot fi supuse executării silite numai creanţele certe, lichide şi exigibile.

Pornind de la dispoziţiile legale evocate mai sus, prima instanţă a constatat că titlul de credit depus la dosarul cauzei constituie titlu executoriu în temeiul art. 640 Cod procedură civilă raportat la dispoziţiile cuprinse în art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile de credit financiare nebancare.

În ceea ce priveşte solicitarea de actualizare a sumei cu dobânda aferentă până la stingerea integrală a creanţei, instanţa a constatat că potrivit dispoziţiilor art. 628 alin. (2) Cod procedură civilă în cazul în care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, care se cuvin creditorului, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii.

Însă, potrivit art. 38 alin. (8) din OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor şi a dobânzilor penalizatoare.

Prin urmare, solicitarea creditorului  privind adăugarea dobânzilor calculate în baza contractului de credit la suma exigibilă la data formulării cererii de încuviinţare executare silită, urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

Pentru aceste considerente, având în vedere caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei izvorâte din titlul executoriu de care se prevalează creditorul, precum şi lipsa oricăror impedimente la executare din cele instituite de prevederile art. 666 alin. (5) Cod procedură civilă în temeiul art. 666 alin. (6) Cod procedură civilă, judecătorul fondului a reţinut caracterul executoriu al înscrisului depus, însă a admis în parte cererea formulată şi a încuviinţat executarea silită prin toate formele prevăzute de lege pentru realizarea creanţei în valoare de  8.833,60 lei, sumă la care se vor adăuga cheltuielile de executare silită ocazionate.

Împotriva sentinţei primei instanţe de fond a declarat apel creditoarea CAR S IFN B solicitând admiterea apelului, respectiv a cererii în totalitate.

Astfel, s a arătat că la data de 07.02.2017 între intimată în calitate de creditor şi numitul FMC, în calitate de împrumutat, s a încheiat contractul de împrumut nr. 4, privind acordarea unui împrumut bănesc.

Obligaţia de restituire a împrumutului a fost garantată de către fidejusorii FAR, LC şi BI, conform Anexelor la contractul de împrumut ce fac parte integrantă din acesta.

Întrucât debitorul nu şi a îndeplinit întocmai şi la timp obligaţia de restituire a împrumutului, conform prevederilor contractuale şi a graficului de rambursare a ratelor, a înregistrat pe rolul BEJ CE o cerere de executare silită.

Ulterior, executorul judecătoresc a solicitat conform prevederilor art. 666 Cod procedură civilă încuviinţarea executării silite privind recuperarea debitului de 8.833,60 lei, la care să se adauge dobânzi şi penalităţi de întârziere în continuare, până la achitarea integrală a debitului.

Prin încheierea nr. ... din 14.12.2018, instanţa a admis cererea de încuviinţare executare silită şi a autorizat subscrisa să procedeze la executarea silită prin toate formele permise de lege a titlului executoriu strict cu privire la debitul restant principal, respectiv suma de 8.833,60 lei, la care se adaugă cheltuielile de executare silită.

Apelanta consideră că prima instanţa a dat o interpretare eronată a dispoziţiilor legale incidente în materie şi a probatoriului administrat, deoarece potrivit art. 666 alin. 5 Cod procedură Civila, instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:

1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;

2. hotărârea sau înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;

3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege sau alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege;

4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;

5. debitorul se bucură de imunitate de executare;

6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;

7. există alte impedimente prevăzute de lege.

Apelanta a precizat că motivul pentru care instanţa de fond nu a admis în tot cererea de încuviinţare a executării silite nu se circumscrie cazurilor de respingere sus enunţate, ci reprezintă o apărare de fond pe care debitorul o putea invoca doar pe calea formulării unei contestaţii la executare. Prin urmare, consideră că cel puţin sub acest aspect, hotărârea este nelegală.

În sprijinul argumentelor expuse vine şi încheierea de încuviinţare a executării silite din 15.05.2017 pronunţată de Judecătoria B în dosarul nr. ..., prin care instanţa a admis cererea de încuviinţare a executării silite privind recuperarea debitului, « la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere viitoare până la achitarea integrală a debitului ».

Cererea de apel a fost legal timbrată cu 20 lei taxă judiciară de timbru, potrivit chitanţei de la fila 13.

Intimaţii legali citaţi nu au formulat întâmpinare la apelul declarat în cauză.

Tribunalul, analizând sentinţa sub aspectele criticate şi din oficiu, precum şi în conformitate cu dispoziţiile art. 480 alin. 1–3 din Codul de procedură civilă, constată că apelul este întemeiat pentru considerentele ce urmează a fi reţinute:

Potrivit dispoziţiilor art. 477 Cod procedură civilă instanţa de apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum şi cu privire la soluţiile care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată.

În fapt, la data de 07.02.2017 între apelantă în calitate de creditor şi numitul FMC, în calitate de împrumutat, s a încheiat contractul de împrumut nr. 4, privind acordarea unui împrumut bănesc.

Obligaţia de restituire a împrumutului a fost garantată de către fidejusorii FAR, LC şi BI, conform anexelor la contractul de împrumut ce fac parte integrantă din acesta.

Întrucât debitorul nu şi a îndeplinit întocmai şi la timp obligaţia de restituire a împrumutului, conform prevederilor contractuale şi a graficului de rambursare a ratelor, a înregistrat pe rolul BEJ CE o cerere de executare silită.

Ulterior, executorul judecătoresc a solicitat conform prevederilor art. 666 Cod procedură civilă încuviinţarea executării silite privind recuperarea debitului de 8.833,60 lei, la care să se adauge dobânzi şi penalităţi de întârziere în continuare, până la achitarea integrală a debitului.

