L.18/1991

Sentinţă civilă 156/2011 din 24.01.2011


Pe rol fiind solutionarea cauzei civile înaintata de reclamanta  A A  dom. în loc…., nr…, jud… în contradictoriu cu  pârâtele C. V., dom. în loc. .., nr…, jud…,  COMISIA LOCALA … DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR si COMISIA JUDETEANA DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR …, având ca obiect fond funciar. 

La apelul nominal facut în sedinta publica nu se prezinta partile.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei învederându-se instantei ca prezenta actiune este scutita de plata taxei de timbru.

se constata faptul ca fondul cauzei a fost dezbatut în sedinta publica din data de 10.01.2011 când partile au pus concluzii pe fond, concluzii consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, încheiere care face parte integranta din prezenta hotarâre, când judecatoria în vederea deliberarii si pentru ca partile sa depuna la dosarul cauzei concluzii scrise a amânat pronuntarea hotarârii pentru data de 17.01.2011 respectiv pentru data de 24.01.2011, data la care s-a hotarât prezenta actiune.

J U D E C A T O R I A

D E L I B E R Â N D:

Constata ca prin actiunea civila înregistrata la instanta la data de 03.06.2008, scutita de plata taxei de timbru, reclamanta A A  a chemat în judecata pe pârâtii C V, COMISIA LOCALA .. DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR si COMISIA JUDETEANA DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR … solicitând instantei ca în contradictoriu cu acestia sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 1480/25.02.2005 deoarece pe de o parte acesta a fost emis fara a fi completata rubrica defunctului respectiv a autorului, iar pe de alta parte pentru ca ½ parte din aceste imobile se cuveneau defunctului sot al  reclamantei, A V, decedat la data de 16.12.2004, sa se dispuna obligarea celor doua comisii la eliberarea unor titluri de proprietate comune pentru topograficele din Titlul de proprietate nr. 1480/2005 separat pe fiecare autor comun, în favoarea pârâtei C V si a defunctului A V, sa se dispuna reconstituirea dreptului de proprietate prin noile titluri si asupra topograficelor omise din titlul de proprietate nr. 1480/2005 si anume: 1535, 1536 si 1537din CF 576 A., nr. top. 828/2, 828/3 si 828/1 din CF 456 A, dupa defunctii A I si A P, bunicul si respectiv unchiul defunctului sotului reclamantei si al pârâtei C V,  cu cheltuieli de judecata.

În fapt, în motivarea cererii, reclamanta arata ca dupa cum se poate vedea din titlul de proprietate nr. 1480/2005 acesta a fost emis fara a se completa rubrica autorului respectiv a defunctului dupa care se face reconstituirea. Mai  arata ca un titlu de proprietate se poate elibera fara a se mentiona defunctii, daca reconstituirea se face direct pe seama proprietarului din cartea funciara când acesta este în viata.  Ori,  în speta, terenurile nu au apartinut pârâtei C V, ci cel putin unor 3-4 defuncti diferiti, si anume defunctului A I, bunicul sotului reclamantei si al pârâtei C V, defunctii B E casatorita A, bunica sotului reclamantei si al pârâtei C V, defunctul A P unchiul acestora, precum si defuncta P A casatorita cu P S. Considera ca trebuiau eliberate mai multe titluri de proprietate, în sensul ca un titlu dupa fiecare defunct si nicidecum sa se reuneasca într-un singur titlu terenuri agricole extravilane precum si intravilane cu constructii dupa patru defuncti si trecuta C V ca si când averea ar fi fost pe numele ei si nu ar fi existat defuncti dupa care sa se faca reconstituirea.

Reclamanta considera ca titlul de proprietate a fost eliberat anume în acest mod pentru a fi încalcat dreptul sotului sau la ½ parte dupa bunici si unchiul sau.

Reclamanta arata ca în primul rând este interesata de nr. top. 97 din CF 483 A, pe care se gaseste casa de la numarul 129 …, cu privire la care reclamanta a facut proces separat în dosarul nr. 570/177/2005 al Judecatoriei A, dupa ce au fost îndrumati de notar. În acel proces, datorita unor confuzii de topografice în loc sa se împarta doua case între reclamanta si fosta sa cumnata C V, se împarte una singura.  Pârâta C V a lasat sa se creada în dosarul pentru succesiune ca aceasta casa se gaseste pe top. 273 din CF 685 A, administrându-se probe în acest sens, însa în realitate nr. top. 273 este pe deal si acolo a existat o casa batrâneasca, demolata în urma cu 40 de ani. Pâna si instanta de judecata în acel dosar a fost indusa în eroare retinând ca terenul aferent casei de la nr. 129, adica gresit top. 273, fiind reconstituit în titlul emis sotului reclamantei, este proprietatea lui.

