Fond funciar - Penalităţi-punere în posesie

Sentinţă civilă 676 din 20.10.2015


Prin încheierea civilă nr. 676 din 20 octombrie 2015 s-a admis cererea având ca obiect „fond funciar-plată penalităţi” formulată de creditorul MM în contradictoriu cu debitorii Comisia Comunală de fond funciar VM şi Primarul Comunei VM. În temeiul art.906 al.2 cod procedură civilă au fost obligaţi debitorii la plata sumei de 200 lei cu titlu de penalităţi pentru fiecare zi de întârziere până la executarea obligaţiei de punere în posesie a creditorului cu suprafaţa de 6 ha şi 8230 mp teren cu vegetaţie forestieră, conform sentinţei civile nr.329 din 15.03.2012 pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc în dosarul nr. … rămasă definitivă prin Decizia 2411 din 06.12.2012 a Tribunalului Suceava. De asemenea, au fost obligaţi debitorii la plata către creditor a sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă.

Asupra procesului civil de faţă, s-a constatat că prin cererea formulată la data de 12.08.2015, reclamantul  MM a chemat în judecată Comisia comunală de fond funciar VM – prin Primar şi Primarul comunei VM pentru ca în baza art. 906 cod pr. civ aceştia să fie obligaţi la plata unei penalităţi de la 100 lei la 1000 lei pentru fiecare zi de întârziere, până la executarea obligaţiei de punere în posesie în favoarea sa cu suprafaţa de 6 ha şi 8230 mp teren cu vegetaţie forestieră, aşa cum au fost obligaţi prin sentinţa civilă nr.329/15.03.2012 pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc în dosarul nr.81/206/2012, rămasă irevocabilă prin decizia nr.2411/6.12.2012 a Tribunalului Suceava.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că prin Sentinţa civilă nr. 329/15.03.2012 pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc în dosarul nr. 81/206/2012, rămasă irevocabilă prin decizia nr. 2411/06.12.2012 a Tribunalului Suceava, s-a dispus obligarea Comisiei comunale de fond funciar a comunei VM, prin primar, la punerea sa în posesie cu suprafaţa de 6 ha si 8230 mp teren cu vegetaţie forestieră.

A arătat că s-a refuzat de către Comisia comunală de fond funciar VM prin primar, în mod constant, să aducă la îndeplinire obligaţiile menţionate de sentinţa civilă nr.329/15.03.2012 pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, încercând tergiversarea punerii sale în posesie, iar în aceste condiţii a pus în executare titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.329/15.03.2012 pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, conform dosarului de  executare  nr. … la Biroul executorului judecătoresc „CA".

S-a precizat că la data de 06.08.2015 Comisia comunală de fond funciar VM prin primar, a primit somaţia împreună cu încheierea de încuviinţare a executării silite, precum si cu celelalte înscrisuri prevăzute de lege şi că în ciuda punerii în executare a acestor acte Comisia comunală de fond funciar VMprin primar, a refuzat executarea obligaţiei, sens în care înţelege să solicite sprijinul instanţei judecătoreşti pentru ca debitoarea să fie obligată în baza art. 906 alin. 2 Cod pr. civilă la plata unor penalităţi de la 100 lei la 1000 de lei pentru fiecare zi de  întârziere  până  la  executarea  dispoziţiilor  din  sentinţa  civilă  nr.329/15.03.2012 pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.

Pârâţii Comisia Locală de fond funciar VM şi Primarul comunei VM au formulat întâmpinare prin care au invocat excepţia prematurităţii formulării plângerii, motivat de faptul că procedura administrativă nu a fost finalizată, iar întreaga documentaţie privind validarea amplasamentului a fost înaintată Comisiei judeţene Suceava în vederea emiterii hotărârii în acest sens, inclusiv a completărilor solicitate de aceasta prin adresa nr. 15781/15.04.2015.

În consecinţă s-a arătat că la data formulării cererii introductive de instanţă precum şi la cea a întocmirii prezentului înscris, sunt total premature si totodată nefondate solicitările petentului, din moment ce nu suntem în posesia hotărârii administrative de validare sau invalidare a amplasamentului, în lipsa căreia nu se poate purcede la punerea în posesie.

S-a susţinut în întâmpinare că în ceea ce priveşte obligarea la penalităţi din coroborarea textelor de lege ce le reglementează, rezultă faptul că norma actuală stabileşte o altă procedură în locul vechilor daune cominatorii, cu obligativitatea parcurgerii prealabile a unor paşi în etapa executării silite, respectiv adresarea unei cereri de executare silită şi acordarea debitorului unui termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, ulterior acesteia putându-se solicita constrângerea debitorului în executarea obligaţiei, prin aplicarea de penalităţi, însă în speţa de fată învederăm faptul că obligaţiile noastre în privinţa punerii în posesie, ţinându-se cont de etapele pe care le presupune această procedură, respectiv validarea iniţială a amplasamentului pe care urmează a fi efectuată punerea în posesie, au fost îndeplinite, conform documentelor anexă, dosarul petentului nefiind în prezent pe masa comisiei locale, ci fiind înaintat Comisiei judeţene Suceava pentru validare.

