Încuviinţarea executării silite. Tardivitate

Hotărâre 10 din 03.07.2015


Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Încuviinţarea executării silite. Tardivitate.

În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita să se dispună încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia îi  va  înainta, în copie certificată de executorul judecătoresc pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 664 alin. 1 şi dovada taxei de timbru, conform disp. art. 666 C.pr.civ.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, încheierea nr. 10/03.07.2015

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 29 iunie 2015 sub numărul 732/…./2015, BEJ T  Ş , a înaintat în conformitate cu prevederile art. 665 coroborat cu art. 650 C.proc.civ. modificat prin OUG nr. 4/2013 cererea de executare înregistrată pe rolul BEJ sub nr. 357/TS/2013 formulată de creditoarea B  T  SA  - SUCURSALA G ,  împotriva debitorilor I  G  şi I  M , în baza titlului executoriu contract de credit nr. 7…/27.08.2008, Anexă la contractul de credit 7…/27.08.2008, contract de garanţie reală mobiliară asupra creanţelor existente sau viitoare şi soldului contului curent nr…../CES/01/27.08.2008, contract de garanţie reală mobiliară asupra creanţelor existente sau viitoare nr. …./CES/02/27.08.2008 şi încheierea nr. …/1/2013 din data de 01.11.2013 privind admiterea cererii de înregistrare şi deschidere a dosarului de executare conform art. 624 Cod pr.civilă.

S-a solicitat încuviinţarea executării silite imobiliare pentru toate imobilele aflate în proprietatea debitorilor şi situate pe raza de competenţă a Judecătoriei T. B., identificat fiind imobilul situat în loc. S., bl. 12 apt, ap. 6, jud. Galaţi, imobil înscris în CF 1… a localităţii S. cu nr. cadastral 3…./1;6;.

S-au  ataşat la dosar cererea creditorului înregistrată la BEJ T. Ş. la data de 01.11.2013, încheierea nr. …./1/2013 din data de 01.11.2013, încheierea nr. …/2/2013 din data de 20.11.2013 şi titlul executoriu. 

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară timbru în cuantum de 20 lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului,instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 665 Cod proc.civ., „În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita să se dispună încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia îi  va  înainta, în copie certificată de executorul judecătoresc pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 664 alin. 1 şi dovada taxei de timbru”.

În cauza de faţă încuviinţarea executării silite a fost solicitată instanţei judecătoreşti la data de 29.06.2015 iar faţă de data înregistrării cererii creditorului, respectiv 01.11.2013,  instanţa va respinge cererea de încuviinţare a executării silite ca tardiv formulată.

Domenii speta