Ordonanța președințiala

Sentinţă civilă 1538 din 19.08.2020


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. ....../207/2020, , reclamantul B......... M........ M.......,  a chemat în judecată pe  pârâta B......... C........ V......., pentru ca pe cale de ordonanţa preşedinţială, sa se  dispuna stabilirea locuinţei minorilor B......... C........ M......., născută la data de 26.06.2011 şi B......... C........ F......., născut la 11.06.2013 provizoriu pana la soluţionarea acţiunii avand ca obiect divorţ înregistrat pe rolul Judectoriei Caracal sub nr. ......./207/2020, in domiciliul acestuia actual din Caracal, str. M....... nr. 52, jud. Olt pentru a putea avea grija efectiv de minor, pentru a îi oferi îngrijirile zilnice strict necesare creşterii si educării

In motivarea cererii, reclamantul a aratat că este căsătorit cu pârâta din data de 18.09.2011, căsătoria fiind inregistrată în Registrul de Stare Civilă sub nr. 126 conform Certificatului de căsătoria seria CE nr. 612232.

Precizează că din relaţia de căsătorie au rezultat minorii B......... C........ M....... şi B......... C........ F........

Precizează că relaţia de căsătorie s-a desfăşurat normal la inceput , insă pârâta a inceput să îi aducă reproşuri, menţionând că doreşte să se despartă de acesta.

De asemenea, s-a invederat că acesta a luat minorii, fără ştirea reclamantului, la fratele acesteia.

S-a arătat că in anul 19.07.2020, pârâta a părăsit domiciliul împreună cu cei doi minori şi mama reclamantului cu pretextul de a duce minorul la judo şi între timp ea făcând cumpărături cu minora.

După terminarea respectivul curs, mama reclamantului, văzând că pârâta nu se intoarce la dommiciliu, a incceput să îşi facă griji şi in acest sens, pârâtul s-a deplasat la Poliţia Caracal, pentru a afla locaţia minorei, insă fără rerzultat.

Ulterior s-au făcut verificări, descoperindu-se că pârâta a mers în gară, a abandonat maşina familiei acolo şi a urcat intru-un tren, împreună cu minora, spre Craiova.

De la acel moment, reclamantul menţionează că nu a mai sT...t nimic despre pârâta sau minora, rermarcând totuşi lipsa a 38.000 lei, bani luati de pârâtă.

De asemenea, s-a arătat că pârâta nu are un loc de muncă stabil, reclamantul fiind acela care realizează venit constant şi asigură conditiile materiale necesare traiului, toate cheltuielile fiind suportate de acesta.

Menţionează reclamantul că pârâta a avut un comportament necorespunzător in familie, neingrijindu-se de cei doi minori.

Reclamantul a menţionat că beneficiază de toate condiţiile materiale şi morale pentru creşterea şi educarea copiilor.

Astfel s-a solicitat admiterea cererii, desfacerea căsătoriei încheiate între părţi, exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorilor în comun, stablirea domiciliului minorilor la reclamant precum şi obligarea pârâtei a plata cheltuielilor de jdecată.

In drept îsi întemeiază acT...nea pe dispoz. art. 996 şi urm Cod Proc. Civ, disp. Legii nr. 248/2005, Legii nr. 272/2004 şi art. 396 şi urm Noul Cod Civil.

In dovedirea prezentei cererii solicita proba cu inscrisuri, ancheta psihosocială efectuată la domiciliul din Caracal, str M....... nr. 52, jud. olt şi la domiciliul de drept al pârâtei din com. Cernatesti, sat. T..., jud. Dolj, interogatoriu pârâtei şi cu 2 martori precizaţi în cererea de chemare în judecată.

 Depune la prezenta cerere imputernicire avocaţială,,copie de pe act de identitate conform cu originalul,  copii certificat de nastere minor, copie certificat de căsătorie şi taxa de timbru.

La data de  27.07.2020, instanţa a dispus emiterea unor adrese către Primăria mun. Caracal, jud. olt, şi Primăria com. Cernatesti, jud. Dolj, autoritate tutelara in vederea efectuării anchetelor sociale la domiciliul părților, anchetele sociale efectuate fiind depuse la dosar.

Pârâta, la data de 05.08.2020,  a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională.

Astfel, pe calea cerere reconvenţionale s-a solicitat stabilirea domiciliului minorilor la aceasta din com. Cernăteşti, sat T..., jud. Dolj, precum şi obligarea reclamantului la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorilor, iar in subsidiar să aibă legături personale cu minorii la aceeaşi adresă, în fiecare sfârşit de săptămână, de  vineri, ora 16 00, până duminica ora 18.00.

În fapt, pârâta a arătat că afirmaţiile reclamantului sunt neadevărate, acesta având un comportament violent faţă de aceasta, motiv pentru care a fost nevoită să părăsească domiciliul familiei.

S-a menţionat că patronul la unde s-a angajat de 2 săptămâni nu poate să-i perfecteze contractul de muncă, motivând că nu  doreşte  să îi dea buletinul şi actele.

