Ordin de protecție

Hotărâre 1490/2019 din 25.04.2018


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:2019:001.001490  Cod Operator. 2926

Dosar nr. …/252/2019

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. …/2019

Şedinţa Camerei de Consiliu din 25 Aprilie 2019

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: S. M.

Grefier: Ş. M. T.

Ministerul Public este reprezentat prin Procuror P. M.

din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj

Pe rol se află judecarea cauzei minori şi familie privind pe reclamanta C.D.E.şi pe pârâtul O.R.M, având ca obiect ordin de protecţie.

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu se prezintă reclamanta asistată de av. C. A. şi se prezintă pârâtul asistat de av. convenţional R. A..

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a arătat că cererea de chemare în judecată a fost comunicată pârâtului, care nu a depus întâmpinare, după care;

În temeiul art. 131 Cod de Procedură Civilă, instanţa, procedând la verificarea competenţei sale, constată că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză, conform art. 25 alin. 1 din Legea nr. 217/2003.

Instanţa, în temeiul art. 219 alin. 1 C.pr.civ., procedează la verificarea identităţii părţilor, care se prezintă personal în faţa instanţei şi se legitimează cu cărţile de identitate conform CNP-urilor menţionate în caietul grefierului.

Instanţa acordă părţilor cuvântul cu privire la probaţiune.

Av. C. A., pentru reclamantă, depune la dosarul cauzei înscrisuri şi solicită instanţei încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar, a probei testimoniale cu martorul V. I., prezent la acest termen de judecată, pentru a face dovada aspectelor legate de împrejurările menţionate în acţiune, fiind martorul care a văzut acele mesaje pe uşa locuinţei, mesajul cu cuţitul de pe masă cât şi bunurile aruncate ostentativ.

Av. R. A., pentru pârât, arată că nu se opune probelor solicitate de reclamantă, depune la dosar împuternicire avocaţială cu chitanţă onorariu avocaţial, depune set de înscrisuri constând în planşe foto şi mesajele SMS trimise de reclamantă pârâtului, 3 ordonanţe de clasare şi o minută penală de respingere a plângerilor formulate de reclamantă împotriva pârâtului. De asemenea, solicită instanţei încuviinţarea probei testimoniale cu martorul P. O., care l-a însoţit pe pârât în Lugoj pentru a-l ajuta în grădina casei, inclusiv la data de 19.03.2019, acesta cunoscând aspecte cu privire la comportamentul reclamantei faţă de pârât atunci când îl vede pe acesta că vine la casa părintească, cât şi cu şi martorul A. L., care cunoaşte aceleaşi aspecte dar şi cele cu privire la mesajele trimise, ambii martori fiind prezenţi în sala de şedinţă la acest termen de judecată.

Av. C. A., pentru reclamantă, nu se opune probelor solicitate de pârât, arătând că reclamanta nu s-a întâlnit niciodată cu aceste persoane.

Procuror P. M. arată că este de acord cu probele solicitate de ambele părţi.

La interpelarea instanţei, reclamanta arată că nu are o relaţie cu pârâtul, că imobilul care face obiectul unui proces de succesiune se află pe str. … din Lugoj şi arată că s-a ajuns la această situaţie întrucât pârâtul o hărţuieşte verbal, acuzând-o că doreşte să moştenească casa, deşi sunt 3 fraţi. Mai arată că mesajele SMS depuse la dosar au fost trimise de pe numărul său de telefon pârâtului, întrucât pârâtul doreşte să o distrugă psihic, făcând-o să-i fie frică să intre în casă, iar acesta a ameninţat-o cu bomfaierul.

Pârâtul arată că situaţia conflictuală este creată de succesiunea care nu a fost realizată, arată că mama sa la 99 de ani, nevăzătoare, cu grad de handicap, a fost furată din casă şi dusă la .. pentru o procură şi că de zeci de ani de zile reclamanta afirmă că nu se lasă până nu va lua bani de pe urma sa, arătând că nu înţelege să soluţioneze conflictul cu reclamanta pe cale amiabilă.

