Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare constituie titlu executoriu doar în situaţia existenţei unui contract individual sau colectiv pentru furnizarea/prestarea serviciului menţionat

Decizie 710 din 24.09.2019


Titlu: Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare constituie titlu executoriu doar în situaţia existenţei unui contract individual sau colectiv pentru furnizarea/prestarea serviciului menţionat

Tip speţă: Decizie civilă

Număr speţă: 710

Dată speţă: 24.09.2019

Domeniu  asociat: Executare silită

Pe rol judecarea apelului civil formulat de apelanta-pârâtă ... împotriva încheierii din data de  ...  a Judecătoriei Călăraşi, în contradictoriu cu intimatul-reclamant  ... , având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns consilier juridic ... pentru apelanta-pârâtă, în baza împuternicirii de reprezentare juridică aflată la dosar-fila 82, lipsă fiind intimatul-reclamant.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa ia act că s-a achitat taxa judiciară de timbru.

La interpelarea instanţei, reprezentantul apelantei-pârâte menţionează că nu mai are alte cereri de formulat, probe de administrat sau excepţii de invocat, apreciind cauza în stare de judecată.

Instanţa apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Consilier juridic ... având cuvântul pentru apelanta-pârâtă solicită a se avea în vedere cele menţionate în cererea de apel, răspunsul la întâmpinare şi înscrisurile depuse la dosar atât în faza de apel, cât şi la fond şi să se dispună anularea încheierii apelate şi anularea în parte a încheierii de încuviinţare a executării silite nr. ... pronunţată de ... . Solicită a se anula prevederile din încheierea apelată cu privire la dobânzile cerute pentru celelalte titluri executorii menţionate în încheiere, precum şi celelalte dispoziţii,  de a anula în parte executarea silită însăşi pornită în dosarul de executare la BEJ ....

Faţă de cele precizate solicită admiterea apelului şi desfiinţarea încheierii finale din data de ....

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA

Asupra apelului de faţă constată următoarele:

Prin cererea depusă la data de ... şi înregistrată pe rolul ...  ... sub nr. ..., contestatorul  ... , în contradictoriu cu intimata ...,  a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite pornită la cererea acesteia, în dosarul de încuviinţare a executării silite nr. ... al acestei instanţe, în care s-a pronunţat încheierea nr. ..., prin care se admite executarea silită la cererea formulată de BEJ ..., în baza titlurilor executorii reprezentate de Facturile fiscale ..., solicitând : suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei; diminuarea cheltuielilor de executare;  anularea titlurilor executorii contestate şi a debitului cerut şi  anularea executării.

În motivarea contestaţiei, contestatorul arată în esenţă că, data de ... a primit înscrisurile din dosarul de executare silită nr. ... din ... al BEJ .... Titlurile executorii în baza cărora s-a obţinut încuviinţarea executării silite consideră că nu îi sunt opozabile deoarece, prin poziţia dominanta pe care o deţine pe piaţă, intimata a creat artificial, începând cu luna iunie ..., un debit în sumă de ... lei, când i-a făcut sesizarea  pentru faptul că pe facturi la cantitatea înscrisă la rubrica - cantitate branşament era trecută o cantitate mai mare decât cea trecută la rubrica - cantitate, fapt ce l-a determinat ca împreună cu încasatorul, reprezentantul societăţii, să citească împreună apometrul de branşament (dna. ...), citire care nu se putea efectua - APOMETRUL ERA PLIN DE APĂ. Imediat acesta a fost înlocuit unilateral şi în factura următoare a apărut: - sold la ... suma de ... lei, suma facturată pentru servicii neefectuate (a se vedea suma din factura ...  cu sumele din Fişa sintetică), consumul era în limite normale până la acest incident.

1.Începând din acea dată pe scara blocului a început să apară înştiinţarea privind citirea apometrului de branşament (unilateral de furnizor), iar pe verso fiecărei facturi în permanenţă din cele 15 locaţii beneficiare de serviciile societăţii furnizoare, cel mult 5 locaţii nu li se citea consumul de apă, astfel diferenţa dintre citire branşament şi cei buni platnici era repartizată ABUZIV tot acestora (neglijenta, intenţie, neputinţa) şi a se retine că furnizarea de servicii de către creditoare se contorizează individual - nu în devălmăşie, în aceasta situaţie nu se respecta clauzele contractuale.

2. Tot un abuz al poziţiei dominante îl constituie trecerea unilaterala la consumul de pauşal, situaţie în care de la el s-a încasat o sumă pentru o cantitate mai mare de apă consumată, dar nefurnizată, când diferenţa între citirile însumate ale apometrelor individuale era mai mare decât citirea contorului de branşament.

De când are apometre consumul de apa este în medie de 14 mc si în acest mod trebuia să i se factureze cu consumul ca medie lunară în perioada normală.

3. Societatea comercială (urmăreste realizarea de profit în activitatea sa), care ar fi trebuit sa fie serviciu comunitar de utilităţi publice (are şi latura socială în activitatea sa), nu a binevoit să-si armonizeze regulamentele şi reglementările după care sunt taxaţi cu legislaţia europeană în sensul că realizează venituri necuvenite din procentul apei canal, norma europeană este de maxim 80% din apa consumată, în schimb ... ... foloseşte un procent de 90%, dispozitile comunitare primând în fata legislaţiei interne.

Ex. Factura ...: -cantitate efectiv consumată- 13,00 mc

-cantitate adăugata de furnizor = 10,35 mc;

Procent: =91%

 -citire apometru branşament  = 157 mc;

 -citire apometre beneficiari- 121 mc

Diferenţa -  36 mc, reprezentând aproximativ 1/3 din cantitatea efectiv consumata (30%);

- pe primele 4 luni ale anului ...  diferenţa dintre cele două citiri este de 97 mc (560 -463=97, procent 20%),

 -începând cu Factura ... şi până în prezent, pe verso documentului lipseşte Raportul consumuri repartitor!, motivat de prelucrarea datelor personale.

Arată că din luna ... a achitat permanent numai factura curenta pentru apa consumata, dar aici nu intervine apometrul de branşament.

Consideră că aceasta situaţie a fost creata în mod deliberat, întrunind condiţiile abuzului de drept prevăzut de art. 35 C.p.c. a ar trebui să stie că orice drept are si o obligaţie şi acestea trebuie exercitate cu bună credinţă şi nu abuziv.

În notă de "monopol" în mod abuziv, creditoarea a depus la dosarul de încuviinţare a executării silite un număr de 13 titluri executorii şi numai pe unul (Factura fiscala ...) dintre acestea se regăseşte suma de ... lei (suma a crescut ca în poveste faţă de debitul iniţial- conform prevederilor art.5.8, lit.a din Contractul nr. ..., nu trebuia să aştepte 5 ani) figurând ca sold la data de ..., reprezentând (numai) penalităţi de întârziere aferente debitului principal de ... lei creat artificial în anul ..., asa cum s-a reţinut şi de instanţa, iar la totalul de plata fiind menţionată suma de ... lei, achitat cu chitanţa nr. ..., ca dealtfel în toată perioada de la incident.

Preocuparea pentru contorizarea individuală nu există la aceasta societate, continuatoarea celei care a construit instalaţiile existente, probabil de frica diminuării profitului şi al stopării modului incert al stabilirii cantităţii reale de agent consumat.

Învederează că a încercat în repetate rânduri pe parcursul perioadei, în urma notificării primite, să găsească înţelegere pentru a rezolva situaţia, dar nu a fost posibil. Din data de ... si până la data de ... o singură dată s-a facturat suma de ... lei, media fiind de aproximativ ... lei.

Începând cu data de ... în fişa sintetică sunt înscrise sume  foarte mari, respectiv ... lei la ..., precum si suma de ... la ....

A solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei motivat de faptul că sursa de venituri pentru acoperirea cheltuielilor traiului este pensia.

Urmare Adresei nr. ... s-a prezentat cu înscrisurile cerute pentru a semna un contract mai favorabil pentru el", dar nu putea să lipsească din adresa poziţia de ''MONOPOL" : În caz contrar vă vom acţiona în instanţă pentru anularea contractului, ştiind ca funcţionau tacit ,a solicitat în ... eliberarea unei copii a convenţiei dintre părti şi prin Adresa nr. ... i se comunică ca a primit un exemplar odată cu semnarea lui si că creditoarea deţine numai exemplarul cu toate semnăturile locatarilor de pe scara de bloc.

A intrat pe website ... recomandat si a găsit un formular de Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare care conţine clauze nerealizabile niciodată pentru beneficiari (art.5.10,5.11, art.6.6, art.7,3, lit.a, art.8.3, 8.14, art.10-avantaj permanent: creditoare, art.11- nu este securizat).

La primirea înscrisurilor de executare silită s-a prezentat la Arhiva Judecătoriei ... pentru studiul dosarului nr. ... şi surpriza cea mai mare a fost prezentarea în dosarul încuviinţării silite a contractului de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa şi canalizare nr. ..., pe care l-ar fi primit  odată cu semnarea acestuia (aşa se specifica în Adresa nr. ...).

În data de ... a solicitat prin cerere Arhivei ...  ... eliberare de copii a filelor 32 la 37 din dosarul de încuviinţarea executării silite şi realitatea din inscrisul prezentat contrazice fara putinţa de tăgada afirmatiile creditoarei, se vede astfel dispreţul si totala lipsa de înţelegere a modului de funcţionare a relaţiilor furnizor (monopol") - beneficiar, astfel: nu a semnat contractul respectiv si nici nu l-a primit, nu toate locaţiile (sunt 15)au semnat contractul, diferente majore între pag.l,  9 si 11 la semnături.

