Tagada paternitate

Sentinţă civilă 958 din 12.06.2019


Prin sesizarea  înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. ..../207/2019,  din data de 01.02.2019, reclamanta Ş. N. D. a formulat în contradictoriu cu pârâtul M.L., acţiune în tăgada paternității, solicitând instanţei sa se constate ca paratul nu este tatal minorei K. A, nascuta la data de 26.07.2018, sa se radieze numelui şi prenumele acestuia de la rubrica , tatăl” din certificatul de naştere al minorei M. K.-A; sa se constate ca tatal biologic al minorei este G.D.L., impreuna cu care reclamanta a conceput minora, persoana cu care se afla intr-o relație si in prezent acesta întreținând copilul cu toate cele necesare traiului.

În motivarea cererii, se arata că reclamanta a fost căsătorită cu pârâtul, căsătoria fiind desfăcută prin sentinţa civilă nr. 856/16.05.2018, pronunţată de Judecătoria Caracal în  dosar nr. ....../207/2017, despărţirea în fapt intervenind în anul 2017.

Ulterior acestei date, reclamanta a intrat într-o relaţie cu numitul G.D.L., iar din această relaţie s-a născut  minora M.K.A., la data de 26.07.2018. 

Se arată că la rubrica Tata din certificatul de naştere al minorei a fost trecut pârâtul  M.L., ca urmare a prezumţiei de paternitate a acestuia , având în vedere faptul că la momentul naşterii părţile erau căsătorite

S-a precizat că tatăl minorei este numitul G.D.L., faţă de care urmează sa fie stabilita filiaţia.

În drept, îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art 429 si urm C.civ.

În dovedirea cererii, s-au solicitat proba cu înscrisuri, proba testimonială cu martorii G.D.L. şi C.R..

La dosar s-au depus înscrisuri:  sentinţa civilă nr. 856/16.05.2019, pronunţată de Judecătoria Caracal în  dosar nr. ...../207/2017, act de identitate,  certificat de naştere minoră,  taxa judiciara de timbru.

Deşi , legal citat pârâtul nu a formulat întâmpinare.

În fapt, pârâta a menționat ca s-a despărţit de reclamant din anul 1993, cu care este.

Prin încheierea din data de 03.04.2019 instanţa a dispus introducerea în cauză, în calitate de pârât, a prezumtivului tată biologic al minorei M.K.A., numitul G.D.L. şi, în temeiul disp. art.255-258 C.p.c.  a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisurile ataşate cererii de chemare în judecată, apreciind-o utilă, pertinentă şi concludentă cauzei.

Instanţa, în virtutea rolului activ prev. de art.22 Cp.c. rap. la art. 237 alin.2 pct.7 C.p.c., şi pentru justa soluţionare a cauzei a dispus, din oficiu, efectuarea unei expertize medico-legale si emiterea unei adrese către INML Mina Minovici în vederea stabilităţii paternităţii minorei M.K.A., prin prelevarea probelor ADN de la minora, de la mama  şi de la pârâtul G.D.L., compararea probelor ADN pentru părţile menţionate, stabilirea, în urma prelevării de probe ADN, a faptului dacă există legătură de paternitate între prezumtivul tată G.D.L. şi minoră, expertiză a cărei contravaloare se ridică la suma de 2700 lei şi care urmează a fi suportată de către reclamantă, sens în care se va prezenta reclamanta, însoţită de minora M.K.A. şi de prezumtivul tată G.D.L. la INML Mina Minovici Bucureşti în data de 09.04.2019, ora 11.00 pentru prelevarea probelor ADN.

La data de 10.06.2019 a fost înaintat la dosarul cauzei Raportul de expertiza medico legale de cercetare a filiației prin examen ADN, privind pe minora M.K.A., întocmit de INML Mina Minovici Bucureşti.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta Ş. N. D. a formulat în contradictoriu cu pârâtul M.L., acţiune în tăgada paternităţii, solicitând instanţei radierea numelui şi prenumele său de la rubrica , tatăl” din certificatul de naştere al minorei M.K.A., întrucât nu este tatăl acesteia.

Reţine instanţa că reclamanta Ş. N. D. şi pârâtul M.L., au fost căsătoriţi, căsătoria  fiind desfăcută prin sentinţa civilă nr. 856/16.05.2018, pronunțată de Judecătoria Caracal în  dosar nr. ...../207/2017, despărţirea în fapt intervenind în anul 2017.

