Cerere cu valoare redusa

Hotărâre 2247 din 04.10.2022


Document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2022:001.002247

Dosar nr. X

R O M I N I A

JUDECATORIA BIRLAD

JUDB

SENTINTA CIVILA Nr. 2247/2022

Sedinta Camerei de Consiliu de la 04 Octombrie 2022

Instanta constituita din:

INSTANTA

Deliberind asupra cauzei civile, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Birlad sub nr. X, la data de 07.01.2022, reclamanta Xa solicitat obligarea piritei Xla plata sumei de 2.938,61 lei reprezentind contravaloare energie electrica si la plata sumei de 208,54 lei reprezentind majorari de intirziere conform art. 11 alin. 2 lit. a) din contractul-cadru de furnizare a energiei electrice, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea in fapt a cererii de chemare in judecata reclamanta a aratat, in esenta, ca intre parti s-au derulat raporturi contractuale in baza carora reclamanta a furnizat energie electrica catre pirita, corelativ nascindu-se obligatia acesteia de plata a serviciilor de care a beneficiat, conform facturilor fiscale emise de reclamanta, in termenul de 15 zile de la data emiterii facturilor.

Intrucit pirita nu a procedat la plata facturilor, pentru serviciile prestate si neachitate la termen, reclamanta a aratat ca a calculat penalitati de intirziere conform contractului cadru de furnizare a energiei electrice, penalitati egale cu nivelul dobinzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat.

In ceea ce priveste suportarea de catre consumator a cheltuielilor furnizorului /operatorului de retea pentru deconectarea si reconectarea la retea, a aratat ca aceasta este reglementat de art. 31 lit. h din Regulamentul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE 235/2019.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 150, art. 223, art. 277, art. 453, art. 663, art. 1026-1033 Cod procedura civila, art. 1270, art. 1516, art. 1535 Cod civil, O.G. nr. 92/2003, Legea nr. 207/2015, Legea nr. 571/2003, Legea nr. 227/2015, Regulamentul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE 235/2019, Ordinul nr. 5/21.02.2003, Vechea Legea nr. 13/2007, Legea nr. 123/2012, Ordinul ANRE nr. 88/10.06.2015.

In dovedire, a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si interogatoriul piritei.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 200 lei, conform art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

In temeiul art. 1029 Cod procedura civila, instanta a verificat formularul de cerere cu valoare redusa inaintat de reclamanta, constatind ca este completat corect si contine informatiile necesare solutionarii cererii si a inaintat piritei, formularul de raspuns, insotit de o copie a formularului de cerere si de copii de pe inscrisurile depuse de reclamanta.

Actele au fost inaintate piritei, conform art. 1030 Cod procedura civila, cu mentiunea ca in termen de 30 de zile de la comunicare sa depuna sau sa trimita la instanta formularul de raspuns completat corespunzator, ori sa raspunda prin orice alt mijloc.

Pirita nu a depus formularul de raspuns la cererea de valoare redusa completat corespunzator si nici nu a raspuns printr-un alt mijloc adecvat, fara utilizarea formularului de raspuns, in termenul acordat de 30 de zile de la primirea comunicarii.

Sub aspectul probatoriului, instanta, conform art. 258 si art. 255 Cod procedura civila, a incuviintat reclamantei proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, apreciind aceasta proba ca fiind legala, pertinenta si de natura sa duca la solutionarea cauzei.

Analizind cererea de chemare in judecata prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat si a dispozitiilor legale aplicabile, instanta retine urmatoarele:

In fapt, intre parti s-a incheiat contractul de furnizare a energiei electrice din 20.07.2018, in temeiul caruia reclamanta s-a obligat sa furnizeze energie electrica la locul de consum apartinind piritei si situat in sat Zorleni, com. Zorleni, jud. Vaslui, aceasta din urma obligindu-se sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor.