În consecinţă, solicită  admiterea contestaţiei la executare, asa cum a fost formulata şi prin hotărârea ce se va  pronunţa să se  dispună suspendarea executării silite, diminuarea cheltuielilor de executare acestea fiind exagerat de mari şi nici nu există un document justificativ pentru aceste sume, să se  anuleze titlurile executorii contestate şi  debitul cerut, precum şi anularea executării însăşi.

În drept, dispoziţiile art.711., pct.l, art.712, pct.2, art.718, art.719 Cod procedura civila si art.15 din Noul Cod civil.

În dovedirea contestaţiei a  solicitat încuviinţarea următoarelor probe: iîscrisuri, martori pe care îi va prezenta personal precum şi interogatoriul creditoarei.

Anexează în copii următoarele înscrisuri: înştiinţare din data de ... emisa de BEJ ...; încheierea nr. ... din Dosar ...; Factura fiscala ... Cererea nr. ...; Adresa nr. ...; Proces verbal din ...  (sigilii ap.), ... (instalaţii si subsol);înştiinţare citire apometru de branşament; Titlurile executorii cu chitanţa de plata a lunii aferente consumului curent;Factura fiscal seria: ... Adresa nr. ...; Cerere nr. ...; Adresa nr. ...; Contract nr. ...; Factura fiscal seria: ...; Fisa sintetica - la data de ...; Chitanţa seria: ...  privind taxa judiciara de timbru. Cerere din ... privind eliberare copii ...;

La data de ..., intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestației ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării, intimata arată că s-a încheiat contractul de prestare-servicii nr. ... cu contestatorul,  pentru locul de consum din ..., în baza căruia s-a furnizat apă potabilă şi prestat servicii de canalizare către acesta la adresa mai sus menţionată.

Întrucât contestatorul nu si-a îndeplinit obligaţiile contractuale de plata a facturilor, acumulând un debit restant in valoare de ... lei, la data de ... a formulat cerere de punere în executare silită, pe numele acestuia, având la bază titlurile executorii reprezentate de facturile fiscale scadente, neachitate de contestator, emise în perioada .... Facturile respective au fost anexate Cererii de punere în executare silita, formulată de subscrisa, în dosarul nr. ..., în cadrul căruia s-a pronunţat încheierea - de executare silită civilă nr. ...  din data de ..., prin care instanţa admite cererea de încuviintare a executării silite formulata de către B.E.J. ..., în dosarul de executare nr. ... .

Contestatorul susţine, în Contestaţia la executare silită, că "prin poziţia dominantă pe care o deţine pe piaţa, intimata a creat artificial, începând cu luna ..., un debit în suma de ... ", debit menţionat în factura fiscală seria .... În realitate, cuantumul debitului la care face referire contestatorul, este format din valoarea sumei de plată pentru furnizarea unei cantităţi de ... - servicii de canalizare (care proveneau din repartiţia consumului de apa de la branşamentul condominiului), respectiv ... si valoarea sumei de plata pentru consumul înregistrat la apartamentul contestatorului, respectiv ... lei. Ulterior, suma datorata repartiţiei consumului de apa de la branşamentul condominiului a fost stornata. Stornarea a fost evidenţiată în factura fiscală seria .... Prin urmare, contestatorul nu a fost nevoit sa efectueze plata respectivei sume de .... Aceste aspecte i s-au explicat si de către casierul încasator la vremea respectiva şi în cadrul adresei nr. ..., emisa de subscrisa.

1. Conform art. 10 alin. (1) lit. c). din contractul de prestare-servicii nr. ..., „diferenţa dintre cantitatea de apa înregistrata de contorul montat pe branşamentul condominiului si cantitatea de apa rezultata prin însumarea cantităţilor de apă înregistrată de contoarele din apartamente şi cea stabilita în sistem pauşal pentru apartamentele necontorizate, se repartizează pe fiecare apartament proporţional cu cantitatea de apa consumată, prin urmare cantităţile de apa nu sunt repartizate abuziv şi se respectă tocmai clauzele contractuale.

2. Stabilirea cantităţii de apă furnizată şi a celei evacuate în reţeaua de canalizare se efectuează conform art. 9, 10, 11 din contractul de prestare-servicii, in conformitate cu prevederile legale, fara a avea „o poziţie dominantă" şi fără a constitui „un abuz", cum susţine, fara temei, contestatorul. Modalitatea de repartizare a diferenţei dintre consumul înregistrat de contorul de branşament şi consumurile însumate din apartamentele condominiului, are la baza Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 27/23.03.2005 de aprobare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare din municipiul ... -anexa 2B si ulterior HCL ... nr. 30/2010.

3. ... este o societate comercială pe acţiuni, care funcţionează pe principii economice de piaţă, ce au la baza echilibrul dintre venituri si cheltuieli sub controlul autorităţilor statului (ANRSC, ANAF, Curtea de Conturi etc) si nicidecum, aşa cum tendenţios sugerează contestatorul, că un serviciu de utilităţi publice echivalează cu un serviciu de protecţie sociala. Atât regulamentele de funcţionare cât şi contractele de prestări-servicii încheiate cu clienţii sunt întocmite în conformitate cu Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi ORDINELE ANRSC nr. 88/2007 si 90/2007.

Astfel, afişarea raportului consumuri repartitori pe verso-ul facturilor fiscale, datorită faptului că începând cu data de 25.05.2018, Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecţia datelor personale, a devenit aplicabil şi în România, acest lucru fiind menţionat tot pe verso-ul facturilor fiscale, tocmai pentru a lămuri clienţii cu privire la acest aspect, până la armonizarea relaţiei contractuale cu Regulamentul. Contestatorul face referire la o anume "normă europeană", fără a o menţiona, acuzând subscrisa fără temei.

4. Facturarea nu se face de două ori pentru acelaşi consum. Cel mai probabil, în cazul prezentat de contestator, s-a estimat consumul locatarului respectiv, care ulterior s-a regularizat cand angajaţilor societăţii noastre li s-a permis accesul în apartament în vederea citirii indexului afişat de contor. În situaţiile în care se constată diferenţe semnificative, se procedează la stornarea facturilor şi refacturare, tocmai pentru a nu defavoriza consumatorii de bună credinţa., din nou contestatorul acuză subscrisa fără temei, probe şi fără a avea legătura cu obiectul cererii pe care a formulat-o.

5. Este de la sine înteles că apa care ajunge la consumatori nu este o simpla "resursă dată de natură", având în vedere că de la locul captării şi până la consumator trece prin numeroase procedee tehnologice care o fac sa aibă calitatea de apa potabila, servicii oferite consumatorilor care nu ar fi posibile fără un cost, pe care clienţii ar trebui să îl achite, facturarea în perioada menţionată făcându-se perfect legal, conform prevederilor contractului colectiv. Contestatorul nu menţionează ce lege s-a încălcat în legătura cu încheierea convenţiilor individuale, acuzând din nou fără temei şi fără a fi în cunoştinţă de cauză cu acest aspect. Menţionează că trecerea la încheierea contractelor individuale este posibila cu respectarea art. 31 din Legea 241/2006, pentru care contestatorul nu a făcut niciun demers, fapt pentru care nu are motive de nemulţumire.

6. Contestatorul nu a achitat "permanent" din luna iunie ..., factura curentă, asa cum susţine, dovada fiind lipsa plăţilor în lunile : .... Lipsa plăţilor în lunile menţionate e dovedită cu  Fişa sintetiăa - la data ... anexată prezentei. În total, este vorba de 7 luni în care contestatorul nu a plătit nici un leu către subscrisa, deşi s-a folosit de serviciile acesteia, conform facturilor.

Daca adunăm sumele pentru care au fost emise facturile fiscale aferente lunilor anterioare celor în care nu a efectuat plăţi, obserăam că reiese un total de ... lei (ex: pentru luna ... a fost emisa factura fiscala seria ... in valoare de ... lei, dar contestatorul nu a achitat nimic in luna ......, la fel si in cazul celorlalte luni mai sus menţionate in care nu a efectuat plaţi, dupa cum urmează : pentru luna ... lei (rămas de achitat in urma stornarii repartiţiei consumului), ...  lei). Lipsa plăţilor, alături de plăţile parţiale în cazul altor facturi, au dus la acumularea debitului restant in valoare de ... lei pe care îl contestă. Debitul restant nu este "abuziv' si nici nu "a crescut ca în poveste". Debitul restant nu reprezintă penalităţi de întârziere la factura din iunie ....

Calculul menţionat în adresa ... este corect, stornarea sumei de ... lei se regăseşte în Fişa sintetica, iar consumul se calculează conform contorilor şi a procedurii menţionate mai sus. Descărcarea plaţilor se face în ordine cronologică, relaţia contractuală cu debitorul fiind întreţinută şi prin corespondenţă.

În legătură cu preocuparea pentru contorizarea individuală, menţionează că "în cazul condominiilor existente, separarea şi individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligaţia montării contorului principal de branşament la nivelul limitei de proprietate " (art. 3 lit. i) din Legea 241/2006).

În drept,  invocă dispoziţiile art. 194 lit. e), art. 205 si urm. din C.P.Civ. , Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice. Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. ....

În dovedire, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, în cadrul căreia depune situaţia facturilor restante la data de ...; fişa sintetica la data de ....

La data de ..., contestatorul formulează răspuns la întâmpinare.

