Ordin de protecţie

Sentinţă civilă 2808 din 28.11.2018


Sentinţa Civilă nr. 2808/2018

Şedinţa Camerei de Consiliu de la 28 noiembrie  2018

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE –

GREFIER –

Cu participarea Parchetului de pe lângă Judecătoria O

INSTANŢA

Constată că, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei O la data de 28.11.2018, scutită de plata taxei judiciare de timbru, reclamanta S.F.D.l-a chemat în judecată pe pârâtul S.A.I., cu participarea Parchetului de pe lângă Judecătoria O.

S-a solicitat instanţei emiterea unui „ordin de protecţie”(restricţie) împotriva pârâtului prin care să se dispună luarea următoarelor măsuri împotriva pârâtului pentru o perioadă de 6 luni:

-evacuarea acestuia din imobilul situat în loc. O, reintegrarea  reclamantei şi a minorului în imobil;obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime de 200 metri faţă de reclamantă, faţă de minor, faţă de locul de muncă al acesteia,  faţă de unitatea preşcolară de învăţământ a copilului, şi faţă de imobilul din Oradea unde mama reclamantei stă în chirie, imobil pe care victimele îl frecventează;

-interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau prin orice alt mod, cu reclamanta şi cu minorul.

Fără cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, reclamanta învederează instanţei că sunt îndeplinite toate condiţiile de admisibilitate pentru emiterea unui ordin de protecţie, respectiv calitatea părţilor, existenţa unui act de violenţă, pericolul şi urgenţa.

Se face referire la un incident produs în data de 24.11.2018, când pârâtul a lovit-o pe reclamantă cu capul de tocul uşii cauzându-i leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 6-7 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicaţii, sens în care s-a depus un certificat medico-legal.

Sunt invocate în drept prevederile Legii nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

Pârâtul, nu s-a prezentat în faţa instanţei, dar avocatul său, desemnat din oficiu, se opune admiterii cererii.

Cu cheltuieli de judecată în sumă de 260 lei în sarcina Ministerului Justiţiei, în favoarea avocatului din oficiu.

Reprezentanta Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, în baza art. 23 din Legea nr. 217/2003, raportat la probele administrate în cauză, solicită admiterea cererii, considerând că există o stare de pericol generată de prezenţa pârâtului în preajma reclamantei şi a minorului.

Examinând actele şi lucrările dosarului, inclusiv declaraţia martorei audiate, instanţa reţine următoarele:

Pârâtul este soţul reclamantei, reclamantă care a depus la instanţă o cerere privind desfacerea căsătoriei solicitând şi luare unor măsuri accesorii.

Din căsătorie a rezultat minorul S.E.Z., născut  în  loc. Oradea, jud. Bihor.

La art. 23 aliniat 1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie se prevede că persoana a cărei viaţă, integritate psihică sau fizică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în sensul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii:

a)evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b)reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;

c)limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

d)obligarea agresorului  la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

e)interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

f)interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau prin orice alt mod, cu victima;

g)obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;

h)încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

„Violenţa în familie”, aşa cum este definită în art. 3 din Legea nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate”, violenţa putându-se manifesta sub forma violenţei verbale, psihologice , fizice, sexuale, economice sau sociale.

Prin „membru de familie” se înţelege: ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude; soţul/soţia şi /sau fostul soţ/fosta soţie; persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii; tutorele sau altă persoană care exercită în drept sau în fapt drepturile faţă de persoana copilului; reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale, fapt consemnat la art. 5 din legea precizată.

S-a dovedit (prin înscrisuri şi prin depoziţia de martor) faptul că de mai multă vreme pârâtul a recurs la agresiuni verbale, psihice şi fizice împotriva reclamantei, violenţe care au continuat şi au culminat cu cel din data de 24.11.2018, (când pârâtul a lovit-o pe reclamantă cu capul de tocul uşii cauzându-i leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 6-7 zile de îngrijiri medicale), împrejurare ce rezultă din cele două certificate medico-legale existente la dosar (unul emis a doua zi după incidentul la care se face referire în cerere şi, altul, eliberat în 18 septembrie 2018).

Minorul a asistat la scandalul generat de către pârât, el fiind afectat emoţional.

Acelaşi comportament violent îl are pârâtul şi faţă de minor (obişnuind să îl înjure, să îl bată), martora evidenţiind că de mai multe ori l-a văzut pe acesta lovindu-l pe copil, după cum a văzut şi echimoze pe corpul lui.

Pârâtul i-a ameninţat pe reclamantă şi pe minor cu moartea.

Coroborând întreg materialul probatoriul administrat în cauză rezultă că acesta exercită asupra reclamantei unele forme de violenţă în familie, care sunt enumerate la art. 4 din actul normativ evocat, şi anume:

-violenţa verbală concretizată în faptul că pârâtul li se adresează reclamantei şi minorului printr-un limbaj jignitor, ameninţător;

-violenţă fizică prin loviri (a se vedea certificatele medico-legale depuse la dosarul cauzei şi depoziţia martorei);

-violenţă psihologică prin impunerea voinţei şi a controlului personal, prin provocarea unor stări de tensiune şi de suferinţă psihică atunci când reclamanta şi minorul sunt agresaţi fizic şi ameninţaţi.

Toate cele mai sus expuse formează instanţei convingerea certă că modul de manifestare al pârâtului are menirea să le inducă reclamantei şi minorului o stare reală, accentuată de frică şi că aflarea lui în proximitatea acestora prezintă pericol, motiv pentru care, în temeiul prevederilor art. 23 alin. 1 lit. (a, b, d, f) din Legea nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, instanţa va admite cererea formulată conform dispozitivului prezentei hotărâri.

Potrivit aceluiaşi text de lege alin. 4 lit. (b), instanţa îl va obliga pe pârât să dea informaţii organului de poliţie cu privire la noua locuinţă.

Fără cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei.

Cu 260 lei cheltuieli de judecată în sarcina Ministerului Justiţiei, în favoarea avocatei P.C.  având Delegaţia pentru asistenţă juridică gratuită nr. ……. emisă de Baroul B.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată şi precizată de  reclamanta S.F.D. împotriva pârâtului S.A.I. cu participarea PARCHETULUI de pe lângă JUDECĂTORIA O.

 Emite prezentul „ORDIN DE PROTECŢIE”, în sensul că dispune luarea următoarelor măsuri împotriva pârâtului pentru o perioadă de 6 luni:

-evacuarea acestuia din imobilul situat în loc. Oradea;

-reintegrarea  reclamantei şi a minorului în imobil;

-obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime de 200 metri faţă de reclamantă, faţă de minor, faţă de locul de muncă al acesteia,  faţă de unitatea preşcolară de învăţământ a copilului, şi faţă de imobilul din Oradea unde mama reclamantei stă în chirie, imobil pe care victimele îl frecventează;

-interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau prin orice alt mod, cu reclamanta şi cu minorul.

Obligă pe pârât să dea informaţii organului de poliţie cu privire la noua locuinţă.

Fără cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei.

Cu 260 lei cheltuieli de judecată în sarcina Ministerului Justiţiei, în favoarea avocatei P.C. având Delegaţia pentru asistenţă juridică gratuită nr. ……. emisă de Baroul B.

Executorie.

Cu apel în termen de 3 zile de la pronunţare, depus la Judecătoria O.

Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 29.11.2018, ora 11,00. 

Prezentul „ORDIN DE PROTECŢIE”  se comunică de îndată Poliţiei Municipiului O în a cărei rază teritorială se află locuinţa părţilor.

PREŞEDINTE

GREFIER