Plângere contravențională

Hotărâre 3054/02.10.2019 din 09.07.2020


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:

Dosar nr. .../252/2019Cod Operator 2926

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ../2019

Şedinţa publică din 02 Octombrie 2019

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: C. A. A. C.

Grefier: C. M.

Pe rol fiind pronunţarea cauzei civile privind pe petenta S.C. A. SRLşi pe intimata C.N. DE A. A I.R.S.A., având ca obiect plângere contravenţională.

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de şedinţă din data de 25.09.2019, care face parte integrantă din prezenta sentință, când instanţa a amânat pronunţarea pentru astăzi.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj, sub nr. .../252/2019, la data de 19.06.2019, petenta S.C. A. S.R.L., în contradictoriu cu intimata C.N.A.I.R. S.A., a formulat plângere contravenţională împotriva procesului-verbal de contravenţie seria R .. A nr. ...../14.05.2019, solicitând admiterea plângerii contravenţionale cu consecinţa înlocuirii sancţiunii contravenţionale aplicate cu avertisment, fără cheltuieli de judecată.

În motivare, petenta a arătat că, la data de 14.05.2019, i s-a întocmit procesul-verbal mai sus menţionat, reţinându-se faptul că vehiculul tip E cu nr. de înmatriculare .......aparţinând acesteia, a circulat la data de 21.02.2019, la ora 11:28, pe DN 1 Km 463+686, Vâlcele, jud. Cluj, fără a deţine rovinieta valabilă.

Petenta a precizat că autovehiculului tip E cu nr de înmatriculare .......aparţinând acesteia, la data de 18.01.2019, i s-a întocmit rovinieta valabilă pe o luna începând cu data de 22.01.2019 și până la data de 20.02.2019, orele 23:59 de minute.

Având în vedere faptul că ulterior acestei date, autocamionul urma să desfăşoare activitate de transport în regim naţional de mărfuri, la data de 15.02.2019, coordonatorul de transport din cadrul societăţii, s-a deplasat la punctul de lucru Mol România situat în Mun. Lugoj, str. Semenicului, în vederea întocmirii unei noi roviniete și prelungirii valabilităţii celei deja existente cu o perioada de 3 luni, respectiv din data de 21.03.2019, data la care rovinieta anterior întocmită urma să expire.

Petenta a precizat că solicitarea de eliberare a rovinietei a fost expres formulata în sensul prelungirii valabilităţii ei și eliberarea unei roviniete pe o perioada de 3 luni.

Astfel, la data de 11.06.2019, petenta a arătat că i s-a comunicat prezentul proces-verbal, reținându-se în mod temeinic, ca la data de 21.02.2019 ora 11:28 autocamionul cu numărul de înmatriculare .......aparţinând petentei, a circulat fără a deţine rovinietă valabilă.

Petenta a învederat că fapta a fost generată de o eroare a operatorului care a eliberat rovinieta și nu de intenţia de a circula, fără a avea rovinieta valabilă.

Petenta a precizat că cea de-a doua rovinietă a fost întocmită cu o săptămână înainte de data expirării rovinietei încheiate la data de 18.01.2019, tocmai pe considerentul prelungirii valabilităţii acesteia, sens în care intenţia petentei așa cum a arătat, era de a prelungi valabilitatea rovinietei și nu de a eluda dispoziţiile legale.

Deşi existenţa contravenţiei nu poate fi pusă la îndoială, totuşi aspectele relevate în prezenta cauză se constituie în împrejurări ce semnifică un grad de pericol social redus, căruia trebuie să-i corespundă în plan sancţionator în opinia petentei o măsură echivalentă potrivit art. 5 alin. 5 şi art. 7 din O.G. nr. 2/2001, având în vedere faptul că până la ora întocmirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, obligaţia societăţii de a achita rovinieta a fost îndeplinită.

Prin urmare, petenta a solicitat instanţei să reţină în prezenta cauză o lipsă de pericol social concret al faptei contravenţionale, relevat de aspectele analizate mai sus, intenţia şi pericolul social al faptei fiind mult scăzute, raportat la cele mai sus analizate, la împrejurările concrete în care fapta a fost săvârşită, atitudine sinceră, astfel că scopul sancţiunii contravenţionale în prezenta cauză poate fi atins prin aplicarea unui avertisment.

Petenta a precizat că, în actualele condiţii economice severe, cuantumul amenzilor aplicate de către agenţii constatatori depăşesc cu mult echilibrul financiar al societăţilor comerciale prin disproporționalitatea faptă-sancțiune.

Petenta a arătat că gradul de pericol social al faptelor reţinute de către agenţii economici sunt reduse, iar sancţiunile chiar și orientate spre minimul special prevăzut de textele care le sancţionează sunt de ordin a dezechilibra financiar orice agent economic.