În motivare se arată că la primirea înscrisurilor de executare executare silita s-a prezentat la Arhiva Judecătoriei ... pentru studiul dosarului nr. ... si SURPRIZA cea mai mare a fost prezentarea în dosarul încuviinţării silite a CONTRACTULUI de furnizare / prestare a serviciului de alimentare  cu apă si canalizare nr. ..., pe care l-ar fi primit odată cu semnarea acestuia (aşa se specifică în Adresa nr. ...). În data de ... a solicitat prin cerere Arhivei Judecătoriei ... eliberare de copii a filelor 32 la 37 din dosarul de încuviinţarea executării silite şi realitatea din înscrisul prezentat contrazice fara putinţa de tăgada afirmaţiile creditoarei, se vede astfel dispreţul şi totala lipsă de înţelegere a modului de funcţionare a relaţiilor furnizor("monopol") - beneficiar, astfel: nu a semnat contractactul respectiv şi nici nu l-a primit, nu toate locaţiile (sunt 15) au semnat contractul, motivul pentru care nu am semnat contractul respectiv este faptul ca acesta conţine clauze care nu se pot realiza de utilizator; (exemplu: art.5.10,5.11, art.6.6, art.7,3, lit.a, art.8.3, 8.14, art.10-avantaj permanent creditoare, art.11- nu este securizat).

Referitor la facturile neachitate de contestator emise în perioada ..., consideră că creditoarea este răuvoitoare sau cei din evidenta contabila nu impercheaza facturile cu chitanţa aferenta, Au perceput şi dobânzi în perioada respectivă, el achitând total de plată de pe fiecare factură , nu şi soldul, care consideră că nu este debit (anexează facturile din perioada de mai sus menţionată cu chitanţa de plată pentru-Total de plată-calculul fiind efectuat în Anexa 1;-Anexa 2 cuprinde perioada ...; a plătit servicii în perioada ... în sumă de ... lei şi dobânzi în sumă de ... lei. Un exemplu de rigoare în-situaţia facturi restante la data de ...:

- pentru factura ... suma plătită este de ... lei, iar în situaţie este trecuta suma ... lei, profit ... lei -nemeritat sau greşeala, sau regula!?

- pentru factura ... suma plătită este de ... lei, iar în situaţie este trecuta valoarea 0,00 lei majorări ... lei profit ...  lei-nemeritat, sau greşeala sau regula;

- pentru factura ... suma de piaţa este trecuta ... lei in situaţie este trecuta suma ... lei, se sesizează si plăteşte ...  lei, în baza unui bon olograf lipseşte din situaţie factura ... (este cu minus - mod de lucru !?) - contradictoriu cu creditoarea pentru pct.4;

In motivarea întâmpinării, creditoarea încearcă să demonstreze  că în realitate, calculul metrilor cubi de apa furnizata este de 24,64 mc si 22,16 mc din servicii de canalizare, dar din analiza"negrului pe alb" reies următoarele:

1.Consumul efectiv înregistrat de apometrele de apartament sunt:

Bucătărie - 5 mc;

Baie 1 =  3 mc;

Baie 2._= 2 mc.

TOTAL = 10 mc

2.Creditoarea adauga la 10 mc prin diferite acte normative si proceduri unilaterale ... mc (un raport de 1/5 în favoarea „monopolului”-aberant) şi facturează total ... mc, adică Total de plată-... lei, tocmai când a sesizat ca apometrul de branşament nu se putea citi (ERA PLIN DE APA) si a fost înlocuit ( Factura seria ...).Pentru PCT.1 ŞI 5 învederează  că apometrul de branşament, după părerea creditoarei este un aparat "INFAILIBIL", iar cele montate în apartamente sunt " asa orientative " în măsurarea consumului de apa, acestea fiind totuşi agreate de creditoare pentru a fi montate si sunt sigilate de salariaţii acesteia (anexează prezentei documente întocmite de salariaţii creditoarei pentru control instalaţii si citire apometre); începând din luna ... pe scara blocului a început sa apară înştiinţarea privind citirea apometruluî de branşament (unilateral de furnizor), iar pe verso flecarei facturi din cele 15 locaţii beneficiare de serviciile societăţii furnizoare, cel mult 5 locaţii nu li se citea consumul de apa, astfel diferenţa dintre citire branşament si cei buni platnici era repartizata (ABUZIV)- prin acel indice de repartiţie),  tot acestora ( neglijenta, intenţie, neputinţa) si a se retine ca furnizarea de servicii de către creditoare se contorizeaza individual - nu in devălmăşie.

 Pentru pct, 2 si 3, nu cred ca se pot combate cele învederate de creditoare deoarece actionariatui societăţii comerciale ... este compus din acţionari care hotărăsc si una executa ( o fi conflict de interese - ... ... a fost creata în 2004 ca Operator Regional de apa si canalizare în Judeţul ....

Compania a fost creata ca Societate pe Acţiuni având nr. de înregistrare ...) şi este deţinută de Autorităţile Locale, sediul companiei este în mun. .... Principalele activităţi ale OR sunt: furnizarea de apă potabilă, colectarea şi epurarea apelor uzat. La data înfiinţării, anul ..., ... ... (OR) avea ca responsabilitate furnizarea serviciilor de apa si canalizare in patru aglomerări urbane din...). Societatea comerciala (urmăreşte realizarea de profit în activitatea sa - care este component profitului?), care ar fi trebuit sa fie serviciu precizat - comunitar de utilităţi publice (având si latura sociala In activitatea desfăşurata nu cum greşit a învederat creditoarea) nu a binevoit să-si armonizeze regulamentele si reglementările dupa care suntem taxaţi cu legislaţia europeana in sensul ca realizează venituri necuvenîte din procentul apei canal, norma europeana este de maxim 80% din apa consumata,în schimb ...... foloseşte un procent de 90% dispoziţiile comunitare primând în fata legislaţiei interne.

Ex. : Factura ...: cantitate efectiv consumata = 13,00 mc ;cantitate adăugata de furnizor - 10,35 mc - Procent =91%

 -citire apometru branşament - 157 mc

-citire apometre beneficiari- 121 mc

Diferenţa 36 mc, reprezentând aproximativ 1/3 din cantitatea efectiv consumata(30%);

- pe primele 4 luni ale anului ...  diferenţa dintre cele doua citiri este de 97 mc (560 -463=97, procent 20%).

-începând cu ... şi până în prezent, pe verso documentului lipseşte Raportul consumuri repartitori, motivat de prelucrarea datelor personale.

 Pentru pct.6 , învederează că diligentele depuse în rezolvarea situaţiei create au fost nenumărate şi nu a rezolvat nimic ,"MONOPOLUL" are dreptate, însa surpriza vine dupa 5 ani si 4 luni, cand prin ÎNTÂMPINARE, creditoarea explica provenienţa "debitului datorat”, respectiv din neplata facturilor din lunile ..., dar adunând sumele din facturile invocate suma este de ... lei, din cele 8 facturi invocate, un număr de 7 sunt prescrise (ANEXA 3 si tendenţios nu au scris data emiterii facturii, consumul facturii este plătit pentru luna anterioara emiterii), Din data de ... si pana la data de ... o singura data s-a facturat suma de ... lei, media fiind de aproximativ ... lei, pentru consumul nostru, dar începând cu data de ... (CAND S-A PRODUS INCIDENTUL) în Fisa sintetica sunt înscrise sume foarte mari, respectiv ... lei la ... (suma de ... lei nu este consmnata în Situaţia sintetica si nici facturata, ..., sume imense în comparaţie cu consumul raportat încasatorului creditoarei, (anexei FISE INDIVIDUALA DE CITIRE A CONTOARELOR DE APA RECE pe perioada ... si Anexa 4}.

Referitor la calculul corect efectuat, transmis prin Adresa nr. ..., creditoarea este contrazisa de înscrisurile emise (notificări unde CALCULEAZĂ MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE) si de următorul calcul: -sume facturate în perioada ... -sume plătite în perioada ... DIFERENŢA = ... lei (ANEXA 5}

Referitor la contorizarea individuală, creditoarea nu încalcă nici o lege, dar nu trebuie sa abuzeze de poziţia de "monopol -în fapt" cu utilitatea data de natura si in relaţiile contractuale trebuie sa primeze buna-credinţă, ori metodologia prin care sunt supuşi utilizatorii la plata apei consumate, favorizează pe creditoare prin acel APOMETRU de BRANŞAMENT, COEFICIENTUL DE REPARTIŢIE si CONSUMUL PAUŞAL astfel: -

-aparatul de măsura este unilateral gestionat tehnic si economic;

-dupa afirmaţiile creditoarei este singurul element tehnic "PERFECT In instalaţia de alimentare cu apa, fata de cele ale utilizatorilor(Adresa or. ...);

-modul în care este organizata citirea apometreior de apartament este defectuoasă, fiind un factor care favorizează creşterea COEFICIENTUL DE REPARTIŢIE astfel:

1. citirile colectate de salariatul creditoarei nu sunt efectuate in aceiaşi perioada de timp cu citirea apometrului de branşament;

2.nu toti utilizatorii sunt acasă pentru a se efectua citirea, caz in care se aproximează de către creditoare;

3.încurajază incorectitudinea utilizatorilor care in "DEVĂLMĂŞIE" nu pot fi depistaţi si creaza relaţii tensionate Intre utilizatori;

 -consumul pausal favorizează creditoarea prin volumul mare de apa repartizat, pe o persoana în acest sistem (OAR – 1mc, ap.1 o persoană-4mc pe perioade foarte lungi);

 -încurajează neglijenta în întreţinerea instalaţiilor de apartament in dauna bunilor gospodari si buni platnici (o persoana cu instalaţii defecte în apartament, prin coeficientul de repartiţie si taxare la pausal creste costurile celor de buna-credinta).

 Preocuparea pentru contorizarea individuala vine de la faptul ca alti agenţi economici, furnizori de utilităţi, au acest tip de contorizare şi FARA CONTOR DE BRANSAMEN ("mina de aur" la care nu vreţi sa renunţaţi) SI REPARITOARE DE COSTURI si mai mult NIMENI NU TREBUIE SA PĂGUBEASCĂ PE ALTUL.

