Solicitare hotarare act de propietate.

Sentinţă civilă din 25.11.2009


Dosar nr. ....

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

Sentinta civila nr. ...

Sedinta publica de la ...

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea actiunii civile formulata de reclamantul ... în contradictoriu cu pârâtii ... si ....

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamantul si pârâtul ..., lipsa fiind pârâta ....

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se depune de catre reclamant copia înscrisului reprezentând releveu apartament, dupa care instanta a invocat din oficiu exceptia prescriptiei dreptului la actiune, acordând cuvântul partilor.

Reclamantul ... si pârâtul ... au solicitat admiterea actiunii. 

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 27.05.2009 sub nr. ...., reclamantul ... a chemat în judecata pe pârâtii ... si ..., solicitând instantei sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act de vânzare cumparare a apartamentului situat în ...

În motivarea actiunii, s-a aratat ca la data de 20.11.2005, printr-un act sub semnatura privata intitulat "act de vânzare cumparare", pârâtii au vândut reclamantului un apartament compus din 3 camere si dependinte cu o suprafata utila de 49,5 mp si dreptul de folosinta asupra cotei indivize de 11 mp din terenul aferent locuintei în schimbul sumei de 50.000.000 lei, suma pe care reclamantul a achitat-o chiar în ziua încheierii contractului. Reclamantul a sustinut ca s-a înteles cu pârâtii sa se prezinte în termen de o luna la notarul public în vederea încheierii actului autentic, însa acestia nu s-au prezentat pâna la momentul introducerii actiunii.

În drept, actiunea a fost întemeiata pe disp. art. 111 C.p.c.

În dovedirea actiunii, au fost depuse la dosar, în copie: înscrisul sub semnatura privata denumit contract de vânzare cumparare si contractul de vânzare cumparare nr. ....

În sedinta publica din 17.06.2009, pârâtii vânzatori au sustinut ca nu au fost notificati de catre reclamant în vederea prezentarii la notar pentru încheierea contractului autentic si ca nici una dintre partile contractului de vânzare cumparare nu au respectat termenul pentru încheierea actului autentic stipulat în contract. Ei au sustinut ca au primit pretul din antecontract, dar nu au predat apartamentul cumparatorului. La acelasi termen, reclamantul a declarat ca vânzatorii sunt parintii sai si ca nu i-a notificat în vederea încheierii actului autentic, ca s-au întâlnit destul de rar deoarece cumparatorul locuieste în Timisoara, iar apartamentul este folosit de vânzatori.

Ulterior, în baza dispozitiei instantei, pârâta a depus la dosar extras de carte funciara cu privire la imobilul înstrainat si adeverinta nr. ... eliberata de DSC Tg-Jiu.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine din sustinerile partilor ca reclamantul este fiul vânzatorilor, iar din înscrisul sub semnatura privata denumit "Contract de vânzare cumparare" încheiat la data de 20.11.2005 ca pârâtii, în calitate de promitenti vânzatori au promis promitentului cumparator sa-i transmita proprietatea asupra apartamentului situat în ...., compus din trei camere, cu suprafata de 46,61 mp si asupra cotei indivize de 11 mp din terenul aferent locuintei pentru pretul de 50.000.000 lei ROL, cu mentiunea ca pretul a fost încasat de vânzatori la momentul încheierii antecontractului si ca actul autentic va fi încheiat în termen de o luna de la data primirii pretului (mentionat în contract 20.11.2005). Din sustinerile partilor rezulta cu certitudine ca nici una dintre ele nu a respectat termenul de o luna pentru prezentarea la notar în vederea încheierii actului autentic si ca, ulterior acelui termen (dupa 20.12.2005) nici una dintre parti nu a notificat pe cealalta în vederea încheierii actului autentic.

Din cele retinute, instanta constata ca actiunea formulata de reclamant urmareste atât confectionarea unui act autentic prin care sa fie constatata vânzarea-cumpararea, cât si dobândirea calitatii de creditor al obligatiei de a face în ce priveste faptul juridic de predare a bunului vândut de catre promitentii vânzatori promitentului cumparator.

Fiind vorba de un caracter mixt al actiunii introductive, asa cum a fost aratat anterior, instanta apreciaza ca acea parte a actiunii care urmareste dobândirea calitatii de creditor al obligatiei de a face de catre promitentul cumparator are caracterul unei actiuni personale patrimoniale careia îi sunt aplicabile dispozitiile Decretului nr. 167/1958 cu privire la prescriptia extinctiva, iar aplicarea dispozitiilor acestui act normativ impun obligatia organelor de jurisdictie, în conformitate cu disp. art. 18, de a cerceta daca dreptul la actiune este prescris. Astfel celor aratate mai sus de la data de 20.12.2005 a început sa curga termenul de prescriptie în ce priveste dreptul promitentului cumparator de a chema în judecata pe promitentii vânzatori cu privire la obiectul actiunii de fata. Întrucât rezulta ca actiunea reclamantului a fost înregistrata la Judecatoria Tg-Jiu la data de 27.05.2009, se constata ca ea a fost depusa peste termenul de prescriptie de trei ani prevazut de Decretul nr. 167/1958, motive pentru care instanta va admite exceptia prescriptiei dreptului la actiune si o va respinge, neexistând situatia de întrerupere a curgerii termenului prescriptiei, care în speta de fata ar fi rezultat din preluarea bunului vândut de catre promitentul cumparator la momentul încheierii înscrisului sau ulterior, înainte de împlinirea acestui termen.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia prescriptiei dreptului la actiune în constatare vânzare cumparare formulata de reclamantul ...., cu domiciliul în .... în contradictoriu cu pârâtii ... si ..., ambii cu domiciliul în ....

Constata prescris dreptul la actiune.

Respinge actiunea.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 25 Noiembrie 2009, la Judecatoria Tg-Jiu.

PRESEDINTE,  GREFIER,

Domenii speta