Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 685 din 03.03.2009


SENTINŢA CIVILĂ Nr. 685

Şedinţa publică de la 03 Martie 2009

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.10.2008 sub nr. 5120/327/2008, petenta _, în contradictoriu cu intimata _, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal  seria /200 nr. 0179493/10.09.2008 pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie.

În fapt, petenta a învederat că nu s-a consemnat în registrul unic de control al societăţii petente controlul început de reprezentanţii DGFP deoarece administratorul societăţii _ a fost găsit în localitatea Mineri, unde _ nu are nici sediul social nici punctul de lucru, astfel că nici registrul de control nu putea să se afle la acea adresă.

Mai invocă petenta faptul că în realitate invitaţiile pentru a prezenta documentele de evidenţă contabilă nu i s-au comunicat nici la sediul social şi nici la punctul de lucru al _, astfel că neprimind invitaţiile nu a putut da curs solicitărilor agenţilor constatatori. Mai mult, în perioada în care intimata afirmă că i s-a înmânat administratorului _ invitaţiile acesta nu se afla de fapt în ţară, astfel că ar fi fost imposibil să i se comunice acestuia personal invitaţiile. De asemenea, mai arată că nu este reală susţinerea agenţilor constatatori că administratorul societăţii a refuzat să semneze procesul-verbal, atâta timp cât acesta a fost încheiat în lipsa reprezentantului legal al societăţii. Invocă încălcarea disp. art. 19 OG 2/2001, în sensul că martorul asistent din procesul-verbal este chiar consilierul juridic al intimatei, împrejurare ce atrage sancţiunea nulităţii procesului-verbal. De asemenea, ca motiv de nulitate invocă modul în care i s-a comunicat procesul-verbal de contravenţie, respectiv s-a afişat la sediul _ fără invitaţiile emise şi ordinele de serviciu, deşi această menţiune apare în actul sancţionator.

Petentul nu şi-a întemeiat în drept plângerea formulată.

În conformitate cu dispoziţiile art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

În dovedirea plângerii petentul a depus la dosar înscrisuri, respectiv procesul-verbal de contravenţie  seria 200 nr. 0179493/10.09.2008  (f.4).

La data de 02.12.2008, intimata a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea plângerii contravenţionale ca nefondată, precum şi menţinerea procesului-verbal de contravenţie contestat, ca fiind temeinic şi legal.

În fapt, intimata a învederat că motivul de nelegalitate invocat de petentă că _ nu are sediul social şi nici punctul de lucru în satul Mineri, comuna Somova, judeţul Tulcea, nu atrage sancţiunea nulităţii atâta timp cât în actul sancţionator sunt trecute denumirea şi sediul contravenientei, răspunzând cerinţelor de legalitate prev. de art. 17 din OG 2/2001.

Mai arată intimata că agenţii constatatori s-au deplasat în localitatea Mineri pentru a lua contact cu administratorul _, aspect care nu constituie un motiv de nulitate. Împrejurarea că nu s-a consemnat controlul în registrul unic de control al _ de asemenea nu constituie motiv de nulitate, ci poate fi analizat pe răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici. Negarea primirii invitaţiilor de către reprezentantul legal _ este contestată atât de confirmarea de primire prin semnătura şi ştampila societăţii cât şi prin răspunsul administratorului din nota explicativă. Mai arată intimata că procesul-verbal s-a încheiat la sediul DGFP, în prezenţa reprezentantului legal al _, care însă neavând ştampila societăţii la el a convenit cu agenţii constatatori să se întâlnească la sediul _, dar acesta nu a mai fost găsit la sediu, astfel că s-a consemnat că acesta refuză să semneze, fapt confirmat de martorul asistent. În ceea ce priveşte modul de comunicare, instanţa reţine că procedura s-a efectuat prin afişare la sediul _ în prezenţa unui martor, numitul Tunsu Ionel.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art.115-118 Cod procedură civilă, Legea nr.82/1991.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria 200 nr. 0179493/10.09.2008,  petenta _ a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 27.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art.219 al.1 lit.c din OG nr.92/2003.

S-a reţinut în procesul-verbal că în data de 08.09.2008 petenta nu a prezentant documentele solicitate.

Conform art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa reţine că nu sunt incidente cazurile de nulitate absolută şi expresă, prev. de art. 17 OG 2/2001, ce pot fi invocate din oficiu de către instanţă.

Instanţa mai reţine, de asemenea şi împrejurarea că faptei reţinute în sarcina petentului i s-a dat o corectă încadrare juridică şi a fost legal individualizată, raportat la dispoziţiile art. 219 alin.1 lit c şi art. 56 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 care prevăd faptul că constituie contravenţie nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal registrele, evidenţele, documentele de afaceri şi orice alte înscrisuri.

Sub aspectul motivului de nelegalitate invocat de petentă, privind consemnarea în mod eronat că actul de control s-a efectuat în localitatea Mineri, sat Somova, judetul Tulcea, localitatea în care _ nu are sediul social şi nici punctul de lucru, astfel că sub aspectul obligaţiei de a indica în actul de sancţionare sediul persoanei juridice obligaţie prev. de art. 16 alin.6 O.G. 2/2001 agentul constatator a consemnat o împrejurarea nereală ce atrage sancţiunea nulităţii procesului-verbal, instanţa reţine că sunt respectate exigenţele prev. de  art. 16 alin.6 OG 2/2001 sub aspectul indicării elementelor de identificare corecte ale societăţii contraveniente, aşa cum rezultă din rezultă din consemnările de la rubrica persoană juridică din cadrul actului de sancţionare.

Mai mult, indicarea localităţii Mineri este făcută în cuprinsul descrierii faptei, agentul constatator făcând menţiune pe faptul că în acea localitate a putut fi contactat administratorul _, împrejurare consemnată care nu atrage nulitatea procesului-verbal, neconstituind un motiv de nulitate.