Organizarea in Serviciu COMUNITAR de furnizare utilităţi rezolva aceasta contorizare indivduala prin programul social, fiind eliminate  de "INFAILIBILUL" apometru de branşament si toate apometrele din apartamente,

Intimata ar trebui să stie că orice drept are si o obligaţie si acestea trebuie exercitate cu bună credinţa şi nu abuziv. Pentru a evita aceste situaţii legiuitorul a legiferat si prin dispoziţiile art . 15 din Noul Cod Civil "Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinte".

A solicitat suspendarea executării silite pânâ la soluţionarea contestaţiei motivat de faptul ca sursa de venituri pentru acoperirea cheltuielilor traiului este pensia.

Pentru toate acestea, solicită  analizarea istoricului de consum, sa se analizeze  faptul că până la acest incident provocat cu bună ştiinţă de lucrătorii societăţii nu a rămas restanţier la plata sumelor facturate corect, sa se analizeze că în timpul derulării contractului tacit intimata a schimbat mereu regulile privind citirea apometrelor şi transmitera acestora, solicitând:

- suspendarea executării pana la soluţionarea contestaţiei;

- diminuarea cheitlueflior de executare;

- anularea titlurilor executorii contestate si a debitului cerut care nu este cert;

-  anularea executării.

În drept, dispoziţiile art.205, art.711, pct.l, art.712, pct.2, art.718, art.719 Cod procedura civila si art. 15 , art,1766 din Noul Cod civil.

În dovedirea contestaţiei solicită încuviinţarea următoarelor probe: înscrisuri, martori pe care îi va prezenta personal.

Anexează în copii următoarele înscrisuri: Factura fiscala seria: ...; Adresa nr. ...; Process verbal din ... (instalaţii si subsol); înştiinţare citire apometru de branşament; Contract nr. ...; Fisa sintetica - la data de ...; Adresa nr. ...; Notificare ...; Notificare somaţie nr. ...; Notificare somaţie nr. ...; Notificare somaţie nr. ...; Anexele 1 si 2 cu facturile aferente dsi chitanţele de total plata; Anexele 3,4 si 5; Fise individuala de citire a contoarelor pe perioada ...;

La data de ..., BEJ ..., a ataşat copii de pe dosarul de executare nr. ..., la filele 151-224 din dosar.

La data de ..., contestatorul depune note de şedinţă la cererea instanţei prin care precizează următoarele:

 1. facturile care compun debitul solicitat de creditoare nu au fost niciodată depuse la dosarul cauzei creditoarea uzând de facilitatea creata de programul informatic, care "chipurile" nu le permite sa încaseze suma de pe factura plătită ia ghişeu, plata fiind transferata in contul facturilor restante - se trece suma plătită cu font mare, iar la reprezentând se trec cu font ff mic facturile unde s-a dus suma (unealta calculator numai la noi încurca f nu ajuta, ideea pentru care a fost creat);

2.între el si creditoare nu a existat un raport contractual scris, relaţia s-a desfăşurat tacit, deoarece locuind la etajul patru nu putea să renunţe la APA si nici un alt furnizor nu este în zona , pana în luna ... relaţia s-a desfăşurat normai, cand la apa efectiv consumata 5+3+2 = 10,00 m3, la care creditoarea adaugă:

- apa canal 4,50+2,70+1,80= 9,00 m3;

- coeficient repartiţie apa 12,32+7,39+4,93 = 24,64 rn3;

- coefficient repartiţie apa canal 11.08+6,65+4,43 = 22,18 m3'

TOTAL ADĂUGAT = 55,80 m3 raport de 1 / 5 in favoarea creditoarei, cantitate facturata 65,80, m3- cum sa nu fii profitabil (Factura fiscala seria: ...); având la îndemâna cele trei metode favorizante exclusiv: apometrul de branşament, coeficientul de repartiţie şi consumul pauşal şi mai există o metoda "neortodoxa" schimbarea contorului defect fără documente (cazul nostru), ca să "iasa socoteala contabilicească", încărcăm beneficiarii, dovedit cu:

- adresa nr. ..., unde se stipulează negru pe alb, factorii care incriminează numai beneficiarii, inclusiv frauda - creditoarea a recomandat a montat, a sigilat, a verificat apometrele beneficiarilor;

- schimbarea apometrului de branşament defect s-a efectuat unilateral fără scuze, numai că factura a crescut ca în basme şi cu această ocazie a început sa se afişeze pe casa scării citirea apometrului de branşament;

- trecerea unilaterala pe consum pauşal, motivat de faptul ca nu am schimbat imediat apometrele de apa caldă ( aflate în garanţie), montate şi sigilate de creditoare pe apa rece, cu unele de apa rece, drept urmare se adaugă de creditoare , din oficiu cantităţi imense de apă consumată -Factura fiscala ... (total facturat ... m3 -total de plata ... lei), Factura fiscala seria ...  (total facturat ... m3 - total de plata ... lei), având permanent un consum decent, nu unul industrial;

4. adaugă la soldul facturii de utilităţi sume care nu au legătura cu plata acesta, respectiv taxa judiciara de ... lei ( achitata la cheltuieli de executare), suma plătită in termenul de scadenta, respectiv ... lei (Cererea nr. ..., Notificarea nr. ..., Anexa nr. 6);

5. referitor la "devălmăşia" pe care o propune creditoarea prin contractul colectiv, consideră că îi încalcă un drept constituţional prevăzut de dispoziţiile art. 40, pct .1 din Constituţia României, privind asocierea, transferând din obligaţiile sale către beneficiari, creând permanent tensiuni de proasta gospodărire si frauda. Asa cum a aceptat sa fie continuatoarea societăţii care a construit instalaţiile pentru furnizarea apei potabile si de canalizare, realizând profit ca societate pe acţiuni, asa ar trebui sa investească si în racordarea individuala cu un singur apometru pentru fiecare apartament si fara "infailibilul" apometru de branşament, avînd in vedere ca exista precedent cu utilităţi mult mai periculoase.

6. a achitat în data de ..., suma de ... lei, reprezentând, ... lei debit si ...  lei cheltuieli de executare, compusa din ... lei taxa timbru judiciar, ... lei cheltuieli necesare si utile executării, fara un document justificativ TVA inclus) şi ... onorariu executor judecătoresc (TVA inclus).

7. În Uniunea Europeana, România deţinea un singur loc întâi si anume la PROPRIETARI, dar  legislativul a avut grijă să mai creeze un MONOPOL prin LEGEA nr. 196/2018 a asociaţiilor de proprietari, lege prin care, marea majoritate a solicitărilor proprietarilor nu au fost avute în vedere cum nu s-a avut în vedere realitatea din teren. în concret, celeritatea este de bază în asociaţii, fiind necesari banii pentru plata facturilor, ori în loc să fie uşurată activitatea, legea a reuşit să o îngreuneze datorita devălmăşiei utilităţilor care sunt  în sarcina asociaţiei şi nu în responsabilitate individuală a proprietarului.

8. nu am recunoscut niciodată debitul iniţial de  ... lei, creat abuziv si unilateral, contestat dar fara minima înţelegere din partea creditoarei, care se comporta ca un MONOPOLIST.....în fapt (FIINDCĂ POT), debit mărit ulterior prin trecerea la consumul pauşal sau altfel, pana la suma de  ... lei .

-la  ... şi calculând pe fiecare factură dobânzi (la ce, pentru ce?), este eligibil, este cert?

În consecinţă, având în vedere cele menţionate şi a faptului că a achitat suma pretinsă prin executare silită, pentru un debit creat abuziv, întrunind condiţiile abuzului de drept, solicită pronunţarea unei  hotărâri prin care să se diminueze cheltuielile de executare şi să  fie anulate penalităţile de întârziere, care nu provin dintr-un raport juridic, iar în rest rămâne la convingerea intimă a judecătorului.

În conformitate cu dispoziţiile art.583 Cod procedura civila solicită judecarea cauzei şi în lipsă, pe baza probelor existente la dosar.

Au fost anexate: chitanţa seria: ... (158);factura fiscal seria : ...; factura fiscal seria :SVCLA nr. ....

Cererea de suspendare a executării silite a fost respinsă ca neîntemeiată la termenul de judecată din data de 27.02.2019.

La solicitarea instanţei, intimata a depus un înscris prin care arată că debitul solicitat prin executare silită a fost achitat în parte, respectiv din debitul total de  ... lei , din care  ...  lei reprezeintă taxă de timbru judiciar, contestatorul a achitat  ... lei, achitând integral facturile  ....

În privinţa plăţii de 1960,84 lei în care se menţionează dosarul de executare nr. ..., a învederat intimata că recipisa nu a fost depusă la biroul executorului judecătoresc , şi debitul nu a fost executat , astfel că în evicenţele intimatei contestatorul figurează cu suma restantă de  ... lei rămasă de achitat în dosarul de executare silită şi suma de  ... lei reprezentând total facturi curente. A anexat situaţia facturilor restante la data de  ....

Instanţa a admis pentru părţi proba cu înscrisuri.

Prin încheierea pronunţată la data de  ..., Judecătoria ... a admis în parte contestaţia la executare formulată de contestatorul  ... , CNP- ..., domiciliat în  ...,  în contradictoriu cu intimata SC ... , cu sediul în  ....

A anulat în parte Încheierea de încuviinţare a executării silite nr. ... pronunţată de Judecătoria ... în dosarul nr. ..., cu privire la încuviinţarea executării silite a  titlurilor executorii reprezentate de facturile fiscale nr. ..., ...,  şi la dobânzile cerute prin celelalte titluri executorii menţionate în încheiere.