Din certificatul de naştere nr. 895532/18.01.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Craiova, depus la dosarul cauzei fila 6, reiese că minora M.K.A. s-a născut la data de 26.07.2018, deci în perioada căsătoriei reclamantei cu pârâtul, înainte de desfacerea căsătoriei, aceasta a luat numele de familie al  pârâtului M. L. – soţul mamei sale la data nașterii , astfel că, în certificatul acestuia de naștere figurează ca tată M. L..

Astfel, instanţa constată că în perioada concepţiei minorei, reclamantul şi pârâta se aflau în relație de căsătorie.

Întrucât este cu neputință ca pârâtul M.L., să fie tatăl minorei, reclamanta a  promovat prezenta acţiune de tăgăduire a paternității, solicitând în același timp să se stabilească paternitatea minorei K.A., născuta din relația extraconjugală  cu pârâtul G.D.L..

Potrivit dispoz. art.414 alin.1 C.c. copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei, însă potrivit alin.2 paternitatea poată fi tăgăduită dacă este cu neputință ca soţul mamei să fie tatăl copilului.

În conf. cu dispoz. art.431 C.c. acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de către mamă în termen de 3 ani de la data naşterii copilului.

Potrivit art.429 C.c. acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de soţul mamei, de mamă, de tatăl biologic, precum şi de copil.

De altfel, art.434 C.c. oferă posibilitatea  oricărei persoane interesate să ceară oricând instanței să constate că nu sunt întrunite condiţiile pentru ca prezumția de paternitate să se aplice unui copil înregistrat în actele de stare civilă, ca fiind născut din căsătorie.

Prezumția de paternitate nu are caracter absolut, iar acţiunea în tăgada paternității  care are ca obiect răsturnarea acestei prezumții, fiind o acţiune de stare civilă,  care pune în discuție un raport de filiaţie existent, finalitatea urmărită este modificarea elementelor care intră în conținutul stării civile, ca un atribut de identificare a persoanei.

Imposibilitatea ca soţul mamei să fie tatăl copilului născut în timpul căsătoriei, trebuie să rezulte din  împrejurări neechivoce stabilite pe bază de probe convingătoare, completate eventual cu probe științifice.

Starea de neputință, ca temei  al acțiunii în tăgăduirea paternității privește existenţa unei situații obiective ce se cere a fi dovedită şi din care să rezulte fie că soţul s-a aflat într-o imposibilitate fizică de procreare, în perioada concepțiunii, împrejurare ce urmează a fi confirmată pe calea probei științifice, fie că el s-a aflat în alte cauze de asemenea obiective, în imposibilitatea de a avea legături cu soţia în aceeași perioadă.

Odată ce a fost admisă acțiunea în tăgada paternității, copilul dobândește statutul unui copil din afara căsătoriei.

În cauza de faţă, s-a demonstrat  că această imposibilitate ca pârâtul  M.L., să fie tatăl minorei  este determinată de întreruperea traiului în comun prin  despărțirea în fapt, antrenarea unor relații intime de notorietate cu pârâtul G.D.L., aspecte dovedite cu  proba  științifică, respectiv raportul de expertiză medico-legal prin care se concluzionează în urma analizării comparative a pofilelor ADN, existenta  unei relații de înrudire biologică între numitul G.D.L. şi minora K.A. şi excluderea  de la paternitate a pârâtului M.L..

Din raportul de expertiză medico-legală de cercetare a filiației prin examen ADN, instanța reține că  numitul G.D.L. este tatăl biologic al minorei  M.K.A., cu o probabilitate de 99,999 %, conform raportului de expertiză medico - legală de cercetare a filiației prin examen ADN, nr. A15/4200/2019 din 03.06.2019, întocmit de INML Mina Minovici Bucureşti

Faţă de probele administrate în cauză,  instanța va admite acțiunea în tăgada paternității formulată de  reclamanta Ş. N. D., şi va constata că pârâtul M.L. nu este tatăl biologic al minorei M.K.A., născută la data de 26.07.2018, motiv pentru care va dispune radierea numelui şi prenumelui pârâtului M.L. de la rubrica „tatăl” din actul de naştere al minorei, act înregistrat la Primăria Municipiului Caracal, sub nr. 344/18.01.2019.

De asemenea , instanța va constata că tatăl biologic al minorei M.K.A., născută la data de 26.07.2018 este numitul G.D.L., conform raportului de expertiză medico - legală de cercetare a filiației prin examen ADN, nr. A15/4200/2019 din 03.06.2019, şi va dispune ca pe viitor minora  K.A. să poarte numele tatălui sau acela de ,,G.,, iar la rubrica tatăl din actul de naștere urmează să fie consemnat numitul ,,G.D.L.,, .

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Postat 25.06.2019