Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 373/2014 din 25.02.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă Nr. 373/2014

Şedinţa publică de la 25 Februarie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE N.M.P.

Grefier A.P.

Pe rol soluţionarea plângerii contravenţionale formulată de petentul  G.G., domiciliat în comuna V., sat. A., judeţul G., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean G., cu sediul în T.J., Str. T., nr. 2, Judeţul G..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat petentul, lipsă fiind reprezentantul intimatei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  , după care, petentul depune la dosar dovada comunicării procesului verbal contestat.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată terminată cercetarea procesului şi acordă părţilor cuvântul pe fondul cauzei.

Petentul lasă la aprecierea instanţei soluţionarea plângeri  ,iar în subsidiar solicită sancţiunea amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertisment.

În temeiul disp. art. 394 C.proc.civ., declara închise dezbaterile si retine cauza in pronunţare.

INSTANŢA

Prin plângerea contravenţională înregistrată la data de 09.12.2013 pe rolul Judecătoriei T.C. sub nr. .../317/2013 petentul G.G., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean G. a solicitat anularea procesului-verbal de contravenţie, seria AP, nr. 1955775 din data de 19.11.2013 si exonerarea de la plata amenzii aplicate în cuantum de 1.000 lei, iar in subsidiar, solicită înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertisment.

În motivarea plângerii, petentul a precizat că la data de 29 fiul acestuia ,în vîrstă de 10 ani, a fost lovit de numitul  A.V.,cu privire la această faptă fiind efectuate cercetări într-un dosar penal .

La data de 18.11.2013 , numitul A.V., şi-a cerut iertare de la fiul petentului.

Susţine petentul că s-a înţeles cu şeful de post ca în situaţia în care va afla detalii noi cu privire la fapta de lovire să îl sune , motiv pentru care petentul l-a apelat pe acesta de 12-13 ori. În continuarea motivării susţine petentul că întrucât şeful de post nu a răspuns apelurilor telefonice ,petentul a apelat nuărul de urgenţă 112  pentru a urgenta efectuarea cercetărilor în dosarul penal.

Deşi iniţial i s-a adus va cunoştinţă că va fi iertat pentru efectuarea apelului , ulterior a fost sancţionat cu 1000 lei amendă contravenţională.

Nu a fot invocat temeiul de drept.

În cadrul probei cu înscrisuri petentul a depus la dosar copia cărţii de identitate  şi copia procesului verbal de contravenţie contestat

Plângerea contravenţională a fost  legal timbrată cu suma de 20 lei, cu chitanţa nr. 23645 din 09.12.2013 (fila 5).

Prin rezoluţia din data de 10.12.2013 i s-au comunicat intimatului cererea de chemare în judecată şi actele doveditoare.

Instanţa având în vedere că întâmpinarea nu a fost depusă la dosar în termenul prevăzut de art. 201 alin. 1 C.proc.civ., a procedat la fixarea primului termen de judecată la data de 11.02.2014 pentru când s-a dispus citarea părţilor, petentul G.G. fiind citat cu mentiunea de a face dovada datei comunicarii procesului verbal seria AP, nr. 1955775/19.11.2013 şi de a depune copia lizibilă a procesului verbal ,iar intimatul I.P.J.G.,cu aceleaşi menţiuni ,precum şi  cu mentiunea de a depune materialul probator pentru procesul verbal seria AP, nr. 1955775/19.11.2013 întocmit de sectia ... Politie Rurală T..

La data de 22.01.2014, a fost depusă la dosar întâmpinare (fila 12),intimatul solicitând respingerea  plângerii  şi menţinerea  procesului – verbal de  contravenţie ca temeinic şi legal, arătând că documentul deconstatare şi sancţionare a contravenţiilor a fost întocmit cu respectarea  condiţiilor de  formă prevăzute  de OG2/2001 privind regimul juridic  al contravenţiilor, iar temeinicia aspectelor reţinute prin procesul contravenţie rezultă din documentele anexate.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.205 Cod de procedură civilă, iar în conformitate cu dispoziţiile art.4111 alin. 1 pcct. 1 Cod de procedură civilă, s-a solicitat judecarea cauzei chiar şi în lipsa părţilor.

 A fost anexată documentaţia care a stat la baza întocmirii procesului verbal de contravenţie, respectiv raportul agentului constatator din data de 03.01.2014 şi procesul-verbal nr. 500/  19.11.2013 (filele 13-16).

La termenul din data de 25.02. 2014, petentul  a depus la dosar plicul reprezentând dovada datei comunicării procesului verbal contestat (fila 20).