A anulat în parte executarea silită însăşi pornită în dosarul de executare silită nr. ... al BEJ  ... şi actele de executare subsecvente, până la concurenţa sumei de  ... reprezentând debit aferent titlurilor executorii  ... precum şi cheltuielile de executare silită până la concurenţa sumei de  ... lei.

A obligat intimata să plătească contestatorului suma de 46 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

A dispus restituirea  de către UAT ... a taxa de timbru achitată cu chitanţa seria  ... nr. ... din data de  ..., respectiv  ...  lei, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată ce formează obiectul prezentului dosar, contestatorul ... formulează atât contestaţie împotriva executării silite însăşi şi actelor de executare din Dosarul  ... al BEJ  ... cât şi contestaţie la titlu, făcând apărări împotriva titlurilor executorii ce au stat la baza începerii executării silite, cât şi a contractului nr. ... din data de  ..., în temeiul cărora s-au emis facturile contestate.

Instanţa a constatat că în raport de data cererii de începere a executării silite, înregistrată pe rolul BEJ  ... sub nr. ..., în cauză sunt aplicabile prevederile noului cod de procedură civilă, iar în raport de apărările făcute cu referire la contractul nr. ... din data de  ..., sunt incidente prevederile vechiului Cod civil.

Astfel, instanţa a examinat cu prioritate apărările contestatorului referitoare la contractul nr. ... din data de  ... şi cele menţionate în titlurile executorii, prin prisma art. 713 C.p.c.

Cu privire la apărarea conform căreia nu a încheiat cu intimata contractul de furnizare a serviciilor de către aceasta, instanţa a reţinut că, în drept, art. 969 V. C civil prevede că  o convenţie legal făcută are putere de lege între părţile contractante, iar pentru ca aceasta să fie legală, conform art. 948 V. C. civil, aceasta trebuie să fie consimţită de ambele părţi.

 Instanţa a constatat că apărarea făcută de contestator în sensul celor de mai sus este întemeiată. Astfel, contractul  nr. ... din data de  ... a fost încheiat la comun pentru locatarii din condominiul de la  ..., purtând semnăturile reprezentanţilor SC ... şi ştampila societăţii, însă nu şi semnătura contestatorului  ... , care nu apare nici la rubrica ,,utilizatori”, nici la anexele 1 şi 2  ale contractului, apărările intimatei fiind neîntemeiate sub aceste aspecte şi faţă de aceste aspecte, prevederile contractuale nu sunt opozabile acestuia,  sub aspectul calculului de penalităţi care au fost percepute în temeiul clauzelor contractuale , astfel că toate sumele cu această destinaţie, de penalităţi aferente debitului principal, nu reprezintă creanţe certe .

De asemenea, instanţa a mai reţinut că în conformitate cu conform art. 31 alin. 71 din legea nr. 241/2006 completată prin Legea nr. 224/24.07.2015, art. I pct. 20, se prevede că " Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu.", începând cu data de  ... – data intrării în vigoare a legii.

Intimata din prezenta cauză are ca obiect de activitate  operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, fiindu-i delegată această activitate de autorităţile locale ale mun. ..., fiind deci autorizată să funcţioneze ca serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare, aspect care nu a fost contestat în cauză.

Cum toate facturile ce stau la baza pretenţiilor din prezenta cauză reprezintă facturi de alimentare cu apă şi canalizare emisă către o persoană fizică, instanţa a verificat dacă în lipsa însuşirii contractului de către contestator acestea constituie titlu executoriu.

Ori, în speţă, pentru o parte dintre facturile depuse la dosarul de executare nu se face dovada comunicării către contestator, nefiind incidente prevederile contractuale ale art. 14 din contract, în care se specifică faptul că utilizatorul este obligat să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de intimată în termen de 15 zile de la data emiterii facturilor, care se emit până la data de 15 ale lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Astfel, creanţele înregistrate pe facturile care nu i-au fost comunicate contestatorului nu sunt exigibile , şi pe cale de consecinţă respectivele facturi nu constituie titluri executorii, acestea fiind : ... Din examinarea celorlalte înscrisuri, instanţa constată că facturile  ... - în care este înscrisă cu titlu de debit suma de  ... lei, ... - în care este înscrisă cu titlu de debit suma de  ... lei, ... - în care este înscrisă cu titlu de debit suma de  ... lei, ... - în care este înscrisă cu titlu de debit suma de  ... lei, ... - în care este înscrisă cu titlu de debit suma de  ... lei, ... - în care este înscrisă cu titlu de debit suma de  ... lei, ... - în care este înscrisă cu titlu de debit suma de  ... lei, şi  ... - în care este înscrisă cu titlu de debit suma de  ... lei, constituie titluri executorii în ceea ce priveşte sumele ce reprezintă debit, fiind comunicate sub semnătură contestatorului, pentru aceste sume,  apărările contestatorului conform cărora ar fi fost percepute abuziv şi nelegal nefiind dovedite prin nicio probă certă depusă la dosar, facturile invocate şi aspectele legale de montajul apometrelor nefiind de natură a duce la vreo concluzie în acest sens.

Faţă de considerentele anterior expuse, instanţa  în baza art. art. 712 alin. 3 C.p.c a anulat  în parte Încheierea de încuviinţare a executării silite nr. ... pronunţată de Judecătoria ... în dosarul nr. ..., cu privire la încuviinţarea executării silite a  titlurilor executorii reprezentate de facturile fiscale nr. ... şi la dobânzile cerute prin celelalte titluri executorii menţionate în încheiere.

Pe cale de consecinţă, cum titlurile executorii au fost anulate în tot sau în parte, instanţa a anulat în parte executarea silită însăşi pornită în dosarul de executare silită nr. ... şi actele de executare subsecvente, până la concurenţa sumei de  ... lei reprezentând debit aferent titlurilor executorii  ... De asemenea, cum în speţă executarea silită este parţial nelegală, cheltuielile de executare au fost diminuate proporţional , şi au fost menţinute până la a concurenţa sumei de  ... lei, în această sumă fiind incluse şi, parţial,  taxele de timbru plătite pentru încuviinţarea executării silite pentru facturile nr. ..., nr. ..., pentru care executarea silită s-a anulat numai cu privire la dobânzile şi penalităţile înscrise în acestea, respectiv suma de  ... lei.

În ceea ce priveşte susţinerea contestatorului în sensul că ar fi plătit o parte din sumele executate silit, instanţa a constatat că susţinerile intimate sunt reale, iar acesta nu a depus la executorul judecătoresc recipisa de consemnare a respectivei sume de bani, contestatorul nefăcând proba contrară, în lipsa recipisei de consemnare executorul judecătoresc nefiind în măsură să stingă obligaţiile de plată ale acestuia.

 Faţă de motivele de fapt şi de drept expuse anterior, instanţa a apreciat inutilă examinarea celorlalte apărări ale părţilor.

Cu privire la cheltuielile de judecată, cum contestatorul a făcut dovada plăţii sumei de 46 lei necesară multiplicării dosarului de executare, în temeiul art. 453 C.p.c, instanţa va obligă intimata să plătească contestatorului această sumă  cu titlu de cheltuieli de judecată.

În temeiul art. 40 alin. 1 lit. f din OUG nr. 80/2013, a dispus restituirea  de către UAT ... a taxa de timbru achitată cu chitanţa seria  ... nr. ...) din data de  ..., respectiv  ...  lei, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Împotriva acestei încheieri a declarat apel pârâta ... prin care a solicitat admiterea apelului şi anularea hotărârii apelate.

În motivare a arătat că, în fapt, între societatea apelantă şi intimatul,  ... , s-a încheiat contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr., pentru locul de consum din, în baza căruia s-a furnizat apă potabilă şi prestat servicii de canalizare către acesta.

Întrucât intimatul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale de plata a facturilor, acumulând un debit restant în valoare de ...lei, la data de ...a formulat Cerere de punere în executare silita, pe numele acestuia, având la baza titlurile executorii reprezentate de facturile fiscale scadente şi neachitate, emise în perioada .... Facturile respective au fost anexate Cererii de punere în executare silita, formulata de apelantă, în dosarul nr. ..., în cadrul căruia s-a pronunţat încheierea - de executare silita civilă nr. ... din data de ..., prin care Judecătoria ... admite cererea de încuviinţare a executării silite formulata de către B.E.J. ..., în dosarul de executare nr. ....

Ulterior, intimatul, a formulat contestaţie la executare, în dosarul nr. ..., în care instanţa a pronunţat încheierea finala (dezinvestire) civila din data de ...ale cărei dispoziţii le contestă prin prezenta.

Referitor la motivările instanţei din cuprinsul considerentelor încheierii din data de ..., sunt de părere că aceasta a dispus greşit admiterea în parte a contestaţiei la executare formulată de intimatul,  ... . În susţinerea acestui fapt, doresc să evidenţieze următoarele:

Cu privire la apărarea intimatului, conform căreia nu a încheiat cu apelanta contractul de furnizare/prestare a serviciilor, instanţa o consideră întemeiata datorită faptului ca respectivul contract a fost încheiat la comun pentru locatarii din condominiul de la adresa str. ...purtând semnăturile reprezentanţilor ... şi stampila societăţii, însa nu şi semnătura intimatului,  ... , instanţa considerând apărările apelantei cu privire la acest aspect ca fiind neîntemeiate. Astfel, stabileşte ca prevederile contractuale nu sunt opozabile intimatului, sub aspectul calculului de penalităţi care au fost percepute în temeiul clauzelor contractuale, astfel că toate sumele cu aceasta destinaţie, de penalităţi aferente debitului principal, nu reprezintă creanţe certe.

Menţionează că, potrivit prevederilor art. 663 alin. (2) C.P.C. - "Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu".