În deliberare, cu privire la probele solicitate de ambele părţi, apreciindu-le pertinente şi utile soluţionării cauzei, în baza art. 254 alin. 1, art. 258, Cod proc.civ. rap. la art. 237 alin. 2 pct. 7 Cod proc.civ, şi art. 255 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa încuviinţează pentru reclamantă proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu martorul V. I., iar pentru pârât proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi proba testimonială cu martorii P. O. şi A. L.C..

Apreciind şi necesară şi utilă soluţionării cauzei proba cu interogatoriul ambelor părţi, în temeiul art. 351 Cod Procedură Civilă instanţa dispune administrarea din oficiu a acestei probe, răspunsurile reclamantei şi ale pârâtului la întrebările instanţei, respectiv: „De când durează starea de conflict?”, „Ce s-a întâmplat la data de 19.03.2019?”, „Ce a mai făcut cealaltă parte?”, fiind consemnate, iar apoi ataşate la dosarul cauzei după ce au fost citite şi semnate de părţi.

Instanţa, în temeiul art. 318 Cod procedură civilă, procedează la verificarea identităţii martorilor prezenţi la acest termen de judecată, iar apoi, potrivit disp. art. 312 alin. 1 şi 2, art. 319, art. 321 rap. la art. 18 alin. 3 Cod procedură civilă, dispune audierea martorilor P. O., V. I. şi A. L. C., declaraţiile acestora fiind consemnate în scris şi ataşate la dosar după ce au fost citite şi semnate de către martori.

Av. C. A., pentru reclamantă, depune la dosar chitanţă onorariu avocaţial şi copie mesaj referitor la Monitor, arată că nu are alte probe de formulat şi solicită instanţei judecarea cauzei în fond.

Av. R. A., pentru pârât, arată că nu are alte probe de formulat şi că este de acord cu judecarea cauzei în fond.

Procuror P. M. arată că nu are probe de formulat şi că este de acord cu judecarea cauzei în fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanţa constată încheiată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond părţilor prezente.

Având cuvântul pe fondul cauzei, av. C. A., pentru reclamantă, solicită instanţei admiterea cererii astfel cum a fost formulată şi emiterea unui ordin de protecţie prin care instanţa să dispună obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime de 20 de m faţă de victimă. În acest sens, arată că, după un şir lung de incidente între părţi, ultimul incident a avut loc la data de 19.03.2019, când pârâtul a lăsat un bilet pe masa din bucătăria casei părinteşti prin care sublinia faptul că reclamanta nu ar fi membră a familiei, prin aceasta reclamanta înţelegând că se încearcă îndepărtarea ei de la moştenire. Reclamanta a considerat că cel mai grav aspect este reprezentat de faptul că biletul a fost fixat cu un cuţit de masă, deşi faptul că în bucătărie se află cuţite nu este o scuză. Potrivit art. 4 lit. d „constituie act de violenţă şi afişarea ostentativă a armelor”, iar cuţitul este o armă albă. Prin urmare, acest obiect poate fi considerat a fi de natură să intimideze psihologic victima. Totodată, biletul a fost însuşit de către pârât, chiar dacă acesta nu a recunoscut data de pe bilet şi a dovedit că biletul a fost depus de pârât la acea dată, prin martorul care ştia de la o persoană ce a fost de faţă când s-a găsit biletul. Faţă de cele invocate, solicită instanţei admiterea ordinului de protecţie, cu cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial, conform chitanţei depusă la dosar.

Av. R. A., pentru pârât, solicită instanţei respingerea cererii de emitere a unui ordin de protecţie, formulată de către reclamantă, ca neîntemeiată, întrucât cererea nu îndeplineşte condiţiile prev. de art. 23 din Legea 2017/2003 actualizată. Solicită instanţei să ia în considerare declaraţiile martorilor audiaţi, respectiv declaraţia martorului P. O., care a fost prezent alături de pârât la data de 19.03.2019, care a afirmat că pârâtul nici măcar nu a intrat în bucătărie, deşi pârâtul a recunoscut că a scris biletul, însă nu la data respectivă. Arată că, după data de 19.04.2019, când pârâtului i-a fost comunicată minuta hotărârii penale prin care i-a fost respinsă plângerea petentei cu privire la unele infracţiuni, reclamanta s-a sesizat, a luat un bileţel din cele trimise de pârât, l-a pus pe masă cu un cuţit şi a chemat pe cineva să i-l arate, producându-şi o probă pentru acest ordin de protecţie. Pentru aceste motive solicită instanţei respingerea cererii, cu cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial conform chitanţei ataşată împuternicirii avocaţiale şi depune la dosarul cauzei concluzii scrise.