In executarea contractului, reclamanta a emis facturile fiscale atasate la dosarul cauzei reprezentind contravaloare consum energie electrica aferenta perioadei 01.04.2020-31.05.2021, pentru care pirita nu a facut dovada achitarii.

Totodata, instanta retine ca pirita debitoare nu a tagaduit raportul juridic obligational stabilit intre parti si nici nu a contestat sumele pretinse de creditoare prin actiune.

In drept, art. 1270 din Codul civil reglementeaza cu caracter general principiul fortei obligatorii a conventiilor valabil incheiate, astfel ca actul juridic legal incheiat se impune autorilor sai intocmai ca legea, fundamentat pe necesitatea asigurarii stabilitatii si sigurantei raporturilor juridice generate de actele juridice civile.

Prin urmare partile unui contract sunt tinute sa-si execute cu buna credinta obligatiile ce iau nastere in patrimoniul lor, in baza manifestarii de vointa liber exprimata la incheierea acestuia.

Potrivit art. 1350 alin.1 si 2 din Codul civil, orice persoana trebuie sa isi execute obligatiile pe care le-a contractat, iar atunci cind, fara justificare, nu isi indeplineste aceasta indatorire, ea este raspunzatoare de prejudiciul cauzat celeilalte parti si este obligata sa repare acest prejudiciu, in conditiile legii.

Creditorul are dreptul la indeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei, iar atunci cind, fara justificare, debitorul nu isi executa obligatia si se afla in intirziere, creditorul poate alege unul dintre remediile prevazute de art. 1516 din Codul civil.

Totodata, instanta retine ca obligatia de a plati o suma de bani constituie o obligatie de a face, al carei creditor, in vederea obtinerii executarii acesteia prin intermediul unei actiuni in justitie, in materia raspunderii civile contractuale, nu-i revine decit sarcina de a proba existenta contractului si executarea propriilor obligatii, urmata de afirmarea neexecutarii obligatiei de catre debitor, acestuia din urma revenindu-i sarcina de a dovedi prin chitante de plata faptul ca intre cele doua parti contractuale nu mai exista nicio obligatie valabila, aceasta fiind stinsa anterior prin plata.

Cum reclamanta a facut dovada existentei si intinderii raportului juridic obligational, prin contractul de furnizare a energiei electrice si facturile fiscale emise a caror contravaloare o solicita, iar in cauza sunt intrunite conditiile raspunderii civile contractuale - existenta unei fapte ilicite ce consta in nerespectarea unei obligatii contractuale, aducindu-se atingere unui drept subiectiv patrimonial; existenta unui prejudiciu patrimonial in care se concretizeaza aceasta atingere; raportul de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu; vinovatia celui care savirseste fapta ilicita; punerea de drept in intirziere a debitorului si inexistenta unei clauze de neresponsabilitate, iar pirita nu a probat stingerea obligatie prin plata, instanta va admite cererea si va obliga pirita sa plateasca reclamantei suma de 2.938,61 lei reprezentind debit principal.

Totodata, instanta retine ca prin dispozitiile art. 26 din contractul incheiat intre parti s-a stabilit repararea prejudiciului suferit de reclamanta ca urmare a neexecutarii la termen a obligatiei de achitare de catre pirita a facturilor emise.

Retinind ca sunt indeplinite conditiile angajarii raspunderii contractuale a piritei debitoare si fata de dispozitiile art. 26 din contract, va admite si cererea accesorie si va obliga pirita sa plateasca reclamantei suma de 208,54 lei, reprezentind penalitati de intirziere aferente debitului principal.

Cu privire la cererea reclamantei de obligare a piritei la plata cheltuielilor de judecata, instanta va avea in vedere dispozitiile art. 1032 din Codul procedura civila, iar fata de solutia data cererii de chemare in judecata si cheltuielile de judecata necesare, proportionale si dovedite in cauza, va obliga pirita aflata in culpa procesuala la plata catre reclamanta a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentind taxa judiciara de timbru.

Pagina 1 din 3