Penalităţile menţionate în cuprinsul facturilor sunt incluse în «totalul de plată » al fiecărei facturi în parte şi implicit se regăsesc în debitul total. Ele sunt evidenţiate cert în fiecare factura, iar în subsolul facturilor fiscale se detaliază metoda de calcul (procentul aplicat; perioada pentru care se calculează - luna calendaristica anterioara lunii în care se emite factura ; informaţii despre soldul total al clientului), conform temeiului legal : Legea 241/2006 şi contractul de furnizare.

La fel cum a precizat şi instanţei de fond, la momentul semnării contractului-cadru de către utilizatorii condominiului, intimatul nu a fost găsit la domiciliu. Ulterior a fost notificat pentru a se prezenta la sediul apelantei pentru semnarea contractului. Urmare notificării, acesta s-a prezentat la sediul apelantei dar, a refuzat semnarea contractului, motivând fără temei şi fără a indica punctual că nu este de acord cu clauzele contractuale, dar acceptând tacit serviciile apelantei (fapt demonstrat prin plăţile efectuate către apelantă timp de 9 ani, din ...). Conştient fiind de avantajul pe care îl are având în vedere că nu putea fi debranşat de la reţeaua de apă decât cu permiterea accesului reprezentanţilor apelantei în imobil, a speculat faptul ca refuzând la momentul respectiv semnarea contractului îi dă dreptul să aleagă ce facturi achită şi ce nu achită, după bunul plac. Ca dovada, de-a lungul timpului a achitat facturile restante dar, a refuzat să mai achite facturile emise în perioada ..., motivând fără temei şi fără probe că acestea nu ar reprezenta contravaloarea serviciilor consumate, bazându-se pe ideea că prin refuzul semnării contractului apelanta nu va putea să recupereze debitul restant şi nici să întrerupă furnizarea serviciilor.

Mai mult, a semnat facturile, în cazurile când a fost găsit la domiciliu, acţiune prin care ia la cunoştinţa valoarea de plată, inclusiv pe cele care conţin majorări, fără a le contesta la momentul primirii, fapt care dovedeşte că neplata lor reprezintă rea-credinţă.

Instanţa motivează că dat fiind faptul că pentru o parte dintre facturile depuse la dosarul de executare nu se face dovada comunicării către intimat, creanţele menţionate în acestea nu sunt exigibile, datorită faptului că în contract este prevăzut faptul că obligaţia de a achita serviciile prestate de apelantă  are ca termen 15 zile de la data emiterii facturilor. Astfel, instanţa înlătura calitatea de titlu executoriu atribuită facturilor individuale pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, prin art. 31 alin. (17) Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată prin Legea 224/2015 şi art. 42 alin. 6A1 Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată prin Legea 225/2016, deşi facturile respective nu au fost semnate de către intimat pentru ca nu a fost găsit la domiciliu la momentul comunicării.

Mai mult decât atât, potrivit art. 319 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, "semnarea şi stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină factura", stabilind că facturile au atribute de documente justificative, atât timp cât ele conţin elementele obligatorii, chiar dacă nu poartă semnătura şi ştampila participanţilor la tranzacţie.

Doresc să menţioneze că în enumerarea facturilor pe care instanţa nu le consideră titluri executorii ca nefiind comunicate intimatului se numără şi factura nr. ..., care după cum se poate vedea este semnată de intimat şi astfel nu se încadrează în motivările instanţei.

În baza acestor argumente, solicită instanţa să anuleze decizia din încheierea apelata, de a anula în parte încheierea de încuviinţare a executării silite nr. ..., pronunţata de Judecătoria ... in dosarul nr. ...cu privire la încuviinţarea executării silite a titlurilor executorii reprezentate de facturile fiscale nr. ... şi la dobânzile cerute prin celelalte titluri executorii menţionate în încheiere şi respectiv să anuleze şi celelalte dispoziţii de a anula în parte executarea silita însăşi pornită în dosarul de executare silita nr. ...şi actele de executare subsecvente şi de a diminua proporţional cheltuielile de executare.

În concluzie, solicită admiterea apelului, desfiinţarea încheierii finale (dezinvestire) civile din data de ...apelate, respectiv a soluţiei date şi prin rejudecarea cauzei să se dispună încuviinţarea executării silite pornita de BEJ ..., în dosarul de executare nr. ..., împotriva intimatului,  ... , prin toate modalităţile de executare, până la recuperarea integrala a debitului şi a penalităţilor de întârziere aferente, precum şi a cheltuielilor de executare ce au fost avansate de apelantă (atât în fond, cât şi în calea de atac).

În drept: art. 718 alin. (1) C.pr.civ, art. 663 alin. (2) C.P.C., art. 319 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 31 alin. (17) Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată prin Legea 224/2015 si art. 42 alin. 6.1 Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată prin Legea 225/2016.

În dovedire, solicită admiterea probei cu înscrisuri.

Solicită judecarea cauzei şi în lipsă, în conformitate cu art.223 şi art.411 alin. 1 pct.2.

La data de ..., intimatul ... a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

În motivare a arătat că în fapt, prin poziţia dominantă pe care o deţine pe piaţa, debitul la care se face referire a fost creat abuziv începând cu luna ..., cu prima suma de ...lei, când la sesizarea locatarilor pentru faptul că pe facturi la cantitatea înscrisa la rubrica - cantitate branşament era trecuta o cantitate mai mare decât cea trecuta la rubrica -cantitate, fapt ce i-a determinat ca împreuna cu încasatorul, reprezentantul societăţii să citească împreuna apometrul de branşament (dna ...), citire care nu se putea efectua - APOMETRUL ERA PLIN DE APA, imediat aceasta a fost înlocuit UNILATERAL şi în factura următoare a apărut - sold la ...lei, suma facturata pentru servicii neefectuate (solicită a compara factura seria: ... nr. ...cu factura anterioara), consumul era în limite normale până la acest incident (dovedind cu martori şi facturile din luna ...unde la sold era ZERO); În motivarea întâmpinării, apelanta a încercat să demonstreze că în realitate, calculul metrilor cubi de apa furnizata este de 24,64 mc şi 22,16 mc din servicii de canalizare, dar din analiza"negrului pe alb" reies următoarele:

1.Consumul efectiv înregistrat de apometrele de apartament sunt:

Bucătărie= 5 mc;

Baie 1=3 mc;

Baie 2=2 mc.

TOTAL = 10 mc

Creditoarea adăuga la 10 mc prin diferite acte normative şi proceduri unilaterale 55, 80 mc (un raport de 1 /5 in favoarea "monopolului"- aberant) şi facturează total 65,80 mc, adică total de plata = 203, 38 lei, Sold la ... = -0,54 lei, tocmai când a sesizat ca apometrul de branşament nu se putea citi (ERA PLIN DE APA) şi a fost înlocuit ( Factura seria ...);

Fiind pensionar nu a rămas pasiv şi a contestat la creditoare suma respectivă, dar nu a reuşit să determine furnizoarea să se aplece asupra situaţiei create sub nici o forma, cu toate ca în contractul invocat este prevăzuta o clauza privind soluţionarea amiabila a situaţiei.

Mai mult a adresat o sesizare şi Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului ... care prin adresa nr. ...îi comunica pe scurt., "aşa este legea", fără a face referire ca, în contractul cu nr. ...nu sunt semnăturile pentru toţi utilizatorii de servicii, printre care si intimatul, neanalizând clauzele stipulate, dar obligă creditoarea din acel moment, să afişeze la scara blocului citirea apometrului de branşament şi pe facturi pagina 2 să fie trecut: raport consumuri repartitor ( Directiva - cadru privind apa 2000/60/CE, a dispoziţiilor din implementarea directivei cadru 2000/60/EC IN domeniul apei, în România cu referire la informarea utilizatorilor).

Din acel moment, pentru a înţelege că monopolul (în fapt) este puternic, începe şicanarea în sensul ca este somat ca în termen foarte scurt să schimbe cele trei apometre din apartament, deoarece cele pe care le deţinea erau de apa calda,

Recomandate, montate, sigilate şi controlate de salariaţii creditoarei, apometrele fiind in garanţie.

Posibilităţile financiare fiind limitate (proaspăt pensionar jurist), cu multe probleme de familie, nu a răspuns imediat somaţiei imperative a monopolului (in fapt) şi unilateral este trecut pe consum pauşal, în apartament fiind declarate 4 persoane, urmarea imediată este creşterea aberanta a consumului de apa si implicit a sumei de plata în perioada ..., singura perioada cu probleme de la incidentul din iunie ... (Fisa sintetica anul ...la anul ... - consum normal).

Fisa sintetica trebuie coroborata cu fisa individuala de citirea contoarelor de apa rece prin care se transmit încasatorului citirile lunare la apartament, care nu sunt luate niciodată la data fixa, dar pe factura se trece o perioada ferma, cu alte cuvinte o citire empirica contrar, dispoziţiilor Directivei - cadru privind apa 2000/60/CE, a dispoziţiilor din implementarea directivei cadru 2000/60/ce în domeniul apei, în România 5/ mai mult reprezentantul nu semnează ca a primit citirile, mai mult singurul element în baza căruia se stabileşte consumul utilizatorilor este acest apometru de branşament, cele ale utilizatorilor sunt orientative sau ignorate total la consumul pauşal.

Facturile care fac obiectul neachitării prestaţiei de furnizare apa potabila şi canal sunt prezentate în pag. 4/1, pct.6 din ÎNTÂMPINARE nr.14140 din 29.10.2018 sub forma a doua seturi de titluri executorii care nu corespund ca suma ceruta, astfel:

SETUL 1: ... Debit datorat de la ...la ...TOTAL =  ...lei.

SETUL 2:  Pentru luna ...suma de plata = ...lei; (rămas de achitat în urma stornării repartiţiei consumului - operaţia nu se regăseşte în fisa sintetica )...TOTAL  = ...lei.