Procuror P. M. solicită instanţei respingerea cererii privind emiterea unui ordin de protecţie, formulată de reclamanta C.D.E.împotriva lui O. R. M., apreciind că din probele administrate cererea nu este dovedită, respectiv că nu s-a dovedit starea de pericol în care s-ar afla reclamanta, în cauză făcându-se vorbire despre o stare conflictuală mai veche, în cadrul căreia părţile s-au jignit mai mult decât s-au ameninţat. Nu s-a făcut dovada stării de ameninţare a reclamantei în sensul că s-a invocat data de 19.03.2019 când s-a găsit acel bilet, fără a se face dovada că acel bilet a fost lăsat acolo de către pârât, fiind vorba de o bucătărie, unde prezenţa unui cuţit nu este neapărat nelalocul lui, iar pe de altă parte nu s-a făcut dovada că pârâtul ar fi cel care l-a lăsat acolo. Totodată, incidentul a avut loc la data de 19.03.2019, iar cererea pentru emiterea ordinului de protecţie s-a făcut la mai mult de o lună, reclamanta deplasându-se chiar de mai multe ori la acel imobil, deşi spunea că ar fi resimţit o stare de temere. Ca urmare, consideră că o restrângere a drepturilor de deplasare a pârâtului apare ca nejustificată, la fel ca cererea de emitere a ordinului de protecţie formulat de reclamantă, ce solicită a fi respinsă.

INSTANŢA

Deliberând, asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj la data de 24.04.2019, sub nr. dosar ../252/2019, reclamanta C.D.E.a chemat în judecată pe pârâtul D. O.R.M, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună emiterea unui ordin de protecţie împotriva pârâtului, constând în obligarea acestuia la păstrarea unei distanţe minime de 20 m faţă de victimă şi de 50 m faţă de reşedinţa persoanei protejate, respectiv de imobilul situat în Lugoj, str. .. nr. .. jud. Timiş.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că este ameninţată cu moartea de către pârât, prin scrisori în care îi recomandă să-şi cumpere loc de veci, căci se apropie sfârşitul şi alte asemenea ameninţări, iar scrisorile sunt puse pe uşa locuinţei, ori fixate pe masă cu un cuţit. Totodată, a menţionat că anterior a fost ameninţată de pârât cu bomfaierul la gât şi au fost distruse diferite piese de mobilier, gresie şi pereţii casei, pe care pârâtul a scris „1/8”, cotă ce reprezintă partea de moştenire ce revine fiecăruia din cei 3 fraţi ai victimei.

Reclamanta a arătat că este sora pârâtului O.R.M şi a numitei D. S., aceştia dobândind prin moştenire de la tata, fiecare cota de 1/8 din imobilul situat în Lugoj, str. .. nr… jud. Timiş, diferenţa fiind deţinută de mama acestora, O. G. care a decedat la data de 14.08.2016. Casa are 3 camere, fiecare dintre cei 3 fraţi alegându-şi o camera şi o parcelă din gradină, conform celor dispuse de mama acestora prin testament, iar bucătăria, baia, holul, pivniţa, podul şi curtea au rămas ca bunuri comune, iar pe cota reclamantei de proprietate, fiica acesteia, C. A. are uzufruct viager.

A arătat că, la data de 19.03.2019 pârâtul O.R.M a lăsat pe masa din bucătărie un mesaj care a fost fixat cu un cuţit cu lamă de cca. 30 cm şi cu mâner de lemn, cuţit pe care l-a adus cu el în mod special, deoarece nu face parte din tacâmurile casei.

În aceeaşi zi, reclamanta s-a deplasat la imobil împreuna cu numita L. G.şi a găsit acel bilet fixat cu cuţitul, ceea ce i-a indus o stare de mare temere, mai ales că această faptă se adaugă la un lung şir de alte fapte similare ale pârâtului.

