Aplicarea art. 64 din Legea 18/1991 actualizată până la data de 23 iulie 2006

Sentinţă civilă 494 din 24.02.2009


Aplicarea art. 64 din Legea 18/1991 actualizată până la data de 23 iulie 2006

Prin cererea  înregistrată la instanţă sub numărul  2379/267/2008 , reclamantul T.  I. P. , a  chemat în judecată  pe pârâtul  C.L., Preşedinte al Comisiei  locale de fond funciar de pe lângă Primăria comunei Roşia de Amaradia , solicitând  instanţei ca  prin sentinţa ce se va  pronunţa,  acesta să fie obligat la  plata sumei  de  1000 lei /zi de întârziere,  cu titlu  de  daune  cominatorii , începând de la data rămânerii irevocabile a hotărârii şi până la  îndeplinirea  obligaţiei stabilită prin sentinţa  civilă  nr.1389/10 sept .2007 a Judecătoriei  Novaci, judeţul  Gorj.

Prin sentinţa civilă nr. 2225/17.12.2008 pronunţată de Judecătoria Novaci în dosar nr. 2379/267/2008, a fost admisă  în  parte acţiunea  civilă  pentru acordare daune cominatorii  , formulată de  reclamantul T.  I. P.  ,  împotriva  pârâtului C.L.  preşedinte al Comisiei  locale de fond funciar  de pe  lângă Primăria comunei Roşia de Amaradia ,judeţul Gorj,  în  contradictoriu cu Comisia  Locală  de fond funciar de pe  lângă Primăria comunei Roşia de Amaradia şi  Comisia  Judeţeană Gorj  de  aplicare  a  legii fondului  funciar .

A fost obligat  pârâtul C. L. , în  calitate  de preşedinte  al Comisiei locale de  fond funciar  Roşia  de  Amaradia  jud  Gorj, la plata daunelor cominatorii , în cuantum de 20 lei ,  pentru fiecare  zi de întârziere , începând  de  la  data  rămânerii  irevocabile a  hotărârii  ,respectiv sentinţa  civilă nr. l389/10.09.2007 şi  până la  îndeplinirea  obligaţiei . A fost respins capătul de  cerere  privind  cheltuielile  de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, s-a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 1389/10.09.2007 existentă la dosar l fila nr.3, a  fost admisă în parte plângerea petiţionarului, dispunându-se reconstituirea dreptului de proprietate  , pentru suprafaţa de 2  ha  teren  cu  vegetaţie forestieră .

Că, pârâtul nu a făcut dovada punerii în posesie a  reclamantului ,conform sentinţei sus menţionate, aspect ce se coroborează  şi cu conţinutul  adresei  nr.2135/16.08.2008 , existentă la dosar la fila nr. 11, din cuprinsul căreia rezultă  că , Comisiei  locale de  fond  funciar Roşia de Amaradia i s-a comunicat de către instituţia Prefectului  punerea în  aplicare,  potrivit disp.  art. 5 din Regulamentul aprobat prin HG  nr. 890/2005, a  sentinţei şi din cuprinsul adresei nr.  8200/8.12.2008, emisă de Primăria comunei  Roşia  de  Amaradia  ,Judeţul Gorj, existentă la  dosar la fila nr.  23, prin care reclamantul  este invitat  să se prezinte pentru punerea în posesie.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâtul Cotojman Ion  Liviu, Preşedinte al Comisiei  locale de fond funciar de pe lângă Primăria comunei Roşia de Amaradia , susţinând că în mod greşit a fost obligat la daune cominatorii începând cu data rămânerii irevocabile a sentinţei civile nr. 1389/10.09.2007 , întrucât a îndeplinit funcţia de preşedinte al comisiei locale numai din data de 22 iulie 2008, conform ordinului depus la dosar.

Că, a întocmit şi a înaintat la comisia judeţeană documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate reclamantului în data de 18.02.2009.

Verificând actele şi lucrările dosarului , tribunalul constată că este incident motivul de casare prevăzut de art. 304 pct. 9 c.pr.civ. şi în baza art. 312 alin. 3 c.pr.civ. recursul  se va admite , se va modifica sentinţa în sensul respingerii acţiunii .

Potrivit art. 64 alin. 1  din Legea 18/1991 actualizată până la data de 12 iulie 2006 , în cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie , persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul.

În situaţia în care plângerea este admisă , primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau punerea efectivă în posesie , sub sancţiunea condamnării la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere , anume stabilite de instanţă.

În cauza dedusă judecăţii , deşi reclamantului i-a fost reconstituit dreptul de proprietate prin sentinţa civilă nr. 1389/10.09.2007 pronunţată de Judecătoria Novaci în dosar 3689/267/2006 rămasă definitivă şi irevocabilă şi nu i-a fost emis proces verbal de punere în posesie şi titlu de proprietate , petentul nu a formulat plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul , pentru refuzul îndeplinirii acestor obligaţii , astfel încât neexistând o hotărâre în acest sens , prin care să fi fost obligată comisia locală la întocmirea documentaţiei în vederea eliberării titlului de proprietate şi înaintarea acesteia la comisia judeţeană, precum şi la punerea în posesie , în mod greşit a fost obligat preşedintele comisiei locale la daune cominatorii de la rămânerea irevocabilă a sentinţei prin care i-a fost reconstituit dreptul de proprietate şi până la îndeplinirea obligaţiei .

De altfel , recurentul prin Ordinul nr. 338/22 iulie 2008 emis de Prefectul Judeţului Gorj face dovada că a îndeplinit funcţia de preşedinte al comisiei locale începând cu această dată şi nu de la 10.09.2007, dată de la care a fost obligat la plata daunelor cominatorii.

Mai mult, nici prin cererea de faţă petentul nu solicită obligarea comisiei locale la întocmirea documentaţiei necesare eliberării titlului de proprietate , înaintarea acesteia la Comisia judeţeană Gorj , ci doar obligarea primarului la daune cominatorii .

Cu adresa nr.1356/18.02.2009 depusă în copie în recurs recurentul face dovada înaintării către Oficiul de Cadastru , Geodezie şi Cartografie Gorj a documentaţiei necesare eliberării titlului de proprietate petentului pentru suprafaţa de 2 ha teren.

Cum în cauză sentinţa pronunţată a fost dată cu aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 64 din Legea 18/1991 actualizată , subzistă motivul de casare prevăzut de art. 304 pct. 9 c.pr.civ.

Redactat  V N

Domenii speta