Dar, fiindcă se poate factura SVCLA nr. ...este cu suma de plata = ...lei şi nu ...lei, în fapt creditoarea a emis pentru luna ...doua facturi marcate în cele doua seturi, care însumate dau suma de ...lei fără însa a opera cumularea şi în fisa sintetica .

Debit datorat pe perioada  ...sau ...lei - atunci de unde debit cert - ART.663, alin .2 din NCPC (Cererea de executare silita se depune....) nu reglementează creanţa?

Mai mult din corelarea datelor din fisa sintetica pagina 3 ( cele doua dreptunghiuri marcate si regula plaţi pentru luna trecuta), debitul iniţial începe cu neachitarea primei facturi, respectiv Factura fiscala ...cu suma total de plata ...lei sold la ...= ...lei, dar calculând debitul datorat este pe credit cu suma ...lei la data de .... ( ANEXA 2)

Învederează  instanţei ca aceste facturi nu au fost prezentate niciodată în timpul executării silite şi nici la instanţa de contestare a executării silite.

Apelanta a utilizat, un program de facturare prin care a mutat suma plătită la ghişeu pentru factura prezentata către facturile neachitate, ajungându-se la perioada ..., facturile fiind întocmite prin nerespectarea cerinţelor legale minime de forma si conţinut (font, perioade care nu corespund, penalităţi calculate cu nerespectarea prevederilor legale), precum şi consumul stabilit empiric de către furnizor sau operator economic (Anexa nr. 1).

Referindu-se la termenul de prescripţie a acţiunilor pentru valorificarea creanţelor în cazul în care părţile nu încheie un contract scris sub forma înscrisului unic, în practica judiciară din perioada de incidenţă a Codului comercial s-a decis că dreptul la acţiune se naşte în momentul în care comanda transmisă de una dintre porţi a fost executată de către cealaltă parte,şi nu la o dată ulterioară,cum ar fi aceea a emiterii facturii de livrare.

Astfel, se arată că notificarea prealabilă a debitorului nu întrerupe cursul prescripţiei, deoarece reprezintă un termen de graţie pentru plata datoriei, şi nu o cerere de chemare în judecată, concluzionând ca facturile mai sus menţionate sunt prescrise.

Referitor la motivarea apelului, în contradictoriu cu apelanta, învederează instanţei următoarele:

Contrar afirmaţiilor apelantei, privind faptul că a primit şi semnat contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. ..., adeveresc faptul ca a studiat acest contract ca formular, în anul ... la un sediu al apelantei, dând curs Adresei nr. ..., fără a avea însă cunoştinţa de semnarea acestuia de ..."toţi utilizatorii condominiului" (?!?!?), formulând verbal obiecţiuni neacceptate şi nu a semnat.

La primirea înscrisurilor de executare silită s-a prezentat la Arhiva Judecătoriei ... pentru studiul dosarului nr. ...şi surpriza cea mai mare a fost prezentarea în dosarul încuviinţării silite a Contractului de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa şi canalizare ..., pe care l-a  primit odată cu semnarea acestuia (aşa se specifica în Adresa nr. ...).

În data de ...a solicitat prin cerere Arhivei Judecătoriei ... eliberare de copii a filelor 32 la 37 din dosarul de încuviinţarea executării silite şi realitatea din înscrisul prezentat contrazice fără putinţa de tăgada afirmaţiile creditoarei, se vede astfel dispreţul si totală lipsa de înţelegere a modului de funcţionare a relaţiilor furnizori"monopol în fapt") - beneficiar, astfel: nu a semnat contractul respectiv şi nici nu l-a primit, nu toate locaţiile (sunt 15) au semnat contractul, motivul pentru care nu a semnat contractul respectiv este faptul ca acesta conţine clauze care nu se pot realiza de utilizator.

Contractul de furnizare a serviciilor de utilităţi publice face obiectul de reglementare a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, completat cu dispoziţiile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 - serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare si a dispoziţiilor art. 1766 din Noul Cod civil, apelanta fiind constituita în baza Legii nr. 31 / 1990 - Legea societăţilor comerciale , având ca targhet maximizare de profit, activitate înlesnită de faptul ca reglementările naţionale sunt in concordanta cu nevoile furnizorului de servicii, fără a ţine seama şi de utilizator, mai mult introduc si sintagma PROFIT, contrar reglementarilor europene .  Reglementările  UE ar trebui sa primeze si prin care se stabileşte ca tarifele la apă trebuie sa fie în concordanţă cu dispoziţiile din Directivă-Cadru privind apa din 200020, astfel:

pct.20 - Principiile care trebuie aplicate atunci când se stabilesc tarifele la apă, şi anume recuperarea costurilor şi suportabilitatea tarifelor la serviciile de apă, sunt prevăzute în Directiva-cadru privind apa din 200020. Pentru a putea contribui la sustenabilitatea infrastructurilor de apă, tarifele ar trebui să acopere, în practică, cel puţin costurile de exploatare si de întreţinere, precum si o parte semnificativă din amortizarea activelor.

pct.21 - în acelaşi timp, serviciile de apă trebuie să fie accesibile din punct de vedere social pentru consumatori. La determinarea tarifelor la apă, statele membre pot lua în considerare efectele sociale, economice şi cele asupra mediului, în efortul de a se asigura că aceste servicii rămân la un nivel accesibil.

Neîncheierea unui astfel de înscris unic produce unele efecte între părţi, în sensul că, aşa cum arată şi instanţa prin, încheierea finala (dezinvestire) civila pronunţata de Judecătoria ... in dosarul nr. ...în lipsa unui înscris unic, prin care să se cuprindă o clauză penală privind răspunderea debitorului obligaţiei neîndeplinite pentru întârzierea în executare, nu se pot acorda penalităţi de întârziere, întrucât ar fi încălcat principiul libertăţii de voinţă al părţilor la încheierea contractului.

A depus la dosarul cauzei înscrisuri prin care personal a conlucrat cu salariaţii apelantei să verifice starea instalaţiilor, integritatea sigiliilor, constatarea pierderilor la subsolul blocului [ROMÂNIA are pierderi de 40% , în creştere (clasându-se pe locul penultim înaintea Bulgariei cu 60%)], apelanta considerând ca "am speculat", ca nu pot fi debranşat, greşit a fost de buna credinţa, dar a transfera în sarcina mea abuziv un debit si obligaţii ale apelante ca furnizor, nu a acceptat deoarece:

- referitor la "devălmăşia" pe care o propune creditoarea prin contractul colectiv, consider ca îi încalcă un drept constituţional prevăzut de dispoziţiile art. 40, pct.1 din Constituţia României, privind asocierea, transferând din obligaţiile sale către beneficiari, creând permanent tensiuni de proasta gospodărire si frauda. Aşa cum a acceptat sa fie continuatoarea societăţii care a construit instalaţiile pentru furnizarea apei potabile şi de canalizare, realizând profit ca societate pe acţiuni, aşa ar trebui să investească şi în racordarea individuala cu un singur apometru pentru fiecare apartament si fără "infailibilul" apometru de branşament, având in vedere ca exista precedent cu utilităţi mult mai periculoase. Este un calvar si pentru utilizatori când trebuie sa intervină in cazul unor avarii generale sau individuale, trebuie demolate zidurile de BCA între colocatari [ Directiva UE privind apa, recomanda încheierea de contracte individuale in scopul protejării resursei, punând la dispoziţie fonduri nerambursabile in acest sens, mai mult exista precedent - energie electrica, gaze, cablu (singurul serviciu nemonopolizat)];

- nu promovează acţiuni vizând reducerea pierderilor de apă. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin includerea reducerii pierderilor de apă în sfera finanţării acordate de UE în domeniul infrastructurii de apă potabilă sau prin îmbunătăţirea transparenţei cu privire la pierderile de apă. Pierderile din sistemul de distribuţie a apei potabile sunt încă ridicate (peste 40%), pierderile de apă se referă în principal la apa care se scurge din sistem înainte de a ajunge la consumatorul final (pierderi tehnice sau fizice), precum şi la apa care este consumată fără a fi facturată în mod corespunzător, de exemplu în cazul branşamentelor ilegale sau al contorizării necorespunzătoare a consumului [pierderi comerciale sau pierderi aparente). În timp ce pierderile din prima categorie cresc în mod inutil costurile de producţie (deoarece trebuie să fie produsă mai multă apă decât este necesar), pierderile din a doua categorie înseamnă şi pierderi de venit. De regulă, pierderile de apă sunt estimate pe baza calculării unui raport între intrările şi ieşirile din sistem. (Fondurile structurale şi de investiţii europene (fondurile ESI) sunt principala sursă de finanţare din partea UE pentru infrastructura de apă. În special, proiectele sunt finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi prin Fondul de coeziune). In reglementările europene este prevăzuta si componenta sociala, având în vedere ca, "APA este indispensabila vieţii şi, prin urmare, societăţii şi economiei noastre. APA nu este un bun comercial oarecare, ci un patrimoniu care trebuie protejat, apărat şi tratat ca atare ", astfel:

(83)- statele membre să aibă în vedere, dacă este necesar, acordarea de sprijin financiar sau de alte forme de sprijin gospodăriilor pentru care costul serviciilor de apă se situează peste rata de suportabilitate, asigurând, în acelaşi timp, recuperarea integrală a costurilor în structura tarifară a acestor servicii, componenta sociala nerecunoscuta de apelanta în relaţia cu utilizatorii. Avantajul creat monopolului (in fapt) prin contorizarea "alambicata" a consumului individual folosindu-se de apometrul de branşament, indicele de repartiţie a consumului, consumul pauşal, precum şi contorizarea aerului pentru etajele superioare de la bloc în situaţiile de scăderea coloanei de apă pe instalaţie sunt în defavoarea utilizatorului final.