Astfel, anterior acestui mesaj, respectiv la data de 24.09.2018 O.R.M i-a lăsat un alt mesaj în care printre altele scria că „Să-ţi cumperi loc de veci! Se apropie sfârşitul”, mesaj care de asemenea i-a provocat o stare de mare temere, însa reclamanta nu a întreprins nimic deoarece a sperat că îşi va da seama că este greşit ceea ce face şi va renunţa, însă el nu a renunţat ci dimpotrivă a continuat să o ameninţe mai grav, respectiv cu acel cuţit despre care a vorbit mai sus.

Dealtfel, în ultimul an, acesta i-a lăsat mai multe bilete de ameninţare pe care le-a prins pe uşa camerei, şi ori de cate ori vine acolo şi se întâlnesc, o jigneşte şi îi adresează injurii, motive pentru care a făcut două plângeri penale împotriva lui, una pentru distrugere, ameninţare şi lovire şi alta pentru profanare de morminte.

Plângerea pentru distrugere, ameninţare şi lovire, a fost clasată, iar pe calea plângerii împotriva soluţiei de clasare, prim procurorul a trimis dosarul înapoi la parchet pentru continuarea cercetărilor deoarece a constatat ca sunt indicii suficiente care să contureze săvârşirea faptelor, iar martorul a arătat în toate cele 3 declaraţii date ca a auzit şi a văzut cele petrecute, însă cu toate acestea cauza a fost din nou clasată.

În ceea ce priveşte cea de-a doua plângere, a arătat că aceasta este încă în cercetări, cu toate că pe imaginile video se vede clar că O.R.M a săvârşit faptele.

Totodată, menţionează că în prezent părţile sunt în proces de succesiune şi partaj a imobilului arătat mai sus, iar pârâtul şi cealaltă soră, s-au declarat de acord ca imobilul să-i fie atribuit reclamantei, urmând să-i despăgubească pentru cota lor de proprietate, însă cu toate acestea, ameninţările la adresa reclamantei continuă.

În continuare, a arătat că de fiecare data când merge la imobil face curăţenie, iar când soseşte pârâtul, acesta scoate toate lucrurile în curte, le aruncă una peste alta, inclusiv ghivecele cu flori, astfel încât bunurile se distrug. Totodată, reclamanta a efectuat mai multe lucrări de întreţinere a casei, iar el a mers acolo şi a distrus munca sa, tăind alimentarea cu gaz, energie electrică şi apă, fiind nevoită să plătească un nou branşament.

Acestea sunt motivele pentru care solicită ca pârâtul să nu se apropie de reclamantă la o distanta mai mică de 20 m şi 50 m de imobilul cu adresa indicate în cerere.

Faţă de cele de mai sus, a solicitat admiterea cererii de emitere a unui ordin de protecţie aşa cum a fost solicitat.

Cererii i-au fost anexate înscrisuri în copii semnate pentru conformitate cu originalul, constând în biletul lăsat pe masa din bucătărie la data de 19.03.2019, un mesaj lăsat în anul 2018 şi planşe foto.

Cererea este scutită de la plata taxelor judiciare de timbru, conform art. 26 alin. 2 din Legea nr. 217/2003.

Pârâtul nu a depus întâmpinare.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul ambelor părţi şi proba testimonial cu martorii P. O. V., A. L. C. şi V. I..

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu dispoziţiile art. 23 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie.

Faţă de conţinutul prevederilor legale anterior menţionate, cererea de emitere a unui ordin de protecţie vizează o stare de pericol iminent, determinată de acte de violenţă grave şi actuale exercitate chiar de către un membru al familiei şi care reclamă o intervenţie urgentă caracteristică unei situaţii excepţionale din partea autorităţilor statului pentru protejarea celorlalţi membri.

În speţă, instanţa reţine că pârâtul O.R.M este fratele reclamantei C.D.E.şi locuieşte în .., iar reclamanta locuieşte în Lugoj, pe str. ….

