Pretenţii -Litigii cu profesioniştii

Decizie 635/LP/2022 -A din 19.09.2022


Conform art 75 din Legea nr.85/2014 ,,(1) De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. (….). La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează.

(2) Nu sunt supuse suspendării de drept prevăzute la alin. (1):

a) căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor unui/unor creditor/creditori începute înaintea deschiderii procedurii şi nici acţiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva debitorului;

b) acţiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi;(….)”

Potrivit art 262 alin 4 din acelaşi act normativ ,, (4) Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului are ca efect suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare şi a măsurilor de executare silită îndreptate împotriva societăţii de asigurare/reasigurare debitoare. Creanţele pretinse în aceste procese se înregistrează la dosarul de faliment al tribunalului şi se supun examinării şi înscrierii lor în tabelul creanţelor, potrivit prezentei legi. Efectele procedurii de faliment asupra unui proces civil în curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedată societatea de asigurare/reasigurare sunt reglementate de legea statului membru în care procesul este în curs”.

Societate de asigurare reasigurare aflată în procedura falimentului, efecte juridice faţă de acţiunile în pretenţii aflate pe rol anterior falimentului.

În speţă, instanţa de control judiciar a reţinut că, prin apelul declarat se invocă faptul că judecata ar trebui suspendată în temeiul art. 262 alin. 4 din Legea 85/2014, raportat la intrarea în faliment a apelantei, această împrejurare nu este de natură a duce la modificarea sentinţei câtă vreme a intervenit la data de 09.02.2022 după rămânerea în pronunţare a instanţei, dar nici la suspendarea judecăţii apelului, deoarece, potrivit art. 75  alin. 2 lit. a din legea 85/2014, nu sunt supuse suspendării căile de atac promovate de debitor.

Domenii speta