Anulare proces verbal de contravenţie

Sentinţă civilă 763 din 06.01.2012


JUDECĂTORIA BUHUŞI

.

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 763/2011

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr. 611/199/05.05.2011, petentul G.I.  în contradictoriu cu intimatul IPJ Bacău a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC, nr. 7083782/01.05.2011, solicitând anularea acestuia şi în subsidiar înlocuirea amenzii cu avertisment.

În motivarea plângerii petentul a arătat că avea o viteză mult mai mică.

Acesta a invocat excepţia nulităţii absolute a procesului verbal  de contravenţie, motivat de faptul că numele agentului constatator nu este complet, fiind asociat cu lipsa numelui.

A invocat excepţia necompetenţei teritoriale a aceluiaşi agent constatator,  acesta având competenţă exclusivă de constatare şi  sancţionare pe raza comunei Blăgeşti.

În drept, petentul  a invocat dispoziţiile Codului civil, Codului de Procedură civilă, O.G. 2/2001, OUG 195/2002, Ordinul 31/2005, iar în temeiul art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă a solicitat judecata în lipsă.

Intimatul nu a fost reprezentat la instanţă dar a depus întâmpinare solicitând respingerea plângerii.

În motivarea întâmpinării se arată că:

La data de 01.05.2011, în jurul orelor 10,59 lucrătorul Postului de Poliţie Blăgeşti, în timp ce efectua activităţi cu aparatul radar împreună cu lucrătorul Poliţiei Oraşului Buhuşi, conform dispoziţiei nr. 218875/2010, privind planificarea agenţilor de poliţie rurală şi rutieră pentru a desfăşura activităţi cu autospeciala MAI 25482, prevăzută cu aparat Radar în perioada: 28.04-02.05.2011, a procedat la oprirea din trafic a autoturismului marca Skoda, cu numărul de înmatriculare WWW întrucât acesta a fost surprins în trafic, respectiv pe DJ 159 pe raza localităţii Racova, jud. Bacău, cu aparatul radar instalat pe autoturismul din dotare având numărul de înmatriculare MAI 25482, cu viteza de 71 km/h. Aceasta viteză a fost înregistrată video pe caseta cu numărul 60.

Consideră că agentul constatator a aplicat sancţiunea contravenţională în conformitate cu prevederile legislative în vigoare întrucât, art. 2 din OUG 195/2002 RMCU prevede că : „ îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române, care are obligaţia să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale acestora."

Art. 109 alin. 1 din OUG 195/2002 RMCU prevede următoarele : „ Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier..." iar art. 177 alin. 1 din HG 1391/2006 prevede că : „ îndrumarea, supravegherea, controlul respectării normelor privind circulaţia pe drumurile publice şi luarea măsurilor legale în cazul în care se constată încălcări ale acestora se realizează de către poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Române".

Art. 17 din O.G. 2/2001 prevede strict şi imperativ cazurile de nulitate absolută „ lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator „ ori în cauză, din cuprinsul procesului verbal reiese că nu este spaţiu suficient pentru ca agentul să-şi fi notat întregul nume, motiv pentru care şi-a notat doar iniţiala.

Consideră că, interesele legitime şi drepturile procesuale ale contravenientului nu au fost vătămate în nici-un fel, având şi exploatând calea plângerii contravenţionale.

Procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de O.G. nr. 2/2001, încadrarea juridică şi aplicarea sancţiunii contravenţionale sunt în conformitate cu prevederile OUG 195/2002 RMCU, petentul a fost de faţă la întocmirea procesului verbal, a luat la cunoştinţă conţinutul acestuia şi a semnat. La rubrica „menţiuni/obiecţiuni" petentul a dorit să fie scris „nu recunosc viteza".

În dovedirea întâmpinării a depus următoarele înscrisuri: raportul agentului constatator, copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, atestatul agentului constatator de operator radar, dispoziţia nr. 218875/2010 privind planificarea agenţilor de poliţie rurală pentru a desfăşura activităţi pe linie rutieră cu autospeciala MAI 25482 prevăzută cu aparat RADAR, buletinul de verificare metrologică a aparatului radar instalat pe autoturismul MAI 25482 şi planşa foto în care este surprins autoturismul WWW circulând cu viteză peste limita maximă legală în localitate.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. l 15-118 Cod Procedură Civilă, O.G. nr. 2/2001 modificată şi OUG 195/2002 RMCU, iar în  temeiul art. 242 alin.2 Cod Procedură Civilă a solicitat judecata cauzei în lipsă .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie, seria CC, nr. 7083782/01.05.2011, încheiat de IPJ Bacău, petentul G.I. a fost sancţionat cu amendă contravenţională în sumă de 268 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.  49 al. 1 din OUG 195/2002, republicată.

S-a reţinut că la data de  01.05.2011, petentul  a condus pe raza comunei Racova, jud. Bacău, pe D.J. 159 auto  SKODA WWW, cu viteza de 71 km/h, înregistrată de aparatul radar montat pe auto MAI 25482 şi filmată video pe caseta nr. 60.

Analizând din oficiu legalitatea procesului verbal, în temeiul art. 34 din OG 2/2001, instanţa constată că la întocmirea acestuia au fost respectate dispoziţiile imperative ale art. 17 din  O.G. 2/2001 a căror încălcare  atrage nulitatea absolută, susţinerile petentului nefiind conforme cu realitatea, astfel din procesul verbal reiese clar numele agentului constatator iar din relaţiile primite rezultă că acesta a fost planificat la data de 01.05.2011, să desfăşoare activităţi cu autospeciala M.A.I.-25482 pe raza comunei Racova.

În ceea ce priveşte netemeinicia actului de sancţionare, instanţa reţine că în lumina jurisprudenţei CEDO (cauza Anghel contra României) procedura contravenţională este  asimilată celei penale şi contravenientul trebuie să se bucure de prezumţia de nevinovăţie, sarcina probei revenind organului constatator, acestuia revenindu-i sarcina să facă dovada că petentul a depăşit limita legală de viteză.

Intimata a depus la dosar planşe foto şi înscrisuri pentru a demonstra realitatea celor consemnate în procesul verbal de contravenţie.

Analizând planşele foto, instanţa constată că prima planşă nu este de natură a lămuri dacă în momentul înregistrării cu aparatul radar a vitezei de 71 KM, reţinute  autoturismul  aparţinea petentului.

Planşele reprezintă un  autoturism, făcând imposibilă identificarea după număr şi marcă , aşa cum prevede art. 3.5.1 din normele de metrologie legală, potrivit căruia  „înregistrarea efectuată trebuie să cuprindă [……..] imaginile autovehiculului din care să poată fi pus în evidenţă numărul de înmatriculare  al acestuia.

Cea de-a doua planşă evidenţiază autoturismul WWW, având viteza de 64 km/h, dar nu face dovada că autoturismul a rulat cu viteza reţinută.

Faţă de cele ce preced, instanţa constatând că prezumţia de nevinovăţie prevăzută ca o garanţie de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului nu a fost răsturnată, în temeiul art. 34 din OG 2/2001, modificată şi completată, va admite plângerea şi va anula procesul verbal de contravenţie.

Domenii speta