În timp ce pe rol era procedura notariala la B.N.P. C L, fiind îndrumati la proces, pârâta C V obtine titlul de proprietate dupa 4 sau 5 defuncti diferiti, lucru totalmente ilegal, inclusiv pe casa de la numarul 129 ridicata de parintii ei si ai sotului reclamantei, reconstituire ilegala.

Reclamanta mai arata ca defunctul A V I, tatal sotului  reclamantei si al pârâtei C V a decedat dupa anul 1991, situatie în care numai acesta putea face cerere de reconstituire dupa parintii sai si nicidecum C V, deoarece nu se poate sari un grad de rudenie.

Reclamanta mai mentioneaza ca sunt omise anumite topografice din titlul de proprietate desi ele au apartinut bunicilor sotului sau si unchiului sau, conform situatiei de carte funciara.

În drept, reclamanta îsi întemeiaza actiunea pe prevederile Legii nr. 18/1991 cu modificarile ulterioare. 

Pârâta de rândul 1 C V, legal citata în instanta, se prezinta si la termenul de judecata din data de 03.07.2008 depune la dosarul cauzei întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata.

În fapt, în motivarea pozitiei sale procesuale, pârâta C V arata ca actiunea formulata de reclamanta este inadmisibila, netemeinica si nelegala întrucât reclamanta A A solicita în esenta constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 1480/2005 si obligarea comisiilor sa elibereze o serie de noi titluri.

Pârâta C V considera ca reclamanta nu din nestiinta deturneaza esenta Legii nr. 18/1991 si practic vrea o dezbatere succesorala dupa antecesorii lui A V si C V, ceea ce este pur si simplu o aberatie.

Arata ca reclamanta A A nu are calitate procesuala activa, în speta nu poate fi vorba de nulitatea absoluta, negasindu-se în situatia prevazuta de art. 27 al. ( 2) din L.18/1991, iar nulitatea relativa evident nu o poate invoca.

Pârâta mai arata ca constituirea – reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 18/1991, celor care potrivit legii civile erau posesorii - detinatorii terenurilor. Deci s-au emis titluri de proprietate pe numele fratilor A V si C V conform optiunii si dorintei acestora si situatiei faptice reale. Aceasta solutie a si fost pe deplin respectata de persoanele sus aratate.

Dupa decesul lui A V, sotia lui supravietuitoare, reclamanta A A ( cu care s-a casatorit cu circa 4 ani înainte de deces ) nu poate si nu are calitate sa solicite anularea, modificarea titlurilor de proprietate care erau  în asentimentul si conform dorintei fostului ei sot si emiterea carora nu a încalcat  nici o dispozitie imperativa legala. 

În drept, pârâta C V nu-si motiveaza pozitia procesuala.

Prin  precizarea depusa la dosarul cauzei la data de 21.10.2008 reclamanta A A solicita instantei sa constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 1480/25.02.2005 si pe motivul ca acesta în loc sa fie eliberat pe numele lui A Vr I, care a facut cererea de reconstituire, titlul s-a eliberat direct pe numele lui C V, care nu a facut niciodata cerere de reconstituire si în afara oricarei proceduri succesorale dispunând eliberarea titlului de proprietate pe numele defunctului Ardelean Ioan.

În fapt, în speta asa dupa cum rezulta din actele trimise de Comisia de Proprietate …, se regaseste cererea de reconstituire depusa de A I la data de 15.03.1991. Arata ca A V era în viata la data depunerii acestei cereri, facând cererea de reconstituire în numele sau propriu. Conform legii si practicii judiciare, titlul de proprietate se elibereaza pe numele celui care a facut cererea, dupa care titlul intrând în circuitul civil se procedeaza potrivit dreptului comun.

Considera ca titlul trebuia eliberat pe numele acestuia si nicidecum pe numele lui C V care nu a facut cerere de reconstituire. Culmea este ca totusi titlul s-a eliberat pe numele lui C V, fiica lui A V I, sotul sau fiind eliminat astfel de la mostenire prin eludarea dispozitiilor succesorale.