Prin încheierea nr. ... din 14.12.2018, instanţa de fond a admis cererea de încuviinţare executare silită şi a autorizat subscrisa să procedeze la executarea silită prin toate formele permise de lege a titlului executoriu strict cu privire la debitul restant principal, respectiv suma de 8.833,60 lei, la care se adaugă cheltuielile de executare silită, fără însă şi a dobânzilor aferente debitului principal.

Apelanta consideră că prima instanţa a dat o interpretare eronată a dispoziţiilor legale incidente în materie şi a probatoriului administrat, nefiind îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 666 alin. 5 Cod procedură Civila.

Tribunalul va reţine aplicabile în speţă următoarele dispoziţii legale:

O.U.G. nr. 50/2010 prevede prin art. 38 următoarele:

(1) Calculul ratei lunare a dobânzii/comisioanelor se va face:

a) fie pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile în cazul anului bisect, luând în calcul la numărătorul fracţiei formulei, numărul efectiv de zile cuprins între scadenţe, iar la numitorul aceleiaşi fracţii, 365 sau 366 de zile, după caz;

b) fie luând în calcul la numărătorul fracţiei numărul 30 zile, iar la numitorul fracţiei numărul 360.

 (1^1) Rambursarea creditelor se poate face în două moduri: prin rate egale (anuităţi) sau prin rate descrescătoare. Consumatorul are dreptul să aleagă modalitatea prin care doreşte să ramburseze creditul.

 (2) Rata dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente şi se aplică la principalul restant.

 (3) Rata dobânzii aplicabilă în cazul creditelor restante nu poate depăşi cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii aplicată atunci când creditul nu înregistrează restanţă, în cazul în care consumatorul sau soţul/soţia acestuia se află în una dintre următoarele situaţii: şomaj, reducere drastică a salariului, deces. Prin reducerea drastică a salariului se înţelege o reducere de cel puţin 15% din valoarea acestuia. Această dobândă va fi percepută până la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 6 luni.

 (4) Se interzice aplicarea dobânzilor penalizatoare la soldul creditului sau la valoarea totală a creditului ori la valoarea totală plătibilă de către consumator.

(5) În toate cazurile, cuantumul dobânzilor penalizatoare nu trebuie să depăşească principalul restant.

(6) După declararea scadenţei anticipate, se poate percepe doar o dobândă penalizatoare, calculată pe bază de procent fix şi care ce nu poate fi mai mare de două puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii prevăzute în contract.

(7) Prin excepţie de la prevederile art. 38 alin. (2) şi (4), dobânda penalizatoare se aplică la datoria exigibilă. Se interzice perceperea altor dobânzi după declararea scadenţei anticipate.

(8) Pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor şi a dobânzilor penalizatoare.

(9) Creditorul poate declara creditul scadent anticipat după înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive restanţă de către consumator.

(10) Perioada dintre declararea scadenţei anticipate şi declanşarea executării silite nu poate fi mai mică de 3 luni. La solicitarea expresă a consumatorului, creditorul reduce această perioadă. În cazul în care executarea silită nu este iniţiată în cel mult 6 luni de la data declarării scadenţei anticipate, începând cu ziua imediat următoare expirării acestui termen, creditorul nu va mai percepe dobânzi penalizatoare.

(11) Prevederile alin. (5), (6), (9) şi (10) se aplică şi procedurilor derulate de entităţile care desfăşoară activităţi de recuperare creanţe.

Totodată, prin dispoziţiile art. 628 alin. 2 şi 3 Cod procedură civilă se prevede că:

(1) Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii ori a altei lucrări, încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia sau în luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul executoriu.

(2) În cazul în care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, care se cuvin creditorului, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii.

(3) De asemenea, executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei, potrivit criteriilor cuprinse în titlul executoriu. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu, executorul judecătoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare în funcţie de rata inflaţiei, calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit exigibilă şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri.

Or, în cauza pendinte prin titlu executoriu care l reprezintă contractul de credit nr. 4 din 07.02.2017 (fila 5–6 dosar fond) este prevăzut, în mod expres, prin clauza de la art. 3, care este costul total al împrumutului, respectiv rata dobânzii şi dobânda anuală efectivă, clauze contractuale cu care debitorul - împrumutatul a fost de acord prin semnarea contractului.

Aşa fiind, tribunalul va reţine ca întemeiate criticile aduse încheierii civile nr. .../14.12.2018 pronunţate de prima instanţă, sens în care în temeiul art. 480 alin. 1–3 Cod procedură civilă va admite apelul creditoarei, va schimba în parte sentinţa apelată şi va admite cererea în totalitate cererea de încuviinţare a executării silite formulate de BEJ CE şi cu privire la dobânzile aferente debitului principal, până la stingerea integrală a creanţei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Admite apelul declarat de creditoarea C.A.R SI.F.N B împotriva încheierii nr. ... pronunţată la data de 14.12.2018 de Judecătoria PN în contradictoriu cu intimaţii-debitori FMC, FAR.

Schimbă în parte încheierea apelată, în sensul următor:

Admite în totalitate cererea de încuviinţare a executării silite formulată de executorul judecătoresc CE.

Încuviinţează executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut nr. 4 din 07.02.2017 încheiat între creditoarea CAR S IFN B şi debitorii FMC, (în calitate de împrumutat) şi FAR, LC şi BI (în calitate de giranţi), şi cu privire la dobânzile aferente debitului principal, până la stingerea integrală a creanţei.

Înlătură din încheierea apelată dispoziţia de respingere, ca neîntemeiată, a cererii petentului privind actualizarea sumei cuprinse în titlul executoriu cu dobânda legală până la stingerea integrală a creanţei.

Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii apelate, care nu sunt contrarii celor decise prin prezenta.

Definitivă.