Plângere la contravenţie. Lipsa calităţii de contravenient a unei persoane juridice în săvârşirea contravenţiei prev. de art. 174 lit. a şi art. 216 lit. c din Regulamentul de aplicare a oug nr. 195/2002.

Decizie 429/20.10.2006 din 20.10.2006


Tip: Decizie

Data:  20.10.2006

Autor: Tribunalul Satu Mare

Domenii

asociate: Plângere la

contravenţie

- OUG 195/2002

Plângere la contravenţie. Lipsa calităţii de contravenient a unei persoane juridice în săvârşirea contravenţiei prev. de art. 174 lit. a şi art. 216 lit. c din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

Rezumatul speţei:

Prin sentinţa civilă nr.2715/09.06.2006 pronunţată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr.4270/2006, a fost admisă plângerea formulată de petentul „R. Leasing” SRL Bucureşti împotriva procesului verbal seria AX nr.270619 întocmit la 09.02.2006 de intimatul Inspectoratul de Politie Satu Mare.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că potrivit procesului verbal de contravenţie în cauză petentei contraveniente i s-a reţinut în sarcină fapta conform căreia autoturismul Fiat, proprietatea contravenientei a oprit neregulamentar în zona de acţiune a indicatorului „Oprirea interzisă" pe o stradă din Satu Mare, faptă prev.şi sancţionată de art.174 lit.a şi art.226 lit.c din ROUG nr. 195/2002, stabilind amenda în cuantum de 70 Ron. Fiind încheiat în lipsa contravenientei procesul verbal a fost confirmat de un martor cu datele acestuia de identificare.

Conform prev.art.16 pct.6 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiei procesul verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu în cazul în care contravenienta este persoană juridică ..., datele de identificare a persoanei care o reprezintă ori în speţă procesul verbal nu le cuprinde.

De altfel, în baza contractului de leasing nr.9681/28.12.2004 petenta contravenientă este doar finanţator, utilizator fiind „Q T” SRL astfel că potrivit art.2 lit.e pct.l din OG nr.51/1997 toate riscurile şi beneficiile de proprietate de folosinţă a autoturismului au fost transferate utilizatorului.

Astfel fiind, instanţa de fond în baza prevederilor art.16 pct.6 şi 34 din OG nr.2/200l a admis plângerea conform dispozitivului sentinţei atacate.

împotriva sentinţei civile nr.2715/2006 a Judecătoriei Satu Mare a declarat recurs IJP Satu Mare solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei în baza disp.art.304 pct.6, 9 şi art.304 indice 1 Cod.proc.civ. şi pe cale de consecinţă respingerea plângerii petentei intimate, menţinerea în vigoare a procesului verbal de contravenţie ca temeinic şi legal.

In motivare arată că, instanţa de fond a reţinut că autoturismul constituie obiectul unui contract de leasing încheiat cu societatea „Q T” SRL Arad, iar utilizatorul autoturismului nu este firma de leasing, motiv pentru care a anulat procesul verbal de contravenţie.

Arată că, procesul verbal de contravenţie a fost încheiat în lipsă, iar proprietarul a fost identificat în baza de date existentă la nivelul Serviciului Poliţiei Rutiere, acesta fiind „R Leasing” SRL, care răspunde de bunurile ce sunt sub paza sa conform art.1000 Cod.civ., astfel că petenta intimată avea posibilitatea să se îndrepte împotriva utilizatorului fie printr-o acţiune în regres cu caracter patrimonial împotriva celui efectiv vinovat de suportarea consecinţelor punitive sau chiar şi prin intermediul contractului de leasing.

In drept invocă disp.art.304 pct.6, 9, art.304 indice I Cod.civ.

Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate dar şi din oficiu, tribunalul găseşte recursul neîntemeiat şi urmează a-1 respinge însă nu pentru motivele reţinute de judecătorie, sens în care se impun următoarele precizări:

Răspunderea juridică pentru contravenţii îşi are temeiul în săvârşirea cu vinovăţie a unei fapte contravenţionale.

Raportat la cazul în speţă, având în vedere caracterul specific al contravenţiei de faţă vis-a-vis de calitatea făptuitorului, pornind de la premisa că, răspunderea pentru contravenţii fiind individuală şi personală în cadrul raportului juridic generat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina intimatei petente, instanţa reţine că răspunzătoare nu poate fi decât o persoană fizică, în calitatea sa de persoană particulară.

Prin procesul verbal de contravenţie, anulat de prima instanţă, i se reţine în sarcina petentei intimate „R Leasing” SRL încălcarea prevederilor art.174 lit.a şi art.226 lit.c din ROUG nr. 195/2002, săvârşirea contravenţiei constând în aceea că autoturismul Fiat proprietatea sa a oprit neregulamentar în zona de acţiune a indicatorului „Oprirea interzisă".

Pentru a avea calitatea de subiect al contravenţiei sus menţionate o persoană trebuie să fi acţionat din proprie iniţiativă în vederea săvârşirii contravenţionale, să fi luat singură hotărârea de a săvârşi fapta respectivă.

Societatea comercială intimată, ca persoană juridică nu se circumscrie condiţiilor susmenţionate, caz în care agentul constatator, trebuia să facă investigaţii pentru a depista persoana fizică ce a parcat autoturismul intimatei într-un loc nepermis şi să procedeze la sancţionarea acelei persoane şi nu a persoanei juridice.

Este adevărat că potrivit art.3 alin.2 din OG nr.2/2001 „persoana juridică răspunde contravenţional în cazurile şi în condiţiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii" însă raportat la contravenţia reţinută în cazul în speţă, aceasta nu are calitatea cerută de lege, conform celor arătate mai sus.

Astfel fiind, recursul a fost respins întemeiat pe art.312 alin. 1 Cod.proc.civ. şi art.304 indice 1 Cod.proc.civ.

Sursa primară: Decizia nr. 429/20.10.2006 a Tribunalului Satu Mare –

Secţia comercială şi de contencios administrativ