Daca o persoana decedeaza dupa ce a facut cerere de reconstituire, titlul nu se poate elibera direct pe un succesor sau altul, ci se elibereaza pe numele defunctului dupa care e procedeaza potrivit dreptului comun, adica se preda succesiunea între mostenitori pornind de la titlul respectiv. În speta, titlul eliberându-se direct pe fiica C V care nu a facut cerere de reconstituire, dezbaterea succesiunii dupa A V I a fost eludata, toata succesiunea ajungând pe calea deturnata a reconstituirii ilegale la pârâta, sotul sau, defunctul A V fiind eliminat în mod ilegal de la succesiune.

În drept, precizarea de actiune se întemeiaza pe prevederile art. III, art. 8 al.3, al.4 din Legea nr. 18/1991 modificata.

Pârâtele de rândul 2-3 Comisia Locala de Aplicare a Legii Fondului Funciar … si Comisia Judeteana  de Aplicare a Legii Fondului Funciar …, legal citate în instanta nu se prezinta spre a-si exprima pozitia procesuala fata de actiunea formulata de reclamanta.

Prin înscrisul depus la dosarul cauzei la data de 26.02.2010 (filele 3-4 dosar), reclamanta A A solicita conexarea prezentei cauze având ca obiect anularea titlului de proprietate nr. 1480/25.02.2005 la dosarul civil nr. 1236/177/2008 al Judecatoriei Alesd cu termen de judecata la data de 23.03.2010 având ca obiect constatarea ca dupa defunctul A I au ramas ca mostenitori pârâta C V si defunctul sau sot A V, în succesiune intrând si terenurile reconstituite ilegal prin emiterea titlului de proprietate direct pe numele lui C V.

În fapt, în motivarea pozitiei sale procesuale, reclamanta arata ca asa cum rezulta din Decizia Civila nr. 968/R/2009 a T. B prin care s-a casat Sentinta Civila nr. 345/26.03.2009 a Jud. Alesd si s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare, instanta de fond trebuie sa cerceteze exact aspectele succesorale ridicate de reclamanta în dosarul civil nr. 1236/177/2008.

Calitatea sa de reclamanta în prezenta cauza deriva tocmai din lamurirea acestor împrejurari. Cu alte cuvinte, reclamanta în calitate de mostenitoare dupa defunctul sot A V poate cere anularea titlului de proprietate numai daca sotul sau a acceptat în formele recunoscute de lege succesiunea dupa defunctul sau tata, Ardelean Ioan, decedat la data de 25.03.1992.

Interesul este foarte clar, deoarece titlul de proprietate trebuia emis pe numele defunctului Ardelean Ioan care a depus el însusi cererea de reconstituire fiind în viata la momentul respective si nicidecum pe numele lui C V, care nu a facut cerere de reconstituire.

La termenul de judecata din data de 23.03.2010, instanta, având în vedere faptul ca între cele doua dosare nu exista identitate de obiect, parti si cauza, a respins cererea de conexare a celor doua dosare.

La termenul de judecata din data de 15.07.2010, pârâta C V întelege sa invoce exceptia privind autoritatea de lucru judecat. Reclamanta prin reprezentantul sau a solicitat respingerea exceptiei privind autoritatea de lucru judecat.

Analizând actiunea prin prisma motivelor formulate, a apararilor invocate si a probelor administrate, instanta retine urmatoarele:

În baza Legii nr.18/1991, au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, Ardelean Ioan – cererea nr. 113/15.03.1991 si A V, fiul sau, - cererea nr. 120/15.03.1991.

La propunerea Comisie locale, Comisia Judeteana a eliberat Titlul de proprietate nr.1480/2005 in favoarea pârâtei C V fiica lui A I si sora lui A V si Titlul de proprietate nr. 1340/2004 in favoarea lui A V ca mostenitor al lui L I, bunicul sau.

Analizând cu prioritate exceptiile invocate in cauza, instanta retine urmatoarele:

Asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat, instanta constata ca prin Sentinta civila nr.764/2005 a Judecatoriei A, irevocabila, pronuntata in dosar nr.570/2005, s-a stabilit masa succesorala dupa A V în ceea priveste casa din …, de la nr. administrativ … si terenurile înscrise in Titlul de proprietate nr. 1340/2004, terenuri reconstituite in favoarea acestuia in calitate de mostenitor al lui L I, bunicul sau.

În prezentul dosar, in litigiu este dreptul de proprietate asupra terenurilor cuprinse in Titlul de proprietate nr.1480/2005 eliberat in favoarea pârâtei C V, respectiv alte nr. topo, asupra carora a formulat cerere A I.

În consecinta, nu sunt îndeplinite conditiile legale pentru a opera autoritatea de lucru judecat, respectiv identitate de parti, obiect si cauza.

Asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, instanta retine ca în cauza nu s-a probat faptul ca ar fi existat o întelegere între frati cu privire la mostenirea defunctului A I, din declaratia martorului rezultând faptul ca A V a lucrat un teren pe care i-l promisese tatal sau, iar dupa moartea acestuia a luat niste oi din gospodaria acestuia.

În consecinta, in litigiu fiind imobile care au apartinut antecesorului lui Ardelean Victor, reclamanta, ca sotie supravietuitoare a acestuia, are interes si calitate in promovarea actiunii.

Fata de aceste considerente, cele doua exceptii invocate in cauza de pârâta urmeaza sa fie respinse.

În ceea ce priveste fondul cauzei, instanta retine ca A I, tatal pârâtei C V si a lui A V, a depus in baza Legii nr.18/1991, cererea înregistrata sub nr. 113/15.03.1991, decesul acestuia survenind la data de 25.03.1992 (fila 110).

Potrivit art. 13 din HG nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor: „Stabilirea dreptului de proprietate pentru fostii cooperatori, în viata la momentul intrarii in vigoare a legii, se face pe numele persoanelor îndreptatite, iar pentru cooperatorii decedati, pe numele mostenitorilor. Când sunt mai multi mostenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor mostenitorilor. „

În consecinta, eliberarea titlului de proprietate in favoarea pârâtei C V, mostenitoare a fostului proprietar in viata la momentul depunerii cererii si persoana care nu a depus cerere in nume propriu in baza legilor fondului funciar nu este conforma dispozitiilor legale.

Fata de acest aspect instanta urmeaza sa admita actiunea, sa constate nulitatea Titlului de proprietate nr.1480/2005, si sa dispuna obligarea Comisiilor la întocmirea documentatiei necesare si respectiv eliberarea unui nou titlu pe seama lui A I, titlu in care vor fi cuprinse nr. topografice mentionate in titlul de proprietate a carui nulitate va fi constatata respectiv: nr. topo. 724, nr. topo. 958/2, nr. topo. 279, nr. topo. 353, nr. topo. 354, nr. topo. 1289, nr. topo. 1290, nr. topo. 1420/2, nr. topo. 96, nr. topo. 97,  nr. topo. 98, nr. topo. 99.

În plus, Comisiile vor fi obligate ca in noul titlu sa includa nr. topo 828/1, nr. topo. 828/2, nr. topo. 828/3 (având in vedere faptul ca in Titlul de proprietate nr.1480/2005 era trecut nr. topo 828 desi acesta este dezmembrat conform CF 456 …), si nr. topo 1535, nr. topo. 1536 si nr. topo. 1537, acestea din urma reprezentând imobile a caror reconstituire a fost omisa (potrivit adresei Comisiei locale nr.1802/2010 – fila 62) desi A I le solicitase prin cererea nr. 113/15.03.1991.

În baza art.274 Cod procedura civila, fiind in culpa procesuala, pârâtele vor fi obligate la plata cheltuielilor de judecata in favoarea reclamantei in cuantum de 1500 lei reprezentând onorariu avocat justificat cu chitante (fila 4 verso dosar fond si fila 29 ).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E:

Respinge exceptia autoritatii de lucru judecat invocata în cauza de pârâta C V.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei invocata în cauza de pârâta C V.

Admite actiunea formulata si precizata de reclamanta A A  dom. în loc. …, nr…., jud. … în contradictoriu cu  pârâtele C V, dom. în loc. …, nr…., jud. … COMISIA LOCALA … DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR si COMISIA JUDETEANA DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR …

Constata nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 1480/2005 eliberat pe seama pârâtei C. V..

Obliga pârâtele Comisia Locala de Aplicare a Legii Fondului Funciar  …. si Comisia Judeteana de Aplicare a Legii Fondului Funciar …, sa procedeze la întocmirea documentatiei necesare  si respectiv la eliberarea titlului de proprietate pe seama lui A I. pentru suprafetele ce îi revin din urmatoarele numere topografice: nr. topo. 724, nr. topo. 828/1, nr. topo. 828/2, nr. topo. 828/3,  nr. topo. 958/2, nr. topo. 279, nr. topo. 353, nr. topo. 354, nr. topo. 1289, nr. topo. 1290, nr. topo. 1420/2, nr. topo. 96, nr. topo. 97,  nr. topo. 98, nr. topo. 99, nr. topo. 1535, nr. topo. 1536 si nr. topo. 1537.

Obliga pârâtele la plata cheltuielilor de judecata în favoarea reclamantei în cuantum de 1500 lei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 24.01.2011.