Referitor la contorizarea individuala, creditoarea nu încalcă nici o lege naţională, dar trebuie sa aibă în vedere şi legislaţia UE in domeniul apei potabile şi canalizare si nu trebuie sa abuzeze de poziţia de "monopol - in fapt" cu utilitatea data de natura si in relaţiile contractuale trebuie sa primeze buna-credinţă, ori metodologia prin care sunt supuşi utilizatorii la plata apei consumate, favorizează pe creditoare prin acel apometru de branşament, coeficientul de repartiţie, consumul pauşal şi plata aer, astfel:

-aparatul de măsura este unilateral gestionat tehnic si economic;

-după afirmaţiile creditoarei este singurul element tehnic "perfect" in instalaţia de alimentare cu apa, fata de cele ale utilizatorilor (Adresa nr. ...);

-modul in care este organizata citirea apometrelor de apartament este defectuoasă, fiind un factor care favorizează creşterea coeficientul de repartiţie astfel:

1. citirile colectate de salariatul creditoarei nu sunt efectuate in aceiaşi perioada de timp cu citirea apometrului de branşament;

2.nu toţi utilizatorii sunt acasă pentru a se efectua citirea, caz in care se aproximează de către salariaţii apelantei;

3.incurajaza incorectitudinea utilizatorilor care in "devălmăşie" nu pot fi depistaţi şi creează relaţii tensionate intre utilizatori;

-consumul pauşal favorizează creditoarea prin volumul mare de apa repartizat pe o persoana in acest sistem (OAR – 1 mc, ap.1 o persoana – 4 mc pe perioade foarte lungi);

- încurajează neglijenta în întreţinerea instalaţiilor de apartament în dauna bunilor gospodari si buni platnici (o persoana cu instalaţii defecte in apartament, prin coeficientul de repartiţie si taxare la pauşal creste costurile celor de buna-credinţă);

Preocuparea pentru contorizarea individuala vine de la faptul ca alţi agenţi economici, furnizori de utilităţi, au acest tip de contorizare si fara contor de branşament ("mina de aur" la care nu vreţi sa renunţaţi) si reparitoare de costuri si mai mult nimeni nu trebuie sa păgubească pe altul.

Solicită să se constate că în perioada ...a achitat suma de ...lei fără a alege facturile, daca se analiza în mod serios perioada ... (ANEXA 1 ) ar fi observat ca facturile care fac obiectul executării silite sunt însoţite de o chitanţa de plata a totalului de plata scris cu font mare si la reprezentând, cu font mic (8), plata este transferata altor facturi "ca asa este programul", (dimensiunea fontului termenilor si condiţiilor în înscrisurile dintre comercianţi si consumatori trebuie sa fie de minim 10) încălcându-se dispoziţii legii protecţiei consumatorului privind dreptul consumatorului la o informaţie corecta, completa si precisa, să utilizeze fonturile standard Windows CP 1250 specifice zonei Europa de Est sau UTF-8 (vezi OMCTI nr. 414/2006 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842/2006 - nu se scrie mai mic de 10, dar nici mai mare de 14 ( pentru Times New Roman ) in conţinut (titlurile pot fi mai mari)

Consideră ca aceasta situaţie a fost creata în mod deliberat, întrunind condiţiile abuzului de drept. Apelanta ar trebui să ştie ca orice drept are şi o obligaţie si acestea trebuie exercitate cu buna credinţa şi nu abuziv. Pentru a evita aceste situaţii legiuitorul a legiferat si prin dispoziţiile art.15 din Noul Cod Civil "Niciun drept nu poate fi exercitat in scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori intr-un mod excesiv şi nerezonabil contrar bunei-credinţe".

Suma totala a executării silite de ...lei reprezentând debit de ...lei si cheltuieli de executare silita de ...lei ...lei-taxa timbru judiciar, ...lei - cheltuieli necesare si utile executării judiciar(TVA inclus) si ...lei - onorariu executor judecătoresc (TVA inclus)] a fost plătită din data de ...la CEC Bank cu  chitanţa nr. ...si transmisă instanţei de judecata la data de ... (fila 201).

La primirea încheierii civila (dezinvestire) civila, instanţa consemnează ca nu a depus recipisa de consemnare la executorul judecătoresc, ori primul drum care l-a făcut de la CEC Bank a fost la BEJ ... (500 m), comunicându-i că a achitat în contul său suma totala a executării, fiind cunoscuţi nu a cerut semnarea de primire a înscrisului, problema rezolvându-se ulterior în data de ...când am depus din nou recipisa de consemnare, fără însă a semna de primire, înscrisul fisa sintetica, întocmita pe perioada ... ...cuprinde evidenta documentelor de plata pentru consumul de apa şi canalizare pe perioada respectiva (decalare plata o luna). Documentul in cauza cuprinde : nr. curent ...de facturi de plata, 2 facturi de stornare [ ...nu a înţeles perioada pentru care s-a efectuat stornarea ), ...lei, suma stornata probabil pentru 2 luni in urma), 1 (unu) TEXC - taxa timbru judiciar suma achitata, dar adăugata si la sold in factura de utilităţi ("ca este cheltuiala"), precum si 182 chitanţe de plata, ori din operaţia de scădere 198 -182 = 16, facturile cerute la executare sunt 12 sau 13 ?!. Daca totul a decurs normal timp de 11 ani de la incidentul din ...totul s-a schimbat in defavoarea mea gratie puterii monopolului "in fapt" este unicul furnizor de apa si care nu concurează cu nimeni.

Nu a recunoscut niciodată debitul creat abuziv, a plătit suma executării silite nu ca a speculat ceva, locuind la etajul 4 ştie ce înseamnă apa si a vrut să evite pe colocatari de acţiunile "năstruşnice"(debranşare scara) ale apelantei - monopol (în fapt), neluând în calcul ca monopolul mereu are dreptate.

În consecinţa, având în vedere cele menţionate şi a faptului ca a achitat suma pretinsa prin executare silita, pentru un debit creat abuziv, întrunind condiţiile abuzului de drept, respectuos solicită să se pronunţe o hotărâre prin care să se păstreze ca temeinică si legala încheierea din data de ...pronunţata de judecătoria ... în dosarul nr. ...şi să se respingă apelul ca fiind nefondat.

În drept, îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art.205, art. 480, alin. l, art.711, pct. l, art.712, pct.2, art.718, art.719 Cod procedura civila si art.15 , art.1766 din Noul Cod civil, Directiva - cadru privind apa 2000/60/CE, a dispoziţiilor din implementarea directivei cadru 2000/60/EC în domeniul apei, în România

În susţinerea acţiunii înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri.

La data de ..., apelanta a depus la dosar răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea apărărilor invocate de către intimat prin întâmpinare.

În motivare a arătat în esenţă aspectele invocate în cererea de apel.

În drept: art. 201 alin.2, art. 477, art. 481 C.pr.civ.

Analizând actele şi lucrările dosarului , tribunalul urmează a respinge apelul ca nefondat pentru următoarele considerente :

Aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar şi cum susţine atât  apelanta cât şi intimatul contractul de furnizare a apei nu a fost semnat de intimat.

Nefiind parte în contract , acesta nu îi este opozabil şi nu îi poate fi atrasă răspunderea contractuală .

Astfel  contractul  nr. ...din data de ..., a fost încheiat la comun pentru locatarii din condominiul de la ..., purtând semnăturile reprezentanţilor SC ... şi ştampila societăţii, însă nu şi semnătura intimatului - contestator  ... , care nu apare nici la rubrica ,,utilizatori”, nici la anexele 1 şi 2  ale contractului.

Potrivit dispoziţiilor art. 31 alin 1 din legea nr 241/2006 din 22 iunie 2006 republicată - Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare , „  Furnizarea/Prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.”

Potrivit dispoziţiilor alin 7 lit c  al aceluiaşi articol , „ principalele obligaţii ale operatorului în raport cu utilizatorii din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:  să emită lunar factură fiecărui utilizator; factura va cuprinde şi o rubrică cu termenele de scadenţă ale tuturor contoarelor pentru care utilizatorul trebuie să asigure, pe cheltuiala sa, verificarea periodică metrologică”;

Iar potrivit dispoziţiilor alin 17 „ factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu.”

Din lecturarea acestor dispoziţii legale se observă faptul că factura pentru Furnizarea/Prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare poate fi emisă numai în situaţia în care există un contract , caz în care aceasta este şi titlu executoriu .

În speţă între părţi nu există un contract pentru  Furnizarea/Prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare astfel încât facturile emise în sarcina intimatului nu constituie titluri executorii şi prin urmare nu se poate trece la executare silită în baza lor .

Dacă acesta a beneficiat în fapt de serviciile apelantei fără a avea un contract încheiat , aceasta nu poate reprezenta decât o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii , ce poate atrage însă răspunderea delictuală lucru ce nu se poate realiza însă decât pe calea dreptului comun şi nu direct prin punerea în executare a unor facturi care în speţa de faţă nu constituie titluri executorii .

Prin urmare în momentul de faţă apelanta nu are o creanţă certă , lichidă şi exigibilă împotriva intimatului astfel încât nu poate proceda la executarea silită a acestuia , ci mai întâi trebuie să obţină un titlu executoriu şi numai după aceea să treacă la executare silită în cazul în care obligaţia nu ar fi adusă la îndeplinire de bună voie .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge apelul formulat de apelanta ... , cu sediul în... în contradictoriu cu intimatul  ... , domiciliat în... împotriva Încheierii din pronunţată de Judecătoria ... în dosarul nr..

Definitivă.

Pronunţată azi, , prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Domenii speta