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria AP, nr. 1955775 din data de 19.11.2013 întocmit de Secţia de Poliţie nr.7 T.,petentul  G.G.  a fost sancţionat cu amendă in cuantum de 1.000 lei,  pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 32 lit.b din OUG nr. 34/2008,reţinându-se în sarcina acestuia că la data susmenţionată, ora 17,19 , în comuna V., sat A., a  apelat în mod nejustificat serviciul de urgenţă 112,la faţa locului neîntâmplându-se niciun eveniment ,petentul fiind în stare de ebrietate.

Procesul verbal contestat  a fost încheiat cu refuzul petentului de a-l semna , nefiind semnat nici de un martor asistent, menţionându-se că nu erau alte persoane la faţa locului.

Plângerea contravenţională a fost formulată în termenul  de 15 zile prevăzut de art. 31 alineatul 1 din OG 2/2001 .

Instanţa sesizată cu soluţionarea plângerii contravenţionale, în temeiul art.34 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal contestat.

Potrivit art. 16 din OG nr. 2/2001 procesul-verbal de contravenţie va cuprinde în mod obligatoriu, printre menţiunile prevăzute în acest articol şi descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locul în care a fost săvârşită .

Conform dispoziţiilor art. 32  ain. 1 lit. b din OUG 34/2008 “constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

b) alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.”

Descrierea contravenţiei constă în arătarea elementelor de fapt care au determinat considerarea faptei ca şi contravenţie ,prezentând o importanţă practică deosebită pentru stabilirea competenţei organului constatator , pentru verificarea legalităţii încadrării juridice a faptei sau pentru stabilirea limitelor răspunderii contravenţionale.

Din analiza menţiunilor procesului-verbal cu privire la îndeplinirea condiţiilor de legalitate prevăzute în art. 16 din OG nr. 2/2001 se constată că fapta contravenţională reţinută prin actul constatator nu este descrisă suficient, în sensul că  în procesul verbal de contravenţie, agentul constatator a menţionat că petentul , fiind sub influenţa băuturilor alcoolice ,a apelat Serviciul de Urgenţă „112”,în mod nejustificat , deşi la faţa locului nu s-a întâmplat nici un eveniment,fără a se preciza care au fost faptele sesizate de petent.

Art. 17 din OG nr. 2 /2001 prevede că lipsa menţiunilor privind numele, prenumele  şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediul acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului verbal,nulitate ce se constată şi din oficiu.

Faptele consemnate de agentul constatator în procesul verbal de contravenţie şi reţinute în sarcina petentului nu sunt descrise suficient ceea ce echivalează cu lipsa acestora, împrejurare care atrage nulitatea procesului verbal de contravenţie, în condiţiile art. 17 din OG 2/2001.

În lipsa unor menţiuni exacte şi concrete cu privire fapta săvârşită se încalcă şi dreptul la apărare al petentului contravenient , acesta fiind pus în situaţia de a nu-si putea formula apărările în mod corespunzător  .

În raportul agentului constatator şi în procesul-verbal nr.500/19.11.2013 se menţionează că petentul a efectuat apelul de urgenţă 112 pentru a sesiza faptul că organele de poliţie  nu au luat măsurile legale cu privire la o reclamaţie ,petentul fiind nemulţumit că de faptul că deşi în urmă cu trei luni de zile a formulat plângere penală împotriva persoanelor care l-au lovit pe fiul său  , nu a primit nici un răspuns cu privire la plângerea formulată.

Aceste împrejurări  nu au fost menţionate în procesul-verbal contestat , astfel că procesul-verbal nu poate fi completat de documentaţia înaintată de intimat .

Întrucât nelegalitatea procesului verbal se analizează cu prioritate , actul  nelegal întocmit urmează a fi desfiinţat ,chiar dacă situaţia de fapt consemnată în cuprinsul său ar corespunde realităţii.

Pentru considerentele expuse anterior , văzând şi dispoziţiile  art. 34 din OG 2/2001 , potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea  plângerii contravenţionale , verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie,instanţa  constată  procesul-verbal a fost încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor art. 17 din OG 2/2001 , urmând a fi admisă plângerea contravenţională şi  ,în consecinţă, va fi anulat procesul-verbal contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul G.G., CNP … ,domiciliat în comuna V., sat. A., judeţul G., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean G. , cu sediul în T.J., str. T., nr. 2, judeţul G..

Anulează procesul-verbal  de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria AP nr.1955775/19.11.2013 încheiat de  Secţia de Poliţie nr. 7 T..

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare,cerere care se va depune la Judecătoria T. C.

Pronunţată în şedinţă publică azi 25.02.2014.

Preşedinte,

N.M.P.

Grefier,

A.P.