Potrivit susţinerilor ambelor părţi şi înscrisurilor depuse la dosar, instanţa reţine că între părţi există o stare conflictuală veche, improprie unor legături de familie, caracterizată prin discuţii contradictorii, jigniri şi ameninţări reciproce, ce a fost generată de neînţelegerile apărute cu privire la modul de folosinţă a unui imobil lăsat moştenire de mama acestora, situat în Lugoj, str. ….nr. .., comportamentul pârâtului urmând a fi analizat în acest context.

Astfel, deşi reclamanta a susţinut şi a încercat să demonstreze că pârâtul a exercitat asupra sa, în mod repetat, acte de violenţă psihică şi fizică,care i-au provocat o stare de teamă, instanţa constată că pentru incidentele petrecute în cursul anului 2018, la care se face referire în cuprinsul cererii, reclamanta a formulat mai multe plângeri penale împotriva pârâtului pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare, distrugere şi lovire, plângeri care au fost soluţionate, fiind dispuse soluţii de clasare (f. 50-60).

În ce priveşte incidentul din data de 19.03.2019, când reclamanta a mers la imobilul de pe str. ….. şi a găsit pe masa din bucătărie un bilet lăsat de pârât, cu un cuţit deasupra, fapt ce i-a indus acesteia o stare de temere, instanţa reţine că nu există probe care să demonstreze că acel cuţit a fost adus şi pus pe bilet de către pârât, astfel cum se susţine de aceasta, nici măcar că acel bilet a fost lăsat de pârât pe masa în bucătărie, din declaraţia martorului P. O. V., care l-a însoţit pe petent în acea zi la imobil, reieşind că pârâtul nu a intrat în bucătărie cât timp a rămas în imobil (f. 63).

De asemenea, lecturând conţinutul acestui bilet depus în copie la fila 15 dosar, instanţa constată că, deşi acesta conţine expresii neadecvate şi denigrante cu privire la reclamantă, nu poate fi apreciat ca fiind unul ameninţător, de natură să-i provoace reclamantei o stare de temere, sau măcar o stare de tensiune şi de suferinţă psihică, având în vedere şi limbajul folosit de către reclamantă în mesajele pe care le-a trimis pârâtului (f. 43-48), ce demonstrează că reclamanta nu se teme de pârât şi că, la rândul ei exercită acte de violenţă verbală asupra pârâtului.

În plus, faptul că temerea reclamantei nu este una reală, se poate deduce şi din comportamentul adoptat de aceasta. Astfel, deşi reclamanta a susţinut că acel mesaj ,,i-a indus o stare de mare temere”, aceasta a continuat să meargă regulat la imobilul de pe str. . şi a depus prezenta cerere după aproximativ 6 săptămâni de la incident, fapt ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la starea de temere resimţită de reclamantă.

Astfel, având în vedere că din probele administrate în cauză nu rezultă că reclamanta se află în stare de pericol, astfel cum prevăd dispoziţiile Legii nr.217/2003, iar ordinul de protecţie, ca şi mijloc procedural, nu este de natură a sancţiona orice conduită a părţilor aflate în conflict, ci doar acele conduite care generează o stare de pericol real pentru victime, între părţi existând, în mod clar, divergenţele specifice unei relaţii de familie, generate partajul şi folosinţa bunurilor succesorale rămase la decesul părinţilor lor, instanţa urmează să respingă cererea formulată de reclamantă ca neîntemeiată.

În temeiul art. 453 C.pr.civ. reţinând culpa procesuală a reclamantei, aceasta va fi obligată să plătească pârâtului suma de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea privind emiterea ordinului de protecţie formulată de reclamanta C.D.E., CNP …., domiciliată în ….., str. …, nr. .., sc. .., et. .., ap. …, judeţul …, în contradictoriu cu pârâtul O.R.M, CNP …, domiciliat în Municipiul ….., str. .., nr. .., ap. …, judeţul .., ca neîntemeiată.

Obligă reclamanta la plata către pârât a sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Lugoj.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.04.2019, orele 19,00. 

Preşedinte,

S. M.

Grefier,

Ş. M. T.

Red.: M.S.

Tehnored.: Ş.T.

25.04.2019

Ex.: 5

Com.: 3 ex.

Ş.T. 25 Aprilie 2019

Domenii speta