În dovedire, petenta a depus înscrisuri (f. 12-23).

Plângerea a fost timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 20 de lei (f. 11).

La data de 12.07.2019, intimata a depus întâmpinare (f. 27-31) prin care a solicitat respingerea plângerii întrucât procesul-verbal de constatare a contravenţiei îndeplinește toate cerinţele de legalitate și temeinicie, împrejurări în care plângerea formulată în cauză este nefondată.

În motivare, intimata a arătat că, faţă de importanţa valorilor sociale ocrotite prin norma de sancţionare, sancţiunea aplicată petentei, amenda în cuantumul minim prevăzut de lege, este proporţională cu gradul de pericol social concret al faptei şi nu se impune înlocuirea acesteia cu avertisment.

Intimata a menţionat că petenta nu este la prima abatere de acest fel. Raportat la aspectul enunţat se poate observa că au mai fost încheiate procese-verbale pe numele său, motiv pentru care anularea măsurilor dispuse prin procesul-verbal contestat nu ar contribui la corectarea comportamentului petentei, cu consecinţa intrării în legalitate.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile O.G. nr. 2/2001, O.G. nr. 15/2002, Ordinul M.T. nr. 1463/2018 - Normele metodologice pentru aplicarea de către C.N. DE A. A I.R.- S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, ale Codului de procedură civilă.

În dovedire, intimata a depus înscrisuri (f. 32-36).

În cadrul cercetării judecătoreşti, instanţa a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria R.. A nr. ....., încheiat la data de 14.05.2019 de intimat, s-a reţinut că autovehiculul cu nr. de înmatriculare ...., aparţinând petentei, a circulat la data de 21.02.2019, ora 11:28, pe DN1 Km 463+685 m, în localitatea Vâlcele, jud. Cluj, fără a deţine rovinietă valabilă.

Pentru această faptă, petenta a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 2.750 lei, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) raportat la art. 8 alin. (32) din O.G. nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii, 1375 lei, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenţie.

Instanţa constată că procesul-verbal întruneşte condiţiile de formă impuse de art. 16 din O.G. nr. 2/2001 şi nu există vreo cauză de nulitate absolută prevăzută de art. 17 din acelaşi act normativ.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa reţine că starea de fapt menţionată de către agentul constatator nu a fost contrazisă de către petentă şi a fost dovedită prin imaginea foto depusă la dosar, coroborată cu lipsa dovezii deţinerii rovinietei valabile, iar apărarea petentei în sensul că nu a avut intenţia de a frauda statul prin neplata taxei de drum, nu este de natură a înlătura răspunderea sa contravenţională.

Or, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002 ,,fapta de a circula fără a deţine rovinieta valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda”.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale aplicate, având în vedere criteriile prevăzute de art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, circumstanţele personale ale petentei, respectiv faptul că, potrivit fişei depusă de intimată, petenta a mai fost sancţionată pentru această contravenţie de 12 ori, instanţa apreciază că nu se justifică înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertismentului, insuficientă pentru determinarea petentei să-şi conformeze pe viitor conduita faţă de normele legale.

De asemenea, faptul că petenta ar fi intenţionat prelungirea rovinietei anterioare, iar fapta a fost generată de eroarea operatorului care a eliberat rovinieta, nu este un motiv întemeiat care să justifice fapta săvârșită, în condiţiile în care, cu ocazia emiterii rovinietei, petentei îi incumba obligaţia verificării datelor corecte, semnând pentru însuşirea acestora.

Pe de altă parte, instanţa reţine că pericolul social al faptei trebuie apreciat şi din perspectiva importanţei sociale a finanţării lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale. În raport de destinaţia sumelor încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier, instanţa apreciază că sancţiunea aplicată este proporţională gradului de pericol social al faptei.

Astfel, având în vedere criteriile enunţate de art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, precum şi de contextul social şi economic, instanţa apreciază că sancţiunea aplicată este corect individualizată, răspunzând necesităţilor de ordin sancţionator şi preventiv.

În consecinţă, constatând că procesul-verbal încheiat de către intimată este temeinic şi legal, că sancţiunea aplicată se încadrează în limitele legale, plângerea petentei apare ca fiind neîntemeiată şi, în temeiul dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, urmează a fi respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de petenta A. S.R.L., CUI ...., J...., cu sediul în ..... jud. Timiş, în contradictoriu cu intimata C. N. DE A. A I. R. S.A., CUI ...., J...., cu sediul în ....., prin subunitatea sa C. DE S. T.R. ŞI I.-C., cu sediul în .....

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare care se depune la Judecătoria Lugoj.

Pronunţată astăzi, 02.10.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREŞEDINTE, GREFIER,

 C. A. A. M. C.

Ex.4/04.10.2019

Red. C.A.A./Tehnored. C.M.

Domenii speta