Menţionează pârâta că  beneficiază de toate condiţiile materiale şi morale pentru creşterea şi educarea copiilor, parintii acesteia oferindu-i sprijin financiar.

Pârata a depus la dosar: inscrisuri, interogatoriu reclamant, taxa judiciară de timbru,  imputernicire avocaţială.

În drept, a invocat disp. art. 205 şi urm, 209 şi urm CPC.

In dovedirea prezentei cererii solicita proba cu inscrisuri, interogatoriul reclamantului, ancheta socială şi proba testimonială cu  martor precizat în întâmpinare şi cerere reconvenţională.

Instanţa, la un termen de judecată ulterior, a procedat la luare interogatoriului pârâtei de către reclamant ( fila 53), iar in data de 12.08.2020 a procedat, de asemenea, la luarea interogatoriului pârâtei de către reclamant.

În şedinţa publică din data de 12.08.2020, s-au audiat martorii  B..... G........., Încrosnatu M....... I........şi S......M........., declaraţiile acestora fiind consemnata şi depuse la dosar.

La data de 17.08.2020, pârâta a formulat cerere invederând instanţei comportamentul agresiv al reclamantului, acesta pătrunzând cu forţa în domiciliul unde aceasta locuieşte.

La data de 17.08.2020, reclamantul ataşat în dovedirea cererii CD continand doua fisiere audio, doua fisiere video şi 4 planşe foto.

La data de 19.08.2020, s-a procedat la ascultarea în camera de consiliu, intocmindu-se proces verbal care a fost ataşat la dosar.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Reclamantul B......... M........ M....... este căsătorit cu pârâta B......... C........ V....... din, astfel cum reiese din certificatul de căsătorie ataşat la dosarul cauzei.

Din căsătoria celor doi au rezultat minorii B......... C........ M......., şi B......... C........ F......., conform certificatelor de naştere aflate la dosarul cauzei.

Pe fondul neîntelegerilor părţile s-au desparţit în fapt, în prezent pe rolul Judecătoriei Caracal, existând dosarul cu nr. ......../207/2020, având ca obiect divorţ cu minori.

În urma despărţirii, pârâta a plecat împreună cu minora B......... C........ M....... în com. Cernăteşti, sat T..., jud. Dolj, iar minorul B......... C........ F....... a rămas în locuinţa tatălui din mun. Caracal.

Instanta constată că de la naşterea minorilor până la data separării în fapt a părinţilor, aceştia au locuit împreună cu părţile în domiciliul reclamantului din mun. Caracal, minorii frecventând cursurile şcolare ale unei unităţi de învăţământ din mun. Caracal.

De asemenea, din ascultarea minorilor, instanţa constată că fiul părţilor doreşte să locuiască împreună cu tatăl şi sora sa, în mun. Caracal unde ambii minori au crescut.

În ceea ce o priveşte pe minoră, aceasta a declarat în urma ascultării că preferă să stea la mamă deoarece la domiciliul tatălui mama sa muncea foarte mult şi era obosită, neavând timp să se îngrijească de aceasta precum şi faptul că în domiciliul reclamantului, bunicii paterni consumau băuturi alcoolice şi se certau frecvent. De asemenea, minora consideră că şi fratele său doreşte să locuiască tot împreună cu mama sa. Instanţa apreciază că minora nu a fost sinceră dat fiind faptul că la dosarul cauzei există mijloace materiale de probă, respectiv înregistrări video/audio din care reiese cu certitudine faptul că aceasta îşi doreşte să locuiască tot cu tatăl său.

În ceea ce priveşte condiţiile optime pentru creşterea şi dezvoltarea minorilor, instanţa, pe baza anchetelor sociale, adeverinţelor de venit precum şi a planşelor foto aflate la dosarul cauzei, constată că reclamantul din prezenta cauză este cel care are condiţii optime de locuit şi o situaţie materială mai bună. Astfel, pârâta din prezenta cauză, la imobilul unde doreşte stabilirea locuinţei minorilor nu are condiţii decente pentru creşterea şi îngrijirea unui copil, astfel cum rezultă din planşele foto aflate la dosarul cauzei.

Instanţa nu poate reţine referatul de anchetă socială efectuat la reşedinţa pârâtei din jud. Dolj, având în vedere că prin acesta se opiniază pentru „încredinţarea fetiţei B......... C........ M....... către reclamantă având în vedere că este fetiţă şi este mai ataşată de mamă şi băieţelul către tată”, aceasta opinie fiind una puerilă, nejustificată şi neargumentată.

Instanţa reţine situaţia de fapt expusă anterior din coroborarea declaraţiei martorilor audiati în cauză de referatele de anchetă psiho-socială efectuate şi interogatoriul părţilor

În drept, potrivit art. 920 C.p.c, instanţa poate lua, pe tot timpul procesului de divorţ, pe calea ordonanţei preşedinţiale, măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinţei copiilor minori.

De asemenea, potrivit art.997 alin.1 CPC, instanţa stabilind că în favoarea reclamantei există aparenţa de drept va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Rezultă că, pentru admisibilitatea cererii este necesară întrunirea cumulativă a patru condiţii: aparenţa dreptului, caracterul provizoriu al măsurilor, urgenţa şi nejudecarea fondului, neîndeplinirea oricăreia din aceste condiţii ducând la respingerea acţiunii.