Sub aspectul motivului de nelegalitate invocat de petentă privind semnarea procesului-verbal în calitate de martor asistent de către consilierul juridic al intimatei fapt ce atrage incidenţa art- 19 alin.2 din OG 2/2001, instanţa reţine că din textul indicat de petentă rezultă că nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator al intimatei, reglementarea conţinând o interdicţie care este de strictă interpretare, astfel că nu se poate extinde conţinutul normei şi să se interpreteze în sensul că actul de sancţionare nu poate fi semnat în calitate de martor de un angajat al intimatei care nu are însă atribuţii de control şi constatare a faptei contravenţionale, astfel că va respinge această apărare a petentei ca nefiind întemeiată.

Aspectele invocate referitoare la modul de comunicare a procesului-verbal  sunt neîntemeiate, atâta timp cât art. 27 din OG 2/2001 permite comunicarea actului sancţionator şi prin afişarea acestuia la sediul contravenientului, operaţiune care trebuie consemnată într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor. Lipsa procesului-verbal de afişare atrage sancţiunea nulităţii în condiţiile art. 105 alin.2 din C.pr.civ., respectiv dacă prin această nerespectare a prevederilor legale s-a cauzat  părţii care o invocă o vătămare care să nu poată fi înlăturată altfel decât prin anularea actului. Or, în cauză, petenta a putut exercita calea de atac împotriva procesului-verbal de contravenţie, în care nu s-a invocat excepţia tardivităţii plângerii contravenţionale, ci plângerea a fost supusă controlului pe fond, astfel că nu se poate reţine că i s-a cauzat petenti o vătămare. În lipsa unei vătămări, în cauză nu se poate reţine şi nu se poate face aplicarea sancţiunii nulităţii procesului-verbal.

Sub aspectul temeiniciei procesului- verbal de contravenţie, instanţa reţine că intimat a emis invitaţia nr. 43/05.09.2008- fila 14 dosar, către administratorul societăţii petente, prin care i se solicita acestuia ca în data de 08.09.2008 ora 9,00 să se prezinte la sediul DGFP Tulcea cu registrul unic de control al societăţii _, cu documentele de înfiinţare ale societăţii, cu certificatul constatator de înfiinţare a punctului de lucru din Mineri, cu documentele contabile pentru lunile iunie, iulie şi august 2008, invitaţie ce poartă semnătura olografă cu ştampila societăţii _ şi cu menţiunea tot olografă privind primirea înscrisului la data de 05.09.2008. De asemenea, intimata a emis şi invitaţia 37/29.08.2008- fila 15 dosar, cu aceleaşi solicitări menţionate mai sus, invitaţie care de asemenea poartă semnătura olografă cu ştampila societăţii _ şi cu menţiunea tot olografă privind primirea înscrisului la data de 29.08.2008.

Aceste înscrisuri se coroborează şi cu mărturisirea reprezentantului legal al SC _- , numitul Hangan Ion, cuprinsă în nota explicativă dată în data de 10.09.2008- fila 18 dosar, care arată că deşi a primit personal invitaţiile nu s-a prezentat la sediul DGFP deoarece nu s-a aflat în localitate.

Apărarea petentei că administratorul societăţii nu a semnat de primirea invitaţiile este contrazisă de înscrisurile de la filele 14-15 dosar, care poartă menţiunea de primire, semnătura administratorului societăţii şi ştampila societăţii _. Mai mult, chiar administratorul recunoaşte în nota explicativă faptul că deşi a primit invitaţiile, nu s-a prezentat la sediul DGFP.

Pentru acestea va reţine ca nereale susţinerile petentei că nu i s-au comunicat nici ei şi nici reprezentantului său legal invitaţiile emise de intimată, fapta reţinută în sarcina petentei existând, încadrându-se în conţinutul constitutiv al faptei contravenţionale prev. de art. 219 alin.1 lit. c raportat la art. 56 alin.1 din OG 92/2003, fiind săvârşită de _, nefiind incidente cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei.

Sub aspectul individualizării sancţiunii, instanţa reţine că atitudinea adoptată în cursul procesului de petentă a fost aceea de negare a faptei, de încercare de a invoca împrejurări vădit nereale raportat la situaţia de fapt şi la înscrisurile întocmite, cu scopul de a induce în eroare instanţa pe aspectele de fapt.

Mai mult, mai reţine şi faptul că intimata a emis două invitaţii pentru reprezentantul legal al _ prin care îi solicita să prezinte o serie de documente contabile, că au depus eforturi susţinute pentru a lua contact cu reprezentantul societăţii, deplasându-se în localitatea Mineri, unde îşi avea sediul o altă societate administrată de acelaşi Hangan Ion, pentru a vorbi cu acesta şi a-i solicita să se prezinte la sediul DGFP cu documentele solicitate, că ulterior datei de 08.09.2008 agenţii constatatori s-au deplasat pentru a treia oară în localitatea Mineri pentru a lua nota explicativă a acestuia.

Toate acestea arată instanţei faptul că un simplu avertisment nu ar putea constitui o sancţiune suficientă pentru a realiza îndreptarea petentei de natură a o determina ca pe viitor să nu mai săvârşească o astfel de faptă şi să se supună controlului din partea reprezentanţilor puterii de stat, neputând realiza scopul punitiv şi preventiv al sancţiunii.

Sancţiunii amenzii s-a aplicat înspre maximul special, urmând a reindividualiza sancţiunea înspre minimul special, neputând să aplice sancţiunea avertismentului pe care o apreciază prea uşoară faţă de împrejurările de săvârşire a faptei, şi să dispună diminuarea sancţiunii amenzii de la 25.000 lei la 27.000 lei.