Îndreptare eroare materială

Decizie 22 din 26.02.2018


Decizia civilă nr. 22/26.02.2018

Prin Încheierea de sedință din 7.09.2017  pronunțată de Judecătoria Moinesti in dosarul nr. 27/260/2004  s-a admis cererea de îndreptare eroare materială formulată de  pârâta D.E.si s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în s.c. nr. 781/28.03.2005 a Judecătoriei Moineşti , în sensul că aliniamentul perimetrului de hotar  este 1-24-23-22-21-20-19-18-160-14-13-11-9-8-7-5 în loc de  1-24-23-22-21-20-19-18-160-14-13-11-8-7-5.

Pentru a dispune astfel, prima instanță a avut in vedere următoarele:

”Prin cererea formulată de către pârâta D.E. şi înregistrată pe rolul instanţei la data de 14.07.2017 , s-a solicitat îndreptarea erorii materiale strecurată în sentinţa civilă nr. 781/28.03.2005, în ce priveşte aliniamentul perimetrului de hotar , în sensul că s-a omis cifra 9 între  11 şi 8 .

Instanţa verificând  cuprinsul  sentinţei civile menţionate constată că într-adevăr s-a trecut aliniamentul 1-24-23-22-21-20-19-18-160-14-13-11-8-7-5 în loc de 1-24-23-22-21-20-19-18-160-14-13-11-9-8-7-5  şi astfel cererea pârâtei este întemeiată.

Văzând prevederile art.281 Cod proc. civilă conform căruia “erorile şi omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere ”,  va admite cererea şi va dispune îndreptarea erorii materiale strecurate , în sensul celor constatate.”

 Împotriva acestei Încheieri a formulat apel reclamanta M.M., care a fost calificat de instanță ca fiind  recurs  potrivit încheierii de sedință din 4.12.2017 si 15.01.2018, solicitând respingerea cererii de îndreptare eroare materiala. 

În motivarea recursului se arată că  Încheierea a fost data in camera de consiliu, fara citarea părților in condiţiile in care eroarea priveşte o configuraţie importanta a loturilor si este o evidenta greşeala sa se admită cererea de îndreptare eroare deoarece a fost pusa in executare hotărârea isntantei de fond după recurs si a fost întocmit procesul-verbal de grăniţuire din 24.11.2008. Mai arata ca pârâta si soţul ei au construit un garaj pe proprietatea ei motiv pentru care a promovat o acţiune având ca obiect obligaţie de a face ce formează obiectul dosarului nr. 3429/260/2017 si ca după promovarea acestei acţiuni parata a încercat sa inducă in eroare instanța cu privire la hotarul dintre părți, astfel ca se propune instanței de fapt reanalizarea situației de fond, ceea ce este inadmisibil in acesta procedura.

În susţinerea recursului s-au atasat înscrisuri.

Intimații D.E.si D. P. V. au formulat întâmpinare prin care au solicitata respingerea recursului motivat de faptul că nu se impunea citarea părților iar in discuţie este vorba de o eroare materiala care a fost observata de intimaţi anul trecut când s-au declanşat alte litigii si ca in varianta propusa de expert si aleasa de instanță aliniamentul trece prin punctul 9.

Analizând Încheierea atacată prin prisma criticilor invocate şi apărărilor formulate, recursul  este partial fondat, din următoarele considerente:

In ce priveşte primul motiv de recurs, Tribunalul constata ca acesta este neîntemeiat in condiţiile in care art. 281 alin. 2 Vcpc  da posibilitatea judecării acestui tip de cerere cu sau fara citarea părților, după cum apreciază instanța investita cu soluţionarea ei.

In ce priveste al doilea motiv de recurs, Tribunalul apreciaza ca acaesta este intemeiat intrucat, după cum rezulta din cererea de îndreptare eroare, s-a solicitat îndreptarea erorii materiale strecurată în sentinţa civilă nr. 781/28.03.2005, în ceea ce priveşte aliniamentul perimetrului de hotar numerotat in expertiza , în sensul că s-a omis cifra 9 între  11 şi 8.

Tribunalul constata insa ca aceasta solicitare excedează dispoziţiilor legale privitoare la îndreptarea de eroare , deoarece art.  281 alin.1 C.p.c. prevede că : “Erorile sau omisiunile referitoare la numele, calitate şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere”. Or, in cauza nu este vorba de o simpla eroare materiala ci de modul in care instanța a ințeles sa stabilească linia de hotar intre proprietățile părților.

Mai mult decât atât, in situația in care pârâții din dosarul de fond nr. 4405/2004 ar fi fost nemulţumiţi de modul in care prima instanță a inteles sa soluţioneze acţiunea, aveau la îndemâna calea recursului de care au si uzat, recursul fiind respins prin Decizia nr. 619/9.06.2006 data in dosarul nr. 6166/2005 al Tribunalului Bacău.

Raportat la aceste aspecte, in mod greşit a reținut prima instanță că fată de  neconcordanţa dintre considerentele sentinţei civile şi dispozitivul acesteia, este vorba despre  o eroare materială în sensul art 281 C proc civ. , acest aspect  putând constitui numai motiv de recurs al hotărârii intrucat apărările invocate de reclamantă vizează fondul dreptului de proprietate,  ceea ce nu poate fi repus in discuție  in aceasta procedura a indreptarii de eroare.

Noţiunea de greşeală materiala are intelesul de eroare materiala vizibila, avându-se in vedere doar greşelile asupra numelui, calităților si susţinerilor părților, cele de socoteli sau orice alte greseli materiale. Greşelile materiale vizate de art. 281 Vcpc sunt de ordin formal, strict procedural, astfel ca ele nu pot fi folosite pentru modificarea soluţiei pronunțate de instanță. Pe cale de consecință, remedierea unei eventuale omisiuni in sensul includerii in dispozitivul hotărârii si a menţiunii privind stabilirea liniei de hotar prin includerea punctului 9 in aliniamentul stabilit, nu poate fi realizata prin intermediul procedurii prevăzute de art. 281 alin. 1 Vcpc.

În consecinţă, faţă de cele reţinute mai sus, Tribunalul, având în vedere şi dispoziţiile art. 3041  si art. 312 alin. 1  Vechiul cod de procedură civilă, urmează să  admită recursul, sa modifice  în tot sentinţa recurată în sensul că va respinge cererea de îndreptare eroare materială.

Instanța va respinge cererea recurentei de obligare a intimaţilor la plata cheltuielilor de judecata, nefiind făcuta dovada acestor cheltuieli.

 

Domenii speta