Daune civile

Sentinţă civilă 1216 C din 28.06.2011


R O M Â N I A

Operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SECTIA CIVILA

Dosar nr. 5586/318/2011

ÎNCHEIEREA nr. 1216 C

Sedinta publica de la 28 Iunie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE 

Grefier 

Pe rol fiind  judecarea cererii pentru aplicarea unei amenzi civile formulata de creditorul VP prin procurator VV.  în contradictoriu cu debitorii Comisia Locala de Aplicare a Legilor Funciare D, Primarul loc. Dragutesti, -Presedintele Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar D.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns pentru creditorul lipsa procuratorul si avocat Florin Dondera si , pentru pârâta, consilier juridic Marcu Craciun.

Procedura  de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta si, nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau exceptii de invocat, instanta a constatat cercetarea judecatoreasca încheiata si a acordat  cuvântul pe fond.

Avocat Florin Dondera pentru reclamantul creditor a solicitat admiterea cererii asa cum a fost formulata, cu obligarea intimatei la plata unei amenzi civile.

Reprezentantul intimatei a solicitat respingerea cererii, potrivit motivelor dezvoltate în întâmpinare.

INSTANTA

Deliberând, constata :

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 5586/318/2011  creditorul  VP.,  în contradictoriu cu debitoarea Comisia Locala de Aplicare a Legii 18/1991 D  a solicitat instantei sa fixeze o amenda civila pentru fiecare zi de întârziere în sarcina debitoarei obligatiei stabilita prin sentinta civila nr. 2008 a Judecatoriei Tg.-Jiu.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca debitoarea obligatiei nu s-a conformat dispozitivului sentintei, iar aceasta obligatie are un caracter strict personal, astfel ca se vede nevoit a invoca dispozitiile art. 580 3 C.pr.civ.

Prin întâmpinarea formulata debitoarea a solicitat respingerea cererii, aratând ca s-a validat reclamantul prin HCJ nr. /1991 cu suprafata de 0,95 ha, astfel ca cererea de fata nu are, practic, obiect.

Pe de alta parte, s-a aratat ca din planul parcelar pus la dispozitie nu se poate identifica terenul pentru care reclamantul este îndreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate.

Din actele aflate la dosarul cauzei instanta retine ca prin sentinta civila nr./ 23.05.2008  a Judecatoriei Tg.-Jiu s-a admis în parte actiunea civila formulata de reclamantul V P. în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala de Aplicare a Legii nr. 18/1991 D si Comisia Judeteana de Lege 18/1991 Gorj, obligându-se pârâta Comisia Locala D sa solutioneze cererea de reconstituire nr. 1991 în sensul înaintarii propunerii catre Comisia Judeteana Gorj.

Sentinta civila a ramas definitiva si irevocabila, devenind titlu executoriu, dar pârâta  nu a îndeplinit obligatia sa nici pâna în prezent.

Sustinerea pârâtei ca cererea de fata nu are obiect nu poate fi luata în considerare, este evident ca dupa 23 mai 2008 s-a nascut obligatia la care se refera reclamantul, astfel ca nu poate invoca executarea în anul 1991 a obligatiei stabilita de instanta la 23 mai 2008 .

Ulterior acestei date pârâta a efectuat, la datele de 17.04.2009 o adresa prin care solicita reclamantului sa se prezinte la Comisie pentru a identifica terenul la care este îndreptatit, iar la data de 17.03.2011 s-a adresat E.M. Rovinari solicitând sa identifice daca mai exista suprafete de teren care nu au facut obiectul procedurii de achizitionare a terenurilor din punctul "Capu-Dealului - Dîmbova".

Aceste demersuri nu sunt de natura a exonera debitoarea obligatiei de sarcina trasata irevocabil de catre instanta de judecata, Comisia Locala fiind datoare a înainta propunerea de validare sau invalidare Comisiei Judetene.

Potrivit disp. art. 5803 alin.2 C.pr.civila , daca în termen de sase luni debitorul nu va executa obligatia prevazuta în titlul executoriu, la cererea creditorului, instanta care a dispus obligarea debitorului la plata unei amenzi civile pe zi de întârziere în favoarea statului, va fixa  suma datorata statului cu acest titlu, prin încheiere irevocabila, data cu citarea partilor, iar pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea obligatiei prevazute de alin. (1), creditorul poate cere obligarea debitorului la daune - interese.

Asadar, creditorul poate reitera cererea sa în momentul îndeplinirii conditiilor din acest text legal.

În atare situatie instanta apreciaza ca debitoarea nu a îndeplinit obligatia stabilita în sarcina sa prin titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 3988/ 23.05.2008  a Judecatoriei Tg.-Jiu, obligatia fiind de natura celor la care se refera art. 580 3 C.pr.civ, adica nu poate fi îndeplinita de alta persoana decât de debitorul ei.

Potrivit aceluiasi text de lege, în cazul neîndeplinirii unei astfel de obligatii, instanta poate dispune obligarea debitorului la plata unei amenzi civile în favoarea statului, la un cuantum fixat între 20 si 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere, pâna la îndeplinirea obligatiei.

Asa fiind, instanta constata ca sunt îndeplinite în totalitate conditiile legale prevazute de acest text de lege si, în consecinta, cererea de fata apare ca fiind întemeiata.

Urmeaza ca debitoarea sa fie obligata la plata unei amenzi civile în favoarea statului în cuantum apreciat de instanta la suma de 40 lei pentru fiecare zi de întârziere pâna la data la care va înainta propunerea de validare sau de invalidare Comisiei judetene de lege 18/1991 Gorj cu privire la cererea nr. /1991 formulata de catre reclamant, în conformitate cu sentinta civila nr.  23.05.2008  a Judecatoriei Tg.-Jiu.

Conform  art. 5803 alin.4 C.pr.civila , prezenta încheiere este executorie, urmând a se comunica organelor fiscale competente, în vederea executarii silite, potrivit Codului de procedura fiscala. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite cererea formulata de creditorul VP. prin procurator VV, domiciliat în în contradictoriu cu debitorii Comisia Locala de Aplicare a Legilor Funciare D, Primarul loc. Dragutesti, -Presedintele Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar D.

Obliga debitoarea Comisia Locala D pentru aplicarea Legii 18/1991 sa plateasca în favoarea statului o amenda civila de 40 lei pe zi de întârziere pâna la executarea obligatiei prevazuta în titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 3988 din 23.05.2008 a Judecatoriei Tg-Jiu.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi 28.06.2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

 

PRESEDINTE GREFIER

1