Totodată, art.997 alin.5 din CPC,  stabileşte că pe calea ordonanţei preşedinţiale nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt.

În ceea ce priveşte condiţiile necesare a fi întrunite pentru emiterea ordonanţei preşedinţiale, instanţa constată că urgenţa este pe deplin justificată având în vedere pe de-o parte faptul că ambii minori sunt înscrişi la şcoala în mun. Caracal unde se află locuinţa tatălui, transferul minorei la reşedinţa mamei nefiind finalizat şi pe de altă parte faptul că interesul superior al minorului primează, astfel prin separarea fraţilor acest principiu este grav încălcat.

Astfel, factorul determinant în stabilirea locuinței minorilor, este stabilitatea.Având în vedere faptul că ambii minori s-au născut şi au crescut în locuinţa reclamantului din mun. Caracal, fiind bine ancoraţi în societate, ambii fiind înscrişi la şcoală în mun. Caracal, ambii dezvoltând relaţii sociale acolo şi faptul că permanent au fost crescuţi de către părinţi împreună cu bunicii paterni, este în interesul superior al minorilor să nu existe o schimbare radicală în viaţa acestora. De asemenea, este de neconceput separarea minorilor în situaţia de faţă, ambii fiind foarte ataşaţi unul de celălalt iar tatăl având condiţii pentru a asigura o bună creştere şi dezvoltare pentru amândoi.

De asemenea, minora în locuinţa mamei nu ar fi îngrijită de aceasta ci de alte rude de care nu este foarte apropiată, astfel cum reiese din declaraţiile de martori.

Mai mult, este în interesul minorilor, având în vedere și vârsta acestora, să crească împreună cu unul dintre părinţi, părinții fiind ființele în jurul cărora gravitează lumea unui copil, cei care au îndatorirea să ghideze minorul să îl protejeze și să îi asigure toată atenția de care are nevoie. Astfel, domiciliul tatăului fiind singurul, în speță, care satisface toate aceste condiții, având în vedere că acolo au copilărit şi crescut împreună, având condiţii optime pentru creşterea şi dezvoltarea lor.

Prin urmare, sentimentul de stabilitate și apartenență al minorului este un factor important în a decide cu cine să locuiască minorul după separarea părinților, acesta fiind un eventual punct de diferențiere între părinți, pe lângă cel al mijloacelor materiale de bază, cum ar fi inexistenţa unei locuinţe statornice a mamei. Astfel în ipoteza în care minora ar fi încredinţată mamei, astfel cum se solicită, aceasta ar fi supusă unei  schimbări frecvente a domiciliului ce este de natură să afecteze acest sentiment de stabilitate atât de important în dezvoltarea psihică a minorului. Acest sentiment trebuie însă să fie dublat de sentimentul de securitate emoțională al copilului în relație cu părinții săi, asigurându-se că minorul nu este expus abuzurilor fizice sau emoționale ori neglijențelor din partea persoanei cu care locuiește în mod statornic, iar din probele administrate reiese că minora ar fi neglijată de către mamă şi crescută mai mult de alte rude ale acesteia.

Instanţa constată că sunt întrunite şi condiţiile caracterului provizoriu al măsurii şi neprejudicierea fondului, având în vedere că măsura este luată provizoriu până la soluţionarea în fond a dosarului având ca obiect „divorţ cu minori”, şi nu se creează pe această cale o situaţie ireversibilă.

De asemenea, este îndeplinită şi condiţia aparenţei dreptului dat fiind faptul că reclamantul este mama copilului minor astfel cum reiese din certificatul de naştere al acestuia din urmă, având dreptul dar în primul rând obligaţia de a veghea şi asigura buna creştere a copilului,

Având în vedere aceste aspecte, instanţa va admite cererea reclamantului astfel cum a fost formulată şi va stabili provizoriu locuinţa minorului la tatăl reclamantă, până la soluţionarea în fond a dosarului ........./207/2020 având ca obiect divorţ cu minori.

De asemenea, va admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă B......... C........ V....... în ceea ce priveşte stabilirea programului de legături personale cu minorii, stablilind programul provizoriu de legături personale în ceea ce priveşte minorii şi pârâta, astfel: pârâta îşi exercita dreptul de a avea legături personale cu minorii prin luarea şi aducerea acestora de la domiciliul reclamantului, în fiecare sfârşit de săptămână la domiciliul pârâtei din com. Cernăteşti, sat T..., jud. Dolj program ce subzistă până la soluţionarea dosarului 3824/207/2020 având ca obiect „divorţ cu minori”, dat fiind faptul că reclamantul a fost de acord cu aceasta solicitare, iar inalienarea părintească este inadmisibilă

Hotărârea este provizorie şi executorie fără somaţie sau trecerea unui termen.

Potrivit art. 453 C.p.c, va obliga pârâtul la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1520 lei, reprezentând onorariu de avocat şi taxă de timbru.

Postat 09.09.2020