În consecinţă, având în vedere situaţia de fapt şi de drept existentă la momentul de faţă, coroborat cu îndeplinirea obligaţiilor, învederând instanţei că nu a fost manifestat nici un refuz din partea instituţiei noastre şi nici a primarului, întreaga documentaţie fiind înaintată Comisiei judeţene Suceava în vederea validării amplasamentului.

S-au depus la dosar în copie: Sentinţa Civilă nr. 329/15.03.2012 pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc în dosarul nr. … şi Decizia civilă nr.2411/6.12.2012 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. ….

Prin Încheierea din 12 octombrie 2015 instanţa pentru motivele expuse în acea încheiere, a respins excepţia prematurităţii invocată de pârâţii Comisia Locală de fond funciar VM şi Primarul comunei VM.

Din actele depuse la dosar, pe fondul cauzei,  instanţa retine următoarele:

Prin Sentinţa Civilă nr.329/15.03.2012 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc definitivă şi irevocabilă prin decizia nr.2411/6.12.2012 a Tribunalului Suceava, s-a dispus obligarea Primarul comunei VM în calitate de preşedinte al Comisiei de Fond Funciar VM să procedeze la punerea în posesie a reclamantului MM cu suprafaţa de 6 ha şi 8230 mp teren cu vegetaţie forestieră dobândit în baza sentinţei nr.1918/17.12.2009 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc definitivă şi irevocabilă.

Reclamantul a pus în executare titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.329/15.03.2012 pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, conform dosarului de executare nr. … la Biroul executorului judecătoresc „CA”.

La data de 30 iulie 2014, a fost emisă de către Judecătoria Câmpulung  Moldovenesc în dosar 1747/206/2014 încheierea privind încuviinţarea executării silite prin care a fost autorizat creditorul să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinsă în titlu executoriu sentinţă civilă 329/2012 a Judecătoriei Câmpulung  Moldovenesc, prin executare silită directă (obligaţia de a face), constând în obligarea debitorului de a-l pune în posesie pe creditor cu suprafaţa de 6 ha şi 8230 mp teren cu vegetaţie forestieră cât şi prin executare silită indirectă vizând plata cheltuielilor de judecată.

Prin prezenta acţiune creditorul solicită obligarea debitorilor la plata sumei de la 100 lei la 1000 lei pentru fiecare zi de întârziere, până la executarea obligaţiei de punere în posesie invocând prevederile art. 906 alin.2 Cod procedură civilă.

 Potrivit art. 906 Codul de procedură civilă dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare, al. 2 precizând că atunci când obligaţia nu este evaluabilă în bani, instanţa sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.

Instanţa va înlătura susţinerile debitorilor în sensul că şi-au îndeplinit obligaţiile  legale şi că procedura presupune iniţial validarea amplasamentului pe care urmează a fi efectuată punerea în posesie, dosarul fiind înaintat Comisiei Judeţene Suceava, întrucât încă din 6 decembrie 2012 aceştia au fost obligaţi să-l pună în posesie pe creditor cu această suprafaţă de teren reconstituit încă din anul 2009.

Întreaga legislaţie din materia fondului funciar prevede obligaţia comisiilor locale de a face demersuri privind punerea în posesie, debitorii invocând în anul 2012, că nu au putut să realizeze acest lucru întrucât a apărut o trasare eronată a limitelor dintre Ocolul Silvic Vama şi Ocolul Silvic Bucovina, instanţa prin sentinţa civilă 329/15 martie 2012, obligând atunci la punerea în posesie a lui MM în baza planului de amplasament aflat la dosar.

Faptul că potrivit documentaţiei existente la prezentul dosar, abia la data de 31 martie 2015, după trei ani de la pronunţarea hotărârii de mai sus, privind obligarea la punere în posesie debitorii abia au trimis documentaţia la Comisia Judeţeană pentru validarea amplasamentului şi atunci  au trimis o documentaţie incompletă, dovedeşte  culpa acestora în neexecutarea obligaţiilor prevăzute de lege (fila 22 dosar).

În consecinţă, instanţa constată  că în cauză sunt îndeplinite prevederile art. 906  C. pr.civilă, motiv pentru care îi va obliga pe debitori la plata sumei de 200 lei cu titlu de penalităţi pentru fiecare zi de întârziere până la executarea obligaţiei de punere în posesie a creditorului cu suprafaţa de 6 ha şi 8230 mp teren cu vegetaţie forestieră, conform sentinţei civile nr.329 din 15.03.2012 pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc în dosarul nr. … rămasă definitivă prin Decizia 2411 din 06.12.2012 a Tribunalului Suceava.

Conform art. 451, 453 Cod procedură civilă instanţa îi va obliga pe debitori la plata către creditor a sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, justificate cu onorariu avocat.